nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2019. évi CXVI. törvény
egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
2020-05-02
2020-06-30
6
Jogszabály

2019. évi CXVI. törvény

egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról1

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. § (1)4

(2)5

(3)6

(4)7

(5)8

(6)9

(7)10

(8)11

(9)12

(10)13

(11)14

(12)15

(13)16

(14)17

(15)18

(16)19

(17)20

(18)21

(19)22

(20)23

(21)24

(22)25

(23)26

(24)27

(25)28

(26)29

(27)30

(28)31

(29)32

(30)33

(31)34

(32)35

(33)36

(34)37

(35)38

(36)39

(37)40

4. § Az Nytv.

a)41

b)42

c)43

d)44

lép.

3. A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény módosítása

5. §45

4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

6. §46

7. §47

a)48

b)49

c)50

d)51

e)52

8. §53

5. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

9. §54

10. §55

11. §56

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

12. §57

13. §58

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

14. §59

15. §60

8. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

16. §61

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

17. §62

10. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

18. § (1)63

(2)64

(3)65

(4)66

11. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

19. §67

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

20. §68

13. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

21. §69

14. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

22. § (1)70

(2)71

(3)72

(4)73

(5)74

(6)75

(7)76

(8)77

(9)78

(10)79

(11)80

23. §81

24. §82

15. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

25. §83

26. §84

16. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

27. §85

28. §86

17. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

29. §87

18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

30. §88

19. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

31. §89

32. §90

33. § Hatályát veszti az At.

a)91

b)92

c)93

d)94

20. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

34. §95

35. §96

21. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

36. §97

22. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

37. §98

23. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

38. §99

24. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

39. § (1)100

(2)101

(3)102

(4)103

(5)104

(6)105

(7)106

(8)107

40. § Az E-ügyintézési tv.

a)108

b)109

c)110

d)111

e)112

f)113

lép.

41. §114

25. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

42. §115

26. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 36. § 2020. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (23), (24), (34) és (35) bekezdése, a 6. §, a 7. § d) pontja, a 22. § (5) és (6) bekezdése, a 37. §, valamint a 38. § 2020. május 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. § (6), (9), (10), (18), (29), (31) és (32) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 3. § (1)–(5), (8), (11)–(17), (19)–(22), (25)–(28), (30) és (36) bekezdése, a 4. § c) pontja, az 5. §, a 14–17. §, a 18. § (1) és (4) bekezdése, a 19. §, a 20. §, a 22. § (1)–(4) és (7)–(11) bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 31. §, a 32. §, a 33. § b)–d) pontja, a 39. § (2)–(5) bekezdése, a 40. § a)–d) pontja, valamint a 41. §, a 42. § és az 1. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

44. § A 6. §, a 7. § b)–e) pontja, a 8. §, a 12. § és a 13. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

45. § E törvény

a) a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 bizottsági rendelet,

b) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2019. évi CXVI. törvényhez116

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!