nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2019. (XI. 29.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről
2019-12-01
infinity
2
Jogszabály

17/2019. (XI. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 46. § (3) bekezdésére, a 82. § (1) bekezdés a) pontjára és a 288/W. § (2) bekezdésére, a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10. mellékletére, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 229. § (2) bekezdés b) pontjára, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (5) bekezdésére – a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről az alábbi utasítást adom ki:

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági társaságai (a továbbiakban együtt: bv. szerv) hivatásos, rendvédelmi alkalmazotti állományára, valamint a bv. szervnél foglalkoztatott munkavállalókra és a fegyveres biztonsági őrökre terjed ki.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. Értelmező rendelkezések:

a) Alapfokú rendészeti szakképesítés: büntetés-végrehajtási őr részszakképesítés, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részszakképesítés, büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés.

b) Fegyveres biztonsági őr képzés: a fegyveres biztonsági őri beosztásba kinevezett munkavállalók részére szervezett és a képző intézményben végrehajtott szakmai képzés.

c) Felsőfokú rendészeti szakképesítés: rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szakirány).

d) Felsőfokú szakirányú továbbképzés: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: NKE RTK) rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szak.

e) Felsőfokú szakmai képzés: a felsőfokú beosztásba kinevezett rendvédelmi alkalmazottak részére szervezett és a képző intézményben végrehajtott szakmai képzés.

f) Helyi alapfokú szakmai képzés: a bv. szerv vezetője által elrendelt és végrehajtott helyi szakmai felkészítés, amely vizsgával zárul a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: képző intézmény) által kiadott oktatási tananyag alapján.

g) Középfokú rendészeti szakképesítés: büntetés-végrehajtási főfelügyelő, büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő, büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő, büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő szakképesítés-ráépülés.

h) Középfokú szakmai képzés: a középfokú beosztásba kinevezett rendvédelmi alkalmazottak részére szervezett és a képző intézményben végrehajtott szakmai képzés, amelynek tananyagtartalma megegyezik a középfokú rendészeti szakképesítéssel.

i) Rendészeti szakképesítés: az alap-, a közép- és a felsőfokú rendészeti szakképesítések összefoglaló neve.

3. Az alapfokú rendészeti szakképesítést a hivatásos állomány tagja a kinevezéstől számított egy évben belül, a közép- és felsőfokú rendészeti szakképesítést a kinevezéstől számított két éven belül köteles teljesíteni.

4. A helyi alapfokú szakmai képzést az érintett személy – a tiszthelyettesi beosztást betöltő személyek kivételével – a kinevezéstől számított három hónapon belül, a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy a közép- és felsőfokú szakmai képzést két éven belül köteles teljesíteni.

5. A helyi alapfokú szakmai képzés kivételével valamennyi képzésre történő beiskolázás időpontja a képző intézmény által összeállított oktatási tervben kerül rögzítésre, amelyet a BVOP Humán Szolgálat vezetőjének támogató javaslatával az országos parancsnok engedélyez.

6. A rendészeti szakképesítésben részt vevőkkel a képző intézmény, illetve a beiskolázó bv. szerv a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben előírtak alapján felnőttképzési szerződést köt (1. melléklet).

7. A rendészeti szakképesítés, illetve a közép- és felsőfokú szakmai képzés során a képzésben részt vevők szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni a képző intézmény által összeállított gyakorlati naplóban meghatározottak alapján. A szakmai gyakorlatról a bv. szerv vezetője által kijelölt gyakorlatvezető érdemjeggyel lezárt írásos értékelést készít, melyet a képzésben részt vevő a gyakorlat végét követő első tanítási napon lead a képző intézmény részére.

8. A képző intézmény és a gyakorlati helyet biztosító bv. szerv együttműködési megállapodást (2. melléklet) köt annak érdekében, hogy a képzés idejére előírt szakmai gyakorlatot a képzésben részt vevő a gyakorlati helyet biztosító bv. szervnél teljesíthesse.

9. A képző intézmény a gyakorlati helyet biztosító bv. szerveknél szolgálatot teljesítő szakmai gyakorlatvezetők részére minden évben szakmai továbbképzést szervez, a szakmai gyakorlatvezetők számára a továbbképzésen való részvétel kötelező.

10. A beiskolázó bv. szerv a képzési idő alatt – a képzési hét utolsó tanítási napja és az azt követő képzési hét első tanítási napját megelőző nap közötti időszak kivételével – a képzésben részt vevők számára elhelyezést (szálló) biztosít, melynek költségeit a beiskolázó bv. szerv viseli.

11. A képzésben részt vevők a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján, a rendészeti szakképesítések ideje alatt modulzáró és komplex szakmai vizsgát, a középfokú, illetve a felsőfokú szakmai képzésben részt vevők a képzés végén záróvizsgát kötelesek tenni.

12. Amennyiben a képzésben részt vevő bármely modulzáró vizsgát eredménytelenül teljesíti, javítóvizsgát tehet a képző intézmény által meghatározottak alapján.

13. Amennyiben a rendészeti szakképesítésben részt vevő a komplex szakmai vizsgát eredménytelenül teljesíti, a következő szakképesítési csoport komplex szakmai vizsgáztatásakor javítóvizsgát tehet, amelyről a beiskolázó bv. szerv vezetője intézkedik. Sikertelen javítóvizsga esetén az ismételt javítóvizsgát az Országos Parancsnok engedélyezi. Az ismételt javítóvizsgát a beiskolázó bv. szerv vezetője kezdeményezheti a BVOP Humán Szolgálat vezetője útján. Amennyiben az ismételt javítóvizsga is eredménytelen, a vizsgára kötelezett hivatásos szolgálati jogviszonyát meg kell szüntetni. Amennyiben a középfokú beosztásban lévő személy a megismételt javítóvizsgát is eredménytelenül teljesíti – a meglévő képesítésének megfelelő – alacsonyabb beosztásba kell helyezni. A képző intézmény a javítóvizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít, amely időtartamra az érintett személyt mentesíteni kell a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól. Ha a képzésben részt vevő a vizsgát neki fel nem róható okból nem kezdte meg, vagy megkezdte, de nem fejezte be, azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott, pótvizsgát tehet.

14. Amennyiben a képzésben részt vevő szolgálati jogviszonya próbaidő alatt megszűnik, a képzés típusától függően a képzésben részt vevő személy – a képző intézmény által minden év január 15-éig meghatározott napi költség/képzési nap – megtérítésére válik kötelezetté, amely az érintett személy utolsó havi illetményéből kerül levonásra. A beiskolázó szerv köteles a levont összeget a képző intézmény Magyar Államkincstárnál vezetett – a felnőttképzési szerződésben megjelölt – számlaszámára átutalni. A bv. szerv vezetője a képzésben részt vevőnek – képzési költségek megtérülése érdekében – részletfizetést engedélyezhet.

15. Amennyiben a képzésben részt vevő utolsó havi illetménye nem vagy részben fedezi a megtérítendő képzési költséget, a képzésben részt vevő köteles a visszatérítendő összeget 15 napon belül a képző intézmény Magyar Államkincstárnál vezetett – a felnőttképzési szerződésben megjelölt – számlaszámára átutalni.

16. A vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint a képző intézmény a képzésben részt vevők részére a rendészeti szakképesítések moduljaiban történő részvételről és a modulzáró vizsgák eredményes teljesítéséről igazolást (3. melléklet), valamint az eredményes komplex szakmai vizsgáról rész/szakképesítést igazoló bizonyítványt állít ki.

17. Mentesül a helyi alapfokú szakmai képzés elvégzésének teljesítése alól az a személy, akinek a közép-, illetve felsőfokú rendészeti szakképesítésre történő beiskolázása a kinevezéstől számított két hónapon belül megtörténik.

18. A bv. szerv vezetője a szolgálati feladatok ellátására tekintettel, továbbá a képesítési követelmény teljesítési határidejére figyelemmel, az érintett személy részére egy alkalommal írásban engedélyezheti a közép- és felsőfokú szakképesítésben, illetve szakmai képzésben való részvétel halasztását.

19. A rendészeti szakképesítésben részt vevők számára tanulmányi munkaidő-kedvezmény nem adható. A helyi alapfokú szakmai képzés, valamint a középfokú büntetés-végrehajtási szakmai képzés átképzőjének elvégzésre kötelezett személyek vonatkozásában a vizsga napját is beszámítva 4 munkanap tanulmányi munkaidő-kedvezményt kell biztosítani.

20. A beiskolázott személy részére a beiskolázó szerv – nyomtatott formában – köteles biztosítani a képző intézmény internetes felületén közzétett tansegédleteket. A beiskolázott személy a képzés befejezését követően a tansegédleteket – sértetlen formában – a beiskolázó szerv részére köteles visszaadni. A képző intézmény által biztosított tansegédletek állapotának, állagának megőrzése a beiskolázott személy felelőssége. A képzéshez szükséges további eszközöket a képző intézmény biztosítja.

21. A személyi állomány számára kötelezően előírt és meghatározott képzések elvégzéséről és azok elvégzésének határidejéről határozatban kell rendelkezni.

III. TISZTHELYETTESI ÁLLOMÁNY RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

22. A bv. szerv vezetője a hivatásos szolgálati jogviszony létesítését követő első alkalommal induló alapfokú rendészeti szakképesítésre köteles beiskolázni – a jelentkezési határidők figyelembevételével – a hivatásos állomány tagját. A bv. szerv vezetője – a képzés kezdete előtt legkésőbb három munkanappal – az erre a célra rendszeresített jelentkezési lap (4. melléklet), valamint az érintett iskolai végzettségét igazoló okirat másolatának megküldésével értesíti a beiskolázásról a képző intézményt.

23. A bv. szerv vezetője a beiskolázott személy munkakörét és állami iskolai végzettségét figyelembe véve dönt arról, hogy melyik alapfokú rendészeti rész/szakképesítés elvégzésére iskolázza be az érintett személyt.

24. Az érettségivel nem rendelkező hivatásos állomány tagja az érettségi megszerzését a kinevezéstől számított öt évben belül köteles teljesíteni, amelyet a képesítési követelményről szóló határozatban rögzíteni kell.

25. A képzésben részt vevő az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljáról szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott munkaköri feladatokat láthatja el.

26. Mentesül az alapfokú rendészeti szakképesítés elvégzésének kötelezettsége alól az a nem középfokú beosztást betöltő személy, aki büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi (Kun Béla Zászlósképző Iskolán szerzett), alapfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami, 14 hetes alapfokú szaktanfolyami vagy büntetés-végrehajtási felügyelő I. végzettséggel rendelkezik.

27. A bv. szerv vezetője a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésével egyidejűleg középfokú beosztásba kinevezett személyt az alapfokú rendészeti szakképesítés elvégzését követő első alkalommal induló középfokú rendészeti szakképesítésre köteles beiskolázni a szolgálati beosztás és a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendeletben meghatározott egy év büntetés-végrehajtási hivatásos szakmai szolgálati viszony meglétének figyelembevételével. A bv. szerv vezetője – a képzés kezdete előtt legkésőbb három munkanappal – az erre a célra rendszeresített jelentkezési lap (5. melléklet) megküldésével értesíti a beiskolázásról a képző intézményt.

28. A hivatásos állományba történő visszavétellel egyidejűleg középfokú beosztásba történő kinevezés esetén, valamint a már állományban lévő tiszthelyettes középfokú beosztásba tervezett kinevezése esetén – amennyiben nem rendelkezik alapfokú rendészeti szakképesítéssel – az érintett személyt alapfokú rendészeti szakképesítésre kell beiskolázni. Alapfokú rendészeti szakképesítésnek kell megfeleltetni a büntetés-végrehajtási alapfokú szaktanfolyami, a 14 hetes alapfokú szaktanfolyami végzettséget, illetve a büntetés-végrehajtási felügyelő I. végzettséget. Ebben az esetben az alapfokú rendészeti szakképesítés elvégzése alól nem mentesít a Kun Béla Zászlósképző Iskolán szerzett büntetés-végrehajtási tiszthelyettesi végzettség.

29. Mentesül a középfokú rendészeti szakképesítés elvégzésének kötelezettsége alól az a személy, aki rendelkezik középfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami végzettséggel.

30. Abban az esetben, ha az érintett személy rendelkezik középfokú büntetés-végrehajtási szakmai végzettséggel, vagy mentesül annak elvégzése alól, azonban más középfokú beosztásba kerül kinevezésre, és nem rendelkezik az új középfokú beosztás szakmai képesítési követelményével, annak kiegészítő átképzésen kell részt vennie, amely csak az adott szakmai ismereteket tartalmazza. Az átképzésre történő beiskolázás esetében a 27. pontban foglaltak az irányadóak. A kiegészítő átképzés tananyagát – a kötelező konzultációs napon történő részvételt megelőzően – az érintett személy részére a képző intézmény bocsátja rendelkezésre. A fentiek alapján a középfokú beosztásba történő kinevezéstől, illetve a középfokú munkakörben történt változástól számított három hónapon belül az érintett személynek a képző intézményben szóbeli vizsgát kell tennie.

31. A büntetés-végrehajtási szervezet állományából leszerelt, majd visszavételre került alapfokú büntetés-végrehajtási végzettséggel rendelkező személyi állományi tagnak a bv. szerv helyi felkészítésén, majd az azt követő szintfelmérőn kell részt vennie, amennyiben a jogviszony megszűnése és a visszavétel között több mint két év telt el.

IV. TISZTI ÁLLOMÁNY RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

32. Helyi alapfokú szakmai képzésben kell részt vennie az újonnan hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítő tiszti beosztásba került személynek a kinevezéstől számított két hónapon belül, valamint a kinevezéstől számított három hónapon belül eredményes vizsgát kell tennie.

33. A helyi alapfokú szakmai képzés végrehajtásáért a bv. szerv vezetője felelős. Az írásban történő vizsgáztatást a bv. szerv vezetője által kijelölt háromtagú bizottság végzi. A vizsga abban az esetben eredményes, ha a vizsgázó a bv. szerv vezetője által összeállított vizsgakérdéssort legalább 60%-os eredményességgel teljesíti. Eredménytelen vizsga esetén – egyéni felkészülést követően – egy hónapon belül pótvizsga tehető, amelyről a bv. szerv vezetője intézkedik. Amennyiben az ismételt pótvizsga is eredménytelen a vizsgára kötelezett jogviszonyát meg kell szüntetni. A helyi alapfokú szakmai képzés eredményes teljesítéséről a bv. szerv vezetője igazolást állít ki (6. melléklet), melynek egy másolati példányát a személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni.

34. A bv. szerv vezetője a tiszti beosztásba történő kinevezést követő első alkalommal induló felsőfokú rendészeti szakképesítésre köteles beiskolázni – a jelentkezési határidők figyelembevételével – a hivatásos állomány tagját. A bv. szerv vezetője – a képzés kezdete előtt legkésőbb három munkanappal – az erre a célra rendszeresített jelentkezési lap (7. melléklet) megküldésével értesíti a beiskolázásról a képző intézményt.

35. A nem rendészeti szakirányú diplomával rendelkező tiszti beosztásba kinevezett személy, a kinevezéstől számított két éven belül felsőfokú rendészeti szakképzettséget köteles szerezni.

36. A felsőfokú rendészeti szakképzettség megszerzésére kötelezett személy, ezen képesítési követelményt az NKE RTK rendvédelmi szakirányú továbbképzési szakának elvégzésével is teljesítheti.

37. A felsőfokú szakirányú továbbképzésre történő beiskolázás bemeneti feltétele, hogy a képzésben részt vevő a képző intézményben 2´2 hét időtartamú büntetés-végrehajtási szervező alapfelkészítésen részt vegyen, és abból eredményes vizsgát tegyen. A bv. szerv vezetője az erre a célra rendszeresített jelentkezési lap (8. melléklet) megküldésével értesíti a beiskolázásról a képző intézményt. A képzésről a képző intézmény igazolást (9. melléklet) állít ki.

38. Mentesül a 2´2 hét időtartamú büntetés-végrehajtási szervező alapfelkészítésen való részvétel alól az a személy, aki alapfokú rendészeti szakképzettséggel vagy 14 hetes alapfokú szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik.

39. Amennyiben a tiszti beosztásba kinevezett vagy kinevezni tervezett személy rendelkezik rendvédelmi alapfeladatok modul eredményes záróvizsgával vagy rendészeti alapvizsgával (a 14 hetes alapfokú szaktanfolyami végzettség egyenértékű a rendészeti alapvizsgával), abban az esetben a rendészeti szervező 2. modulját kell elvégeznie, illetve komplex szakmai vizsgát kell tennie.

40. Az a személy, aki a rendészeti alapvizsga eredményes teljesítésére tekintettel kapott felmentést a rendészeti szervező szakképesítés 1. moduljának elvégzése alól, a modul részét képező lőelmélet-tanórákon, illetve a lőgyakorlaton köteles részt venni. A szakképesítés 2. moduljába történő továbblépés feltétele a lőgyakorlat legalább megfelelt szinten történő teljesítése.

41. Mentesül a felsőfokú rendészeti szakképesítés 2. modul tanóráin való részvétel alól az a tiszti beosztásba kinevezett vagy kinevezni tervezett személy, aki olyan rendészeti szakvizsgával rendelkezik, melynek választható vizsgarésze a Büntetés-végrehajtási igazgatás volt. Ebben az esetben az érintett személynek a képző intézményben modulzáró és komplex szakmai vizsgát kell tennie. A vizsgákra történő felkészülésre 10 munkanap tanulmányi szabadságot kell biztosítani, amelyet legkésőbb a komplex szakmai vizsga első napjáig lehet igénybe venni. A képző intézmény a komplex szakmai vizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.

42. Mentesül a felsőfokú rendészeti szakképzettség megszerzése alól az érintett személy, ha rendészeti szakirányú diplomával vagy a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola büntetés-végrehajtási tagozatán szerzett oklevéllel, illetve felsőfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik. Rendészeti szakirányú diplomának minősül a Rendőrtiszti Főiskola büntetés-végrehajtási szakon vagy az NKE RTK rendészeti igazgatási szak büntetés-végrehajtási szakirányán, a kapcsolódó mesterképzési szakon, a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzési szakon szerzett rendészeti végzettség, továbbá a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapképzési szakon szerzett büntetés-végrehajtási nevelő szakképzettség.

V. A RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

43. A rendvédelmi alkalmazottnak helyi alapfokú szakmai képzésben kell részt vennie a kinevezéstől számított két hónapon belül, valamint a kinevezéstől számított három hónapon belül eredményes vizsgát kell tennie.

44. A helyi alapfokú szakmai képzés végrehajtásáért a bv. szerv vezetője felelős. Az írásban történő vizsgáztatást a bv. szerv vezetője által kijelölt háromtagú bizottság végzi. A vizsga abban az esetben eredményes, ha a vizsgázó a bv. szerv vezetője által összeállított vizsgakérdéssort legalább 60%-os eredményességgel teljesíti. Eredménytelen vizsga esetén – egyéni felkészülést követően – egy hónapon belül pótvizsga tehető, amelyről a bv. szerv vezetője intézkedik. A helyi alapfokú szakmai képzés eredményes teljesítéséről a bv. szerv vezetője igazolást állít ki (10. melléklet), melynek egy másolati példányát a személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni.

45. A bv. szerv vezetője a rendvédelmi alkalmazottat a középfokú beosztásba történő kinevezést követően első alkalommal induló, a beosztásának megfelelő középfokú szakmai képzésre köteles beiskolázni. A bv. szerv vezetője – a képzés kezdete előtt legkésőbb három munkanappal – az erre a célra rendszeresített jelentkezési lap (11. melléklet) megküldésével értesíti a beiskolázásról a képző intézményt. A rendvédelmi alkalmazott csak modulzáró vizsgát köteles tenni, melynek eredményes elvégzéséről a képző intézmény igazolást állít ki.

46. Amennyiben a rendvédelmi alkalmazott rendelkezik középfokú büntetés-végrehajtási szakmai végzettséggel, azonban más középfokú beosztásba kerül kinevezésre, és nem rendelkezik az új beosztásnak megfelelő szakmai képesítési követelménnyel, annak átképzésen kell részt vennie. Ebben az esetben a bv. szerv vezetője jelen utasítás 30. pontja szerint köteles eljárni.

47. A bv. szerv vezetője a rendvédelmi alkalmazottat a felsőfokú beosztásba történő kinevezést követően induló első felsőfokú szakmai képzésre köteles beiskolázni, a jelentkezési határidők figyelembevételével. A bv. szerv vezetője – a képzés kezdete előtt legkésőbb három munkanappal – az erre a célra rendszeresített jelentkezési lap (12. melléklet) megküldésével értesíti a képző intézményt.

48. A nem rendészeti szakirányú diplomával rendelkező felsőfokú beosztásba kinevezett rendvédelmi alkalmazott, a kinevezéstől számított két éven belül felsőfokú szakmai képzettséget köteles szerezni.

49. Az érintett személynek a képző intézményben 5 napos felkészítő tanfolyamon kell részt vennie, amelyet követően írásbeli vizsgát köteles tenni a képző intézmény által meghatározott időpontban. Az eredményes vizsgáról a képző intézmény igazolást állít ki (13. melléklet).

50. A vizsgára történő felkészülésre 5 munkanap tanulmányi szabadságot kell biztosítani, amelyet legkésőbb az írásbeli vizsga napjáig lehet igénybe venni. A képző intézmény a vizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.

51. Amennyiben a rendvédelmi alkalmazotti állomány tagja a közép-, illetve a felsőfokú szakmai képzéshez kapcsolódó modulzáró és/vagy záróvizsgát eredménytelenül teljesíti – az egyéni felkészülést követően – javítóvizsgát tehet, amelyről a bv. szerv vezetője intézkedik. Sikertelen javítóvizsga esetén az ismételt javítóvizsgát az Országos Parancsnok engedélyezi. Az ismételt javítóvizsgát a beiskolázó bv. szerv vezetője kezdeményezheti a BVOP Humán Szolgálat vezetője útján. A képző intézmény a javítóvizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.

52. Abban az esetben, ha a rendvédelmi alkalmazott hivatásos jogviszonyba kerül kinevezésre – a meglévő büntetés-végrehajtási szakmai végzettségét figyelembe véve – a beosztásának megfelelő rendészeti szakképesítésre kell beiskolázni. Ebben az esetben jelen utasítás III. és/vagy IV. fejezetében rögzítettek szerint kell eljárni az alábbi eltérésekkel:

a) A rendvédelmi alkalmazott középfokú tiszthelyettesi beosztásba történő kinevezése esetén a bv. szerv vezetője köteles a tiszthelyettest alapfokú, majd annak elvégzése után középfokú rendészeti szakképesítésre beiskolázni. Amennyiben az érintett személy korábban már elvégezte a középfokú szakmai képzést, a középfokú rendészeti szakképesítésben már nem kell részt vennie, azonban komplex szakmai vizsgát köteles tenni. A képző intézmény a komplex szakmai vizsgára történő felkészüléshez – szükség szerint – szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.

b) A rendvédelmi alkalmazott tiszti beosztásba történő kinevezése esetén képzési követelményként elő kell írni a felsőfokú rendészeti szakképesítést. A beiskolázásra jelen utasítás 34–42. pontjai az irányadók.

c) Amennyiben rendvédelmi alkalmazotti állományból hivatásos állományba kinevezett és tiszti beosztásba helyezett személy rendelkezik felsőfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami végzettséggel, a bv. szerv vezetője a kinevezést követően köteles a lőelméleti és gyakorlati képzésre történő beiskolázásra intézkedni. A lőelméleti és gyakorlati képzés végrehajtásáról a képző intézmény gondoskodik.

53. A határozott időre kinevezett rendvédelmi alkalmazottra – a beosztásuktól függően – a 43–51. pontban meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni. A képesítési követelmény határidejénél az első határozott idejű kinevezés kezdő időpontját kell figyelembe venni.

54. A büntetés-végrehajtási szervezetnél a rendvédelmi alkalmazottak által betöltött munkakörökhöz előírt képesítési követelményeket a 14. melléklet tartalmazza.

VI. A BV. SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓI ÁLLOMÁNY RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

55. A határozatlan, valamint a határozott időre kinevezett munkavállalói állományra a 43–44. pontban meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni.

56. A gazdasági társaságok munkavállalói részére a helyi alapfokú szakmai képzés szervezési, adminisztrációs és a vizsgáztatással kapcsolatos feladatait a gazdasági társaság humán szakterülete köteles elvégezni.

VII. A BV. SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTT FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK RENDÉSZETI SZAKMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

57. A bv. szervnél foglalkoztatott fegyveres biztonsági őröknek a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) mellékleteként kiadott Működési és Szolgálati Szabályzat szerinti szükséges képzettséggel, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben meghatározott speciális büntetés-végrehajtási ismeretekkel kell rendelkezniük.

58. A fegyveres biztonsági őri beosztásba kinevezni tervezett munkavállaló a képző intézmény által szervezett – fegyveres biztonsági hatósági vizsgával záruló – fegyveres biztonsági őr képzésen köteles részt venni. A bv. szerv vezetője az erre a célra rendszeresített jelentkezési lap (15. melléklet) megküldésével értesíti a beiskolázásról a képző intézményt.

59. A fegyveres biztonsági őr képzés és hatósági vizsga végrehajtásának felügyeleti szerve az Országos Rendőr-főkapitányság.

60. Mentesül a fegyveres biztonsági őr képzés elvégzése alól az a fegyveres biztonsági őri beosztásba kinevezni tervezett személy, aki az Országos Képzési Jegyzékben szereplő fegyveres biztonsági őr szakképzettséggel rendelkezik. Amennyiben a beiskolázott személy a BM rendeletben meghatározott szakmai végzettséggel rendelkezik, mentesíthető egyes vizsgafeladatok elvégzése alól.

61. A képzés I–IV. moduljainak eredményes vizsgáiról az Országos Rendőr-főkapitányság igazolást állít ki. A büntetés-végrehajtási speciális ismeretek modul eredményes teljesítéséről (V. modul) pedig a képző intézmény állít ki igazolást (16. melléklet).

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

62. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

63.1

1. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

Ügyszám:

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja [székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., nyilvántartási szám: E-000524/2014., adószám: 15752019-2-51 (a továbbiakban: BVOTRK)] tanfolyamszervező nevében eljáró ………………………………… igazgató

……………………………………………………………………… beiskolázó hivatásos büntetés-végrehajtási szerv [cím ………………………………………………………………………………… (a továbbiakban: beiskolázó szerv)] képviseletében …………………………………………………… intézetparancsnok

és

Név: ……………………………………………………………...………………… (a továbbiakban: képzésben résztvevő)

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………...

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Szolgálati helye: ………………………………………...……………………………………………………………………

között (a továbbiakban együtt: Felek),

mely szerződés célja a(z) ………………… OKJ azonosító számú ………………… rész-szakképesítés/szakképesítés/szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló képzés keretén belül szakmai képzettség megszerzése. A képzés során megszerzendő kompetenciákat az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, a szakmai és vizsgakövetelményeket a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által a(z) …………………………… számon nyilvántartásba vett képzési program (a továbbiakban: képzési program) tartalmazza.

1.    A BVOTRK vállalja, hogy a képzésben résztvevőt a(z) ………………………….………………………… rész-szakképesítés/szakképesítés/szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló képzésben részesíti az alábbi követelménymodulokból:

A modulok feltüntetése az adott részszakképzéshez/szakképzéshez/szakképzés-ráépüléshez igazodik.

2.    A képzésben résztvevő kijelenti, hogy jelen szerződés alapján megkezdődő részszakképzéshez/szakképzéshez/ szakképzés-ráépüléshez a Rendelet 2. melléklet …………………..…… sorszámú, ………………………….…………… megnevezésű rész-szakképesítés/szakképesítés/szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott iskolai előképzettséggel, valamint az egyéb bemeneti követelményekkel rendelkezik.

3.    Az ismeretek ellenőrzése a képzés során a képzési programban a tananyagegységeknél meghatározott ellenőrzési formák szerint történik. A szakmai vizsgára a képzés befejezését követő 2 héten belül kerül sor.

4.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

–        a tanulmányi kötelezettségek teljesítése a szakképzés kerettantervében meghatározott ismeretanyagból;

–    modulzáró vizsgák sikeres letétele;

–    a képzésben résztvevő igazolt távolléte a képzés modulonkénti összes óraszámának 20%-át nem haladhatja meg. (Az intézeti gyakorlat és az iskolai tanórák hiányzása külön számítandó.)

Az OKJ-s szakmai képzettséget adó komplex szakmai vizsga szervezésének módját, formáját, követelményeit, értékelésének módját, valamint a szakmai és vizsgakövetelményeket a Rendelet tartalmazza. A BVOTRK előzetesen megszerzett tudást nem számít be.

A vizsgaszervező a BVOTRK, mely eredményes vizsga esetén vizsgabizonyítványt állít ki.

5.    A képzés helye: BVOTRK Telephely 2. (1108 Budapest, Újhegyi út 9–11.)

A képzési időtartam:

A képzés kezdési időpontja:

A képzés tervezett befejezési időpontja:

Modulok időtartama:

A képzés hétfőtől péntekig hetenként 36–40 tanórában történik az órarendnek megfelelően.

6.    Modulzáró vizsgák:

A …………………………… követelménymodulok modulzáró vizsgáira a modulok teljesítését követően kerül sor. A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése a szakmai vizsgára bocsátás feltétele.

A modulzáró vizsgák 6-6 óra időtartamban kerülnek megszervezésre.

7.    A képzésben résztvevőt a képzés idejére a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései szerinti illetmény és juttatások illetik meg.

8.    A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzési programokban megengedett óraszámot meghaladó távollét esetén szakmai vizsgára nem bocsátható, ezzel lényeges szerződésszegést követ el, és a képzésből ki kell zárni. A kizárásról a BVOTRK írásban értesíti a beiskolázó szervet és az érintett személyt. A jelenlét igazolására a BVOTRK által vezetett tanfolyami napló, illetve a gyakorlati napló szolgál.

9.    A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vizsgán nem jelenik meg, abban az esetben számára új vizsgaidőpontot a BVOTRK a javító- és pótlóvizsga keretén belül tud biztosítani.

10.    A képzés ideje alatt a képzésben résztvevő fennálló jogosultság esetén a beiskolázó büntetés-végrehajtási szervtől (……………………………………………………) az alábbi juttatásokat kapja:

–    a képzés idejére, a tanítási napokon a szállás biztosítása;

–    a képzés teljes időtartamára hétvégenként egyszeri, az állandó lakcím és a BVOTRK közötti hazautazás esetén, amennyiben a beiskolázó szerv nem tudja a hazaszállítást szolgálati gépjárművel végrehajtani.

A beiskolázó bv. szerv a napi munkába járás engedélyezése esetén a költségtakarékossági számítások alapján a vonatkozó jogszabályi előírások, illetve belső szabályozó alapján jár el.

11.    A résztvevőnek a képzésen való részvételt a beiskolázó szerv térítésmentesen biztosítja.

12.    Amennyiben a képzésben résztvevő személy szolgálati jogviszonya a kikötött próbaidő alatt megszűnik, a képzésben résztvevő személy …………… Ft/képzési nap költség megtérítésére válik kötelezetté, amely az utolsó havi illetményéből kerül levonásra.

13.    Nem minősül képzési napnak az egészségügyi szabadságon (betegállományban), valamint a szabadságon töltött tanítási nap.

14.    A 12. pontban meghatározott költség megtérítését a BVOTRK 10023002-01393163-00000000 bankszámlaszámára kell megfizetni.

15.    A költségszámításról szóló dokumentumot a beiskolázó szerv vezetője köteles megküldeni a BVOTRK részére.

16.    A képzés teljes időtartamára a BVOTRK elektronikus formában biztosít oktatási anyagokat.

17.    A vizsgára, a javító- és a pótlóvizsgára történő jelentkezés a „Vizsgára jelentkezési lap” kitöltésével történik. A jelentkezőket a javító- és pótlóvizsga helyéről és időpontjáról a BVOTRK írásban értesíti.

A vizsga szervezésének feltételeire a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

18.    A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben lényeges szerződésszegést követ el, vagy a BVOTRK Házirendjében meghatározott magatartási szabályokat szándékosan és súlyosan megszegi, akkor a BVOTRK kezdeményezi a beiskolázó büntetés-végrehajtási szervnél a fegyelmei eljárás lefolytatását, illetve javaslatot tehet a BVOTRK a képzésből történő kizárásra.

19.    A BVOTRK és/vagy a beiskolázó büntetés-végrehajtási szerv lényeges szerződésszegése esetén a képzésben résztvevő mentesül a szerződésből eredő kötelezettségei alól, és a szerződésszegésből eredő esetleges kárát érvényesítheti.

20.    Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.

21.    Jelen szerződésből származó bármely vitás kérdést a szerződő felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek meg rendezni. Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vonatkozó szabályait, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.

Jelen szerződést a felek elolvasást és együttes értelmezést követően mint akaratuk kifejezését, három egymással szó szerint mindenben megegyező példányban írják alá.

Kelt:

……………………………………………     ……………………………………

BVOTRK    beiskolázó szerv vezetője

igazgató

…………………………………

képzésben résztvevő

Készült:     3 példányban

Egy példány:    3 oldal

Kapják:    1. sz. pld. BVOTRK

2. sz. pld. beiskolázó szerv

3. sz. pld. képzésben résztvevő

2. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

 

Büntetés-végrehajtási Szervezet
Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
Nyilvántartásba vételi szám: E-000524/2014.

Büntetés-végrehajtási szerv

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendeletben meghatározott büntetés-végrehajtási részszakképzések, szakképzések, szakképzés-ráépülés szakmai gyakorlatának végrehajtására a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVOTRK) képzési programja rendelkezései alapján a fenti szervek

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST

kötnek az alábbiak szerint:

1.    Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő …………………………………………………………………………… részszakképzés/szakképzés/szakképzés-ráépülés célja, hogy magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai felkészítéssel biztosítsa a szakszerű, kulturált szolgálatellátásához szükséges ismereteket, a jogszabályon alapuló szakmai gyakorlat megismerését, és felkészítsen a szakmai elmélet és gyakorlati vizsga eredményes letételére.

Ennek érdekében a szakmai gyakorlati képzést egyrészt iskolai elméletigényes gyakorlati képzés formájában a BVOTRK-ban, másrészt a ……………….. bv. szervnél intézeti gyakorlatként hajtja végre.

2.    A BVOTRK feladatai:

–    szakmai gyakorlat tervezése, szervezése és irányítása,

–    szakmai gyakorlat eredményes végrehajtásához szükséges dokumentumok biztosítása (gyakorlati napló),

–    a bv. szerv részéről kijelölt oktató(k) felkészítése,

–    a gyakorlati oktatóval a folyamatos kapcsolattartás, a szakmai gyakorlat ellenőrzése.

3.    A bv. szerv feladatai:

–    a gyakorlati oktató(k) kijelölése, a felkészítésben való részvétel biztosítása,

–    a gyakorlati oktató(k) részére a szükséges jogszabályokat, belső szabályozókat és az érvényes szolgálati okmányokat,

–    biztosítja, hogy a tanuló(k) a szakmai gyakorlatot a BVOTRK által készített gyakorlati naplóban meghatározottak szerint hajtsa végre,

–    a tanuló(k) minősítése, értékelése.

4.    A gyakorlati oktató feladatai:

–    köteles folyamatosan vezetni a tanuló szakmai gyakorlatának irányításához és értékeléséhez kiadott gyakorlati naplót, és folyamatosan ellenőrizni a tanulók gyakorlati feladatainak végrehajtását,

–    folyamatosan figyelemmel kíséri és vezeti a tanuló hiányzását (a tanuló a szakmai gyakorlat összóraszámának maximum 20%-át hiányozhatja),

–    amennyiben a tanuló hiányzása meghaladja a 20%-ot, a szakmai gyakorlatra előírt követelményeit nem teljesítette, érdemjegye nem felelt meg (1 – elégtelen),

–    a képzés során a szakmai gyakorlat befejezésekor (minden szakmai gyakorlat szakmai gyakorlatról, külön írásos értékelés szükséges) a gyakorlati oktató írásban köteles minősíteni és érdemjeggyel értékelni a tanuló szakmai gyakorlatát a BVOTRK iránymutatása szerint.

5.    Az együttműködési megállapodást aláírók a BVOTRK igazgatójának kezdeményezésére évente felülvizsgálják az együttműködési megállapodásban foglaltakat, és szükség esetén módosítják azt.

Dátum:

igazgató    parancsnok / főigazgató főorvos

BVOTRK    bv. szerv

3. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

IGAZOLÁS

modulzáró vizsgáról (a képzésben való részvétel nélkül is kiadható)

…………………………………………………………………………………………………..………………..…… (név) mint a(z) ………………………………………………………………………………………………… képző intézmény vezetője (az intézmény a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3. §-a szerinti nyilvántartásbavételi száma és a nyilvántartásba vétel időpontja ………………………………………………………………) igazolom, hogy

Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………………………………

Anyja születési neve: ………………………………………………………………………………………………………………

a/az ………………………………………………………………………………………………………………. azonosító számú

………………………………………………………………………………………………………………………. megnevezésű

szakképesítés/rész-szakképesítés/szakképesítés-ráépülés*

megszerzésére irányuló képzés képzési programja szerinti alábbi modulzáró vizsgá(ka)t eredményesen teljesítette:

Szakmai követelménymodul
azonosító száma

Szakmai követelménymodul megnevezése

Modulzáró vizsga eredményes teljesítésének időpontja

o o o o o - o

 

 

o o o o o - o

 

 

o o o o o - o

 

 

o o o o o - o

 

 

o o o o o - o

 

 

o o o o o - o

 

 

o o o o o - o

 

 

o o o o o - o

 

 

o o o o o - o

 

 

Dátum: ...................................., o o o o év o oo o nap

P. H.

…………………………………………

képző intézményvezető

(olvasható név, aláírás)

––––––––––––––––––––––––––––

* A megfelelő rész aláhúzandó.

4. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

…………………………………………

bv. szerv megnevezése

J E L E N T K E Z É S I L A P

alapfokú rendészeti szakképzésre

(hivatásos állományúak részére)

Képzés szintje:    büntetés-végrehajtási őr    o

büntetés-végrehajtási segédfelügyelő    o

büntetés-végrehajtási felügyelő    o

14 hetes alapfokú szaktanfolyam    o

(A megfelelő részt kérjük x-szel bejelölni.)

Név:    Rendfokozat:

Születési hely:

Születési idő: év hónap nap

Anyja neve:

Szolgálati beosztása:

Iskolai végzettsége:

Bizonyítvány száma:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Lakcím:

Dátum:

parancsnok / főigazgató főorvos

(A jelentkezési lapot géppel kérjük kitölteni.)

5. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

………………………………………….

bv. szerv megnevezése

J E L E N T K E Z É S I L A P

középfokú rendészeti szakképzésre

(hivatásos állományúak részére)

Képzési szak:    bv. egészségügyi főfelügyelő    o

bv. főfelügyelő    o

bv. gazdálkodási főfelügyelő    o

bv. igazgatási főfelügyelő        o

(A megfelelő részt kérjük x-szel bejelölni.)

Név:    Rendfokozat:

Születési hely:

Születési idő: év hónap nap

Anyja neve:

Szolgálati beosztása:

Bv. alapfokú képzettség megszerzésének időpontja, típusa, bizonyítvány száma:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Lakcím:

Dátum:

parancsnok / főigazgató főorvos

(A jelentkezési lapot géppel kérjük kitölteni.)

6. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

----------------------------------------    (A személyi anyagba lerakandó!)

bv. szerv megnevezése

I G A Z O L Á S

A ………………………………………

VIZSGABIZOTTSÁGA

igazolja, hogy ………………………………………………………………………………………………………

rendfokozat ……………………………

szül. idő: ………………………… anyja neve: ………………………………………

a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló

17/2019. (XI. 29.) BVOP utasítás alapján

eredményes

HELYI ALAPFOKÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI

SZAKMAI VIZSGÁT tett.

Kelt: ……………………………, …………………………………

P. H.

………………………………………

vizsgabizottság elnöke

……………………………………….    ……………………………………….

vizsgabizottság tagja     vizsgabizottság tagja

7. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

…………………………………

bv. szerv megnevezése

JELENTKEZÉSI LAP

felsőfokú rendészeti szakképzésre

(hivatásos állományúak részére)

Név:     Rendfokozat:

Születési hely:

Születési idő: év hónap nap

Anyja neve:

Szolgálati beosztása:

Diploma száma:

Kinevezés kelte:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Lakcím:

Dátum:

parancsnok / főigazgató főorvos

(A jelentkezési lapot géppel kérjük kitölteni.)

8. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

…………………………………

bv. szerv megnevezése

JELENTKEZÉSI LAP

büntetés-végrehajtási szervező alapfelkészítésre

(hivatásos állományúak részére)

Név:     Rendfokozat:

Születési hely:

Születési idő: év hónap nap

Anyja neve:

Szolgálati beosztása:

Diploma száma:

Kinevezés kelte:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Lakcím:

Dátum:

parancsnok / főigazgató főorvos

(A jelentkezési lapot géppel kérjük kitölteni.)

9. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Nyilvántartásbavételi szám: E-000524/2014.

Szám:

Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.: 06-26/347-655, e-mail: pilis.uk@bv.gov.hu

Telephely 1.: 7275 Igal, Gábor u. 6., Tel.: 06-82/372-316, e-mail: igal.uk@bv.gov.hu

Telephely 2.: 1108 Budapest, Újhegyi u. 9–11., Tel.: 06-1/261-7011, e-mail: oktatasi.uk@bv.gov.hu

E-mail: oktatasi.uk@bv.gov.hu

10. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

----------------------------------------     (A személyi anyagba lerakandó!)

bv. szerv megnevezése

I G A Z O L Á S

A ………………………………………

VIZSGABIZOTTSÁGA

igazolja, hogy ………………………………………………………………………………………………………

szül. idő: ………………………… anyja neve: ………………………………………..

a büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről szóló

17/2019. (XI. 29.) BVOP utasítás alapján

eredményes

HELYI ALAPFOKÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI

SZAKMAI VIZSGÁT tett.

Kelt: ……………………………, ……………………………

P. H.

………………………………………

vizsgabizottság elnöke

……………………………………….    ……………………………………….

vizsgabizottság tagja     vizsgabizottság tagja

11. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

…………………………………………

bv. szerv megnevezése

J E L E N T K E Z É S I L A P

középfokú szakmai képzésre

(rendvédelmi alkalmazottak részére)

Képzési szak:    bv. egészségügyi főfelügyelő    o

bv. főfelügyelő    o

bv. gazdálkodási főfelügyelő    o

bv. igazgatási főfelügyelő    o

(A megfelelő részt kérjük x-szel bejelölni.)

Név:

Születési hely:

Születési idő: év hónap nap

Anyja neve:

Munkakör:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Lakcím:

Dátum:

parancsnok / főigazgató főorvos

(A jelentkezési lapot géppel kérjük kitölteni.)

12. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

………………………………………

bv. szerv megnevezése

JELENTKEZÉSI LAP

felsőfokú szakmai képzésre

(rendvédelmi alkalmazottak részére)

Név:

Születési hely:

Születési idő: év hónap nap

Anyja neve:

Munkakör:

Diploma száma:

Kinevezés kelte:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Lakcím:

Dátum:

parancsnok / főigazgató főorvos

(A jelentkezési lapot géppel kérjük kitölteni.)

13. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

(A személyi anyagba lerakandó!)

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Nyilvántartásbavételi szám: E-000524/2014.

I G A Z O L Á S

Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.: 06-26/347-655, e-mail: pilis.uk@bv.gov.hu

Telephely 1.: 7275 Igal, Gábor u. 6., Tel.: 06-82/372-316, e-mail: igal.uk@bv.gov.hu

Telephely 2.: 1108 Budapest, Újhegyi u. 9–11., Tel.: 06-1/261-7011, e-mail: oktatasi.uk@bv.gov.hu

E-mail: oktatasi.uk@bv.gov.hu

14. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

Az egyes munkaköri kategóriákba tartozó rendvédelmi alkalmazott által betölthető munkakörök képesítési követelménye

Munkakörök megnevezése

Büntetés-végrehajtási képesítési követelmény

Vezetői munkaköri osztály
(központi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Vezetői

Főigazgató

Szolgálatvezető

 

 

x

2

Főosztályvezető

Főosztályvezető

 

 

x

3

Osztályvezető

Főosztályvezető-helyettes

 

 

x

4

Osztályvezető

 

 

x

Felsőfokú munkaköri osztály
(központi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Felsőfokú

F

Kiemelt főmunkatárs
(munkaerőpiaci szempontból
speciális szakirányú végzettséget és szakmai tapasztalatot igénylő munkakör)

 

 

x

2

Szakorvos

 

 

x

3

E

Főelőadó

 

 

x

4

Munkavédelmi vezető

 

 

x

5

Tűzvédelmi vezető

 

 

x

6

Energetikus

 

 

x

Középfokú munkaköri osztály
(központi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Középfokú

B

Főmunkatárs
(munkaerőpiaci szempontból
speciális szakirányú végzettséget és szakmai tapasztalatot igénylő munkakör)

 

x

 

2

Középfokú

A

Raktáros

x

 

 

3

Gépjárművezető

x

 

 

4

Ügykezelő/titkos ügykezelő

x

 

 

5

Előadó

 

x

 

Vezetői munkaköri osztály
(területi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Vezetői

Főigazgató,
igazgató

Főigazgató

 

 

x

2

Igazgató

 

 

x

3

Főosztályvezető

Főigazgató-helyettes

 

 

x

4

Gazdasági vezető

 

 

x

5

Igazgatóhelyettes

 

 

x

6

Osztályvezető

Osztályvezető

 

 

x

7

Osztályvezető (lelkész)

 

 

x

Felsőfokú munkaköri osztály
(területi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Felsőfokú

F

Kiemelt főmunkatárs
(munkaerőpiaci szempontból
speciális szakirányú végzettséget és szakmai tapasztalatot igénylő munkakör)

 

 

x

2

Szakorvos

 

 

x

3

Orvos

 

 

x

4

Fogorvos

 

 

x

5

E

Belső ellenőr

 

 

x

6

Jogtanácsos

 

 

x

7

Diplomás ápoló

 

 

x

8

Gyógyszerész

 

 

x

9

Gyógytornász

 

 

x

10

Laboratóriumi analitikai asszisztens

 

 

x

11

Munkavédelmi vezető

 

 

x

12

Tűzvédelmi vezető

 

 

x

13

Munka- és tűzvédelmi vezető

 

 

x

14

Főelőadó

 

 

x

15

Csoportvezető

 

 

x

16

Osztályvezető-helyettes

 

 

x

17

Pártfogó felügyelő

 

 

x

18

D

Dietetikus

 

 

x

Középfokú munkaköri osztály
(területi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Középfokú

B

Főmunkatárs
(munkaerőpiaci szempontból
speciális szakirányú végzettséget és szakmai tapasztalatot igénylő munkakör)

 

x

 

2

Középfokú

A

Ápolási asszisztens

 

x

 

3

Ápoló

 

x

 

4

Előadó

 

x

 

5

Felszolgáló

x

 

 

6

Főápoló

 

x

 

7

Gépjárművezető

x

 

 

8

Gondnok

x

 

 

9

Gyógymasszőr

 

x

 

10

Raktáros

x

 

 

11

Szakács

x

 

 

12

Szakmunkás

x

 

 

13

Szakápoló

 

x

 

14

Ügykezelő/titkos ügykezelő

x

 

 

Vezetői munkaköri osztály
(helyi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Vezetői

Főosztályvezető

Gazdasági vezető

 

 

x

2

Osztályvezető

Osztályvezető

 

 

x

3

Osztályvezető (lelkész)

 

 

x

Felsőfokú munkaköri osztály
(helyi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Felsőfokú

F

Kiemelt főmunkatárs
(munkaerőpiaci szempontból
speciális szakirányú végzettséget és szakmai tapasztalatot igénylő munkakör)

 

 

x

2

Szakorvos

 

 

x

3

Orvos

 

 

x

4

Fogorvos

 

 

x

5

E

Belső ellenőr

 

 

x

6

Jogtanácsos

 

 

x

7

Diplomás ápoló

 

 

x

8

Munkavédelmi vezető

 

 

x

9

Főelőadó

 

 

x

10

Csoportvezető

 

 

x

11

Pártfogó felügyelő

 

 

x

12

Osztályvezető-helyettes

 

 

x

13

D

Dietetikus

 

 

x

Középfokú munkaköri osztály
(helyi szerv)

Sorszám

A

B

C

Alapfokú

Középfokú

Felsőfokú

Munkaköri
osztály

Munkaköri
kategória

Munkakör

1

Középfokú

B

Főmunkatárs
(munkaerőpiaci szempontból
speciális szakirányú végzettséget és szakmai tapasztalatot igénylő munkakör)

 

x

 

2

Középfokú

A

Ápolási asszisztens

 

x

 

3

Ápoló

 

x

 

4

Előadó

 

x

 

5

Főápoló

 

x

 

6

Gépjárművezető

x

 

 

7

Raktáros

x

 

 

8

Szakács

x

 

 

9

Szakmunkás

x

 

 

10

Szakápoló

 

x

 

11

Ügykezelő/titkos ügykezelő

x

 

 

15. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

…………………………………………

bv. szerv megnevezése

J E L E N T K E Z É S I L A P

fegyveres biztonsági őr képzésre

Név:

Születési hely:

Születési idő: év hónap nap

Anyja neve:

Szolgálati beosztása/munkaköre:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

Bizonyítvány száma:

Adóazonosító jel:

TAJ szám:

Lakcím:

Dátum:

parancsnok / főigazgató főorvos

(A jelentkezési lapot géppel kérjük kitölteni.)

16. melléklet a 17/2019. (XI. 29.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Nyilvántartásbavételi szám: E-000524/2014.

Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.: 06-26/347-655, e-mail: pilis.uk@bv.gov.hu

Telephely 1.: 7275 Igal, Gábor u. 6., Tel.: 06-82/372-316, e-mail: igal.uk@bv.gov.hu

Telephely 2.: 1108 Budapest, Újhegyi u. 9–11., Tel.: 06-1/261-7011, e-mail: oktatasi.uk@bv.gov.hu

E-mail: oktatasi.uk@bv.gov.hu

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!