nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás
a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottak őrzésének, ellenőrzésének végrehajtásáról
2019-12-14
infinity
1
Jogszabály

19/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás

a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottak őrzésének, ellenőrzésének végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottak őrzésével, ellenőrzésével összefüggő feladatok végrehajtására az egységes szabályozás érdekében a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Jelen utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézetek) és azok személyi állományára terjed ki.

2. Fogvatartott polgári egészségügyi intézménybe (a továbbiakban: külkórház) történő kihelyezése az összes körülmény mérlegelésével, a bv. intézet parancsnokának (a továbbiakban: intézetparancsnok) utasítása szerint, őrzéssel vagy ellenőrzéssel történhet, melynek megszervezése hivatali időben a biztonsági osztályvezető, hivatali időn túl a biztonsági tiszt feladata. Szükség szerint vizsgálni kell az elektronikus távfelügyeleti eszközzel történő kihelyezés lehetőségét is, amely alkalmazásának elrendelése az intézetparancsnok hatáskörébe tartozik.

3. A külkórházi elhelyezésre – orvos vagy ápoló javaslatára – akkor kerülhet sor, ha a fogvatartott egészségügyi ellátása nem tűr halasztást, vagy a büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi intézményeibe történő szállítása az egészségi állapotában rosszabbodást eredményezhet. Ebben az esetben a fogvatartottat a területileg illetékes kórház megfelelő osztályára kell kiszállítani, szükség esetén ott elhelyezni. Egészségügyileg indokolt esetben a külkórházi kiszállítás nem tagadható meg, minden más napirendi ponttal szemben elsőbbséget élvez.

4. Külkórházban történő elhelyezéskor az őrzésről vagy ellenőrzésről, illetve az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásáról való döntés előkészítése, illetve az arra történő javaslattétel során figyelembe kell venni a fogvatartott által elkövetett bűncselekmény jellegét, az elkövetés körülményeit, a büntetés tartamát és az abból még hátralévő időt, a biztonsági kockázati besorolását, a rendelkezési jogkör gyakorlója által elrendelt korlátozásokat, a fogvatartás alatt tanúsított magatartását, egészségi állapotát.

5. Abban az esetben, ha az elítéltnek folyamatban lévő büntetőügye van, a kihelyezés kizárólag őrzés biztosítása mellett történhet.

6. Letartóztatott külkórházban csak őrzéssel helyezhető el, és a kihelyezéshez a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyét kell kérni, kivéve, ha arra orvosilag indokolt, sürgős esetben kerül sor, erről azonban a rendelkezési jogkör gyakorlóját haladéktalanul értesíteni kell.

7. A kihelyezés az erre a célra rendszeresített okmányon kerül dokumentálásra (1. melléklet), amelyet minden érintett szakterület a rendelkezésre álló, releváns adatokkal ellát. A kihelyezést – a szakterületek javaslatát figyelembe véve – az intézetparancsnok hagyja jóvá.

8. A kihelyezett fogvatartott őrzését vagy ellenőrzését a biztonsági osztályvezető, hivatali munkaidőn túl a biztonsági tiszt szervezi, az intézetparancsnoknak történő egyidejű jelentés mellett.

9. A külkórház illetékes osztályvezető főorvosát minden esetben tájékoztatni kell, hogy a fogvatartott beteg őrzéssel vagy ellenőrzéssel kerül az illetékes osztályra. Kihelyezés esetén tájékoztatni kell a főorvost a külkórházi rendet is érintő őrzés vagy ellenőrzés, illetve elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának legfontosabb biztonsági szabályairól.

10. A bv. intézet egészségügyi osztályvezetője vagy főápolója, akadályoztatásuk esetén a szolgálatban lévő szakápoló vagy ápoló figyelemmel kíséri a kihelyezett beteg fogvatartott állapotát, ennek érdekében telefonon, szükség szerint személyes megjelenéssel tájékoztatást kér az illetékes osztályvezető főorvostól vagy kezelőorvostól. Lehetőség esetén az illetékes osztályvezető főorvos vagy kezelőorvos egyetértésével haladéktalanul kezdeményezi a fogvatartott átszállítását a bv. egészségügyi intézményeibe.

11. A fogvatartott életveszélyes állapotba kerülése esetén a bv. intézet a közeli hozzátartozót soron kívül értesíti, és a látogatás lehetőségét biztosítja.

II. FEJEZET

KIHELYEZÉS ŐRZÉSSEL

12. Amennyiben a fogvatartott az egészségügyi beavatkozást követően fekvőbeteg ellátásban részesül, az őrzés megszervezésekor figyelemmel kell lenni különösen

a) a biztonsági felügyelők szükséges létszámára, elhelyezésére (a fogvatartott folyamatosan látókörében legyen),

b) a kórterem elhelyezkedésére, méretére, a kórteremben elhelyezett polgári személyek létszámára, a helyiség őrizhetőségére,

c) a mosdó, a mellékhelyiség megközelíthetőségére, elhelyezkedésére, őrizhetőségére,

d) az ágyhoz vagy más rögzítésre alkalmas eszközhöz történő bilincselés módjára (a vizsgálatokat, az egészségügyi ellátást legkevésbé zavarja, a bilincs vagy lakat kulcsát a biztonsági felügyelő folyamatosan tartsa magánál).

13. A kihelyezés során kizárólag a rendszeresített kényszerítő és mozgáskorlátozó eszközök alkalmazhatóak.

14. Az őrzés folyamatosságát minden esetben fenn kell tartani, ennek érdekében az elrendelt mozgáskorlátozó eszközök kórtermen belüli felhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogvatartott legalább egy végtagja biztonsági szempontból megfelelő módon legyen rögzítve az arra alkalmas szilárdságú tárgyhoz.

15. A fogvatartott vizsgálatra vagy egyéb célból történő kísérése kizárólag a vezetőszárral ellátott bilincstag szakszerű alkalmazása mellett történhet.

16. Az őrzést végrehajtó személyi állományi tag elsődlegesen egységes digitális rádiórendszeren (a továbbiakban: EDR) keresztül tartja a kapcsolatot a bv. intézettel. Kizárólag a megfelelő lefedettség hiányában engedélyezhető a szolgálati mobiltelefon.

17. Az elrendelt mozgáskorlátozás könnyítése előtt a személyi állomány tagja köteles a számára biztosított kézi EDR készüléken a bv. intézet biztonsági ügyelete felé jelentést tenni. Mozgáskorlátozás könnyítésének elrendelése esetén, a jelentés vételét követően, a szolgálatban lévő biztonsági tiszt dönt az őrzés biztosításának esetleges megerősítéséről.

18. A biztonsági felügyelőnek fokozott figyelmet kell fordítania a fogvatartott mellékhelyiségbe, fürdőbe, zuhanyzóba kísérésére, valamint annak ideje alatt a fogvatartott tevékenységére, viselkedésére, továbbá arra a kezelési folyamatra, ahol nem lehet jelen. A biztonsági felügyelőnek ebben az esetben a leggyorsabb intézkedést biztosító, a szökésre legalkalmasabb útvonalon kell elhelyezkednie.

19. Az őrzéssel kihelyezett fogvatartott a kihelyezést elrendelő bv. intézet intézetparancsnokának engedélyével találkozhat nyilvántartott kapcsolattartóival. Az illetékes reintegrációs tisztnek kötelessége telefonon értesíteni a fogvatartott közeli hozzátartozóit a kihelyezés tényéről.

20. Valamennyi külkórházba történő elhelyezés esetén alkalmazni kell a „Szolgálati napló polgári egészségügyi intézményben szolgálatot teljesítő felügyelő részére” elnevezésű okmányt. Abban az esetben, ha egy időben több fogvatartott kerül kihelyezésre, minden külkórházi őrzést végrehajtó biztonsági felügyelőt el kell látni külön naplóval.

III. FEJEZET

KIHELYEZÉS ELLENŐRZÉSSEL

21. Az ellenőrzéssel kihelyezett fogvatartottat a szolgálatban lévő biztonsági tiszt tájékoztatja a kötelezettségeivel és a jogaival kapcsolatban. A személyes napi ellenőrzés (mely egy alkalomnál kevesebb nem lehet) számát a kihelyezéskor meg kell határozni. Az ellenőrzések szempontjait a biztonsági tiszt határozza meg, a végrehajtást követően jelentést kér, rendellenesség esetén intézkedést kezdeményez. A személyes ellenőrzésen kívül a szolgálatok átvétele után a biztonsági tiszt köteles érdeklődni a fogvatartott állapotáról, magatartásáról az egészségügyi személyzettől telefonon keresztül.

22. Ellenőrzéssel történő kihelyezés esetén az érintett fogvatartottra vonatkozó „Szolgálati napló polgári egészségügyi intézményben szolgálatot teljesítő felügyelő részére” elnevezésű szolgálati naplót a biztonsági ügyeleten kell eseményszerűen vezetni.

23. Az ellenőrzést őrzésre kell változtatni, ha a fogvatartott a kórházi rendet sorozatosan vagy súlyosan megsérti, öngyilkosságot vagy bűncselekmény elkövetését kísérli meg, ha magatartása arra utal, hogy a büntetés végrehajtása alól ki akarja vonni magát, továbbá amennyiben újabb büntetőeljárás indul ellene.

24. Az ellenőrzéssel kihelyezett fogvatartott a külkórház látogatási rendje szerint fogadhatja a nyilvántartott kapcsolattartóit. A levelezés és a csomagküldés az őrzéssel vagy ellenőrzéssel történő kihelyezés esetén is csak a bv. intézet címén történhet.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

25. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2019. (XII. 13.) BVOP utasításhoz

Sorszám: ……………

KÜLKÓRHÁZI KIHELYEZÉST ELRENDELŐ LAP

Fogvatartott neve:     

Nytsz.:     

Szül. helye, ideje:     

Anyja neve:     

Beavatkozás jellege:     

Várható kezelési ideje:     

Egészségügyi intézmény helye:     

Dátum: 20…… ………………… hó …… nap.

P. H.

………………………………………
egészségügyi szakterület

    

Fogvatartott lakcíme:     

Bűncselekménye:     

Ítélete:      Szabadulási ideje: …………………………………

Fokozata:      Bizt.kock. besorolás: …………………………………

A rendelkezési jogkör gyakorlójának rendelkezése:

    

    

P. H.

………………………………………
nyilvántartási szakterület

    

KIHELYEZÉS MÓDJA

Őrzéssel/ellenőrzéssel*: …… fő biztonsági főfelügyelővel/felügyelővel*, mozgáskorlátozás folyamatos fenntartásával, tárgyhoz rögzítéssel/tárgyhoz rögzítés nélkül*. A mozgáskorlátozás, illetve a tárgyhoz rögzítés az egészségügyi ellátást, valamint a vizsgálatokat nem akadályozhatják.

Felszerelése: 1 db P9RC/Glock17* típusú lőfegyver, 2 db lőszertartó tár, 28/34* db lőszer.

… db patentbilincs, könnyfakasztó spray, … db vezetőbilincs, … db lábbilincs, … db bilincsrögzítő öv, … db lakat, … db EDR rádió, … db EDR rádió töltő, 1 db diplomata táska.

Dokumentumok: előállítási utasítás, külkórházi kihelyezést elrendelő lap, 1db A4 méretű fogvatartotti fénykép, egyéni kezelési utasítás (amennyiben van), őrutasítás, reintegrációs tiszti vélemény, egyéb okmányok (kérelmi, fegyelmi lap, jelentés kényszerítő eszköz alkalmazásáról, kapcsolattartói lista, többletinformációkat tartalmazó dokumentum, bv. intézet elérhetősége stb.)

A fogvatartott elhelyezéséül szolgáló osztály elérhetősége:

    

P. H.

………………………………………
biztonsági osztályvezető

Kihelyezés ideje: 20…… év ……………… hó …… nap

P. H.

………………………………………
bv. szerv vezetője

A kihelyezett fogvatartott pontos elhelyezése:      (Osztály, kórterem)

A kihelyezett fogvatartott pontos elhelyezése annak változása esetén (Osztály, kórterem, időpont):

    

    

    

    

Megjegyzés:

A teljes iratanyag egy másolati példányát a biztonsági tiszt a páncélszekrényében köteles tárolni, valamint az elhelyezést annak változása esetén aktualizálni.

_____________________

* A megfelelő rész aláhúzandó.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!