nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
58/2019. (XII. 18.) AM rendelet
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól
2020-09-28
infinity
3
Jogszabály

58/2019. (XII. 18.) AM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint az országos és területi vízvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdésében meghatározott hatósági nyilvántartást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) vezeti.

(2) A hatósági nyilvántartásba való betekintésre és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra az adott ügyre vonatkozó betekintési és adatszolgáltatási szabályokat kell alkalmazni.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartás részét képező határozatokat és szakhatósági állásfoglalásokat a hatóság a kiadmányozással egyidejűleg köteles felvezetni az OKIR-ba, a kérelmező, valamint a tevékenység engedélyesének és kötelezettjének megnevezésével, az érintett telephely, terület, továbbá az ingatlan és a tevékenység helyének ingatlannyilvántartási helyrajzi száma és Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordinátái szerint.

(2) A hatósági nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a tevékenységet folytatóra vonatkozó azonosító adatokat,

b) a telephelyre vonatkozó adatokat (ha van),

c) a tevékenységre vonatkozó adatokat,

d) a környezethasználat mennyiségi és minőségi jellemzőit,

e) a határozat vagy szakhatósági állásfoglalás számát, tárgyát, rendelkezéseit – rendelkező rész – (több telephely és tevékenységi terület esetén telephelyenként, területenként feltüntetve),

f) a szakhatósági állásfoglalás mellett a szakhatósági állásfoglalást tartalmazó, más hatóság által kiadott határozat számát (ha van),

g) a határozat véglegessé válásának és végrehajthatóságának, valamint végrehajtásának előírt időpontját, engedély esetén annak érvényességi idejét,

h) a határozat kijavításának, kiegészítésének, módosításának, visszavonásának, megváltoztatásának, megsemmisítésének adatait,

i) a határozat nyilvánosságához kapcsolódó adatokat,

j) a határozat kiadását követő és a határozat rendelkezéseinek végrehajtására irányuló felülvizsgálat, ellenőrzés, önellenőrzés idejét és megállapításait,

k) a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó további jogok és kötelezettségek megnevezését, így különösen:

ka) az érintett Natura 2000 terület jogi jellegének,

kb) a hatásbecslés lefolytatásának,

kc) a közérdek megnevezésének,

kd) az Európai Bizottság bevonásának,

ke) a hatóság által előírt kármegelőző, kárcsökkentő, vagy kompenzációs intézkedés

tényét.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az abban szereplő hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás vonatkozásában – a tevékenységet folytatóra vonatkozó személyazonosító adatok, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

3. § (1) Ha a 2. § (2) bekezdésében meghatározottak az egyes telephelyeken, tevékenységi területeken a környezetbe kikerülő szennyező anyagok megnevezését, azok kibocsátási értékeit, a képződő hulladékok megnevezését, mennyiségét és környezeti veszélyességét (veszélyességi jellemző), valamint a kármentesítésre vonatkozó főbb adatokat nem tartalmazzák, akkor a hatóság az azokra vonatkozó utolsó általa rögzített adatot, kibocsátási értéket szakterületenként és szennyező anyagonként feltünteti (szennyvízkibocsátás esetében a befogadó megjelölésével) a megengedett határértékek és a túllépés mértékének rögzítésével együtt.

(2)1 A határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása, megváltoztatása, megsemmisítése esetében a határozatot a 2. § rendelkezéseinek megfelelően kell nyilvántartásba venni.

(3) Az OKIR-ból a hatósági nyilvántartás adatai nem törölhetők és nem írhatók felül.

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

5. §2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!