nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2020. (I. 28.) MNB rendelet
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet módosításáról
2020-01-29
2020-01-29
1
Jogszabály

4/2020. (I. 28.) MNB rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az MNB tv. 167. § (5) bekezdése alapján bevallás benyújtására nem kötelezett Hpt. szerinti független közvetítő, valamint Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által megfizetendő felügyeleti változó díj alapja a tárgynegyedévi teljes bruttó közvetítői díjazás vagy jutalékbevétel.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MNB tv. 168. § (1) bekezdése szerint felügyeleti díj fizetésére kötelezett a naptári év első napján hatályos mértékű alapdíj alkalmazásával felügyeleti alapdíj bevallást készít, ha a naptári év első napján engedéllyel rendelkezik vagy ennek hiányában az MNB nyilvántartásában szerepel.”

(2) A Rendelet 4. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgynegyedéven belül módosul, akkor a tárgynegyedévi felügyeleti díj számításánál a negyedévet 90 naposnak kell tekinteni, és a tárgynegyedév első napján hatályos díjmértéket kell a díjalapra vetíteni az új díjmérték hatálybalépését megelőző napig, majd a 90 napból hátralévő napokra az új díjmérték szerint szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.

(7) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgyéven belül módosul, akkor a tárgyévi felügyeleti díj számításánál az évet 360 naposnak kell tekinteni, és a tárgyév első napján hatályos díjmértéket kell a díjalapra vetíteni az új díjmérték hatálybalépését megelőző napig, majd a 360 napból hátralévő napokra az új díjmérték szerint szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.”

3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerének „Adatszolgáltatás” megnevezésű szolgáltatásán keresztül nyújtja be az MNB-nek.”

4. § A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § A 4. §-nak a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 4/2020. (I. 28.) MNB rendelettel megállapított (6), illetve (7) bekezdése első alkalommal a 2020. I. naptári negyedévre vonatkozó változó díj kiszámítása, illetve annak éves korrekciója során alkalmazandó.”

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § A Rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében a „felügyeleti” szövegrészek helyébe a „felügyeleti változó” szöveg,

b) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 32. sorában a „képviselete” szövegrész helyébe a „fióktelepe” szöveg,

c) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 35. sorában a „Harmadik” szövegrész helyébe az „EGT-állambeli, valamint harmadik” szöveg, az „EGT-államon” szövegrész helyébe az „EGT-állambeli, valamint az EGT-államon” szöveg,

d) 1. melléklet II. pont 35. alpontjában foglalt táblázat címében a „Harmadik” szövegrész helyébe az „EGT-állambeli, valamint harmadik” szöveg,

e) 3. mellékletében foglalt táblázat 23. és 35. sorában a „pénzpiaci” szövegrészek helyébe a „Hpt. szerinti” szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2020. (I. 28.) MNB rendelethez

A Rendelet 1. melléklet II. pont 34. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„34.

BIZTVDN

Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

Érték

Mód

1

2

a

z

001

BIZTVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

002

BIZTVDN021

Tárgynegyedévi változó díj alapja (szavatolótőke-szükséglet, illetve minimális szavatolótőke-szükséglet)

 

003

BIZTVDN022

Tárgynegyedévi változó díj alapja (biztosítástechnikai tartalékok könyv szerinti értéke)

 

004

BIZTVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen (BIZTVDN031+BIZTVDN032)

 

005

BIZTVDN031

Tárgynegyedévre számított változó díj
– tőkeszükséglet után

 

006

BIZTVDN032

Tárgynegyedévre számított változó díj
– biztosítástechnikai tartalékok után

 

007

BIZTVDN04

Tárgyévre negyedévente jelentett változó díj összesen

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendő)

008

BIZTVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

009

BIZTVDN061

Előző évi változó díj alapja
– szavatolótőke-szükséglet, illetve minimális szavatoló tőkeszükséglet után – auditált adatok alapján

 

010

BIZTVDN062

Előző évi változó díj alapja
– biztosítástechnikai tartalékok után – auditált adatok alapján

 

011

BIZTVDN07

Előző évre számított változó díj
– auditált adatok alapján
(BIZTVDN071+BIZTVDN072)

 

012

BIZTVDN071

Előző évre számított változó díj
– tőkeszükséglet után –
auditált adatok alapján

 

013

BIZTVDN072

Előző évre számított változó díj
– biztosítástechnikai tartalékok után – auditált adatok alapján

 

014

BIZTVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

 

015

BIZTVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója (BIZTVDN08–BIZTVDN07)

 

2. melléklet a 4/2020. (I. 28.) MNB rendelethez

„2. melléklet a 17/2018. (V. 29.) MNB rendelethez

A felügyeleti díj bevallására szolgáló táblák kitöltési előírásai

I. Általános kitöltési előírások

1.     Az adatokat ezer forintban, egész számra kerekítve kell megadni.

2.     Elektronikus bevallás esetén a módosított bevallásban az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.

3.     A felügyeleti alapdíj bevallására szolgáló táblákban az előírt alapdíj sorban az e rendelet 1. §-ában hivatkozott jogszabályokban meghatározott alapdíjat kell szerepeltetni.

4.     A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblákban a tárgynegyedévi működés napjainak száma sorban az e rendelet 4. § (4) bekezdése szerint meghatározott, az előző évi működés napjainak száma sorba e rendelet 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott napok számát kell megadni.

5.     A változó díj mértékének tárgynegyedéven belüli esetleges változása miatt szükséges arányosítást e rendelet 4. § (6) és (7) bekezdése szerint, az alábbi képlet alkalmazásával kell elvégezni.

5.1.     Negyedéves változó díj megállapításához:

(„Felügyeleti változó díj alap” ´ „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” ´ („tárgynegyedév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”/90 nap)) + („Felügyeleti változó díj alap” ´ „Új felügyeleti változó díj mérték” ´ ((90 nap – „tárgynegyedév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”)/90 nap))

5.2.     Éves korrekcióhoz:

(„Felügyeleti változó díj alap” ´ „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” ´ („tárgyév első napja és az új felügyeleti változó díj hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”/360 nap)) + („Felügyeleti változó díj alap” ´ „Új felügyeleti változó díj mérték” ´ ((360 nap – „tárgyév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”)/360 nap))

II. Részletes kitöltési előírások

1.     Pénzpiac

1.1.     Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet)

1.1.1.     A hitelintézet által fizetendő alapdíj és változó díj mértékét az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti szövetkezeti hitelintézet esetében az Szhitv. 17/K. § (9) és (10) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja, illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.1.2.     A HVDN Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A HVDN021 soron kell feltüntetni az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti szövetkezeti hitelintézet esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 79. § (2) bekezdés a) pontja szerint számított tőkekövetelmény negyedév végi záró állományát.

A HVDN022 soron kell megjeleníteni a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértéke (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét (napi értékek összege/működési napok száma).

HVDN03=HVDN031+HVDN032

A HVDN031 soron kell megadni a HVDN021 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HVDN032 soron a HVDN022 soron kimutatott portfólió eszközértéke alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HVDN04 sorban a tárgyévben a HVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HVDN05–HVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A HVDN061 sorban az auditált adatokból számított tőkekövetelmény előző év végi záró állományát, a HVDN062 sorban a kezelt portfólió előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni.

HVDN07=HVDN071+HVDN072

A HVDN071 soron az előző évre, a HVDN061 soron kimutatott tőkekövetelmény után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HVDN072 soron az előző évre, a HVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

HVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

HVDN09=HVDN08–HVDN07

1.2.     EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

1.2.1.     Az EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés c) pontja, illetve (7) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.2.2.     HFVDN EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A HFVDN021 soron a negyedév végi mérlegfőösszeg összegét kell feltüntetni.

A HFVDN022 soron a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét kell megjeleníteni.

HFVDN03=HFVDN031+HFVDN032

A HFVDN031 soron kell megadni a HFVDN021 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HFVDN032 soron a HFVDN022 soron kimutatott portfólió eszközérték alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HFVDN04 sorban a tárgyévben a HFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HFVDN05–HFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell megadni.

A HFVDN061 sorban az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát, a HFVDN062 sorban a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni.

HFVDN07=HFVDN071+HFVDN072

A HFVDN071 soron az előző évre, a HFVDN061 soron kimutatott mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A HFVDN072 soron az előző évre, a HFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

HFVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HFVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

HFVDN09=FVDN08–HFVDN07

1.3.     Pénzügyi vállalkozás

1.3.1.     A pénzügyi vállalkozás – ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is – által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, illetve (6) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.3.2.     PVVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A PVVDN02 soron a negyedév végi mérlegfőösszeget kell megadni.

A PVVDN03 sorban a PVVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A PVVDN04 sorban a tárgyévben a PVVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PVVDN05–PVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell megadni.

A PVVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.

A PVVDN07 sorban az előző évre, a PVVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

PVVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PVVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

PVVDN09=PVVDN08–PVVDN07

1.4.     EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe

1.4.1.     Az EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése, (4) bekezdés c) pontja, illetve (8) bekezdése alapján kell meghatározni.

1.4.2.     PVFVDN EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A tábla kitöltése megegyezik a PVVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.

1.5.     Pénzfeldolgozó

A pénzfeldolgozási tevékenységet kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként végző, pénzügyi intézménynek nem minősülő jogi személy (pénzfeldolgozó) által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja alapján kell meghatározni, az intézménytípust változó díj fizetési kötelezettség nem terheli.

1.6.     Bankképviselet

A bankképviselet által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 208. § (3) bekezdése és (4) bekezdés d) pontja alapján kell meghatározni, az intézménytípust változó díj fizetési kötelezettség nem terheli.

1.7.     Pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe

1.7.1.     A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-állambeli intézmények magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Fsztv. 71. §-a alapján kell meghatározni.

1.7.2.     PIVDN Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A PIVDN02 soron kell a negyedév végi tőkekövetelmény összeget megadni.

A PIVDN03 soron a PIVDN02 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A PIVDN04 sorban a tárgyévben a PIVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIVDN05–PIVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A PIVDN06 sorban az előző év végi auditált tőkekövetelményt kell szerepeltetni.

A PIVDN07 sorban az előző évre, a PIVDN06 soron jelentett tőkekövetelmény után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

PIVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PIVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

PIVDN09=PIVDN08–PIVDN07.

1.7.3.     PIFVDN EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A PIFVDN02 soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegfőösszeg összegét.

A PIFVDN03 sorban a PIFVDN2 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A PIFVDN04 sorban a tárgyévben a PIFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIFVDN05–PIFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A PIFVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.

A PIFVDN07 soron az előző évre, a PIFVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell megadni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A PIFVDN08 sor az előző évben kiszámított és negyedévente a PIFVDN03 soron bevallott változó díjak összege.

PIFVDN09=PIFVDN08–PIFVDN07

2.     Tőkepiac

2.1.     Befektetési vállalkozás

2.1.1.     A befektetési vállalkozás által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, a változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.1.2.     BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A BVVDN021 soron a tőkekövetelmény negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni.

A BVVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma).

BVVDN03=BVVDN031+BVVDN032

A BVVDN031 soron kell megadni a BVVDN21 soron jelentett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVVDN032 soron a BVVDN022 soron kimutatott kezelt portfólió alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVVDN04 sorban a tárgyévben a BVVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVVDN05–BVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A BVVDN061 soron az előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény értékét kell szerepeltetni.

A BVVDN062 soron a kezelt portfólió piaci értékének előző évre számított napi átlagának értékét kell jelenteni.

BVVDN07=BVVDN071+BVVDN072

A BVVDN071 soron az előző évre, auditált adatokból számított BVVDN061 sorban jelentett tőkekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVVDN072 soron az előző évre, a BVVDN062 sorban szereplő kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni.

A BVVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVVDN03 sorban bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

BVVDN09=BVVDN08–BVVDN07

2.2.     EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

2.2.1.     Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (1) bekezdése és (2) bekezdés b) pontja alapján, a változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.2.2.     BVFVDN EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A BVFVDN021 soron a mérlegfőösszeg negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni.

A BVFVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma).

BVFVDN03=BVFVDN031+BVFVDN032

A BVFVDN031 soron kell megadni a BVFVDN021 soron jelentett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítás.

A BVFVDN032 soron a BVFVDN022 soron szereplő kezelt portfólió alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVFVDN04 sorban a tárgyévben a BVFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVFVDN05–BVFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A BVFVDN061 soron az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát kell szerepeltetni.

A BVFVDN062 soron a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell szerepeltetni.

BVFVDN07=BVFVDN071+BVFVDN07

A BVFVDN071 soron az előző évre, a BVFVDN061 soron jelentett auditált mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVFVDN072 soron az előző évre, a BVFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BVFVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVFVDN03 soron bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

BVFVDN09=BVFVDN08–BVFVDN07

2.3.     Árutőzsdei szolgáltató

Az árutőzsdei szolgáltató által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján kell meghatározni. Az árutőzsdei szolgáltató nem fizet változó díjat.

2.4.     Befektetési alap

2.4.1.     A Befektetési alap nem fizet alapdíjat.

A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (4) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.4.2.     ALAPVDN Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

Az ALAPVDN00001 soron a táblában szereplő ALAPVDNxxx03 kódú sorok összegét kell szerepeltetni, ahol xxx három számjegyet jelöl.

Az ALAPVDN00102 soron a befektetési alap forintra átszámított nettó eszközértékének negyedéves átlagát kell szerepeltetni. Az eszközérték össz átlagának meghatározásához a munkanapokat és munkaszüneti napokat is szükséges figyelembe venni.

Az ALAPVDN00103 soron az ALAPVDN00102 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni. Egy negyedév tekintetében az ALAPVDN00102 soron jelentett eszközérték felügyeleti változó díj mértékkel megszorzott értékének egynegyedét szükséges időarányos résznek tekinteni.

Az ALAPVDN00104 sort üresen kell hagyni.

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó ALAPVDN00105–ALAPVDN00111 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

Az ALAPVDN00106 soron az alap forintra átszámított nettó eszközértékének éves átlagát kell jelenteni.

Az ALAPVDN00107 soron az ALAPVDN00106 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő változó díjat kell szerepeltetni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

Az ALAPVDN00108 soron az előző évben kiszámított és negyedévente az ALAPVDN00103 soron bevallott változó díjak összegét kell jelenteni.

ALAPVDN00109=ALAPVDN00108–ALAPVDN00107

Az ALAPVDN00110, ALAPVDN001101, ALAPVDN001102, ALAPVDN00111 sorokat üresen kell hagyni.

2.5.     Befektetési alapkezelő

2.5.1.     A befektetési alapkezelő által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (2), illetve (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.5.2.     AKVDN Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

Az AKVDN02 soron a kezelt portfólió nettó eszközértékének tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma).

Az AKVDN03 soron az AKVDN02 sorban jelentett kezelt portfólió nettó eszközértéke alapján fizetendő változó díj időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

Az AKVDN04 sorban a tárgyévben a AKVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó AKVDN05–AKVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

Az AKVDN06 sorban a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértékét kell szerepeltetni.

Az AKVDN07 sorban az AKVDN06 sorban jelentett kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

Az AKVDN08 sorban az előző évben kiszámított és negyedévente az AKVDN03 soron bevallott változó díjak összegét kell szerepeltetni.

AKVDN09=AKVDN08–AKVDN07

2.6.     EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe

2.6.1.     Az EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (2), illetve (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.6.2.     AKFVDN EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A tábla kitöltése megegyezik az AKVDN tábla kitöltésére vonatkozó előírásokkal.

2.7.     Szabályozott piac, EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe

2.7.1.     A szabályozott piac, az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § (3) bekezdése, valamint (4) bekezdés a), illetve b) pontja alapján kell meghatározni.

A szabályozott piac nem fizet változó díjat.

Az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.7.2.     SZPVDN EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

Az SZPVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.

Az SZPVDN03 sorban kell megadni az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

Az SZPVDN04 sorban a tárgyévben az SZPVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó SZPVDN05–SZPDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

Az SZPVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

SZPVDN09=SZPVDN08–SZPVDN07

2.8.     Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe

2.8.1.     A tőzsde, illetve az EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § (3) bekezdése, valamint (4) bekezdés a), illetve b) pontja alapján, a változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.8.2.     TOZSDEVDN Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A TOZSDEVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

A TOZSDEVDN03 sorban kell megadni a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

A TOZSDEVDN04 sorban a tárgyévben a TOZSDEVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó TOZSDEVDN05–TOZSDEVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A TOZSDEVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a TOZSDEVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

TOZSDVDN09=TOZSDEVDN08–TOZSDEVDN07

2.9.     Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe

2.9.1.     A központi értéktár, illetve az EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.9.2.     KETVDN Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A KETVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

A KETVDN03 sorban kell megadni a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

A KETVDN04 sorban a tárgyévben a KETVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KETVDN05–KETVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A KETVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

KETVDN09=KETVDN08–KETVDN07

2.10.     Központi szerződő fél, a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett központi szerződő fél magyarországi fióktelepe

2.10.1.     A központi szerződő fél, valamint a 648/2012/EU rendelet 25. cikke szerint nyilvántartásba vett, az Európai Unió tagállamában székhellyel nem rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § (3) bekezdése, valamint (4) bekezdés a), illetve b) pontja alapján, a központi szerződő fél által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.

2.10.2.     KSZFVDN Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A KSZFVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.

A KSZFVDN03 sorban kell megadni a KSZFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KSZFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

A KSZFVDN04 sorban a tárgyévben a KSZFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KSZFVDN05–KSZFVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A KSZFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KSZFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

KSZFVDN09=KSZFVDN08–KSZFVDN07

2.11.     Tőkepiac egyéb szereplői

A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. § (2) bekezdés c) pontja alapján kell meghatározni.

A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe nem fizet változó díjat.

3.     Biztosítási piac

3.1.     Biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület

3.1.1.     A biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság, biztosító és viszontbiztosító szövetkezet, biztosító egyesület által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 325. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Bit. 326. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni. A Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító-egyesület a Bit. 324. § (3) bekezdése alapján nem fizet változó díjat.

3.1.2.     BIZTVDN Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A BIZTVDN021 sorban a negyedévben jelentett minimális szavatolótőke-szükségletet kell szerepeltetni.

A BIZTVDN022 soron kell jelenteni a biztonságtechnikai tartalékok negyedév végi könyv szerinti értékét.

BIZTVDN03=BIZTVDN031+BIZTVDN032.

A BIZTVDN031 soron a BIZTVDN021 sorban jelentett tőkeszükséglet alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BIZTVDN032 soron a BIZTVDN021 sorban kimutatott biztonságtechnikai tartalék alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BIZTVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTVDN05–BIZTVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A BIZTVDN061 sorban a szavatolótőke-szükséglet, illetve a Bit. Hatodik Része hatálya alá tartozó biztosító esetében a minimális szavatolótőke-szükséglet auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni.

A BIZTVDN062 sorban biztosítástechnikai tartalékok auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni.

BIZTVDN07=BIZTVDN071+BIZTVDN072

A BIZTVDN071 sorban a BIZTVDN061 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BIZTVDN072 soron a BIZTVDN062 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A BIZTVDN08 soron az előző évre számított, és negyedévente a BIZTVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell jelenteni.

BIZTVDN09=BIZTVDN08–BIZTVDN07

3.2.     EGT-állambeli, harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

3.2.1.     Az EGT másik tagállamában székhellyel rendelkező, valamint harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 325. §-a alapján, a változó díj éves mértékét a Bit. 326. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.

3.2.2.     BIZTFVDN EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A BIZTFVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.

A BIZTFVDN03 sorban kell megadni a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

A BIZTFVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTFVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTFVDN05–BIZTFVVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A BIZTFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a BIZTFVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.

BIZTFVDN09=BIZTFVDN08–BIZTFVDN07

4.     Pénztári piac

4.1.     Magánnyugdíjpénztár

4.1.1.     A magánnyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Mpt. 116. §-a alapján kell meghatározni.

4.1.2.     71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A 71MNYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni.

A 71MNYVDN03 soron a 71MNYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71MNYVDN04 sorban a tárgyévben a 71MNYVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71MNYVDN05–71MNYVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A 71MNYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

A 71MNYVDN07 soron a 71MNYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71MNYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71MNYVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

71MNYVDN09=71MNYVDN08–71MNYVDN07

4.2.     Önkéntes nyugdíjpénztár

4.2.1.     Az önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. §-a alapján kell meghatározni.

4.2.2.     71ONYVDN Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A 71ONYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni.

A 71ONYVDN03 soron a 71ONYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71ONYVDN04 sorban a tárgyévben a 71ONYVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ONYVDN05–71ONYVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A 71ONYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

A 71ONYVDN07 soron a 71ONYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71ONYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ONYVVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

71ONYVDN09=71ONYVDN08–71ONYVDN07

4.3.     Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár

4.3.1.     Az egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. §-a alapján kell meghatározni.

4.3.2.     71ESPVDN Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A 71ESPVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi könyv szerinti értékét kell jelenteni.

A 71ESPVDN03 sorban a 71ESPVDN02 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71ESPVDN04 sorban a tárgyévben a 71ESPVDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ESPVDN05–71ESPVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A 71ESPVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével.

A 71ESPVDN07 sorban a 71ESPVDN06 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 71ESPVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ESPVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

71ESPVDN09=71ESPVDN08–71ESPVDN07

4.4.     Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

4.4.1.     A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő alapdíj és változó díj éves mértékét az Fnytv. 71. §-a alapján kell meghatározni.

4.4.2.     76FNYIVDN Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése

A 76FNYIVDN02 soron a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított piaci értékét kell jelenteni.

A 76FNYIVDN03 sorban a 76FNYIVDN02 sorban jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 76FNYIVDN04 sorban a tárgyévben a 76FNYIDN03 soron jelentett változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak összege stb.).

Az előző évi változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 76FNYIVDN05–76FNYIVDN09 sorokat kizárólag a második negyedéves bevallásban kell kitölteni.

A 76FNYIVDN06 sorban kell jelenteni a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított, auditált adatok szerinti piaci értékét.

A 76FNYIVDN07 soron a 76FNYIVDN06 soron jelentett vagyon piaci szerinti értéke alapján fizetendő változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti díj mérték változása miatt szükséges arányosítást.

A 76FNYIVDN08 soron a 76FNYIVDN03 soron bevallott változó díj összegét kell szerepeltetni.

76FNYIVDN09=76FNYIVDN08–76FNYIVDN07

5.     Közraktár

A Krtv. 28. §-ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel rendelkező közraktár által az MNB részére fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Krtv. 12/A. § (4) és (6) bekezdése, valamint 12/C. §-a alapján kell meghatározni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!