nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2019. (X. 24.) BVOP utasítás
az egészségügyi szakma-specifikus tárgyú panaszügyekben hozott döntések szakmai felügyeleti eljárásrendjéről
2019-10-25
infinity
1
Jogszabály

14/2019. (X. 24.) BVOP utasítás

az egészségügyi szakma-specifikus tárgyú panaszügyekben hozott döntések szakmai felügyeleti eljárásrendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 20–21. §-ában és 141–142. §-ában, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 5. § b) pontjában foglaltakra, az egészségügyi szakma-specifikus tárgyú panaszügyekben hozott döntések szakmai felügyeleti eljárásrendjével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) és a büntetés-végrehajtási intézetek (a továbbiakban: bv. intézet) érintett személyi állományára terjed ki.

2. A végrehajtásért felelős bv. intézet törvényi felhatalmazás alapján végzett tevékenységére, intézkedésére, illetve annak elmaradására vonatkozó panasz elbírálása a végrehajtásért felelős bv. intézet vezetőjének a hatásköre, az érintett szervezeti egység vezetője az ügyben döntést nem hozhat.

3. Amennyiben a panaszt nem a végrehajtásért felelős bv. intézet vezetőjéhez nyújtották be, azt soron kívül továbbítani kell.

4. A panaszt és annak kivizsgálását, valamint a határozat szövegét a Fogvatartotti Alap Nyilvántartásban rögzíteni kell. A panasz kivizsgálása során a panaszban foglalt valamennyi okot-indokot figyelembe kell venni, a kivizsgálás eredménye függvényében a hozott döntést határozatba kell foglalni, figyelemmel a 2013. évi CCXL. törvény 22–23. §-ában foglaltakra, annak tartalmi, formai követelményei vonatkozásában. A határozatot külön, nyomtatott formában kell a panaszos számára átadni.

5. Az egyes egészségügyi szakma-specifikus tárgyú panaszügyekben hozott intézetparancsnoki döntések esetében a BVOP Egészségügyi Főosztály szakmai felügyeleti felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálja az eljárás szabályszerűségét és szakszerűségét.

6. Az egészségügyi szakmai felügyeleti felülvizsgálati eljárás hatálya alá tartoznak az alábbi egészségügyi ellátás tárgyában benyújtott panaszok:

a) egészségügyi ellátáshoz való jog,

b) tájékoztatáshoz való jog (egészségügyi ellátás tárgyában),

c) önrendelkezéshez való jog (egészségügyi ellátás tárgyában),

d) orvosi titoktartáshoz való jog,

e) fogyatékkal élők egészségügyi ellátása, elhelyezése,

f) dokumentációs kötelezettség érvényesülése (egészségügyi ellátás tárgyában),

g) gyógyszerellátás, gyógyszerosztás,

h) munkaképesség, munkaköri alkalmasság elbírálása,

i) fertőző betegekkel kapcsolatos intézkedések, járványügyi intézkedések.

7. Nem tartoznak a szakfelügyeleti felülvizsgálati eljárás hatálya alá az alábbi kérelmek, panaszok:

a) vény nélkül kapható gyógyszerek, gyógyhatású készítmények saját költségen történő megvásárlása,

b) általánostól eltérő ellátási és elhelyezési körülmények,

c) általában az elhelyezés,

d) eleve a másodfokon országos parancsnoki vagy miniszteri hatáskörben elbírálandó, egészségügyi indokú kérelmek,

e) emberi méltóság megsértése,

f) orvosi rendelésen való megjelenés biztosítása,

g) a norma szerinti élelmezéssel kapcsolatosan mennyiségi és/vagy minőségi kifogás,

h) bántalmazás kivizsgálása.

8. A szakmai felügyeleti felülvizsgálati eljárás lefolytatása érdekében a bv. intézet az egészségügyi tárgyú panaszok kivizsgálását követően hozott intézetparancsnoki elutasító határozatot, a panaszbeadványt és a kivizsgálás során keletkezett valamennyi dokumentumot 3 munkanapon belül felterjeszti a BVOP Egészségügyi Főosztályának.

9. A BVOP Egészségügyi Főosztály vezetője a keletkezett iratanyag áttekintése alapján dönt az ügy soron kívüli vagy 30 napos határidővel történő vizsgálatáról, indokolt esetben a határidő 30 nappal történő meghosszabbításáról.

10. Amennyiben a panaszügyben folytatott eljárást a BVOP Egészségügyi Főosztály vezetője szakszerűnek minősíti, arról az intézet parancsnokát írásban értesíti.

11. Amennyiben a BVOP Egészségügyi Főosztály vezetője a panaszügyben folytatott eljárásban egészségügyi szakmai hibát, mulasztást vagy a szakterület működtetésében hibát észlel, arról az intézetparancsnokot írásban értesíti, és tőle – határidő megadásával – intézkedést kér.

12. Amennyiben a BVOP Egészségügyi Főosztály vezetője a panaszügyben folytatott eljárásban a panasz mellett kérelemként intézendő elemet talál, azt – a kérelem ügyintézése céljából – megküldi az intézetparancsnoknak.

13. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!