nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás
a panaszok, közérdekű bejelentések intézésének rendjéről
2019-09-14
infinity
2
Jogszabály

10/2019. (IX. 12.) BVOP utasítás

a panaszok, közérdekű bejelentések intézésének rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényre, valamint a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasításra –, a panaszok és a közérdekű bejelentések intézési rendjének kialakítása, valamint a korrupció elleni fellépéssel összefüggésben a közérdekű bejelentők védelme érdekében a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) és a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre (a továbbiakban: bv. intézet) és a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra, valamint a Bv. Holding Kft.-re (a továbbiakban együttesen: bv. szerv) terjed ki.

2. A büntetés-végrehajtási szervezet hatáskörét tekintve panasznak minősülnek azok a beadványok, amelyek a büntetés-végrehajtási szervezet eljárása során bekövetkezett egyéni jog- vagy közösségi érdeksérelem megszüntetésére irányulnak, és elintézésük nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. Nem minősül panasznak a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerint külön eljárásra tartozó beadvánnyal összefüggésben beterjesztett kérelem, az elbírálásáról hozott döntéssel szembeni panasz, valamint egyéb jogorvoslat.

3. Közérdekű bejelentésnek a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 1. § (3) bekezdésében meghatározott beadvány minősül.

4. Értelmező rendelkezések jelen utasítás vonatkozásában:

a) adatlap: a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről szóló 22/2014. (XII. 5.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 1. melléklete szerinti formanyomtatvány;

b) beadvány: panasz, közérdekű bejelentés;

c) panaszos: az a természetes vagy jogi személy, aki szóban (személyesen vagy távbeszélő készüléken) vagy írásban (e-mailben, telefaxon, levélben) panasz bejelentést tesz;

d) közérdekű bejelentő: az a természetes vagy jogi személy, aki szóban (személyesen vagy távbeszélő készüléken) vagy írásban (e-mailben, telefaxon, levélben) közérdekű bejelentést, javaslatot tesz.

5. A BVOP Ellenőrzési Szolgálata működteti a panaszok és közérdekű bejelentések egységes intézési rendjének kialakítása érdekében a panaszirodát.

6. A panasziroda ügykörében eljárva a beadvány fogadását, kivizsgálását és elbírálásának koordinálását végzi, gondoskodik a hatályos jogszabályok és belső szabályozók maradéktalan betartásáról.

7. A panasziroda

a) fogadja a honlapon közzétett elektronikus levelezési címre, postacímre, telefax számra benyújtott írásbeli és a telefonon bejelentett szóbeli beadványokat;

b) a honlapon közzétett ügyfélfogadási időben, előzetesen egyeztetett időpontban ellátja a személyesen tett beadványok fogadását;

c) a szóbeli beadványokról adatlapot készít;

d) amennyiben a beadvány bűncselekményre vagy jogtalan előny nyújtásával vagy megszerzésével kapcsolatos közérdekű ügyre utal, vagy ha a közérdekű bejelentő veszélyeztetett közérdekű bejelentőnek minősül, ezt haladéktalanul jelenti a BVOP Ellenőrzési Szolgálata szolgálatvezetőjének, és értesíti az érintett bv. szerv vezetőjét;

e) kezeli a beadvány személyes adatot tartalmazó részét, a panaszos, a közérdekű bejelentő kérésére gondoskodik a zárt adatkezelésről;

f) értelmezi a beadványt, és amennyiben az a panasz vagy közérdekű bejelentés fogalma alá nem vonható, így különösen más eljárás hatálya alá tartozik, azt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez, illetve bv. szervhez átteszi, és erről a tényről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt tájékoztatja;

g) dönt a beadvány kivizsgálásának mellőzése kérdésében, ha a beadvány a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt beadvány;

h) dönt a panasz kivizsgálásának mellőzése kérdésében, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát, és a mellőzésről a panaszost tájékoztatja;

i) elutasítja a panasz kivizsgálását, ha a panaszos a sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl terjesztette elő a panaszt, és az elutasításról a panaszost tájékoztatja;

j) dönt a beadvány kivizsgálásának mellőzése kérdésében, ha a beadványt azonosíthatatlan személy tette;

k) a beadványt előzetesen megvizsgálja, és eldönti, hogy a beadvány mely bv. szerv feladatkörébe tartozik, valamint azt elbírálásra megküldi az eljárásra jogosult bv. szerv részére;

l) elbírálja és megválaszolja a beadványt, ha az nem igényel speciális szakértelmet;

m) ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is megküldi;

n) kizárólag a feladat elvégzéséhez szükséges iratba, dokumentumba és nyilvántartásba tekinthet be az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezéseinek betartása mellett;

o) a beadványokról nyilvántartást vezet, és a tárgyévet követő naptári év január 31-ig a Belügyminisztérium ellenőrzési feladatokat és a panaszügyi feladatokat ellátó szervezeti egységei részére adatszolgáltatást teljesít;

p) együttműködik a BVOP Informatikai Főosztályával az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által üzemeltetett, a közérdekű beadványok védett elektronikus rendszerében történő ügyintézés során;

q) ellenőrzi a bv. szervnek a beadvány elbírálását, az adatbiztonsági követelmények érvényre juttatását, és jogosult a beadvány elbírálásának felülvizsgálatát kezdeményezni a BVOP Ellenőrzési Szolgálata szolgálatvezetőjénél.

8. Az eljárásra jogosult bv. szerv köteles

a) a beadványt az átiratban megadott határidőn belül elbírálni;

b) ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag tizenöt napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt és a panaszirodát – az elintézés várható időpontjának és az eljárás újabb harminc nappal történő meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni;

c) a beadvány érdemi elbírálása során, az abban foglaltakat jogszerűségi és szakszerűségi szempontból részletekre kiterjedően vizsgálni, és az elbírálást megalapozó iratokat, egyéb bizonyítékokat beszerezni;

d) meghallgatni a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt, ha azt a beadvány tartalma szükségessé teszi;

e) biztosítani a panaszos vagy a közérdekű bejelentő és a beadványban érintettek személyes adatainak védelmét;

f) az elbírálás befejezésekor

fa) haladéktalanul értesíteni panaszirodát az elbírálás eredményéről és a megtett intézkedésekről, az érintettek nyilatkozatairól, szabálytalanságok feltárásáról, az esetleges személyi felelősség megállapításáról;

fb) az elbírálás jóváhagyását követően tájékoztatni a bejelentőt – a minősített adat kivételével és a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényre és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényre való tekintettel – az elbírálás eredményéről, így különösen:

fba) megalapozott bejelentés esetén: az ügyben elrendelt belső vizsgálat során felmerült adatok alapján a bv. szerv vezetője a jogszerű állapot helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette;

fbb) alaptalan bejelentés esetén: az ügyben elrendelt belső vizsgálat, meghallgatási jegyzőkönyvek alapján, nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a bv. szerv személyi állománya jogsértően járt volna el, az állománytagok a büntetés-végrehajtási szakmai protokollt maradéktalanul és szabályszerűen érvényesítették.

9. Amennyiben a kivizsgálás eredményeként büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja merül fel, úgy

a) a BVOP illetékes szervezeti egysége köteles a BVOP nyomozótisztjével egyeztetni állásfoglalás és minősítés céljából, és az egyeztetés eredménye alapján a vizsgálat során keletkezett iratok másolatát a 8. pont f) alpont fa) pontjában foglalt visszatájékoztatással együtt a panasziroda részére megküldeni;

b) a bv. intézet köteles a nyomozótiszt útján intézkedni a feljelentés megtételére és/vagy a fegyelmi eljárás megindítására, és a vizsgálat során keletkezett iratok másolatát a 8. pont f) alpont fa) pontjában foglalt visszatájékoztatással együtt a panasziroda részére megküldeni.

10. Az eljárásra jogosult bv. szerv javaslatot tehet a panasziroda részére, a több azonos tartalmú beadvány kivizsgálásának mellőzésére, ha a bejelentők egyidejű tájékoztatása megvalósítható.

11. A Panasz tv. 3. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések kapcsán a 8. pont f) alpont fa) pontjában foglaltak értelemszerű alkalmazásával az elbírálást végző bv. szerv jár el.

12. Jelen utasításban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a BM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

14.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!