nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2019. (X. 4.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezéséről és szolgálatszervezéséről
2019-11-02
infinity
2
Jogszabály

13/2019. (X. 4.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezéséről és szolgálatszervezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet előírásaira figyelemmel – a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezése és szolgálatszervezése, valamint a szolgálatteljesítési idő elszámolásának egységes végrehajtása érdekében kiadom a következő utasítást:

I. FEJEZET

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben, a gazdasági társaságoknál (a továbbiakban együtt: bv. szerv) szolgálatot teljesítő hivatásos szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: ht. állományú tag) álló személyekre, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) állókra terjed ki.

II. FEJEZET

SZOLGÁLATTELJESÍTÉSI IDŐ, SZOLGÁLATI IDŐRENDSZEREK

2. A bv. szerveknél hivatali, rugalmas, vezényléses, váltásos, kombinált, valamint – az országos parancsnok egyedi engedélye alapján – folyamatos szolgálati időrendszer határozható meg.

3. A büntetés-végrehajtási szervezet legfeljebb kéthavi keretet alkalmaz a szolgálatszervezés, munkaidő-beosztás meghatározása során. A kötelező havi szolgálatteljesítési időt az egy hónapban lévő munkanapok 8 órával való szorzata adja meg, ez alól kivételt képez a hivatali szolgálati időrendszerben foglalkoztatott személyi állomány, akik esetében az adott napra előírt szolgálatteljesítési idő – a heti 40 órás szolgálatteljesítési idő figyelembevételével – az irányadó.

4. A bv. szervnél alkalmazott szolgálati időrendszert, munkarendet a bv. szerv vezetője határozza meg. A szolgálati időrendszerek, munkarendek közötti váltás a munkaköri leírás módosítása nélkül nem engedélyezett.

5. A váltásos szolgálati időrendszerben a szolgálatot napoktól, napszakoktól függetlenül 12/24-12/48 vagy 12/48-12/48, illetve a BVOP főügyeletesi szolgálata (a továbbiakban: főügyeletesi szolgálat) esetében 24/72 szolgálati időrendszerben szervezik és teljesítik. A szolgálatok átadás-átvétele 12, illetve a főügyeletesi szolgálat esetében 24 óránként történik, a váltások száma négy vagy öt.

6. A ht. állományú tag részére szolgálati felszerelés felvétele, leadása miatt túlszolgálat nem ismerhető el.

7. A vezetők szolgálati időrendszere, munkarendje megválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a hivatali munkaidőn kívül, tervezetten végrehajtott vezetői ellenőrzések lehetőség szerint ne keletkeztessenek túlszolgálatot. Abban az esetben, ha a vezetői ellenőrzésre túlszolgálat keretében kerül sor, kizárólag a ténylegesen ellenőrzésre fordított idő számolható el szolgálatteljesítési időként. A ht. állományú tag szabad-, pihenő vagy munkaszüneti napon történő berendelése esetén keletkezett túlszolgálat esetén kizárólag a tényleges munkavégzésre fordított időt lehet elszámolni.

8. Rugalmas szolgálati időrendszer alkalmazása esetén a törzsidőnek 8.30 és 13.30 óra közé kell esnie, és a szolgálati feladatok teljesítését nem késleltetheti és nem akadályozhatja.

9. A kombinált szolgálati időrendszer bevezetése nem járhat a ht. állományú tag aránytalan szolgálati leterhelésével, a szolgálati időrendszerek közötti váltások során a pihenőidők betartása kötelező.

10. Kombinált szolgálati időrendszer esetén ki kell jelölni az alap szolgálati időrendet. A ht. állományú tag kombinált szolgálati időrendszerben az annak alapjául szolgáló időrend szerinti szolgálatokon felül havonta maximum négy, más időrendnek megfelelő szolgálatra osztható be. A kombinált szolgálati időrendszerre történő áttérés során a ht. állományú tag bevezetést megelőző szolgálati időrendszerét minden esetben figyelembe kell venni, és alapként kezelni.

11. A tervezett napi szolgálatteljesítési idő szolgálati érdekből korábbi kezdéssel vagy későbbi befejezéssel meghosszabbítható, ennek indokát a RobotZsaru Szolgálatvezénylés Modulban (a továbbiakban: Modul) megjegyzésként rögzíteni kell.

III. FEJEZET

PIHENŐIDŐ, HETI PIHENŐNAP

12. A munkaszüneti napot pihenőnapként kijelölni nem lehet.

13. A váltásos szolgálati időrendszerben szolgálati feladatot ellátó ht. állományú tagnak, amennyiben a nappali szolgálat befejezésétől a következő éjszakai szolgálat kezdetéig 24 óránál rövidebb idő áll rendelkezésre, az pihenőnapként nem jelölhető ki.

IV. FEJEZET

SZOLGÁLATTERVEZÉS ÉS SZOLGÁLATSZERVEZÉS

14. A szolgálatok tervezését, valamint a napi szolgálat szervezését és teljesítését a Modulban kell végrehajtani.

15. A szolgálatteljesítési időbeosztás tervezését tárgyhónapot megelőzően egy héttel korábban, egy hónapra előre el kell készíteni. Gondoskodni kell arról, hogy azt az érintettek megismerjék, akadályoztatásuk esetén (egészségügyi szabadság, egyéb távollét) kiértesítésük a bv. szerv vezetője által meghatározottak szerint megtörténjen. A szakterület szolgálattervét a szakterületi vezető, a szakterületi vezetőkre vonatkozó szolgálatterveket a bv. szerv vezetője hagyja jóvá.

16. A Modulban a tervezett szolgálatteljesítési időbeosztást rögzíteni kell. A szolgálatteljesítési időt – amennyiben a tervezethez képest eltérés történt – a szolgálat befejezését követően, de legkésőbb a következő munkanapon a szolgálati napló vagy a túlszolgálat elrendelő, illetve szabadidő kivételét igazoló dokumentum adatai alapján a Modulban is rögzíteni kell.

17. A pihenőnapokat a tervezési időszakra vonatkozóan előre ki kell jelölni, melyeket a programban úgy kell rögzíteni, hogy az egybefüggő 24 óra egyértelműen megállapítható legyen.

18. Amennyiben a szolgálatra berendelés a kijelölt pihenőnapra esik, azt a Modulban túlszolgálatként kell rögzíteni.

19. A ht. állományú tag szolgálatteljesítését a részére meghatározott munkaidőkeretnek megfelelő óraszám figyelembevételével kell tervezni. Ha a tárgyidőszakban a ht. állományú tag szolgálatteljesítése az összesített kötelező óraszámot nem éri el, az a következő elszámolási időszakban túlszolgálat elrendelésével nem kompenzálható.

20. Szabadságot és egészségügyi szabadságot kizárólag a ht. állományú tag szolgálati időrendszerének megfelelő napokra lehet a Modulban rögzíteni, az azon felüli, helyettesítés miatt betervezett napokra távollétet elszámolni tilos.

21. A váltásos vagy az azon alapuló kombinált szolgálati időrendszerben a ht. állományú tag egészségügyi szabadságát a szolgálati időrendszernek megfelelő alapszolgálatra kell kijelölni, kivéve, ha előre ütemezetten hivatali munkarendben (pl. rehabilitációs szabadság, rekreáció stb.) tölti egészségügyi szabadságát. Abban az esetben, amennyiben a ht. állományú tag nem előre ütemezetten/tervezhetően tartózkodott egészségügyi szabadságon, azonban egy hónap vonatkozásában legalább 2 teljes naptári hetet töltött betegállományban, úgy az elszámoláskor a napi 8 óra szolgálatteljesítési idő az irányadó a hivatali munkarend szerinti munkanapokra tekintettel.

22. A rugalmas, vezényléses és az azon alapuló kombinált szolgálati időrendszerekben a ht. állományú tag egészségügyi szabadságát a szolgálati időrendszerének megfelelő alapszolgálataira kell kijelölni és 8 órában elszámolni. Amennyiben már a szolgálat tervezésekor ismert az egészségügyi szabadság ténye, akkor azt 8 órában szükséges rögzíteni, egyéb esetben a már tervezett óraszámot szükséges felülírni.

23. A hivatali munkarend esetében az adott napra vonatkozóan, az intézetparancsnok által meghatározott/engedélyezett szolgálatteljesítési időt kell a távollét napjaira elszámolni.

24. A váltásos szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő ht. állományú tag esetében a szabadságon vagy betegszabadságon töltött napokra az eligazítás és váltás idejével csökkentett óraszámokat kell a távollét napjaira a Modulban rögzíteni, illetve a havi szolgálatteljesítési idő összesítésénél elszámolni.

25. A váltásos szolgálati időrendszerben dolgozók szabadságának számát a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 79. § (5) bekezdésének megfelelően kell meghatározni. A kombinált időrendszer alkalmazása esetén az évesszabadság-szám meghatározása az alapul szolgáló időrendszer figyelembevételével történik.

26. Hivatali munkaidőn kívül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt – előzetes egyeztetést követően – a bv. szerv vezetője jogkörében eljárva, kizárólag szolgálati érdekből, a berendelhetők létszámát figyelembe véve a napi szolgálatszervezést megváltoztathatja, a ht. állományú tagot szolgálatba legalább 24 órával előbb, rendkívüli esetben azonnal – dokumentáltan – berendelheti.

27. Hivatali munkaidőben a szakterület vezetője, azon túl a szolgálatban lévő biztonsági tiszt a szolgálati feladatok végrehajtását követően – a tervezettől eltérően, az ott megjelölt időponttól korábban – elrendelheti a szolgálat befejezését, azonban az elrendelt túlszolgálat pénzbeli megváltását igénylő ht. állományú tag esetében a későbbi szolgálati napokra előre tervezett órákat a szolgálati érdekre hivatkozva csökkenteni nem lehet.

28. Hivatali munkaidőben a szolgálatból engedéllyel történő korábbi távozás tényét a szakterületi vezető, azon túl a biztonsági tiszt a Modulban, és azon szakterületeknél, ahol szolgálati napló vezetése kötelező, a szolgálati napló „A szolgálat alatt történt események” rovatában is köteles időpont megjelölésével rögzíteni.

29. Az éves oktatásra, fizikaiállapot-felmérésre, valamint egészségügyi és pszichikai vizsgálatra fordított időt a szolgálatszervezés során előre tervezetten kell jelölni. Annak végrehajtását szolgálatteljesítési időként kell elismerni.

30. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülésre, illetve a 105. § (2) bekezdése szerinti távolléti díjra jogosultságra vonatkozó szabályok akkor alkalmazhatók, ha a személyi állomány tagja a kötelezettség teljesítése időpontjában egyébként is be volt osztva szolgálatteljesítésre.

31. Amennyiben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 706. §-a értelmében a terheltnek – tényleges szolgálati viszonya fennállása alatt – szolgálatmentességet kell biztosítani, ha olyan eljárási cselekményen vesz részt, amelyen a jelenlétét a törvény lehetővé vagy kötelezővé teszi, az nem minősül a Hszt. 105. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó szolgálatmentességnek.

32. Ha a ht. állományú tag az adott hónapban kizárólag átrendeltként teljesített szolgálatot, akkor – amennyiben arról a szolgálatterv elkészítését megelőzően a szolgálati elöljárónak tudomása van – a távollétet a hivatali szolgálati időrendszernek megfelelően kell jelölni. Abban az esetben, ha a fogadó bv. szerv írásos értesítése szerint az átrendelt a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon is szolgálatot teljesített, vagy munkanapon 8 órát meghaladó szolgálatteljesítési ideje keletkezett, akkor annak megfelelően kell a teljesített óraszámokat összesíteni.

V. FEJEZET

A NAPI SZOLGÁLATSZERVEZÉS

33. A napi szolgálat meghatározására a Modul szerinti szolgálatszervezési kimutatást (személyi szolgálattervezet) kell alkalmazni.

34. Amennyiben a Modul szerinti szolgálatszervezési kimutatás alkalmazása – a tervezett szolgálatok gyakori változása, a meghatározott napi szolgálati létszám biztosítása miatt – akadályba ütközik, az 1. melléklet szerinti szolgálatszervezési napló alkalmazható. A naplót minden olyan szakterület köteles vezetni, ahol vezényléses, váltásos munkarendet, illetve ahol őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatot alkalmaznak. A napi szolgálatszervezést a szolgálatba lépést megelőzően legalább 72 órával el kell készíteni, ki kell nyomtatni, és jóvá kell hagyni. A soron következő szolgálat időpontjának tudomásulvételét az érintettek aláírásukkal igazolják a bv. szerv vezetője által egyedileg rendszeresített okmányban. Amennyiben arra távollét miatt nincs mód, akkor a kiértesítés megtörténtét dokumentálni kell. Az 1. melléklet szerinti szolgálatszervezési napló tartalmi jegyeiben a helyi sajátosságoknak megfelelő módosítást a bv. szerv vezetője engedélyezi.

35. Szolgálatcserére a tárgynap előtt legalább 48 órával, indokolt esetben 24 órával megelőzően van lehetőség, egyéni kérelem alapján. A kérelemnek tartalmaznia kell az elcserélendő szolgálat pontos helyét, idejét, illetve a cserét kérő és a cserét biztosító aláírását. A szolgálatcserét a bv. szerv vezetője vagy az általa megbízott szakterületi vezető engedélyezheti, amely nem okozhat sem túlszolgálatot, sem a kötelező óraszámtól kevesebb szolgálati időt.

36. Amennyiben a soron következő szolgálat helyének és időpontjának közlése a megelőző szolgálatból történő lelépéskor nem lehetséges, az érintett ht. állományú tagot arról – a bv. szerv vezetője által meghatározott módon – értesíteni kell.

37. Más szakterületre történő áthelyezés, ideiglenes átrendelés esetén a Modulban a ht. állományú tag szolgálati időrendszerét, besorolását a szolgálattal összefüggő idők rögzítésével a szolgálatteljesítés utolsó napjával le kell zárni.

VI. FEJEZET

TÚLSZOLGÁLAT

38. A napi tervezett szolgálati időn felül, az adott szolgálati időrendszerben meghatározható napi óraszám felső határát meghaladóan, a munkaidőkeret alapján meghatározható óraszámon felül, vagy a heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon dokumentáltan elrendelt szolgálat túlszolgálatnak minősül.

39. A rugalmas és vezényléses szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő állomány napi 12 órát meghaladó szolgálati ideje túlszolgálatnak minősül, melyet ennek megfelelően kell rögzíteni a Modulban.

40. Túlszolgálatot írásban kell elrendelni, mely elsősorban a Modul által generált nyomtatvány alkalmazásával történhet a bv. szerv vezetője, valamint az SZMSZ-ben meghatározott, túlszolgálat elrendelésére jogosult személy aláírásával.

Amennyiben a túlszolgálat elrendelése előzetesen a Modulban nem rögzíthető, vagy annak előzetes rögzítése érdeksérelemmel járhat, az elrendelés az alábbi dokumentumok alkalmazásával is történhet, de a teljesítést a Modulban utólag rögzíteni szükséges, és a generált nyomtatványt ki kell tölteni és ki kell nyomtatni:

a) havi és a napi szolgálatszervezési okmány,

b) belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás.

41. Túlszolgálatra való berendelés esetén az érintettel való közlés módját, formáját a bv. szerv vezetője határozza meg. Annak tényét – amennyiben annak vezetése meghatározásra került – a napi szolgálatszervezési napló „megjegyzés” rovatában rögzíteni kell. A túlszolgálat elrendeléséről a ht. állományú tagot legalább 48 órával korábban értesíteni kell, ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet.

42. Túlszolgálat elrendeléskor a ht. állományú tagot írásban nyilatkoztatni kell, hogy a túlszolgálat ellentételezését szabadidőben vagy díjazás formájában igényli, majd ezt követően a Modulban rögzíteni kell, és a modul által generált nyomtatványon aláírással igazolja az ellentételezés általa választott módját.

43. Szabadidőben történő megváltásra a ht. állomány tagjának nyilatkozata alapján is csak a már teljesített túlszolgálat esetén van lehetőség, túlszolgálatot megelőzően, annak kompenzálására jóváírni nem lehet. A túlszolgálat szabadidőben történő megváltása kizárólag a Modul által generált nyomtatvány aláírásával valósulhat meg.

44. A túlszolgálat szabadidővel történő megváltása nem tekinthető havi kötelező óraszám alatti teljesítésnek.

45. Amennyiben szolgálati érdekből a ht. állomány tagjának szolgálati ideje már a tervezéskor meghaladja a havi kötelező óraszámot, az azon felüli szolgálatokat túlszolgálatként kell rögzíteni. Ha a kötelező óraszám elérése egy adott napra tervezett szolgálati időn belülre esik, az aznapi szolgálatot megbontva rendes szolgálat és túlszolgálat egyidejű elrendelésével kell rögzíteni.

46. A rendkívüli események megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében elrendelt szolgálatteljesítést, továbbá a készenlétbe helyezési vagy értesítési gyakorlaton és a törzsfoglalkozáson való részvételt szolgálatteljesítési időként kell elismerni. A rendkívüli eset (pl. baleset, elemi csapás stb.) miatt elrendelt szolgálat túlszolgálatnak minősül. Rendkívüli esetben túlszolgálatra a fokozottan veszélyes beosztást betöltők is kötelezhetők.

47. A ht. állományú tag részére szabadságának ideje alatt szolgálatteljesítés nem engedélyezhető. Amennyiben a ht. állományú tag bármely oknál fogva berendelésre kerül, az csak a szabadság egyidejű megszakításával történhet.

48. A túlszolgálat nyilvántartása, elszámolása a 2. melléklet szerint történik.

VII. FEJEZET

PÓTLÉKOK

49. A szolgálatteljesítési idő korábbi berendeléssel vagy visszatartással való meghosszabbítása a pótlékra való jogosultságot munkarendtől függetlenül megnyitja.

VIII. FEJEZET

A RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

50. A rendkívüli munkaidőt írásban kell elrendelni, elsősorban a Modul által generált nyomtatvány alkalmazásával történhet a bv. szerv vezetője, valamint az SZMSZ-ben meghatározott, túlszolgálat elrendelésére jogosult személy aláírásával. A nyilvántartás és elszámolás rendjét a rendvédelmi szerv vezetője határozza meg.

51. A rendvédelmi alkalmazottak munkarendjére, rendkívüli munkaidejére, a rendkívüli munkaidő elszámolására a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 289/I–289/L. §-ai, valamint 289/N. §-a az irányadók.

52. A rendvédelmi alkalmazottak esetén a rendkívüli munkaidő nyilvántartása, elszámolása a 3. melléklet szerint történik.

IX. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

53. A Modulban kell elvégezni a havi időszakra vonatkozó szolgálattervezést és szolgálatszervezést, a szolgálatteljesítési és illetménypótlékra jogosító idők szükség szerinti utólagos rögzítését, valamint az összesített túlszolgálati adatok kinyomtatását.

54. A Modul hozzáférési jogosultságait a bv. szerv vezetője határozza meg. A jogosultságok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogosultak helyettesíthetőségét. A Modul hozzáférési jogosultságainak kiosztásával egy időben a felhasználót az adatvédelmi szabályok betartására vonatkozóan nyilatkoztatni kell.

55. A Modulban történő rögzítés kizárólag az erre kijelölt és jogosult személyek feladata. A szolgálatszervezés elkészítéséért, az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáért, annak ellenőrzéséért – függetlenül attól, hogy a bv. szervben szolgálatszervezési csoport működik – az érintett szakterületi vezető a felelős.

56. Az elszámolás alapjául szolgáló szolgálatteljesítési időt és pótlékokat tartalmazó kimutatást a BVOP Közgazdasági Főosztály Illetmény-számfejtési Osztálya részére minden hónap 5-éig kell megküldeni.

X. FEJEZET

AZ EGYES SZAKTERÜLETEK MODULLAL KAPCSOLATOS FELADATAI

57. Az Ellenőrzési Szolgálat elektronikusan vagy helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi a bv. szervek, valamint a BVOP szervezeti elemeinek Modulban végrehajtott feladatait.

58. A Biztonsági Szolgálat szakirányítói tevékenység keretében szakmai iránymutatást nyújt bv. szervek szolgálatszervezéssel kapcsolatban felmerült kérdéseire. Helyszíni ellenőrzés alapján ellenőrzi a bv. szervek Modulban végrehajtott feladatait.

59. A Hivatal szakirányítói tevékenység keretében szakmai iránymutatást nyújt a bv. szervek jogosultságbeállítással kapcsolatos kérdéseire. A BVOP vonatkozásában beállítja a BVOP teljes személyi állománya vonatkozásában a jogosultsági szinteket, végrehajtja az új felszerelők felvételét és a leszerelők törlését.

60. Az Informatikai Főosztály a Modul működése során felmerülő technikai problémákkal kapcsolatosan segítséget nyújt a bv. szervek, valamint a BVOP szervezeti elemei részére. Végrehajtja a Modul fejlesztője által közzétett frissítések publikálását. Összesíti és értékeli a helpdesk felületre érkezett felhasználói kérdéseket (helpdesk@bv.gov.hu), és amennyiben szükséges, továbbítja azokat a fejlesztő részére.

61. A bv. szerv vezetője által kijelölt rendszeradminisztrátor beállítja az egyes felhasználók RZS jogosultsági szintjeit, végrehajtja az új munkatársak RZS rendszerbe történő felvételét, valamint a leszerelők törlését. A bv. szerv informatikai szakterülete (vagy a bv. szerv vezetője által kijelölt személy) a modul működése során adódó technikai problémákat továbbítja a BVOP Informatikai Főosztálya részére a helpdesk felületen.

XI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

62. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

63. Az utasítás hatálybalépését követően a bv. szerv vezetője köteles felülvizsgálni a szolgálatszervezéssel kapcsolatos helyi intézkedést, melybe a garanciális elemeket is be kell építeni.

64.1

1. melléklet a 13/2019. (X. 4.) BVOP utasításhoz

Szolgálatszervezési napló

20___ év ___ hó ___ nap ___ perctől 20___ év ___hó ___ nap ___ percig

Osztály létszáma: ___ fő Távol: ___ fő Rendelkezésre áll: ___ fő Szükséges: ___ fő

Távol lévő állomány

Pihenőidőn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heti pihenőnapon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadságon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaszüneti napon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi szabadságon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezényelt/Átrendelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb okból távol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgálatba vezényelt állomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túlszolgálatra berendeltek nyilvántartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt feladatot ellátók névsora

Ssz.

Név, rendfokozat

Feladat

Ssz.

Név, rendfokozat

Feladat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A soron következő szolgálatba lépés tudomásulvételének igazolása

Hadrendi szám

Aláírás

 

 

 

 

 

______________________ , 20____ év ____ hó ____ nap

_________________________

______________________

osztályvezető

bv. szerv vezetője

Megjegyzés

______________________ , 20____ év ____ hó ____ nap

_________________________

______________________

osztályvezető

bv. szerv vezetője

2. melléklet a 13/2019. (X. 4.) BVOP utasításhoz

A túlszolgálat nyilvántartása, elszámolása

a hivatásos szolgálati jogviszonyban szolgálatot teljesítő állomány részére

Név:

Rendfokozat:

Adószám:

 

Havi kötelező óraszám

Előző hónapról áthozott rendkívüli munkaidő
(óra)

Adott hónapban összes szolgálatban teljesített idő
(óra)

Adott havi tényleges túlszolgálat

Adott hónapban keletkezett túlszolgálati idő
(óra)

Szabadidő kiadásával kompenzált túlszolgálat
(óra)

Díjazásra leadott idő
(óra)

Következő hónapra beszámítandó szabadidő
(óra)

100%

200%

távolléti díj

100%

200%

éjszakai pótlék

(1)

(2)

(3)

(4)

(5a)

(5b)

(6)

(7a)

(7b)

(7c)

(7d)

(8)

Szolgálati időrendszer alapján

(2) = előző hó (8)

Havi szolgálatteljesítés alapján

(4) = (3) +
(6) – (1)
(4) = (5a) + (5b)

Havi szolgálat-
teljesítés alapján

Havi szolgálat-
teljesítés alapján

Szabadidő megváltás dokumentuma alapján

Havi szolgálat-
teljesítés alapján

Nyilatkozat, illetve havi szolgálat-teljesítés alapján

Nyilatkozat, illetve havi szolgálat-teljesítés alapján

Havi szolgálat-
teljesítés alapján

(8) = (2) +
(5a) + 2x(5b)
– (6) – (7b) –
2x(7c)

Január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. – IV. hó *

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Május

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. – VIII. hó *

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. – XII. hó *

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

20…. év összesen

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

* Négyhavi összesítés a Hszt. 139. § (2) bekezdése szerinti előírás figyelembevétele érdekében.

3. melléklet a 13/2019. (X. 4.) BVOP utasításhoz

A rendkvüli munkaidő nyilvántartása, elszámolása

a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban alkalmazott állomány részére

Név:

Adószám:

 

Havi kötelező óraszám

Előző hónapról áthozott rendkívüli munkaidő
(óra)

Adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkaidő
(óra)

Adott havi rendkívüli munkaidő
(óra)

Adott hónapban keletkezett rendkívüli mukaidő
(óra)

Szabadidő kiadásával kompenzált rendkívüli munkaidő
(óra)

Díjazásra leadott idő (óra)

Következő hónapra beszámítandó szabadidő
(óra)

30 napon belül ki nem adott szabadidő megváltása díjazásban
(óra)

éjszakai pótlék

100%

200%

300%

100%

200%

300%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5a)

(5b)

(5c)

(6)

(7a)

(7b)

(7c)

(7d)

(8)

Munkarend szerint

(2) = előző hó (8)

Teljesített munkaidő-beosztás alapján

(4) = (3) +
(6) – (1)
(4) = (5a) + (5b) +(5c)

Teljesített rendkívüli munkaidő munkanap

Teljesített rendkívüli munkaidő heti pihenőnap, vagy munkaszüneti napon rendes munkaidőben

Teljesített rendkívüli munkaidő munka-
szüneti nap

Szabadidő megváltás dokumentuma alapján
(a rendkívüli munkaidő teljesítését követő 30 napon belül)

 

 

 

Havi szolgálat-
teljesítés alapján

(8) = (2) + (5a) +
2x(5b) + 3x(5c) – (6) –
(7a) – 2x(7b) - 3x(7c)

Január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. negyedév

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Április

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. negyedév

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Július

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. negyedév

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. negyedév

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

20…. év összesen

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!