nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2020. (II. 21.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrségről
2020-02-23
infinity
2
Jogszabály

1/2020. (II. 21.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrségről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendeletben foglaltakra – a büntetés-végrehajtási szervezetben működtetett fegyveres biztonsági őrségről az alábbi utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre (a továbbiakban: bv. intézet), a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: bv. szerv) terjed ki.

2. A fegyveres biztonsági őrség (a továbbiakban: FBŐ) létrehozását a bv. szerv vezetője, a BVOP esetében a Biztonsági Szolgálat vezetője az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese részére felterjesztett, indokolással ellátott előterjesztésben kezdeményezi, mely tartalmazza az FBŐ tervezett létszámát, a felállítási helyek számát, valamint az őrségutasítás és az őrutasítások tervezetét.

3. Az FBŐ létesítését az Országos Rendőr-főkapitányság határozattal engedélyezi. A kérelmet a kezdeményező bv. szerv megkeresése alapján a BVOP Biztonsági Szolgálata készíti elő. Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese a kérelmet és az őrségutasítás, illetve őrutasítások tervezetét az őrzési tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal felterjeszti a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.

4. Az FBŐ működése felett a rendészeti felügyeletet az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása mellett az illetékes megyei rendőr-főkapitányságok, a szakmai felügyeletet az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, a működés szakmai irányítását a BVOP Biztonsági Szolgálata végzi.

II. FEJEZET

AZ FBŐ IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZETE

5. Az FBŐ tevékenységének irányítását

a) a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet Melléklete (a továbbiakban: MSZSZ) 6. § a), d) és g) pontjaiban megjelölt feladatok tekintetében az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese,

b) az MSZSZ 6. § e), h)–j) és l) pontjaiban meghatározott feladatok tekintetében a BVOP Biztonsági Főosztály vezetője,

c) az MSZSZ 6. § b)–c), f) és k) pontjai tekintetében a BVOP vonatkozásában az őrségparancsok, a bv. szerv vonatkozásában az őrségparancsnok-helyettesi feladatokat ellátó személyi állományi tag (a továbbiakban: őrségparancsnok-helyettes)

végzi.

1. Az őrségparancsnok

6. Az őrségparancsnok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállaló, aki felett a munkáltatói jogokat az országos parancsnok gyakorolja, szolgálatát a BVOP Biztonsági Szolgálatán teljesíti.

7. Az őrségparancsnok elöljárója az FBŐ teljes személyi állományának, továbbá kizárólag az FBŐ-vel kapcsolatos feladatok vonatkozásában az őrségparancsnok-helyetteseknek.

8. Az őrségparancsnok látja el a BVOP-n szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őrök irányítását.

9. Az őrségparancsnok helyettesítését akadályoztatása esetén a Biztonsági Szolgálat vezetője által kijelölt személy látja el.

2. Az őrségparancsnok-helyettes

10. A bv. szerv személyi állományába tartozó őrségparancsnok-helyettes látja el az FBŐ tevékenységének koordinálásával, szakmai irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos őrségparancsnoki feladatokat.

11. Az őrségparancsnok-helyettes elöljárója a fegyveres biztonsági őri állománynak és az őrparancsnoki feladatot ellátó személyi állományi tagoknak (a továbbiakban: őrparancsnok).

12. Az őrségparancsnok-helyettes a bv. szerv Biztonsági Osztálya vezetője.

3. Az őrparancsnok

13. Az őrparancsnok látja el az FBŐ tevékenységének napi szintű feladatait, eligazítja, ellenőrzi, beszámoltatja a szolgálatban lévő fegyveres biztonsági őröket.

14. Az őrparancsnok a BVOP-n a főügyeletes, a bv. szervnél a biztonsági tiszt.

4. A fegyveres biztonsági őr

15. A fegyveres biztonsági őr a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény és az MSZSZ előírásai szerint szolgálati lőfegyverrel és meghatározott kényszerítő eszközökkel őrzési feladatot ellátó személy. A fegyveres biztonsági őr a bv. szerv Mt. hatálya alá tartozó munkavállalója.

16. A fegyveres biztonsági őr részére a bv. szerv munkavállalói igazolványt vagy állandó belépési engedélyt állít ki, mely a büntetés-végrehajtási szervezethez tartozást igazolja. A munkavégzéshez szükséges képesítés megszerzését követően az FBŐ igazolványt és a jelvényt minden bv. szerv önállóan az illetékes megyei rendőr-főkapitányságtól köteles igényelni.

17. A fegyveres biztonsági őr elöljárója

a) az országos parancsnok;

b) az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese;

c) a BVOP Biztonsági Szolgálat vezetője;

d) a BVOP Biztonsági Főosztály vezetője;

e) az őrségparancsnok;

f) az adott bv. szerv vezetője;

g) az adott bv. szerv őrségparancsnok-helyettese;

h) az adott bv. szerv őrparancsnoka.

III. FEJEZET

A SZOLGÁLAT TERVEZÉSE ÉS SZERVEZÉSE

18. Az FBŐ tagjainak munkavégzését úgy kell szervezni, hogy a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényben részükre meghatározott feladatok ellátásához hivatali, valamint azon kívüli időszakban megfelelő létszámban rendelkezésre álljanak.

19. A fegyveres biztonsági őr szolgálatellátását, a követelményeket és a feladatokat őrutasításban kell részletesen rögzíteni.

20. A fegyveres biztonsági őr havi és napi tevékenységének tervezését és a végrehajtás tényét a RobotZsaru szolgálatvezénylési modulban rögzíteni kell.

21. A biztonsági szakterület napi szolgálatszervezési okmányában a napi szolgálati feladatok ellátására beosztott fegyveres biztonsági őröket a hivatásos állománytól elkülönülten kell jelölni.

22. A fegyveres biztonsági őrök szolgálatának tervezéséért és szervezéséért a BVOP-n az őrségparancsnok, a bv. szervnél az őrségparancsnok-helyettes felelős.

23. Az őrségparancsnok és az őrségparancsnok-helyettes a szolgálattervezést egy hónapra, a tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig elkészíti, és az őrségparancsnok-helyettes a bv. szerv vezetőjének, az őrségparancsnok a Biztonsági Főosztály vezetőjének felterjeszti jóváhagyásra.

24. Az őrségparancsnok és az őrségparancsnok-helyettes a jóváhagyott szolgálattervezést az Mt. 97. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kifüggeszti és az érintettek részére hozzáférhetővé teszi, és a bv. szerv őrségparancsnok-helyettese három munkanapon belül felterjeszti az őrségparancsnoknak.

25. A szolgálat tervezésekor ütemezni kell a szabadnapok, illetve az évi szabadságok kiadását. A tervezés elkészítésekor figyelembe kell venni a fegyveres biztonsági őrök éves szabadságtervét. A szolgálattervezésben egy hónapra előre kell tervezni a pihenőnapokat, illetve szabadságokat.

26. A szolgálattervezés módosítására – amennyiben szükséges és indokolt – a BVOP-n az őrségparancsnok, a bv. szervnél az őrségparancsnok-helyettes jogosult.

27. A fegyveres biztonsági őr napi munkaidejébe beszámít

a) az őrszolgálatban töltött idő;

b) a munkaközi szünet;

c) az eligazítás és beszámoltatás ideje;

d) az eligazítás helyéről a felállítás helyére, illetve az onnan a beszámoltatás helyére történő kivonulási és bevonulási idő;

e) a szolgálatellátással összefüggésben a hatóság vagy a bíróság előtti megjelenés ideje idézés esetén;

f) a továbbképzésen, lövészeten töltött idő.

28. A fegyveres biztonsági őr rendkívüli szolgálatteljesítésre történő berendelési lehetőségeit az egyéni munkaszerződésben kell rögzíteni.

29. A fegyveres biztonsági őrt a rendes munkaidőre járó munkabérén felül megillető bérpótlékok számítása érdekében a rendkívüli munkaidő nyilvántartása, elszámolása a munkavállalói állomány részére elnevezésű nyilvántartást (Melléklet) kell vezetni.

IV. FEJEZET

KÖZVETLEN SZOLGÁLATIRÁNYÍTÁSI FELADATOK

5. Az eligazítás

30. A fegyveres biztonsági őr részére az őrparancsnok minden szolgálatba lépés előtt eligazítást tart, amelynek során a biztonságos szolgálatellátáshoz szükséges minden információt, adatot tudomására hoz.

31. Az őrparancsnok az eligazítás kezdetén ellenőrzi, hogy valamennyi eligazításra kötelezett fegyveres biztonsági őr megjelent, ellenőrzi továbbá ruházatukat és szolgálatra való alkalmasságukat.

32. Hiányos felszereléssel, ápolatlan, nem megfelelő vagy a biztonságos szolgálatellátást veszélyeztető állapotban és ruházatban megjelenő fegyveres biztonsági őr szolgálatot nem láthat el.

33. Az őrparancsnok a fegyveres biztonsági őrök felkészültségét az eligazítás alkalmával szúrópróbaszerűen köteles ellenőrizni.

34. Az őrparancsnok gondoskodik a fegyveres biztonsági őr szolgálati jelvénye, fegyvere, lőszere és felszerelése szolgálatba lépéskor történő kiadásáról és a szolgálat befejeztével történő bevonásáról.

6. A szolgálatellátás ellenőrzése

35. Az FBŐ, illetve a fegyveres biztonsági őr ellenőrzésére

a) a 17. pontban meghatározott elöljárók;

b) a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes vagy a területileg illetékes megyei rendőrfőkapitány által kiadott nyílt paranccsal, megbízólevéllel rendelkező személyek; továbbá

c) elöljáró jelenlétében vagy az FBŐ ellenőrzésére irányuló nyílt parancs, megbízólevél birtokában a felügyeletet, irányítást gyakorló szerv tagjai

jogosultak.

36. Az FBŐ-t az őrségparancsnok-helyettes havonta előre elkészített és a bv. szerv vezetője által jóváhagyott ellenőrzési terv alapján köteles ellenőrizni.

37. A fegyveres biztonsági őr köteles meggyőződni arról, hogy az ellenőrzést az arra jogosult személy végzi-e.

38. A fegyveres biztonsági őr ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosultnál köteles jelentkezni, jelentést tenni a feladatáról, szolgálat közbeni tapasztalatairól, intézkedéseiről, válaszolni a feltett kérdésekre, bemutatni a szolgálati okmányait.

39. Amennyiben a fegyveres biztonsági őrt arra nem jogosult személy kívánja ellenőrizni, úgy a szolgálatra vonatkozó jelentést, válaszadást köteles megtagadni, és erről soron kívül jelentést tenni az őrparancsnoknak.

40. Az ellenőrzésre jogosult az ellenőrzési tapasztalatait írásban az FBŐ számára kiadott ellenőrzési naplóban rögzíti. Az ellenőrzés tényét az ellenőrzési naplólap sorszámának feltüntetésével az elektronikus szolgálati naplójában az őrségparancsnok, illetve az őrségparancsnok-helyettes jegyzi fel. Az őrségparancsnok, illetve az őrségparancsnok-helyettes a saját ellenőrzésének a tapasztalatait az elektronikus szolgálati naplójában rögzíti.

41. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat és az azzal kapcsolatban tett intézkedéseket az őrségparancsnok, illetve az őrségparancsnok-helyettes havonta elemzi és értékeli, az arról készített jelentést minden hónap 15-éig felterjeszti a BVOP Biztonsági Szolgálata vezetőjének.

V. FEJEZET

A FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR KÉPZÉSE ÉS OKTATÁSA

42. Az FBŐ feladatainak végrehajtásához az MSZSZ 73–76. §-aiban előírt képzési, felkészülési és vizsgakövetelmények szerinti eredményes szakmai vizsga, a rendvédelmi szervek működésének legalább alapszintű ismerete, továbbá a megfelelő szakmai kompetenciák megszerzése érdekében a fegyveres biztonsági őrt a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (a továbbiakban: BVOTRK) belső szaktanfolyami alapfokú szakképzési rendszerben képezi.

43. A BVOTRK az MSZSZ 74. §-a szerinti szakmai vizsgát a bv. szerv székhelye, összevont képzés esetén a képzés helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság bevonásával szervezi meg.

44. A BVOTRK igazgatója a tervezett vizsgaidőpontokról a vizsgákat megelőzően legalább egy héttel tájékoztatja a BVOP Biztonsági Szolgálat vezetőjét.

45. A szakmai vizsgán a BVOP-t az őrségparancsnok, akadályoztatása esetén a bv. szerv őrségparancsnok-helyettese képviseli.

46. A képzés során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a fegyveres biztonsági őr megismerje a büntetés-végrehajtási szervezet alapvető tevékenységét, az objektumőrzésre vonatkozó feladatokat, valamint az FBŐ-re vonatkozó, működést és belső rendet szabályozó alapvető jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belső normákat.

47. A bv. szerv a lőkészség szinten tartása érdekében az FBŐ tagjai részére évente lőgyakorlatot szervez, melyet a szolgálatellátáshoz az FBŐ részére rendszeresített lőfegyverrel kell végrehajtani. A lőgyakorlat végrehajtását és eredményét értékelő lapon és haladási naplóban is rögzíteni kell. A lőgyakorlatok megszervezéséért, végrehajtásáért a bv. szerv vezetője felelős. A lőgyakorlaton az FBŐ felügyeletét ellátó rendőr-főkapitányság képviselőjének jelen kell lennie.

48. A fegyveres biztonsági őr elméleti ismeretszintjét kétévente a rendőrség képviselőiből, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet képviselőiből álló bizottság ellenőrzi. A bv. szervben szükséges időszakos, illetve szinten tartó oktatások és képzések végrehajtását külön a fegyveres biztonsági őr ez irányú oktatásának nyilvántartására vezetett haladási naplóban kell dokumentálni.

VI. FEJEZET

AZ FBŐ RUHÁZATA, FELSZERELÉSE ÉS FEGYVERZETE

49. Az FBŐ részére a 10M e. r. gyakorló ruházat mintájára rendszeresített formaruházaton állományjelzésként a „Büntetés-végrehajtás Fegyveres Biztonsági Őrség” felirat szerepel. Rendfokozati jelzés viselése nem megengedett.

50. Az FBŐ ruházati normáját, illetve a tervezett viselési idejét a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka állapítja meg.

51. A fegyveres biztonsági őr formaruházatát a bv. szervezet központi ellátás keretében biztosítja a bv. szerv által felterjesztett igény alapján.

52. A fegyveres biztonsági őr a formaruhát a szolgálatellátás, illetve a képzések során köteles viselni.

53. A fegyveres biztonsági őr karjelvénye formaruházatának részét képezi, melyet a bal felkaron, a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos személyi állománya részére rendszeresített karjelvénnyel megegyező helyen kell a felsőruházaton elhelyezni.

54. A fegyveres biztonsági őr ruházattal történő ellátását első alkalommal a rendszeresítési és beszerzési eljárások lefolytatását követően a BVOP Műszaki és Ellátási Főosztály végzi. A ruházat állapotának felülvizsgálata az éves ruhaszemlék során a hivatásos állomány ruházati szemléjével egy időben történik. A viselési időn túl, ha a ruházat állapota még megfelel a szolgálat ellátására, nem szükséges azt pótolni, ellenkező esetben a bv. szerv gondoskodik a ruházat cseréjéről. Amennyiben a viselési idő lejárta előtt a fegyveres biztonsági őr hibájából az öltözet megrongálódik, a bv. szerv gondoskodik annak pótlásáról a fegyveres biztonsági őr költségére. Amennyiben a fegyveres biztonsági őr formaruházata önhibáján kívül vált használhatatlanná, a bv. szerv haladéktalanul gondoskodik a pótlásáról.

55. A fegyveres biztonsági őr fegyverzeti szakanyaggal és EDR készülékkel történő ellátása a bv. szerv feladata. A fegyveres biztonsági őr részére egyéni felszerelésként bilincs, könnygáz, gumibot és lőfegyver kényszerítő eszköz biztosítható. A fegyveres biztonsági őr részére a bv. szervezetnél rendszeresített lőfegyverek közül kizárólag maroklőfegyver biztosítható.

56. A fegyveres biztonsági őr a számára kiadott fegyverzeti szakanyagok és EDR készülék állapotának megóvásáért kártérítési felelősséggel tartozik.

57. Az FBŐ létszámának megfelelő, azzal megegyező fegyverkészletet, felszerelést és szolgálati jelvényt a fegyverszobában – a bv. szerv fegyverzeti alegységkészletéből – névre szólóan megjelölve, a többi fegyvertől elkülönítetten kell tárolni, azok sorozatszámát az őrségutasításban fel kell tüntetni.

VII. FEJEZET

JELENTÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI REND

58. Az FBŐ létszámáról, annak változásáról minden hónap 5-éig a bv. szerv vezetője és az őrségparancsnok írásban tájékoztatja a BVOP Biztonsági Szolgálat vezetőjét.

59. Az MSZSZ 16. függeléke szerinti évi összefoglaló jelentést a bv. szerv és az őrségparancsnok minden év január 5-ig köteles elkészíteni és felterjeszteni a Biztonsági Szolgálat vezetőjének, majd jóváhagyást követően január 15-ig megküldeni a felügyeletet ellátó megyei rendőr-főkapitányságnak.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60. A bv. szervek vezetői az ügyrendeket, őr- és szolgálati utasításokat az utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül kötelesek felülvizsgálni.

61. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

62.1

Melléklet az 1/2020. (II. 21.) BVOP utasításhoz

A rendkívüli munkaidő nyilvántartása, elszámolása
a munkavállalói állomány részére

Név:

Adószám:

Havi kötelező óraszám

Előző hónapról áthozott rendkívüli munkaidő
(óra)

Az adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkaidő
(óra)

Adott havi rendkívüli munkaidő

Adott havi rendkívüli munkaidő miatt keletkezett bérpótlék (óra)

Szabadidő kiadásával kompenzált rendkívüli munkaidő
(óra)

Díjazásra leadott idő (óra)

Következő hónapra beszámítandó szabadidő
(óra)

Rendkívüli munkaidő kifizetése

Bérpótlék megváltása díjazásban

Vasárnapi pótlék

műszakpótlék
(18h – 6h)
rendszeresen változó munkakezdés esetén

éjszakai pótlék
(22h – 6h)

50%

100%

100%

50%

100%

50%

30%

15%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5a)

(5b)

(6)

(7a)

(7b)

(7c)

(7d)

(7e)

(7f)

(8)

Munkarend szerint

(2) = előző
hó (8)

Teljesített munkaidő-
beosztás alapján

(4) =
(3) + (6) – (1)
(4) = (5a) + (5b)

Teljesített rendkívüli munkaidő hétköznap

Teljesített rendkívüli munkaidő pihenő és munkaszüneti nap

Szabadidő megváltás dokumentuma alapján

(7a) = (4)

Rendkívüli munkavégzést elrendelő lap alapján

Rendkívüli munkavégzést elrendelő lap alapján

Mt. 140. §-a alapján

Mt. 141. §
(1) bekezdése alapján

Mt. 142. §-a alapján

(8) = (2) + (5a) + (5b)
– (6) – (7b) – (7c)

Január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. negyedév

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Április

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. negyedév

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Július

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. negyedév

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. negyedév

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

20…. év
összesen (óra)

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!