nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2020. (II. 27.) BVOP utasítás
a csomagküldés, valamint a kiétkezés egységes végrehajtásáról
2020-03-02
infinity
2
Jogszabály

3/2020. (II. 27.) BVOP utasítás

a csomagküldés, valamint a kiétkezés egységes végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre – a következő utasítást adom ki:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre (a továbbiakban: bv. intézetek), továbbá a Bv. Holding Kft.-re és a kiétkezési boltot üzemeltető bv. gazdasági társaságokra (a továbbiakban: üzemeltetők).

2. A zárt láncú csomagküldési és a kiétkezési rendszer működéséért az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, és gazdasági és informatikai helyettese felelős. A zárt láncú csomagküldési rendszer kialakításáért és működésének koordinálásáért a Bv. Holding Kft. felelős. A kiétkezési rendszerrel kapcsolatos feladatok gyakorlati végrehajtásáért a bv. intézet parancsnoka, főigazgató főorvosa (a továbbiakban: parancsnok) és az üzemeltető gazdasági társaság ügyvezetője felelős.

3. A fogvatartott a részére hetente legalább egy alkalommal biztosítandó kiétkezés alkalmával letéti pénze terhére megvásárolhatja azokat a szükségleti cikkeket, amelyeket birtokában tarthat. Az elhelyezett fogvatartotti létszám és a felmerülő kiétkezési igények függvényében a meghatározott gyakoriságot szükség szerint növelni kell.

4. A fogvatartottak birtokában tartható tárgyakat, termékeket, árucikkeket – kivéve élelmiszer, dohánytermék, tisztasági szerek – a fogvatartott a kapcsolattartójával csomagban beküldetheti. Amennyiben a fogvatartott kapcsolattartóval nem rendelkezik, kérelmezheti ezen termékek, valamint a vallási étkezési szokásainak megfelelő élelmiszerek kiétkezési bolt általi beszerzését.

5. A zárkákban és lakóhelyiségekben a birtokban tartható tárgyak a bv. intézet Házirendjében meghatározott mennyiségének folyamatos ellenőrzéséről a bv. intézet parancsnoka gondoskodik, különös figyelemmel az ellenőrzésekkel kapcsolatosan felmerült esetleges problémafeltárások utáni visszaellenőrzés érvényesítésére.

6. A fogvatartott árlista alapján vásárolhat, amelyet a kiétkezési boltban, az elhelyezési részlegeken, faliújságokon, képújságon és egyéb jól látható helyen közzé kell tenni, azon az aktuális bruttó árakat is fel kell tüntetni. A kiétkezés megkezdése előtt a fogvatartott részére biztosítani kell, hogy a kiétkezési boltban található termékek árait megismerhesse.

7. A kiétkezési bolt árukészletének meghatározásakor törekedni kell a kisebb kockázattal járó, hosszabb lejárati idejű termékek forgalmazására.

8. A kiétkezési boltok termékkínálata lehetőség szerint a vegetáriánus étkezési szokásoknak megfelelő, a kifejezetten cukorbetegek számára fejlesztett termékeket, valamint a tejfehérje-, a laktóz- és gluténmentes alapvető élelmiszereket is tartalmazza, az egyéb speciális termékekhez orvosi szakvélemény és parancsnoki engedély szükséges.

II.

VÉGREHAJTANDÓ ÁLTALÁNOS FELADATOK

9. A BVOP szakterületei útján

a) optimalizálja a zárt láncú csomagküldés és a kiétkezés végrehajtását,

b) meghatározza a fogvatartottak birtokban tartható tárgyak részletes körét és mennyiségét,

c) jóváhagyja a forgalmazható termékek körét,

d) ellenőrzi a zárt láncú csomagküldési és kiétkezési rendszer működését, az ahhoz szükséges feltételek meglétét.

10. A Bv. Holding Kft.

a) zárt láncú csomagküldési szolgáltatást működtet,

b) összehangolja a kiétkezési boltok működését,

c) végzi a cikktörzs kezelését,

d) közös beszállítói rendszert működtet,

e) közös árképzést, egységes árat tart fenn,

f) közös informatikai hátteret tart fenn,

g) megszervezi a kiétkezési boltot üzemeltetők éves továbbképzését.

11. Az üzemeltetők

a) végrehajtják a zárt láncú csomagküldési és kiétkezési rendszerből adódó feladatokat,

b) üzemeltetik a kiétkezési boltokat.

12. A bv. intézetek

a) kialakítják a csomagkezelés és a kiétkezés végrehajtásának helyi eljárásrendjét,

b) biztosítják a kiétkezési boltok működtetéséhez szükséges infrastruktúrát,

c) megkötik a kiétkezési boltok működtetéséhez szükséges üzemeltetési szerződést.

III.

BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

13. Az üzemeltető alkalmazottja a bv. intézet területén a kiétkezési bolt működtetéséhez kapcsolódó feladatai ellátása érdekében tartózkodhat, valamint az értékesítési, rakodási, raktározási területek eléréséhez szükséges körzetben maradva mozoghat.

14. A megrendelt csomagot az üzemeltető alkalmazottja a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A. § (1) bekezdése alapján technikai eszközzel megfigyelt körülmények között állítja össze.

15. A kiosztásra váró csomagok ideiglenes tárolása a fogvatartottaktól elzárt, erre kijelölt raktárhelyiségben történik.

16. A kapcsolattartók által interneten megvásárolt és a kiétkezési bolt révén összeállított, zárt csomagot hivatali munkaidőben az üzemeltető alkalmazottja dokumentált módon átadja a bv. intézet csomagosztással megbízott személyi állományi tagjának, aki meggyőződik a csomagok sérülésmentes állapotáról. A láthatóan sérült csomag átvételét meg kell tagadni. Amennyiben a csomag kiosztása az átvétel napján nem biztosítható, és a fogvatartott részére történő későbbi kézbesítést feltehetően más személyi állományi tag végzi, az egymás közti dokumentált átadás-átvételről gondoskodni kell.

17. Az átadást megelőzően a csomag kézbesítését végző személyi állományi tag a fogvatartottat írásban nyilatkoztatja a kapcsolattartó által részére megrendelt csomag átvételének szándékáról.

18. Amennyiben a fogvatartott a csomagot át kívánja venni, a lezárt csomagot a csomag kézbesítését végző személyi állományi tag – a csomag sértetlenségéről az érintett fogvatartottal való együttes és egyöntetű meggyőződését követően – a fogvatartott jelenlétében bontja fel. A csomag tartalmának átadását a csomagban elhelyezett termékekről szóló tételes árlista alapján, technikai eszközzel megfigyelt körülmények között kell elvégezni. A csomagokat a bv. intézet erre kijelölt területén kell átadni a fogvatartott részére. A tartalom ellenőrzése során be kell tartani a higiéniai szabályokat, az átvizsgálást egyéni védőeszköz viselésével kell végezni. Az ellenőrzést minden esetben tételesen, technikai eszköz (csomagvizsgáló röntgensugaras berendezés, kézi fémkereső, UV-lámpa, erősfényű LED-lámpa), kábítószer keresésére kiképzett szolgálati kutya és átvizsgáláshoz használatos műanyag zacskó, kavaró pálca, rendszeresített vágóeszköz segítségével kell végrehajtani.

19. Amennyiben a fogvatartott a csomag átvételét megtagadja, annak tényét a csomag kézbesítését végző személyi állományi tag jegyzőkönyvben rögzíti, majd gondoskodik a csomagnak az üzemeltető részére történő dokumentált, sérülésmentes visszajuttatásáról 3 munkanapon belül.

20. A bv. intézet általi átvételt követően megsérült csomag tartalmát még a fogvatartott beleegyezése esetén sem lehet kiosztani, azt a sérülésről felvett jegyzőkönyv egyidejű csatolásával az üzemeltető kijelölt képviselőjének 3 munkanapon belül vissza kell küldeni. A sérülés észlelését követően haladéktalanul intézkedni kell az üzemeltető értesítésére és az új csomag soron kívüli összeállítására, továbbá a sérülés okának kivizsgálására.

21. Amennyiben a csomag láthatóan sérülésmentes, de a felbontást követően a benne lévő termékek köre a tételes kimutatáson feltüntetett mennyiséggel vagy megnevezéssel nem egyezik vagy sérült, annak tényét a csomag kézbesítését végző személyi állományi tag jegyzőkönyvben rögzíti. A hiányzó vagy sérült tételek pótlásáról haladéktalanul intézkedni kell, a hiány vagy a sérülés okának kivizsgálása mellett.

22. A fogvatartott a kimutatáson feltüntetett termékek hiánytalan átvételét aláírásával igazolja az erre a célra szolgáló nyomtatványon, a csomag átadásának tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

IV.

A KIÉTKEZÉSI BOLT ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

23. A kiétkezési bolt üzemeltetési feladatait kizárólag az üzemeltető láthatja el a bv. intézettel kötött üzemeltetési szerződés alapján.

24. A kiétkezési bolt működtetéséhez szükséges berendezések, berendezési tárgyak és eszközök karbantartását, javítását, működtetését az üzemeltető végzi. A kiétkezési boltban a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) informatikai rendszerét elérő gépek karbantartását és javítását a bv. intézet informatikai szakterülete végzi.

25. Az üzemeltető kizárólag online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépet használhat. Az üzemeltető biztosítja a letétkezelő programmal való online kapcsolatot a fogvatartotti vásárláskor a letéti pénzből a vásárlás összegének azonnal zárolása érdekében, továbbá a vásárolt tételek rögzíthetőségét a bv. intézet általi ellenőrizhetőség céljából. A pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos költségek az üzemeltetőt terhelik. Az informatikai rendszerhez, ezen belül a letétkezeléshez történő csatlakozáshoz a bv. szervezetnél rendszeresített, a bv. szervezet által biztosított számítógép szükséges.

26. A kiétkezési boltban az üzemeltetési és működtetési feladatokat a szükséges szakértelemmel és végzettséggel rendelkező boltvezető látja el. Egy boltvezető több boltot is vezethet.

27. A kiétkezési boltban a bankkártyás fizetési mód mellett készpénzfizetési lehetőséget is biztosítani kell a kapcsolattartók részére a számviteli, adóügyi jogszabályok, előírások betartásával.

V.

A KIÉTKEZÉSI BOLTOK BÉRLETI DÍJA, MŰKÖDÉSE

28. A kiétkezési boltok havi bérleti díja a bv. intézet önköltség számítása alapján kerül meghatározásra. A bérleti díjat annak a bv. intézetnek köteles megfizetni az üzemeltető, ahol a bolti tevékenységet végzi. Az elszámolás 30 napos fizetési határidővel történik, melyet az üzemeltetési szerződésben rögzíteni kell.

29. Az üzemeltető a bérleményt kizárólag a kiétkezési bolt működtetése céljából használhatja.

30. A bv. intézet gondoskodik az épület karbantartásáról, az épület központi berendezéseinek, elektromos vezeték, víz- és csatorna, fűtés rendszerének állandó üzemképes állapotáról.

31. A közüzemi díjakat (pl. víz, gáz, elektromos áram, fűtés, hulladékszállítás stb.) az üzemeltető a bv. intézetnek a bérleti díjon felül pontos elszámolás alapján, mérhetőség hiányában átalánydíj képzésével fizeti meg az üzemeltetési szerződésben vagy külön megállapodásban rögzített feltételekkel.

32. A bv. intézet az általa nyújtott, kötelezően igénybe vett szolgáltatásokért (pl. informatikai rendszer) és a használatba adott eszközökért az önköltség-számítási szabályzata alapján számolhat fel díjat.

33. Az üzemeltetőnek és a bv. intézetnek tárgyévet megelőző év június hó 10., illetve december hó 10. napjáig, féléves bontásban – az üzemeltetési szerződés mellékleteként rögzítve – meg kell állapodnia a tárgyfélévi rendszeres kiétkezési időpontokról, attól eltérni csak közös megegyezéssel lehet.

34. A kiétkezési időpontoktól és a rendszeres nyitvatartási időtől eltérő nyitvatartásból adódó üzemeltetői költségeket az köteles viselni, akinek az érdekkörében az eltérésre okot adó körülmény felmerült, ezt az üzemeltetési szerződésben rögzíteni kell.

35. A kiétkezési bolt működését ellenőrizhetik:

a) a felügyeletet, irányítást gyakorló szervek ellenőrzésre jogosult tagjai,

b) a bv. intézet parancsnoka az üzemeltető ügyvezetőjével közösen, illetve az általuk kijelölt vezetők útján, mindenre kiterjedő módon,

c) az e tekintetben ellenőrzési jogkörrel rendelkező hatóságok.

VI.

A KÖZPONTI CIKKTÖRZS KEZELÉSE

36. A központi cikktörzsnek meg kell felelnie a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében és a Házirendben foglalt korlátozásoknak. A jóváhagyott terméklista alapján kialakított cikktörzs központi kezelője a Bv. Holding Kft. illetékes szakterülete (a továbbiakban: központi kezelő).

37. A kiétkezési boltban forgalmazható új termékek központi cikktörzsbe való bevezetését a központi kezelő végzi el az üzemeltető kezdeményezésére akkor, ha az indokolt és a BVOP illetékes szakterülete jóváhagyta.

38. A központi cikktörzsben szereplő adatok vonatkozásában a vonalkódon kívül bármely adat az üzemeltető írásbeli kérelmére módosítható. A módosítást a központi kezelő a jóváhagyást követően 5 munkanapon belül elvégezi.

39. Új termék bevezetése esetén a központi kezelő a Házirend alapján a fogvatartotti tárolási lehetőségek figyelembevételével beállítja a vásárlási limiteket.

40. Termék megszűnése, kiszerelés, illetve fogyasztói ár változása esetében a központi kezelő haladéktalanul értesíti az üzemeltetőket és gondoskodik az aktuális árlista elérhetővé tételéről.

41. A központi cikktörzsben szereplő azon termékeket, melyek fél éven belül eladási tételt nem képeznek, a központi kezelő törli a központi cikktörzsből.

VII.

FORGALMAZOTT TERMÉKEK

42. A kiétkezési bolt árukínálatában szereplő termékeket a központi cikktörzsben rögzíteni kell.

43. A fogvatartottak kapcsolattartói számára a kiétkezési boltban előre összeállított, 2500, 5000, 7500 és 10 000 forint értékű csomag megrendelését biztosítani kell, melyet a kapcsolattartók a fogvatartott részére a látogatáskor megvásárolhatnak.

44. Az egységcsomagok tartalmi összetételéről a Bv. Holding Kft. rendelkezik. Látogatás során vásárolt fix árkategóriájú csomag kizárólag dohánytermékkel bővíthető ki, azonban azzal együtt sem léphetik át az 5000 gramm súlykorlátot.

45. Az egységcsomagokat a kapcsolattartó vásárolja meg, melyről a fogvatartott nevére szóló vásárlási igazolást kap. A kapcsolattartók által vásárolt és a fogvatartott részére átadott csomag a fogvatartott havi csomagfogadási lehetőségét terheli.

VIII.

BESZÁLLÍTÓK

46. Az egységes árukészletet elsősorban egy, országos lefedettséggel rendelkező nagykereskedelmi beszállító által forgalmazott termékekből kell összeállítani és biztosítani ahhoz, hogy a tartós élelmiszerek és fogyasztási cikkek mindenkor beszerezhetők legyenek.

47. A Bv. Holding Kft. keretszerződést köt a beszállítóval a Bv. Holding vállalatcsoport nevében úgy, hogy az üzemeltetők a helyi specifikumokra egyedi megállapodásokat kötnek.

48. A termékek megrendelését és kifizetését az üzemeltetők egyedileg végzik.

49. A zöldség-gyümölcs friss áru, szezonális termékek vonatkozásában a lédig kiszerelésű termékeket helyben (kiskereskedelmi cégek, helyi termelők) is be lehet szerezni, figyelembe véve a központi cikktörzsben meghatározott egységárakat és feltételeket.

IX.

REINTEGRÁCIÓS FELADATOK A CSOMAGKÜLDÉS KAPCSÁN

50. A reintegrációs tiszti feladatok ellátásával megbízott személyi állományi tag a csomagengedélyt a jogosultak részére havonta rögzíti a nyilvántartásban általános csomagként.

51. Általános csomagnak minősül a h tt p:/ /b vcs oma g.h u internetes felületen elérhető webshopon (a továbbiakban: webshop) keresztül megrendelt csomag, a postai úton beküldött csomag, illetve a látogatófogadás során összeállított csomag vagy előre összeállított egységcsomag.

52. A fogvatartott havonta 1 db általános csomag fogadására jogosult. Az általános csomagengedély nyilvántartásban történő rögzítésének elmulasztása vagy hibás kezelése a webshopon vagy a látogatófogadás során történő megrendelések meghiúsulását eredményezheti. A reintegrációs feladatok végrehajtásával megbízott személyi állományi tagok felelőssége a csomagengedélyek rögzítése és érvényességi időn túli lezárása. A hétvégi időszakokra, munkaszüneti és ünnepnapokra is kiemelt figyelmet fordítva kell kezelni az engedélyek rögzítésének idejét.

53. Több havi csomagengedély előre nem rögzíthető, az adott hónap végén a fel nem használt csomagengedélyeket le kell zárni.

54. Az elzárásra ítélt és a kényszergyógykezelt személy esetében az adott hónapra vonatkozó heti csomagengedélyek egyszerre felvihetők.

55. Magánelzárás végrehajtása alatt a fogvatartott érvényes csomagengedéllyel nem rendelkezhet.

56. Amennyiben a rendelkezési jogkör gyakorlója a csomagküldés tiltását rendelte el, a korlátozó intézkedések hatálya alatt álló kapcsolattartó csomagot nem küldhet a fogvatartottnak, korlátozás esetén csak a korlátozó intézkedésekben foglaltak szerint teheti azt.

57. Új kapcsolattartó rögzítésekor a nyilvántartás által generált egyedi azonosítókat a fogvatartott részére az általános tájékoztató egyidejű átadásával, továbbá a fogvatartott megalapozott kérésére minden esetben rendelkezésre kell bocsátani (Melléklet).

58. A kapcsolattartói azonosító kódot a fogvatartott továbbítja a kapcsolattartó részére, indokolt esetben (pl. ha igazolhatóan önhibáján kívül nem tudja a továbbítást végrehajtani) biztosítani kell részére a lehetőséget a bv. intézet költségén történő levélküldésre vagy a helyettesítő telefon használatára.

59. Az újonnan befogadottak részére a szabályok ismertetését minden esetben dokumentált módon végre kell hajtani, a közzétett írásos tájékoztatók meglétét rendszeresen ellenőrizni kell, szükség szerint intézkedni azok pótlására.

X.

FOGVATARTOTTI VÁSÁRLÁS MENETE

60. A kiétkezési boltban a fogvatartott a fényképes kiétkezési kártyájának bemutatását követően vásárolhat a saját kártyájával, a saját letéti számlája terhére.

61. A fogvatartottól a vásárlás lehetőségét meg kell tagadni, ha a kiétkezési kártyán található fénykép eltér a kiétkezési bolti programban rögzített fényképtől, vagy ha a fogvatartott nem a saját kiétkezési kártyáját mutatja fel. Ez esetben a fegyelmi eljárás megindítására a fegyelmi jogkör gyakorlója, illetve ha a fegyelemsértés bűncselekményt is megvalósít, a feljelentés megtételére a bv. intézet parancsnoka intézkedik.

62. A fogvatartott egy vásárlás során csak a kiétkezési bolti programban rögzített terméket vásárolhatja meg, a meghatározott maximális vásárlási limitek betartásával. A limit elérését követően új vásárlás nem indítható.

63. A fogvatartott nem vásárolhat olyan terméket, amelytől el van tiltva, különös figyelemmel a magánál tartható tárgyak korlátozása fegyelmi fenyítésre.

64. Amennyiben a vásárlás során a központi adatbázissal kapcsolatos rendellenesség merül fel, az észlelt hibajelenséget elektronikus úton be kell jelenteni a vásárlás helyének, idejének, a fogvatartott nyilvántartási számának, a vásárolni kívánt termék vonalkódjának a feltüntetésével.

65. A fogvatartott részére az üzemeltető a vásárolt szükségleti cikkekről vásárlási tételösszesítőt állít ki, amelynek a második példánya az üzemeltető által kialakított díjbekérő/számla melléklete.

66. A vásárlást befejező fogvatartott nem hagyhatja el a kiétkezési helyiséget a számítógépes rendszer által a vásárlás befejezését követően a fogvatartott egyéni számláján történő összeg zárolásáról az üzemeltető részére küldött „Sikeres tranzakció” visszajelzés megérkezéséig. Amennyiben a szöveges visszajelzés nem érkezik meg az üzemeltető részére, abban az esetben a fogvatartott egyéni számláján a vásárolt összeg zárolása nem valósult meg, a vásárlást újra kell indítani.

67. Amennyiben az üzemeltető a vásárlás során egy termékből a vásárolt mennyiségnél többet rögzít a rendszerben, annak javítását a vásárlás során, a helyszínen biztosítani kell. Egyéb esetekben a fogvatartott bejelentését, annak kivizsgálását és a panasz jogosságának megállapítását követően a rendszerbe rögzített és a tényleges vásárlás különbözetének összegét legkésőbb 5 munkanapon belül a fogvatartott egyéni számláján jóvá kell írni.

68. Az üzemeltető a fogvatartotti vásárlásokról az üzemeltetési szerződésben rögzített gyakorisággal díjbekérőt/számlát állíthat ki, amely bruttó összegének meg kell egyeznie a pénzügyi letét modulban rögzített összeggel. Eltérés esetén a kivizsgálásra elektronikus úton az üzemeltető hibajegyet küld. A hiba kivizsgálásáig a díjbekérő/számla nem fizethető ki.

XI.

A CSOMAGKÜLDÉS RENDJE

69. A webshopon keresztül összeállított csomag kifizetése online bankkártyás fizetéssel vagy átutalással történhet. A számlázási adatok módosíthatóak. Amennyiben a fizetés sikeres volt, a csomag összekészítésre kerül annak a bv. intézetnek az üzemeltető által üzemeltetett kiétkezési boltjában, ahol a fogvatartott tartózkodik.

70. A látogatófogadást megelőzően vagy azt követően a kapcsolattartó

a) a 44. pont szerinti egységcsomagok valamelyikét vásárolhatja meg, vagy

b) összeállíttathatja a csomagot a kiétkezési bolt árukínálatából, mely a webshop felületéhez hasonló, de kizárólag az üzemeltető által elérhető felületen valósulhat meg oly módon, hogy a rendelést a kapcsolattartó igénye alapján az alkalmazott adja le, a megrendelést a kapcsolattartó jóváhagyásával és írásos igazolását követően lehet a rendszerbe elküldeni.

71. A látogatás során vásárolt csomagot a kapcsolattartó készpénzzel vagy bankkártyával fizetheti ki az üzemeltető alkalmazottjánál.

72. A Rendelet 103. § (8) bekezdésében meghatározott határidő a sérülés miatt az üzemeltető részére visszaküldött csomagok, illetve a hiányzó termékek pótlására is vonatkozik.

73. A bv. intézetnek átadott vagy postai úton érkezett, illetve a bv. intézetből visszaküldött csomagokról a szükséges adatokat a nyilvántartásban az e feladattal megbízott személy vezeti.

74. A bv. intézetből nem küldhető ki, illetve a bv. intézetbe postai úton nem érkeztethető kézbesítésre olyan csomag, amelyen a feladó neve és címe nincs feltüntetve.

75. Amennyiben a csomag nem engedélyezett kapcsolattartótól érkezett, vagy a küldemény súlya – a ruházatot, gyógyszert vagy gyógyászati segédeszközt tartalmazó csomag kivételével – meghaladja a mérlegek eltéréséből adódó tűréshatárt (5500 grammot), úgy a csomag visszaküldésre kerül.

76. Az egyházi, missziós és karitatív szervezetek által küldendő csomagokra a jogszabályban, illetve a jelen utasításban foglaltak az irányadóak.

XII.

PANASZKEZELÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZER

77. A kiétkezési boltban panaszkönyvet kell kihelyezni. A beérkező visszajelzéseket a boltvezető vagy az arra kijelölt személy havonta köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről az ügyvezetőt és a Bv. Holding Kft.-t tájékoztatni. A PPP-konstrukcióban működő bv. intézetek esetében a szerződések teljesülését felügyelő szervezeti egység köteles a panaszkönyvben foglaltakat ellenőrizni és ezzel kapcsolatosan előterjesztést tenni a parancsnok felé, aki gondoskodik a panasz kivizsgálásáról.

78. A fogvatartotti mobil szolgáltatással és egyenleg feltöltéssel kapcsolatos panaszok kezelése a fogvatartotti mobiltelefonokat üzemeltető cég Ügyfélszolgálatának hatáskörébe, a többi vásárlással kapcsolatos panasz kezelése a parancsnok által megbízott személy és az üzemeltető hatáskörébe tartozik.

79. A csomagküldéssel, valamint a látogatói csomaggal kapcsolatos panaszok a webshopon feltüntetett elérhetőségeken terjeszthetők elő, melyek a BVOP ügyfélfogadást ellátó szervezeti egysége által kerülnek koordinálásra. A panasz a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, a Rendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó szabályok szerint kerül kivizsgálásra.

XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

80. Ez az utasítás 2020. március 1-jén lép hatályba.

81.1

82. A jelen utasításban meghatározottak végrehajtásának, illetve a kapcsolódó egyéb feladatok végrehajtásának rendjét – különös tekintettel a kiétkezési boltba történő mozgatás és kísérés lebonyolításának és a felügyelettel kapcsolatos kritériumok meghatározására – a parancsnok intézkedésben szabályozza.

83. A parancsnok gondoskodik a fogvatartotti zárt láncú csomagküldés és kiétkezés végrehajtásának ellenőrzéséről a felelősök és határidők, valamint a dokumentálás módjának meghatározásával.

Melléklet a 3/2020. (II. 27.) BVOP utasításhoz

A kapcsolattartói tájékoztató

#KAPCSOLATTARTÓ NEVE

#KAPCSOLATTARTÓ BEJENTETT/TARTÓZKODÁSI CÍME UTCA, HÁZSZÁM

#KAPCSOLATTARTÓ CÍME, TELEPÜLÉS

#KAPCSOLATTARTÓ IRÁNYÍTÓSZÁM

Tisztelt #KAPCSOLATTARTÓ NEVE!

Ezúton tájékoztatom, hogy a csomagküldés és a kiétkezés általános szabályaira figyelemmel, a ht tp :/ /bv cso mag.h u weboldalon a részemre küldendő csomagküldemény megrendeléséhez Ön az alábbi azonosítóval és PIN-kóddal tud belépni:

Azonosító szám: #KAPCSOLATTARTÓ AZONOSÍTÓ

PIN-kód (ellenőrző kód): #KAPCSOLATTARTÓ PIN KÓD

Tájékoztatom továbbá, hogy élelmiszer és tisztálkodási szer, dohánytermék postai úton nem küldhető, azok csak a bv. szervezet által működtetett webshopon keresztül vagy személyesen a látogatófogadás során rendelhetők meg a részemre.

Kérem, figyelmesen olvassa el a hátoldalon található tájékoztatót a csomagküldéssel kapcsolatos jogszabályok kivonatáról, illetve ismerje meg webáruház általános szerződési feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót.

Tájékoztatásom a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.), valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó előírásain alapul.

#AKT.BV.INTÉZET NEVE, #AKTUÁLIS DÁTUM

#FOGVATARTOTT NEVE,

#FOGVATARTOTT NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA

Kivonat a Bv. tv., illetve a Rendelet csomagküldésre és a kiétkezésre vonatkozó szabályairól

A bv. szerv területén kívülről érkező csomagban élelmiszer, tisztálkodási szer, dohánytermék egyáltalán nem küldhető a fogvatartottak részére. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vagy gyógyhatású készítmény – amennyiben a bv. intézet az adott termékeket nem tudja biztosítani vagy beszerezni – a bv. orvos javaslatára, a bv. intézet parancsnokának előzetes engedélyével küldhető. Az ebbe a kategóriába tartozó termékek a webshop felületén nem rendelhetőek.

A fogvatartott engedélyezett kapcsolattartója az élelmiszert, tisztálkodási szert, dohányterméket tartalmazó csomagot ellenérték megfizetése mellett a bv. intézet területén működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzletben is összeállíttathatja, jogszabályban meghatározott módon. Az ilyen csomag fogadása beleszámít a havi gyakoriságba.

Az üzlet a megfelelő kínálat biztosítására a bv. intézet parancsnokának jóváhagyásával négy, különböző értékű és árkategóriájú termékeket tartalmazó – 2500, 5000, 7500 és 10 000 forint összegbe kerülő – csomag megrendelését biztosítja. Látogatás során vásárolt fix árkategóriájú csomag kizárólag dohánytermékkel bővíthető ki.

A fogvatartott kapcsolattartója élelmiszert és tisztálkodási szert tartalmazó csomagot a bv. intézet területén működő, a személyes szükségletekre fordítható összeg levásárlására kijelölt üzlet kínálatából rendelheti meg:

a) a bv. szerv által működtetett internetes felületen bankkártyával, illetve az ellenérték átutalásával, vagy

b) a látogatás során az ellenérték készpénzben vagy bankkártyával történő megfizetésével.

A bv. intézet a fogvatartott részére a csomagot:

c) az a) pont szerinti esetben az ellenérték beérkezését,

d) a b) pont szerinti esetben a látogatást

követő három munkanapon belül adja át.

A fogvatartottak részére beküldhető csomagok típusai

× Havonta legfeljebb egy 5 kg súlyhatár melletti csomag, szabadon választva a következő lehetőségek közül (havonta kizárólag az egyik lehetőség választható):

a) Bv. intézet területén működő üzlet kínálatából összeállított, interneten vagy látogatófogadás során rendelt vagy vásárolt csomag (tisztálkodási szerek, élelmiszerek, dohánytermék)

b) Kívülről, postai úton beküldött csomag (tisztálkodási felszerelések, étkezési eszközök, írószerek, papíráruk, egyéb használati tárgyak, vallási kegytárgy és imakönyv),

× Gyógyszert, gyógyászati vagy orvosi segédeszközt, gyógyhatású készítményt tartalmazó, kívülről, postai úton beküldött csomag a havi kereten felül akkor küldhető, ha a bv. intézet az adott termékeket biztosítani vagy beszerezni nem tudja, illetve a bv. orvos javasolja, a bv. intézet parancsnoka pedig előzetesen engedélyezi.

× Negyedévente egy alkalommal, kívülről beküldött csomag, a havi kereten felül (kizárólag ruházati anyagok, lábbeli).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!