nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1622/2019. (X. 31.) Korm. határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
2019-10-31
infinity
1
Jogszabály

1622/2019. (X. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

A Kormány

1. megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiáját (a továbbiakban: Programstratégia), az 1. melléklet szerint;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján gondoskodjon az 1. pontban meghatározott Programstratégia végrehajtásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. december 31-ig folyamatos

1. melléklet az 1622/2019. (X. 31.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiája

 

A

B

C

D

1

A konstrukció megnevezése

2019. évi kifizetés
(milliárd Ft)

Összes keret (milliárd Ft)

Rövid ismertetés

2

1. jogcím: Hazai innováció támogatása

3

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása

3,02

45,00

A hatékony és átlátható döntéshozatal, valamint az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a projektek méretüktől függően két külön alprogram keretében kerülnek benyújtásra és értékelésre. Mindkét alprogram a vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja, prototípus vagy piacképes termék, technológia, szolgáltatás kifejlesztése érdekében.

4

Nyílt innováció

0

1,0

A program ösztönzi a KKV-k bevonását nagyvállalatoknál felmerülő kutatási és innovációs kérdések, problémák megoldásába.

5

Iparjog

0,02

0,11

A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

6

Kompetencia Központok

0

8,50

A program célja a vállalati oldal K+F igényét folyamatosan kiszolgálni képes, költségvetési és nonprofit kutatóintézetek, egyetemi és vállalati kutatóhelyek alapjain mátrixszervezetként működő tudásközpontok létrehozása, amelyek nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra koncentrálnak.

7

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma

1,75

1,94

A program célja a versenyképes egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítése, a technológiatranszfer szervezetek hatékonyságának növelése.

8

Tématerületi Kiválósági Program

5,40

5,40

Kiegészítő forrás biztosítása a Tématerületi Kiválósági Programhoz a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legkiválóbb hazai felsőoktatási intézmények, állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának fenntartása, a kiszámítható és a fenntartható finanszírozási rendszerük keretfeltételeinek kialakítása érdekében.

9

2. jogcím: A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

10

Bilaterális programok és Horizont 2020 programban való hazai részvétel ösztönzése, a kapcsolódó közös programokban és Közös Technológiai Kezdeményezésekben való magyar részvétel elősegítése

1,25

6,50

A program célja a külföldi partnerekkel közösen, nemzetközi hálózatokban, projektekben végzett
KFI tevékenység hazai támogatása. Kiterjed a kétoldalú (bilaterális) programokban és az EUREKA program keretében végzet
t kutatási és innovációs tevékenységek projektalapú támogatására, a kétoldalú szakembercsere ösztönzésére (TÉT), valamint az EU H2020 kutatási és innovációs keretprogramjában való magyar részvétel ösztönzésére (EU_KP konzorciumépítő és H2020 KKV fejlesztési eszköz rásegítő pályázati felhívás). További cél a H2020 partnerségi konstrukciókhoz illeszkedő, specifikus témájú felhívások
(AAL, ECSEL, EUROSTARS, ERA-NET, EJP-Cofund) keretében nyújtott támogatás, valamint a magyar kutatók jelentős nemzetközi kutat
ási infrastruktúrákhoz való hozzáférésének javítása.

11

Az EIT IC társulásokban történő magyar részvétel és partneri közreműködés elősegítése

0,15

0,50

A program célja a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Tudás és Innovációs Közösségeiben (Knowledge and Innovation Community – KIC) történő magyar részvétel támogatása.

12

6. jogcím: Kutatási témapályázatok támogatása

13

Kutatási témapályázatok

1,49

5,80

A program célja olyan kutatói kezdeményezésű alapkutatások támogatása, amelyek nemzetközi mércével is kiemelkedő tudományos eredményekhez vezetnek, megalapozhatják az innovációs folyamatokat, és nem rendelkeznek tematikus megkötéssel.

14

Mecenatúra

0,10

1,00

A program célja hazai közfinanszírozású támogatás igénybevételével elért kutatási eredmények nemzetközi tudományos konferencián való bemutatásának, tudományos cikk vagy könyv formájában való megjelentetésének támogatása. További cél a nemzetközi tudományos szervezetekben való részvétel ösztönzése.

15

Kabay-program

0,15

1,00

A program célja az alapkutatásból származó K+F eredmények innováció irányába történő elmozdítása, például a kutatási infrastruktúrákhoz (CERN, ESS) kapcsolódó eszközök beszállításához kapcsolódóan, valamint az egyéni vagy intézményi alapkutatási kiválósági projektek hasznosulásának elősegítése.

16

8. jogcím: Kutatási kiválósági programok támogatása

17

Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program

1,17

4,00

A program a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg két lépcsőben. Az egyik alprogram a friss posztdoktorok kutatói pályán történő elindulását segíti. A másik alprogram célja a fiatal kutatók által
a posztdoktori időszakuk után kezdeményezett tematikus megkötés nélküli kutatás támogatása a kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében.

18

Élvonal – Kutatási Kiválósági Program

0,00

3,00

A program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló kutatókat ösztönzi, akik a kutatás nemzetközi élvonalában szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájárulnak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához.

19

Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása

0,50

1,00

A program az eredményeikkel korábban már nemzetközi hatást kiváltó kutatók és kutatócsoportjaik számára
nyújt támogatást, a legnagyobb presztízsű tudományos folyóiratokban, az adott területen a felső öt százalékban megjelenő, sokszor használt és idézett kutatási eredmények létrehozásának kiemelt támogatását célozza.

20

2019. évi új kifizetési kötelezettség

15,00

 

21

2019. évi pályázatok keretösszege

84,75

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!