nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2020. (II. 28.) MvM utasítás
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról
2020-03-02
2020-05-29
2
Jogszabály

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 39. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pontjában foglalt táblázat B:2. mezőjében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2020. március 1. napján lép hatályba.

3. § (1) A kormánymegbízott a Szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálja a normatív utasításait és a kormányhivatal egységes ügyrendjét.

(2) A kormánymegbízott a Szabályzat minden módosítását követően a módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül, illetve szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal gondoskodik a normatív utasítások, valamint az ügyrend felülvizsgálatáról.

4. §1

Melléklet a 3/2020. (II. 28.) MvM utasításhoz

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzata

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Közös alapadatok

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.

(2) A kormányhivatalok közös alapadatai a következők:

a) vezetője: kormánymegbízott;

b) alapítója: Országgyűlés;

c) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

d) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

e) számlavezetője: Magyar Államkincstár.

(3) A kormányhivatalok államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

(4) A kormányhivatalok alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011120

Kormányzati igazgatási tevékenység

2

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

3

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

4

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

5

016030

Állampolgársági ügyek

6

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

7

025010

Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

8

025020

Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

9

025090

Egyéb védelmi ügyek

10

034030

Pártfogó felügyelői tevékenység

11

036020

Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

12

041120

Földügy igazgatása

13

041210

Munkaügy igazgatása

14

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

15

041236

Országos közfoglalkoztatási program

16

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

17

042110

Mezőgazdaság igazgatása

18

044310

Építésügy igazgatása

19

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

20

045190

Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

21

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

22

074051

Nem fertőző megbetegedések megelőzése

23

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

24

076010

Egészségügy igazgatása

25

076020

Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

26

076040

Egészségügyi szakértői tevékenységek

27

076061

Környezet-egészségügyi feladatok

28

076062

Település-egészségügyi feladatok

29

076064

Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

30

076070

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

31

084010

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

32

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

33

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

34

098010

Oktatás igazgatása

35

101231

Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

36

101232

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

37

102010

Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

38

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

39

104052

Családtámogatások

40

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

41

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

42

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

43

109030

Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

44

900090

Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

2. A kormányhivatal szervezeti felépítése

2. § (1) A kormányhivatal kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra (a továbbiakban együtt: járási hivatal) tagozódik.

(2) A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető.

(3) A járási hivatal rövid megnevezésként használhatja a 2–21. függelékekben meghatározott elnevezést.

(4) A kormányhivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok, a főosztály jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a főosztály jogállású Állami Főépítészi Iroda, a kirendeltségként működő járási hivatalok, valamint az önálló osztályok. Nem önálló szervezeti egységek a főosztályokon belül működő osztályok, valamint a járási hivatalon belül működő osztályok.

(5) A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott önálló osztály jogállású szervezeti egységnek minősül

a) a főigazgatói titkárság,

b) a védelmi bizottság titkársága,

c) a belső ellenőrzési osztály.

(7) Az önálló szervezeti egység ellátja a Szabályzatban és az ügyrendben meghatározott feladatokat, valamint a szervezeti egység szakmai vezetőjének tevékenységét irányító szakmai felsővezető vagy szakmai vezető által meghatározott egyéb feladatokat.

3. § (1) A kormányhivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyeinek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az egyes kormányhivatalok alaplétszámát, szervezeti egységeit, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti felépítését, valamint szervezeti ábráját a 2–21. függelék tartalmazza.

II. FEJEZET

A KORMÁNYHIVATAL VEZETÉSE

3. A kormányhivatal vezetője, szakmai felsővezetője és szakmai vezetői

4. § (1) A kormányhivatal vezetője a kormánymegbízott.

(2) A kormányhivatal szakmai felsővezetője a főigazgató.

(3) A kormányhivatal szakmai vezetője

a) az igazgató;

b) a járási hivatalvezető;

c) a járási hivatalvezető-helyettes;

d) a főosztályvezető;

e) az osztályvezető.

(4) Az önálló osztály jogállású szervezeti egységet az osztályvezető vezeti. A Kormánymegbízotti Kabinetet főosztályvezető vezeti. A Védelmi Bizottság Titkárságára osztályvezető nem nevezhető ki.

(5) A gazdasági vezető a kormányhivatal pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokat ellátó főosztályát vezeti.

(6) A bányakapitány a kormányhivatal bányafelügyeleti feladatokat ellátó osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályt vezeti.

(7) Az állami főépítész főosztályvezető.

(8) A fővárosi és megyei tisztifőorvos a kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője.

(9) A járási tisztifőorvos a járási hivatal Népegészségügyi Osztályát vezeti.

(10) A megyei főállatorvos a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó osztályát vezeti, kivéve, ha az adott főosztályt vezeti.

(11) A járási főállatorvos a járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát vezeti.

4. Munkáltatói jogkör gyakorlása

5. § (1) A munkáltatói jogokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik

a) a kormányhivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett – ide nem értve a b) és c) pontban meghatározottakat – a kormánymegbízott;

b) a járási hivatalvezető felett – a kinevezés és a felmentés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a kormánymegbízott;

c) a járási hivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a járási hivatalvezető gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon.

(2) A járási hivatalvezető a kormányhivatal költségvetését érintő munkáltatói jogkörét a kormánymegbízott egyetértésével és a kormányhivatal gazdasági vezetőjének ellenjegyzése mellett gyakorolhatja.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója utasíthatja a kormánytisztviselőt a kormányhivatal vagy a járási hivatal bármely szervezeti egysége feladatkörét érintő hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés vizsgálatában való közreműködésre.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti közreműködés gyakorlása során a kormánytisztviselővel szemben munkáltatói intézkedés – így különösen fegyelmi jogkör gyakorlása – szükséges, azt a szakkérdés eldöntéséhez megkereséssel forduló kormánymegbízott vagy járási hivatal vezetője a kért intézkedés és az indokok megjelölésével írásban kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

5. A helyettesítés rendje

6. § (1) A kormánymegbízott általános helyettese a főigazgató.

(2) Távollét vagy akadályoztatás esetén

a) a főigazgatót az igazgató;

b) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt szakmai vezető;

c) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a járási hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető;

d) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető;

e) a főosztályvezetőt a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt szakmai vezető vagy kormánytisztviselő;

f) az osztályvezetőt a főosztályvezető, vagy a főosztályvezető, vagy az osztályvezető által írásban kijelölt kormánytisztviselő

helyettesíti.

(3) Az álláshely betöltetlensége esetén

a) a kormánymegbízottat a főigazgató;

b) a főigazgatót az igazgató;

c) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt szakmai vezető;

d) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a kormánymegbízott által kijelölt, a járási hivatalnál foglalkoztatott szakmai vezető;

e) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt szakmai vezető vagy kormánytisztviselő;

f) a főosztályvezetőt a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt szakmai vezető vagy kormánytisztviselő;

g) az osztályvezetőt a főosztályvezető vagy a főosztályvezető által írásban kijelölt kormánytisztviselő

helyettesíti.

(4) Távollét vagy akadályoztatás esetén a helyettesítés rendjének további szabályait a kormánymegbízott által kiadott ügyrend vagy normatív utasítás határozza meg.

6. A kormánymegbízott

7. § A kormánymegbízott a kormányhivatal vezetőjeként

a) vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköröket, valamint ellátja a kormányhivatal közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

c) biztosítja a kormányhivatal szervezeti egységei feladatellátásának feltételeit;

d) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

e) gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;

f) koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, kezdeményezi a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi tisztviselőt;

g) gondoskodik az integritásirányítási rendszer működtetéséről, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, a szervezeti integritást sértő események kezeléséről, és mindennek, valamint a kontrollkörnyezet kialakítása és az integrált kockázatkezelés koordinációja érdekében integritás tanácsadót jelöl ki;

h) ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeletben meghatározott honvédelmi feladatokat.

7. A főigazgató

8. § A főigazgató ellátja a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben – különösen a Szabályzatban –, valamint a kinevezési okmányában meghatározott feladatokat.

8. Az igazgató

9. § Az igazgató

a) segíti a főigazgató munkáját;

b) közreműködik a kormányhivatal munkájának összehangolásában;

c) ellátja a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben – különösen a Szabályzatban –, valamint a kinevezési okmányában meghatározott feladatokat.

9. A gazdasági vezető

10. § A gazdasági vezető – a 12. §-ban meghatározottakon túl – ellátja

a) az államháztartásról szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben;

c) az egyéb jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben

meghatározott feladatokat.

10. A járási hivatalvezető

11. § A járási hivatalvezető a 12. §-ban meghatározottakon túl

a) gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat- és hatásköreit;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat;

c) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;

d) gondoskodik a járási hivatal kormánytisztviselői kinevezési okmányának és munkavállalói munkaszerződésének, valamint munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásáról;

e) szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését.

11. A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

12. § A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a vezetőjüktől kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, és felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;

b) döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben;

c) a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek;

d) ellátják a kormányhivatalra vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben – különösen a Szabályzatban –, valamint a kinevezési okmányukban meghatározott feladatokat;

e) gyakorolják a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott hatásköröket;

f) gondoskodnak a szervezeti egység kormánytisztviselői kinevezési okmányának és munkavállalói munkaszerződésének, valamint munkaköri leírásának elkészítéséről;

g) szervezik és ellenőrzik a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítják az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

h) kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

III. FEJEZET

A KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÁSI ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI FÓRUMAI

12. A tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumok közös szabályai

13. § (1) A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

a) a kormánymegbízotti értekezlet,

b) a főigazgatói értekezlet,

c) a járási hivatalvezetői értekezlet,

d) a munkacsoport,

e) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium,

f) a koordinációs értekezlet.

(2) Az értekezletet az értekezlet vezetője által meghatározott rendszerességgel, illetve szükség esetén soron kívül kell összehívni. Az összehívásról az értekezlet vezetője által kijelölt személy gondoskodik.

(3) Az értekezleten elhangzottakról, az ott meghatározott feladatokról, iránymutatásokról és tájékoztatásokról emlékeztető készül, melyet az értekezlet vezetője hagy jóvá. Az emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök részére meg kell küldeni. Az emlékeztető egy példányát akkor is meg kell küldeni a kormánymegbízott részére, ha a kormánymegbízott az értekezleten nem vett részt.

(4) A kormánymegbízott az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi sajátosságokat és az egyes szervezeti egységek igényeit figyelembe véve a kormányhivatalon belül további tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokat hozhat létre.

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokra a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy annak vezetőjét a kormánymegbízott jelöli ki, tagjait a vezető javaslatára a kormánymegbízott határozza meg.

13. A kormánymegbízotti értekezlet

14. § A kormánymegbízotti értekezlet résztvevői a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetői, a járási hivatalvezetők, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. A kormánymegbízotti értekezletet a kormánymegbízott vezeti.

14. Főigazgatói értekezlet

15. § A főigazgatói értekezlet résztvevői a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetői, valamint a főigazgató által meghívottak. A főigazgatói értekezletet a főigazgató vezeti.

15. Járási hivatalvezetői értekezlet

16. § A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető-helyettes, a járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.

16. A munkacsoport

17. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatalvezető a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

17. A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

18. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a kormánymegbízott véleményező, a feladatellátás területi szintű összehangolását elősegítő testülete.

(2) A Kollégium elnöke a kormánymegbízott, tagjai a főigazgató, a 4. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott vezetői, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

(3) A Kollégium ülésén az államigazgatási feladatot ellátó más szerv kormánymegbízott által meghívott vezetője tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A Kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről és ülésének összehívásáról, valamint a Kollégium által hozott állásfoglalások előkészítéséről és azok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről a kormánymegbízott gondoskodik.

(5) A Kollégium működésének részletes szabályait a Kollégium ügyrendje tartalmazza. A kormánymegbízott a Kollégium ülését szükség esetén az ügyrendben meghatározottaktól eltérően is összehívhatja.

18. Koordinációs értekezletek

19. § (1) A kormánymegbízott szükség szerint, a Kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett megyei koordinációs értekezletet hívhat össze valamely több ágazatot érintő feladat vagy feladatok ellátásának előmozdítására.

(2) A főigazgató az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában szakmai-koordinációs értekezletet hívhat össze.

IV. FEJEZET

A KORMÁNYHIVATAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

19. A kiadmányozás rendje

20. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

(2) A kormányhivatal szervezeti egységeinél a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűség mellett biztosítsa a gyors és folyamatában ellenőrizhető ügyintézést, feladatellátást. A kiadmányozásra jogosultaknak a döntést – az előkészítés ellenőrzését követően – a törvényesség és a szakszerűség betartásával az előírt határidőben kell meghozniuk.

(3) A kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető.

(4) A kiadmányozási jog jogosultjának távolléte vagy akadályoztatása esetén – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a helyettesítési rend szabályainak megfelelően alakul a kiadmányozási jog gyakorlása.

(5) A kiadmányozási jog normatív utasításban kiadott kiadmányozásról szóló szabályzatban, meghatározott ügycsoportok tekintetében részben vagy egészben átruházható, az átruházott kiadmányozási jog visszavonható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Nem minősül a kiadmányozási jog tovább delegálásának, ha a kiadmányozási jog címzettjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésre vonatkozó szabályok szerint helyettesítik.

(6) Hatósági ügyben a kiadmányozási jog kizárólag a szakmai feladatellátásért a Szabályzatban megjelölt felelős szervezeti egység kormánytisztviselőjére ruházható át.

20. A munkavégzés általános szabályai

21. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, továbbá a járási hivatal vonatkozásában a járási hivatalvezető kivételével, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a szakmai vezető a közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője és munkavállalója részére utasítást nem adhat.

(2) Az igazgató a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének és munkavállalójának. Erről az utasítást végrehajtónak – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(3) A kormánymegbízottól, a főigazgatótól, valamint a járási hivatalvezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott közvetlen vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét – vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt – az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(4) A (2) bekezdés szerinti utasítás – kivéve a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető utasítási jogát – nem terjedhet ki az utasítást adó vezető közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

21. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

22. § (1) A kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselője és munkavállalója köteles a kormányhivatali feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt.

(2) A kormánymegbízott az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett szakmai vezetők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett szakmai vezetőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

23. § (1) A kormányhivatalok feladataik ellátása során együttműködnek egymással.

(2) A kormányhivatal együttműködik

a) a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával a kormányhivatalok működésének irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

b) a szakmai irányító miniszterek által vezetett minisztériumokkal, valamint központi államigazgatási szervvel;

c) a szakmai irányításban közreműködő központi hivatalokkal;

d) a Belügyminisztériummal, amely ellátja az okmányirodák feladataiért felelős szerv feladatait, közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működésének fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatainak ellátásában és az e-közigazgatásért felelős miniszter szakmai irányításával felügyeletet gyakorol a kormányhivatal informatikai tevékenysége felett;

e) a Nemzeti Védelmi Szolgálattal az integritásirányítási rendszer működtetésével és a korrupció megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

22. Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó különös szabályok

24. § (1) A kormányhivatalok a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés és nem ágazati feltételek (a továbbiakban együtt: szakkérdés) vizsgálatában együttműködnek.

(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll rendelkezésre, vagy a költséghatékonyság indokolja, a kormánymegbízott – a járási hivatalvezető vagy a hatósági feladatellátásért felelős főosztályvezető javaslatára – megkeresi a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező kormányhivatalt, és ezzel egyidejűleg a szakkérdés eldöntéséhez szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére.

(3) A kormánymegbízott a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szakmai ismerettel rendelkező kormánytisztviselőt, illetve a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. A kormánytisztviselő a szakkérdés vizsgálata során a vizsgálatot kérő kormányhivatal feladatellátásért felelős szervezeti egysége vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

25. § (1) A kormányhivatal járási hivatalai a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában kötelesek együttműködni egymással és a kormányhivatal szervezeti egységeivel.

(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll a járási hivatal rendelkezésére, vagy a költséghatékonyság indokolja, a járási hivatal vezetője megkeresi a kormánymegbízottat, illetve a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező másik járási hivatal vezetőjét, egyidejűleg a szakkérdés elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére.

(3) A kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szükséges szakmai ismerettel rendelkező kormánytisztviselőt foglalkoztató vagy a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. A szakkérdés vizsgálata során a kormánytisztviselő a vizsgálatot kérő szervezeti egység vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

26. § A 24. és 25. § esetében a hatósági eljárást lefolytató szervezeti egység az eljárás során felmerülő szakkérdés vizsgálatát elsődlegesen a szakkérdés megítélésére megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezeti egység bevonásával végzi.

27. § (1) A 24. §-ban foglalt – a kormányhivatalok közötti – együttműködés részletszabályait a kormányhivatalok keretmegállapodásban állapíthatják meg.

(2) A 25. §-ban foglalt – a kormányhivatalon belüli – együttműködés további eljárási szabályait ügyrendben kell megállapítani.

23. Ügyintézési határidő

28. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a közvetlen vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott határidő.

(3) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a szakkérdés vizsgálatára szakértelemmel rendelkező szervezeti egység véleménye, továbbá a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, észszerű időben beszerezhető legyen.

(4) Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket, illetve az ügyfeleket haladéktalanul tájékoztatni kell.

24. A kormányhivatal képviselete

29. § A kormányhivatalt

a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;

c) jogszabályban meghatározott hatáskörében a hatáskörrel rendelkező személy írásbeli meghatalmazása alapján a kormányhivatal kormánytisztviselője

képviseli.

25. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

30. § (1) Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a kormánymegbízott a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi.

(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait külön normatív utasítás határozza meg.

26. Ügyrend

31. § (1) A kormányhivatal működési rendjének szabályozására egységes ügyrendet kell kiadni. A kormányhivatal ügyrendje az érintett szervezeti egységekre vonatkozó közös szabályokból, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok ügyrendjeit tartalmazó mellékletekből áll.

(2) A kormányhivatal ügyrendjének közös szabályai tartalmazzák különösen

a) a feladatok önálló szervezeti egységek közötti megoszlását és a munkafolyamatok leírását, valamint a szakkérdés vizsgálatában történő együttműködés további szabályait;

b) a szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatáskörét;

c) a szervezeti egységek vezetőinek helyettesítési rendjét;

d) a szervezeti egységek kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának módját, szabályait.

(3) Az ügyrend mellékletei [a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett önálló szervezeti egységek, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok ügyrendje] tartalmazzák különösen

a) a szervezeti egység által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlását és a munkafolyamatok leírását;

b) a szervezeti egység kormánytisztviselőinek és munkavállalóinak feladat- és hatáskörét;

c) a kormánytisztviselők és munkavállalók helyettesítési rendjét.

(4) Az ügyrend jogszabállyal, valamint a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasítással – különösen a Szabályzattal – ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat.

(5) Az egységes ügyrendet a kormánymegbízott adja ki. Az ügyrend mellékletét képező járási hivatali ügyrendeket a járási hivatalvezető is aláírja.

(6) A Védelmi Bizottság Titkársága ügyrendjét a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányítók részére is meg kell küldeni.

V. FEJEZET

A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FELADATAI

27. Kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok

32. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a kormánymegbízotti kabinet és főigazgatói titkársági feladatok körében

a) közreműködnek a kormánymegbízott és a főigazgató feladatainak ellátásában;

b) segítik a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató munkáját, e körben koordinációs feladatokat láthatnak el;

c) kontrolling tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását.

(2) A kormánymegbízotti kabinetben feladatai tekintetében közvetlenül a kormánymegbízott felügyelete alá tartozó adatvédelmi tisztviselő és integritás tanácsadó működik.

28. Integritásirányítási feladatok

33. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az integritásirányítási feladatok körében az integritás tanácsadó koordinálásával közreműködnek

a) a kontrollkörnyezet kialakításában,

b) a működési folyamatok feltérképezésében és leírásában,

c) az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében,

d) az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásában és a szervezeti integritást sértő események kezelésében, valamint

e) a szervezeti integritás erősítése érdekében szükséges egyéb szervezetfejlesztési feladatok ellátásában.

29. Belső ellenőrzési feladatok

34. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a belső ellenőrzési feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint

b) az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

30. Állami főépítészi feladatok

35. § Az Állami Főépítészi Iroda ellátja

a) a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben,

b) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben,

c) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a településkép védelméről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint

g) az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

31. Koordinációs feladatok

36. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a koordinációs feladatok körében ellátják

a) a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott,

aa) a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs feladatokat,

ab) az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,

ac) az ügyrendben megjelölt ellenőrzési feladatokat,

ad) az ügyrendben megjelölt koordinációs feladatokat,

ae) az ügyrendben megjelölt képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat,

af) a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat,

b) az általános adatvédelmi rendeletben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat,

c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat,

d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

32. Humánpolitikai feladatok

37. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a humánpolitikai feladatok körében ellátják

a) a kormányzati igazgatásról szóló törvényben, a munka törvénykönyvéről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve közreműködnek azok végrehajtásában,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – ügyrendben megjelölt – ellenőrzési feladatokat.

33. Pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

38. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben,

c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a közbeszerzésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

g) a hazai és uniós forrásokkal összefüggő pályázatok, projektek kapcsán a pályázati kiírásban, valamint

h) az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási, vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatokat.

34. Informatikai feladatok

39. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében üzemeltetik és támogatják a kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátják

a) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben,

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

g) az egyéb jogszabályokban

meghatározott informatikai feladatokat.

(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott ellenőrzési feladatokat.

35. Jogi feladatok

40. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a jogi feladatok körében

a) jogi szakmai segítséget nyújtanak a kormányhivatal szervezeti egységei számára,

b) vizsgálják a kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.

36. Perképviseleti feladatok

41. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a perképviseleti feladatok körében ellátják a kormányhivatal kormánymegbízott által normatív utasításban vagy egyedileg meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nemperes képviseletet.

37. Ügyfélszolgálati feladatok

42. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

38. Törvényességi felügyeleti feladatok

43. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a törvényességi felügyeleti feladatok körében

a) ellátják a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével, illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat,

b) ellátják a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat,

c) ellátják a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

d) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezik a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül,

e) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési önkormányzattal szemben kezdeményezik a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását, és ellátják ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

f) ellátják a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,

g) gondoskodnak az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő, valamint egyéb, jogszabály alapján gyűjtött adatok aktualizálásáról.

39. Általános hatósági feladatok

44. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,

b) az egészségügyről szóló törvényben,

c) a hadigondozásról szóló törvényben,

d) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben,

e) a társasházakról szóló törvényben,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,

g) az adózás rendjéről szóló törvényben,

h) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben,

i) a bányászatról szóló törvényben,

j) a kereskedelemről szóló törvényben,

k) a kisajátításról szóló törvényben,

l) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,

m) a közúti közlekedésről szóló törvényben,

n) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben,

o) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben,

p) a statisztikáról szóló törvényben,

q) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben,

r) a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben,

s) az állattenyésztésről szóló törvényben,

t) víziközmű-szolgáltatóról szóló törvényben, valamint

az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében

a) közreműködnek a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában;

b) ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – ügyrendben megjelölt – ellenőrzési feladatokat;

c) ellátják a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

40. Agrártámogatással kapcsolatos feladatok

45. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az agrártámogatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, vagy átruházott feladatként a kifizető ügynökségi feladatok tekintetében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatokat. Közbenső szervezetként ellátják továbbá a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben a megyei kormányhivatalra átruházott feladatokat.

41. Oktatással kapcsolatos feladatok

46. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben,

d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben

meghatározott feladatokat.

42. Szociális és gyámügyi feladatok

47. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,

c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,

d) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és

e) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

43. Építésügyi feladatok

48. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatokat.

44. Pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

49. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben, valamint a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

45. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

50. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok körében ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

46. Földhivatali feladatok

51. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földhivatali feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

47. Földművelésügyi feladatok

52. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó földművelésügyi feladatokat.

48. Egészségbiztosítási pénztári feladatok

53. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

49. Nyugdíjbiztosítási feladatok

54. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben és végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

50. Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

55. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok körében ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(2) A kormányhivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (a továbbiakban: NFA) kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási feladatokat, illetve az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.

51. Népegészségügyi feladatok

56. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a népegészségügyi feladatok körében ellátják az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

52. A honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

57. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

53. Bányafelügyeleti igazgatási feladatok

58. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a bányafelügyeleti igazgatási feladatok körében ellátják a bányászatról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

54. Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

59. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a védelmi igazgatási és a honvédelmi feladatok körében ellátják

a) az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló kormányrendeletben,

b) az egészségügyről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

e) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

f) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

55. Rehabilitációs igazgatási feladatok

60. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben, a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott, a rehabilitációs és rokkantsági ellátás megállapításával kapcsolatos, valamint az egészségi állapot, fogyatékosság, közlekedőképesség minősítés szakkérdésének vizsgálatával összefüggő, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

56. Örökségvédelmi feladatok

61. § A kormányhivatalok szervezeti egységei ellátják a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

57. Munkaügyi és munkavédelmi feladatok

62. § A kormányhivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

58. Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

63. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

59. Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

64. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

60. Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

65. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladataik körében ellátják a természetes személyek adósságendezéséről szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

61. Közlekedési feladatok

66. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a közlekedési feladatok körében ellátják a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

62. Családtámogatási feladatok

67. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a családtámogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról szóló törvényben, a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendeletben, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőség biztosításáról szóló törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

63. Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

68. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok körében ellátják a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

64. Keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

69. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

65. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

70. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

66. Erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

71. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az erdészeti igazgatási feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

67. Vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

72. § A kormányhivatalok szervezeti egységei ellátják a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényben, az annak végrehajtási rendeleteiben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

68. Növény- és talajvédelmi feladatok

73. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a növény- és talajvédelmi feladatok körében ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

VI. FEJEZET

A JÁRÁSI HIVATALOK FELADATAI

69. Ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

74. § A járási hivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati és a kormányablak feladatok körében ellátják

a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

70. Okmányirodai feladatok

75. § A járási hivatalok szervezeti egységei az okmányirodai feladatok körében ellátják

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben,

b) az illetékekről szóló törvényben,

c) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben,

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben,

e) a külföldre utazásról szóló törvényben,

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és

az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.

71. Általános járási hatósági feladatok

76. § A járási hivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben,

b) a hadigondozásról szóló törvényben,

c) a társasházakról szóló törvényben,

d) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben,

e) a menedékjogról szóló törvényben,

f) a természet védelméről szóló törvényben,

g) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben, valamint

az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

72. Szociális és gyámügyi feladatok

77. § A járási hivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben,

c) az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló kormányrendeletben,

d) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és

e) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

73. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

78. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

74. Népegészségügyi feladatok

79. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

75. Foglalkoztatási, közfoglalkoztatási feladatok

80. § A járási hivatalok szervezeti egységei ellátják az állami foglalkoztatási szerv hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

76. Járási védelmi igazgatási feladatok

81. § A járási hivatal vezetője és a hivatalvezető-helyettes a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják

a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

c) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,

d) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

meghatározott feladatokat.

77. Egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

82. § A járási hivatalok szervezeti egységei az egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott, feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatokat.

VII. FEJEZET

ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉGGEL ELJÁRÓ KORMÁNYHIVATALOKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

78. Budapest Főváros Kormányhivatalára vonatkozó eltérő rendelkezések

83. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az örökségvédelmi feladatok körében ellátják

a) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a műemléki érték,

b) a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban a régészeti örökség

védelmével kapcsolatos, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(3) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók akkreditációjával kapcsolatos, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(4) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a családtámogatási, fogyatékossági támogatási és lakáscélú állami támogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletekben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(5) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(6) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(7) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat.

(8) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladataik körében ellátják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(9) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a közlekedési hatósági feladataik körében ellátják a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(10) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a közlekedési igazgatási hatósági feladataik körében ellátják a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közlekedési igazgatási feladatokat.

(11) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az állampolgársági feladataik körében ellátják a magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott, illetve a névváltoztatási eljárással kapcsolatos, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(12) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a kárpótlással összefüggő feladataik körében ellátják az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott kárpótlási feladatokat.

(13) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei ellátják a hadigondozásról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(14) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a népegészségügyi és egészségügyi igazgatási feladataik körében ellátják

a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvényben,

b) a gyógyhelyek, gyógyfürdő intézmények és a természetes gyógytényezők vonatkozásában külön jogszabályban,

c) az egészségügyről szóló törvényben és egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(15) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a kereskedelmi hatósági feladatok, a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási feladatok, a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatok, a piacfelügyeleti feladatok, a közraktározás-felügyeleti feladatok, valamint a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő feladatok körében ellátják a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat.

(16) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a mérésügyi feladatok körében ellátják az országos etalonok fenntartását, azok nemzetközi összehasonlítását és hazai továbbszármaztatását, Magyarország képviseletét a nemzetközi mérésügyi szervezetekben, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai irányításában való közreműködést, továbbá e feladatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumok működtetését.

(17) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az okmányirodai feladatok körében ellátják az illetékekről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, a közúti közlekedésről szóló törvényben, a külföldre utazásról szóló törvényben, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

(18) Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a foglalkoztatási feladatok körében ellátják a Bérgarancia Alapról szóló törvényben foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.

79. A Pest Megyei Kormányhivatalra vonatkozó eltérő rendelkezések

84. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a földművelésügyi, növény- és talajvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat.

(2) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az erdészeti, vadgazdálkodási, halgazdálkodási feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(3) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat.

(4) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(5) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényben, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(6) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(7) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az állattenyésztési és állatvédelmi feladatok körében ellátják a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(8) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei ellátják a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló kormányrendeletben meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

(9) A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei a biocidok engedélyezésével kapcsolatos feladatok körében ellátják a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

80. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalra vonatkozó eltérő rendelkezések

85. § A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján ellátják a keresetkiegészítéssel kapcsolatos, feladat- és hatáskörükbe tartozó elsőfokú feladatokat.

VIII. FEJEZET

A KORMÁNYHIVATALOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

81. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

86. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BKMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Bács-Kiskun County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Bács-Kiskun;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Bács-Kiskun;

f) székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;

g) postafiók címe: 6001 Kecskemét, Pf. 226;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/3/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00299657-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789257-2-03;

k) statisztikai számjele: 15789257-8411-312-03;

l) PIR törzsszáma: 789257.

(2) A BKMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

10

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

11

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

14

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

15

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

16

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

17

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BKMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 2. függelék tartalmazza.

82. Baranya Megyei Kormányhivatal

87. § (1) A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Baranya County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Baranya;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Baranya;

f) székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.;

g) postafiók címe: 7602 Pécs, Pf. 405;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/5/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00299585-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789240-2-02;

k) statisztikai számjele: 15789240-8411-312-02;

l) PIR törzsszáma: 789246.

(2) A BAMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

4

031020

Menekültügy igazgatása

5

031060

Bűnmegelőzés

6

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

7

033010

Igazságügy igazgatása

8

036010

Igazságügyi szakértői tevékenység

9

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

10

041160

Földmérés, térképészet

11

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

12

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

13

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

14

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

15

042180

Állat-egészségügy

16

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

17

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

18

042350

Halászat igazgatása és támogatása

19

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

20

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

21

043310

Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

22

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

23

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

24

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

25

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

26

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

27

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

28

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

29

063010

Vízügy igazgatása

30

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

31

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

32

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

33

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

34

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

35

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BAMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza.

83. Békés Megyei Kormányhivatal

88. § (1) A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BÉMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Békés County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Békés;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Békés;

f) székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.;

g) postafiók címe: 5601 Békéscsaba, Pf. 389;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/7/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00299578-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04;

k) statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04;

l) PIR törzsszáma: 789268.

(2) A BÉMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

15

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BÉMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 4. függelék tartalmazza.

84. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

89. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Borsod-Abaúj-Zemplén County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Borsod-Abaúj-Zemplén;

f) székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.;

g) postafiók címe: 3501 Miskolc, Pf. 367;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/9/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00299561-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789271-2-05;

k) statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05;

l) PIR törzsszáma: 789279.

(2) A BAZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

10

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

11

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

12

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

13

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

14

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

15

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

16

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

17

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

18

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BAZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét az 5. függelék tartalmazza.

85. Budapest Főváros Kormányhivatala

90. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala;

b) rövidítése: BFKH;

c) angol megnevezése: Government Office of the Capital City Budapest;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt der Hauptstadt Budapest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental de Budapest-Capitale;

f) székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62–64.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 234;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/11/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299592-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789233-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789233-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789235.

(2) A BFKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011320

Nemzetközi szervezetekben való részvétel

2

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041160

Földmérés, térképészet

5

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

6

045210

Vízi közlekedés igazgatása és támogatása

7

047110

Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása

8

048010

Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

9

049020

K+F Tevékenységekhez kapcsolódó innováció

10

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

11

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

12

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

13

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A BFKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 6. függelék tartalmazza.

86. Csongrád Megyei Kormányhivatal

91. § (1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: CSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Csongrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Csongrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Csongrád;

f) székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.;

g) postafiók címe: 6701 Szeged, Pf. 1096;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/13/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00299664-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789288-2-06;

k) statisztikai számjele: 15789288-8411-312-06;

l) PIR törzsszáma: 789280.

(2) A CSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

031050

Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állategészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

10

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

11

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

14

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

15

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

16

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

17

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

18

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

19

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

(3) A CSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 7. függelék tartalmazza.

87. Fejér Megyei Kormányhivatal

92. § (1) A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: FMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: FMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Fejér County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Fejér;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Fejér;

f) székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.;

g) postafiók címe: 8000 Székesfehérvár, Pf. 242;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/15/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00299640-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789295-2-07;

k) statisztikai számjele: 15789295-8411-312-07;

l) PIR törzsszáma: 789291.

(2) Az FMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

2

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

3

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

5

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6

041140

Területfejlesztés igazgatása

7

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

8

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9

042180

Állat-egészségügy

10

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11

042350

Halászat igazgatása és támogatása

12

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

13

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

14

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

15

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

16

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

17

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

18

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

19

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

20

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

21

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

22

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

23

082010

Kultúra igazgatása

24

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

25

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

26

102040

Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások

(3) Az FMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 8. függelék tartalmazza.

88. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

93. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: GYMSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: GYMSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Győr-Moson-Sopron County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Győr-Moson-Sopron;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Győr-Moson-Sopron;

f) székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.;

g) postafiók címe: 9002 Győr, Pf. 415;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/17/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08;

k) statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08;

l) PIR törzsszáma: 789301.

(2) A GYMSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

045310

Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

15

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

16

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

17

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

18

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A GYMSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 9. függelék tartalmazza.

89. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

94. § (1) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Hajdú-Bihar County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Hajdú-Bihar;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Hajdú-Bihar;

f) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;

g) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/19/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00299626-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789312-2-09;

k) statisztikai számjele: 15789312-8411-312-09;

l) PIR törzsszáma: 789312.

(2) A HBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

15

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A HBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 10. függelék tartalmazza.

90. Heves Megyei Kormányhivatal

95. § (1) A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Heves County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Heves;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Heves;

f) székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.;

g) postafiók címe: 3301 Eger, Pf. 216;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/21/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00299619-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789329-2-10;

k) statisztikai számjele: 15789329-8411-312-10;

l) PIR törzsszáma: 789323.

(2) A HMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042350

Halászat igazgatása és támogatása

9

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

10

053010

Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

11

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

14

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

(3) A HMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 11. függelék tartalmazza.

91. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

96. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: JNSZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: JNSZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Jász-Nagykun-Szolnok County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Jász-Nagykun-Szolnok;

f) székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.;

g) postafiók címe: 5001 Szolnok, Pf. 111;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/23/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00299602-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789381-2-16;

k) statisztikai számjele: 15789381-8411-312-16;

l) PIR törzsszáma: 789389.

(2) Az JNSZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

6

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

7

042180

Állategészségügy

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

11

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

12

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

13

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

14

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

15

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

16

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

17

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

18

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

082010

Kultúra igazgatása

20

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

21

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A JNSZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 12. függelék tartalmazza.

92. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

97. § (1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: KEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Komárom-Esztergom County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Komárom-Esztergom;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Komárom-Esztergom;

f) székhelye: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.;

g) postafiók címe: 2801 Tatabánya, Pf. 173;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/25/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00299554-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789336-2-11;

k) statisztikai számjele: 15789336-8411-312-11;

l) PIR törzsszáma: 789334.

(2) A KEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

3

033010

Igazságügyi igazgatása

4

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenység

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

15

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

16

074052

Kábítószer- megelőzés programjai, tevékenységei

17

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

18

082070

Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése és megóvása

19

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

20

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A KEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 13. függelék tartalmazza.

93. Nógrád Megyei Kormányhivatal

98. § (1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: NMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Nógrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Nógrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Nógrád;

f) székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.;

g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 265;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/27/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10037005-00299547-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789343-2-12;

k) statisztikai számjele: 15789343-8411-312-12;

l) PIR törzsszáma: 789345.

(2) Az NMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

018040

Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről

3

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

4

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

5

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

7

042180

Állat-egészségügy

8

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10

042350

Halászat igazgatása és támogatása

11

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

12

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

13

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

14

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

15

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

16

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

17

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

18

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

19

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

20

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

21

900030

Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

(3) Az NMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 14. függelék tartalmazza.

94. Pest Megyei Kormányhivatal

99. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: PMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Pest County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Pest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Pest;

f) székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 270;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/29/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299671-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789350-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789356.

(2) A PMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

4

033010

Igazságügy igazgatása

5

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

7

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8

042180

Állat-egészségügy

9

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11

042350

Halászat igazgatása és támogatása

12

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

13

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

14

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

15

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

16

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

17

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

18

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

19

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

20

082010

Kultúra igazgatása

21

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

22

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A PMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 15. függelék tartalmazza.

95. Somogy Megyei Kormányhivatal

100. § (1) A Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Somogy County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Somogy;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Somogy;

f) székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.;

g) postafiók címe: 7401 Kaposvár, Pf. 281;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/31/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10039007-00299688-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789367-2-14;

k) statisztikai számjele: 15789367-8411-312-14;

l) PIR törzsszáma: 789367.

(2) Az SMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

15

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

16

082010

Kultúra igazgatása

17

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) Az SMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 16. függelék tartalmazza.

96. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

101. § (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SZSZBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SZSZBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Szabolcs-Szatmár-Bereg;

f) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;

g) postafiók címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 199;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/33/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00299695-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15;

k) statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15;

l) PIR törzsszáma: 789378.

(2) Az SZSZBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042350

Halászat igazgatása és támogatása

8

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

9

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

10

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

11

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

12

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

14

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

15

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

16

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) Az SZSZBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 17. függelék tartalmazza.

97. Tolna Megyei Kormányhivatal

102. § (1) A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: TMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Tolna Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: TMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Tolna County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Tolna;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Tolna;

f) székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.;

g) postafiók címe: 7101 Szekszárd, Pf. 136;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/35/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00299530-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789398-2-17;

k) statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17;

l) PIR törzsszáma: 789390.

(2) A TMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011210

Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

3

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

4

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5

042180

Állat-egészségügy

6

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

7

042350

Halászat igazgatása és támogatása

8

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

9

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

10

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

11

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

12

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

14

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

15

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

16

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

(3) A TMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 18. függelék tartalmazza.

98. Vas Megyei Kormányhivatal

103. § (1) A Vas Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Vas County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Vas;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Vas;

f) székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.;

g) postafiók címe: 9701 Szombathely, Pf. 208;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/37/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10047004-00299523-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789408-2-18;

k) statisztikai számjele: 15789408-8411-312-18;

l) PIR törzsszáma: 789400.

(2) A VMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

11

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

12

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

13

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

14

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

15

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

16

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

17

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

18

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

19

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

20

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A VMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 19. függelék tartalmazza.

99. Veszprém Megyei Kormányhivatal

104. § (1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Veszprém County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Veszprém;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Veszprém;

f) székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

g) postafiók címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/39/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00299516-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789415-2-19;

k) statisztikai számjele: 15789415-8411-312-19;

l) PIR törzsszáma: 789411.

(2) A VEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

031060

Bűnmegelőzés

2

032010

Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6

042180

Állat-egészségügy

7

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042350

Halászat igazgatása és támogatása

10

043110

Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

11

043210

Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

12

043410

Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

13

044110

Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

14

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

15

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

16

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

17

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

18

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A VEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 20. függelék tartalmazza.

100. Zala Megyei Kormányhivatal

105. § (1) A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: ZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Zala Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: ZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Zala County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Zala;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Zala;

f) székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.;

g) postafiók címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 227;

h) alapító okirat kelte és száma: 2019. augusztus 2., KSZ-2/866/41/2019.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10049006-00299509-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789422-2-20;

k) statisztikai számjele: 15789422-8411-312-20;

l) PIR törzsszáma: 789422.

(2) A ZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás

3

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

5

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

6

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

7

042180

Állat-egészségügy

8

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9

042310

Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10

042350

Halászat igazgatása és támogatása

11

051010

Hulladékgazdálkodás igazgatása

12

053010

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

13

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

14

054010

Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

15

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

16

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

17

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

18

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

19

082010

Kultúra igazgatása

20

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

21

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

(3) A ZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 21. függelék tartalmazza.

1. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó álláshelyek a fővárosi és megyei kormányhivataloknál

1. Kormánymegbízott,

2. főigazgató,

3. igazgató,

4. járási hivatalvezető,

5. járási hivatalvezető-helyettes,

6. főosztályvezető,

7. osztályvezető,

8. közigazgatási hatósági ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

9. közbeszerzési eljárás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

10. költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

11. állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

12. jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső álláshelyet betöltők.

2. függelék

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei,
szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1855 fő.

2.    A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

 

6.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

7.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

8.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

9.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

9.1.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

9.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

9.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

10.

Földhivatali Főosztály

 

 

 

10.1.

Földhivatali Hatósági Osztály

földhivatali feladatok

 

10.2.

Földforgalmi Osztály

 

10.3.

Földhivatali Osztály 1.

 

10.4.

Földhivatali Osztály 2.

 

10.5.

Földhivatali Osztály 3.

 

10.6.

Földhivatali Osztály 4.

 

10.7.

Földhivatali Osztály 5.

 

10.8.

Földhivatali Osztály 6.

 

10.9.

Földhivatali Osztály 7.

 

10.10.

Földhivatali Osztály 8.

 

11.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

11.1.

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

11.2.

Járványügyi Osztály

 

12.

Családtámogatási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály

 

 

 

12.1.

 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

– nyugdíjbiztosítási feladatok

– családtámogatási feladatok

 

12.2.

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

 

12.3.

Méltányossági és Koordinációs Osztály

 

12.4.

Nyugdíjbiztosítási Osztály

 

12.5.

Családtámogatási Osztály

 

13.

Egészségbiztosítási és Rehabilitációs Főosztály

 

 

 

13.1.

 

Egészségbiztosítási Osztály 1.

– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

– rehabilitációs igazgatási feladatok

 

13.2.

Egészségbiztosítási Osztály 2.

 

13.3.

Orvosszakértői Osztály

 

13.4.

Rehabilitációs Elbírálási Osztály

 

14.

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

 

 

14.1.

Igazságügyi Osztály

– szociális és gyámügyi feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

 

14.2.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

15.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

15.1.

Közfoglalkoztatási Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

 

15.2.

Munkaerőpiaci Osztály

 

15.3.

Alapkezelő Osztály

 

15.4.

Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

 

16.

Hatósági Főosztály

 

 

16.1.

Oktatási és Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok

 

16.2.

Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

17.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

 

17.1.

 

Építésügyi Hatósági Osztály

– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok

 

17.2.

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály

 

17.3.

Építésügyi Osztály 1.

 

17.4.

Építésügyi Osztály 2.

 

18.

Agrárügyi Főosztály

 

 

18.1.

 

Erdészeti Osztály

– erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

– földművelésügyi feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

 

18.2.

Földművelésügyi Osztály

 

18.3.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

19.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály

 

 

 

19.1.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

 

19.2.

Állategészségügyi Osztály

 

20.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

 

20.1.

 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

20.2.

Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési és Kármentesítési Osztály

 

20.3.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

 

21.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

 

21.1.

 

Fogyasztóvédelmi Osztály

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

– közlekedési feladatok

 

21.2.

Útügyi Osztály

 

21.3.

Járműműszaki Osztály

 

21.4.

Járműforgalmi Osztály

 

22.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

22.1.

Pénzügyi Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

– informatikai feladatok

 

22.2.

Számviteli Osztály

 

22.3.

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

 

22.4.

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

 

22.5.

Informatikai Osztály

 

22.6.

Projekt Osztály

 

23.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

 

 

23.1.

Humánpolitikai és Szervezési Osztály

– humánpolitikai feladatok
– jogi feladatok

– perképviseleti feladatok

– koordinációs feladatok

 

23.2.

Jogi és Perképviseleti Osztály

 

23.3.

Koordinációs Osztály

 

23.4.

Iratkezelési Osztály

3.    A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Bajai Járási Hivatal

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

1.2.

Hatósági Osztály

 

1.3.

Gyámügyi Osztály

 

1.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

1.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

1.6.

Népegészségügyi Osztály

 

2.

Bácsalmási Járási Hivatal

 

 

 

2.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

2.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

2.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

3.

Jánoshalmai Járási Hivatal

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

3.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

3.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.

Kalocsai Járási Hivatal

 

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

4.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

4.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

4.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.5.

Népegészségügyi Osztály

 

5.

Kecskeméti Járási Hivatal

 

 

 

5.1.

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

5.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

5.3.

Hatósági Osztály

 

5.4.

Gyámügyi Osztály

 

5.5.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

5.6.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.7.

Népegészségügyi Osztály

 

6.

Kiskőrösi Járási Hivatal

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

6.2.

Hatósági Osztály

 

6.3.

Gyámügyi Osztály

 

6.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

7.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

7.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

7.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

8.

Kiskunhalasi Járási Hivatal

 

 

 

8.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

8.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

8.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

8.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

8.5.

Népegészségügyi Osztály

 

9.

Kiskunmajsai Járási Hivatal

 

 

 

9.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

9.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

9.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

10.

Kunszentmiklósi Járási Hivatal

 

 

 

10.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

10.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

10.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

11.

Tiszakécskei Járási Hivatal

 

 

 

11.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

11.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

11.3.

Foglalkoztatási Osztály

4.    A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

3. függelék

A Baranya Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei,
szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Baranya Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1538 fő.

2.    A Baranya Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

6.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

7.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

8.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

8.1.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

8.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

8.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

9.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

 

9.1.

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

9.2.

Laboratóriumi Osztály

 

10.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

10.1.

Alapkezelő és Közfoglalkoztatási Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

 

10.2.

Munkaerőpiaci Osztály

 

10.3.

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

 

11.

Földhivatali Főosztály

 

 

 

11.1.

 

Földhivatali Osztály 1.

földhivatali feladatok

 

11.2.

Földhivatali Osztály 2.

 

11.3.

Földhivatali Osztály 3.

 

11.4.

Földhivatali Osztály 4.

 

11.5.

Földhivatali Osztály 5.

 

12.

Hatósági Főosztály

 

 

 

12.1.

 

Hatósági Felügyeleti, Oktatási és Perképviseleti Osztály

– általános hatósági feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok
– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok
– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

– törvényességi felügyeleti feladatok

– perképviseleti feladatok

 

12.2.

Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

12.3.

Igazságügyi Osztály

 

12.4.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

13.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

13.1.

Építésügyi Hatósági Osztály

– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok

 

13.2.

Építésfelügyeleti Osztály

 

13.3.

Örökségvédelmi Osztály

 

14.

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

 

 

14.1.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

– földművelésügyi feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

– vetőmag- és szaporítóanyag- felügyeleti feladatok

– környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

14.2.

Erdészeti és Földművelésügyi Osztály

 

14.3.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

14.4.

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

 

14.5.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

 

15.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

15.1.

Közlekedési és Útügyi Osztály

– közlekedési feladatok

– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

– bányafelügyeleti igazgatási feladatok

 

15.2.

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

 

15.3.

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

15.4.

Bányászati Osztály

 

16.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

16.1.

Család- és Lakástámogatási Osztály

– családtámogatási feladatok

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

 

16.2.

Egészségbiztosítási Osztály

 

16.3.

Egészségbiztosítási és Ellenőrzési Osztály

 

16.4.

Nyugdíjbiztosítási Osztály

 

16.5.

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

 

16.6.

Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály

 

17.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

17.1.

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok
– informatikai feladatok

 

17.2.

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

 

17.3.

Informatikai Osztály

 

17.4.

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

 

17.5.

Projekt Osztály

 

18.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

 

 

 

18.1.

 

Koordinációs és Jogi Osztály

– jogi feladatok

– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok

 

18.2.

Humánpolitikai Osztály

3.    A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Bólyi Járási Hivatal

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

1.2.

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

2.

Hegyháti Járási Hivatal

 

 

 

2.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

2.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

3.

Pécsváradi Járási Hivatal

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

3.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

4.

Sellyei Járási Hivatal

 

 

 

4.1.

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

4.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

4.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.

Szentlőrinci Járási Hivatal

 

 

 

5.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

5.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

5.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.

Komlói Járási Hivatal

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

6.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

6.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

6.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.5.

Népegészségügyi Osztály

 

7.

Mohácsi Járási Hivatal

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

7.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

7.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

7.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.5.

Népegészségügyi Osztály

 

8.

Siklósi Járási Hivatal

 

 

 

8.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

8.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

8.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

8.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

8.5.

Népegészségügyi Osztály

 

9.

Szigetvári Járási Hivatal

 

 

 

9.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

9.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

9.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

9.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

9.5.

Népegészségügyi Osztály

 

10.

Pécsi Járási Hivatal

 

 

 

10.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

10.2.

Hatósági Osztály

 

10.3.

Gyámügyi Osztály

 

10.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

10.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

10.6.

Népegészségügyi Osztály

4.    A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

4. függelék

A Békés Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Békés Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1412 fő.

2.    A Békés Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

6.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

7.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

8.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

8.1.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

8.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

8.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

9.

Földhivatali Főosztály

 

 

 

9.1.

Földhivatali Osztály 1.

földhivatali feladatok

 

9.2.

Földhivatali Osztály 2.

 

9.3.

Földhivatali Osztály 3.

 

9.4.

Földhivatali Osztály 4.

 

9.5.

Földhivatali Osztály 5.

 

9.6.

Földhivatali Osztály 6.

 

9.7.

Földhivatali Osztály 7.

 

9.8.

Földhivatali Osztály 8.

 

9.9.

Földhivatali Osztály 9.

 

10.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

10.1.

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

10.2.

Járványügyi Osztály

 

11.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

 

11.1.

 

Családtámogatási Osztály

– családtámogatási feladatok

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

 

11.2.

Nyugdíjbiztosítási Osztály

 

11.3.

Egészségbiztosítási Osztály

 

11.4.

Rehabilitációs és Szakértői Osztály

 

11.5.

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

 

12.

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

 

 

12.1.

Igazságügyi Osztály

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok

 

12.2.

Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály

 

13.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

13.1.

Közfoglalkoztatási Osztály

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

13.2.

Munkaerőpiaci Osztály

 

13.3.

Alapkezelő Osztály

 

13.4.

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

 

14.

Hatósági Főosztály

 

 

14.1.

Hatósági és Felügyeleti Osztály

– általános hatósági feladatok
– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– törvényességi felügyeleti feladatok

 

14.2.

Törvényességi Osztály

 

15.

Agrárügyi Főosztály

 

 

 

15.1.

 

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

– vetőmag- és szaporítóanyag- felügyeleti feladatok

– földművelésügyi feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

 

15.2.

Földművelésügyi Osztály

 

15.3.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

16.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály

 

 

 

16.1.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

 

16.2.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2.

 

17.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

 

17.1.

 

Örökségvédelmi Osztály

– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok

 

17.2.

Építésügyi Osztály 1.

 

17.3.

Építésügyi Osztály 2.

 

17.4.

Építésügyi Osztály 3.

 

17.5.

Építésügyi Osztály 4.

 

17.6.

Építésügyi Osztály 5.

 

18.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

 

18.1.

 

Közlekedési Osztály

– közlekedési feladatok

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

 

18.2.

Útügyi Osztály

 

18.3.

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

19.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

 

19.1.

 

Hatósági és Komplex Ellenőrzési Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

19.2.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

 

20.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

 

20.1.

 

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

– informatikai feladatok

– projekt feladatok

 

20.2.

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

 

20.3.

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

 

20.4.

Projekt Osztály

 

20.5.

Informatikai Osztály

 

21.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

 

 

 

21.1.

 

Humánpolitikai Osztály

– humánpolitikai feladatok

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok

 

21.2.

Koordinációs és Jogi Osztály

3.    A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Békési Járási Hivatal

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

1.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

1.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.

Békéscsabai Járási Hivatal

 

 

 

2.1.

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

2.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

2.3.

Hatósági Osztály

 

2.4.

Gyámügyi Osztály

 

2.5.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

2.6.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.7.

Népegészségügyi Osztály

 

3.

Gyomaendrődi Járási Hivatal

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

3.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

3.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

3.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.

Gyulai Járási Hivatal

 

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

4.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

4.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

4.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.5.

Népegészségügyi Osztály

 

5.

Mezőkovácsházai Járási Hivatal

 

 

 

5.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

5.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

5.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.

Orosházi Járási Hivatal

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

6.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

6.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

6.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.5.

Népegészségügyi Osztály

 

7.

Sarkadi Járási Hivatal

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

7.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

7.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

8.

Szarvasi Járási Hivatal

 

 

 

8.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

8.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

8.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

9.

Szeghalmi Járási Hivatal

 

 

 

9.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

9.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

9.3.

Foglalkoztatási Osztály

4.    A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

5. függelék

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei,
szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 2468 fő.

2.    A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

 

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

 

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

 

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

 

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

 

6.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

7.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

8.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

9.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

 

9.1.

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

9.2.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

9.3.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

10.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály

 

 

 

10.1.

 

Bányászati Osztály

– közlekedési feladatok

– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

– bányafelügyeleti feladatok

 

10.2.

Közlekedési Osztály

 

10.3.

Útügyi Osztály

 

10.4.

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

 

11.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

 

11.1.

 

Építésügyi Osztály 1.

– építésügyi feladatok

– örökségvédelmi feladatok

 

11.2.

Építésügyi Osztály 2.

 

11.3.

Építésügyi Osztály 3.

 

11.4.

Örökségvédelmi Osztály

 

12.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

 

12.1.

 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

12.2.

Laboratóriumi Osztály

 

13.

Földhivatali Főosztály

 

 

 

13.1.

 

Földhivatali Osztály 1.

földhivatali feladatok

 

13.2.

Földhivatali Osztály 2.

 

13.3.

Földhivatali Osztály 3.

 

13.4.

Földhivatali Osztály 4.

 

13.5.

Földhivatali Osztály 5.

 

13.6.

Földhivatali Osztály 6.

 

13.7.

Földhivatali Osztály 7.

 

13.8.

Földhivatali Osztály 8.

 

13.9.

Földhivatali Osztály 9.

 

13.10.

Földhivatali Osztály 10.

 

14.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

 

14.1.

 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

14.2.

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

 

15.

Agrárügyi Főosztály

 

 

 

15.1.

 

Erdészeti Osztály

– erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

– földművelésügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

 

15.2.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

15.3.

Földművelésügyi Osztály

 

15.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

16.

Informatikai Főosztály

 

 

 

16.1.

 

Informatikai Fejlesztési Osztály

– informatikai feladatok

 

16.2.

Informatikai Üzemeltetési Osztály

 

16.3.

Üzemeltetési Osztály

 

17.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

 

17.1.

 

Családtámogatási Osztály

– családtámogatási feladatok

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok
– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
– rehabilitációs igazgatási feladatok

 

17.2.

Társadalombiztosítási Ellenőrzési Osztály

 

17.3.

Nyugdíjbiztosítási Osztály 1.

 

17.4.

Nyugdíjbiztosítási Osztály 2.

 

17.5.

Egészségbiztosítási Osztály

 

17.6.

Jogi, Megtérítési és Méltányossági Osztály

 

17.7.

Rehabilitációs Szakértői Osztály

 

18.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

 

18.1.

 

Közfoglalkoztatási Osztály

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

18.2.

Munkaerő-piaci Osztály

 

18.3.

Alapkezelő Osztály

 

18.4.

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

 

19.

Hatósági Főosztály

 

 

 

19.1.

 

Hatósági és Oktatási Osztály

– általános hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– törvényességi felügyeleti feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok

 

19.2.

Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály

 

19.3.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

19.4.

Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

19.5.

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

20.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

 

20.1.

 

Pénzügyi Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

 

20.2.

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

 

20.3.

Számviteli Osztály

 

20.4.

Projekt Osztály

 

21.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

 

 

 

21.1.

 

Jogi- és Perképviseleti Osztály

– humánpolitikai feladatok

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok

 

21.2.

Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály

 

21.3.

Humánpolitikai Osztály

3.    A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Cigándi Járási Hivatal

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

1.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

1.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.

Edelényi Járási Hivatal

 

 

 

2.1.

 

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

2.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

2.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

2.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.5.

Népegészségügyi Osztály

 

3.

Encsi Járási Hivatal

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

3.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

3.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

3.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

3.5.

Népegészségügyi Osztály

 

4.

Gönci Járási Hivatal

 

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

4.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

4.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.

Kazincbarcikai Járási Hivatal

 

 

 

5.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

5.2.

Hatósági Osztály 1.

 

5.3.

Hatósági Osztály 2.

 

5.4.

Gyámügyi Osztály

 

5.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.

Mezőcsáti Járási Hivatal

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

6.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

6.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.

Mezőkövesdi Járási Hivatal

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

7.2.

Hatósági Osztály

 

7.3.

Gyámügyi Osztály

 

7.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

7.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.6.

Népegészségügyi Osztály

 

8.

Miskolci Járási Hivatal

 

 

 

8.1.

Kormányablak Osztály 1.

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

8.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

8.3.

Hatósági Osztály 1.

 

8.4.

Hatósági Osztály 2.

 

8.5.

Gyámügyi Osztály

 

8.6.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

8.7.

Foglalkoztatási Osztály

 

8.8.

Népegészségügyi Osztály

 

9.

Ózdi Járási Hivatal

 

 

 

9.1.

 

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

9.2.

Hatósági Osztály

 

9.3.

Gyámügyi Osztály

 

9.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

10.

Putnoki Járási Hivatal

 

 

 

10.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

10.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

10.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

11.

Sárospataki Járási Hivatal

 

 

 

11.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

11.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

11.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

11.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

12.

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal

 

 

 

12.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

12.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

12.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

13.

Szerencsi Járási Hivatal

 

 

 

13.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

13.2.

Hatósági Osztály

 

13.3.

Gyámügyi Osztály

 

13.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

13.5.

Népegészségügyi Osztály

 

14.

Szikszói Járási Hivatal

 

 

 

14.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

14.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

14.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

15.

Tiszaújvárosi Járási Hivatal

 

 

 

15.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok
– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

15.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

15.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

16.

Tokaji Járási Hivatal

 

 

 

16.1.

 

Kormányablak Osztály

ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

16.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

16.3.

Foglalkoztatási Osztály

4.    A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

6. függelék

Budapest Főváros Kormányhivatala alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    Budapest Főváros Kormányhivatala alaplétszáma 5445 fő.

2.    Budapest Főváros Kormányhivatala

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

 

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

 

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

 

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

 

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

 

6.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

7.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

8.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

9.

Metrológiai és Műszaki
Felügyeleti Főosztály

 

 

 

9.1.

 

Piacfelügyeleti Osztály

mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

 

9.2.

Műszaki Felügyeleti Osztály

 

9.3.

Mechanikai Mérések Osztálya

 

9.4.

Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály

 

9.5.

Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztály

 

10.

Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály

 

 

 

10.1.

 

Műszaki Biztonsági Osztály

mérési és műszaki biztonsági feladatok

 

10.2.

Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya

 

10.3.

Villamosenergia-ipari Osztály

 

10.4.

Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya

 

11.

Egészségbiztosítási Főosztály

 

 

 

11.1.

 

Egészségbiztosítási Koordinációs Osztály

egészségbiztosítási pénztári feladatok

 

11.2.

Ellenőrzési Osztály

 

11.3.

Ellátási Gazdálkodási és Méltányossági Osztály

 

11.4.

Baleseti Megtérítési Osztály

 

11.5.

Ügyviteli Osztály

 

11.6.

Nyilvántartási Osztály 1.

 

11.7.

Nyilvántartási Osztály 2.

 

11.8.

Szakellátási Osztály

 

11.9.

Pénzbeli Ellátási Osztály 1.

 

11.10.

Pénzbeli Ellátási Osztály 2.

 

11.11.

Egészségbiztosítási Osztály Cegléd

 

11.12.

Egészségbiztosítási Osztály Vác

 

12.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

 

12.1.

 

Hatósági és Koordinációs Osztály

népegészségügyi feladatok

 

12.2.

Működéstámogató és Statisztikai Osztály

 

12.3.

Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozás- egészségügyi Osztály

 

12.4.

Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály

 

12.5.

Laboratóriumi Osztály

 

12.6.

Nemfertőző Betegségek Osztálya

 

12.7.

Közegészségügyi Osztály 1.

 

12.8.

Közegészségügyi Osztály 2.

 

12.9.

Egészségügyi Igazgatási, és Nyilvántartási Osztály

 

12.10.

Népegészségügyi Döntés-felülvizsgálati Osztály

 

13.

Nyugdíjbiztosítási Főosztály

 

 

 

13.1.

 

Központi Nyugdíj Koordinációs Ügykezelési Osztály

nyugdíjbiztosítási feladatok

 

13.2.

Nyugdíjbiztosítási Méltányossági Ügyek Osztálya

 

13.3.

Nyugdíj-felülvizsgálati Osztály

 

13.4.

Ellenőrzési Osztály 1.

 

13.5.

Ellenőrzési Osztály 2.

 

13.6.

Nyilvántartási Osztály 1.

 

13.7.

Nyilvántartási Osztály 2.

 

13.8.

Nyugdíjmegállapítási Osztály 1.

 

13.9.

Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.

 

13.10.

Nyugdíjmegállapítási Osztály 3.

 

13.11.

Adategyeztetési Osztály 1.

 

13.12.

Adategyeztetési Osztály 2.

 

13.13.

Adategyeztetési Osztály 3.

 

13.14.

Adategyeztetési Osztály 4.

 

13.15.

Ügyfélszolgálati Osztály

 

13.16.

Nemzetközi Adategyeztetési Osztály

 

13.17.

Nemzetközi és Fegyveres Nyugdíjmegállapítási Osztály

 

13.18.

Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 1.

 

13.19.

Nemzetközi Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.

 

13.20.

Nyugdíjbiztosítási Döntés-felülvizsgálati Osztály

 

14.

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

 

 

 

14.1.

 

Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya

– szociális és gyámügyi feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

 

14.2.

Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya

 

14.3.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

14.4.

Igazságügyi Osztály

 

14.5.

Kárpótlási és Családi Csődvédelmi Osztály

 

14.6.

Gyámügyi Döntés-felülvizsgálati Osztály

 

15.

Foglalkoztatási Főosztály

 

 

 

15.1.

 

Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

15.2.

Alapkezelő Osztály

 

15.3.

Munkaerőpiaci Osztály

 

15.4.

VEKOP 8.1.1. Projektszervezet

 

15.5.

VEKOP 8.2.1. Projektszervezet

 

15.6.

Foglalkoztatási Döntés-felülvizsgálati Osztály

 

16.

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

 

16.1.

 

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

munkaügyi és munkavédelmi feladatok

 

16.2.

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

 

16.3.

Munkavédelmi és Munkaügyi Hatósági és Behajtási Osztály

 

17.

Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

 

17.1.

 

Fogyasztóvédelmi Osztály

fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

 

17.2.

Fogyasztó-kapcsolati Osztály

 

17.3.

Fogyasztóvédelmi Döntés-felülvizsgálati Osztály

 

18.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

 

 

 

18.1.

 

Kereskedelmi Osztály

kereskedelmi, haditechnikai,

exportellenőrzési és nemesfémhitelesítési feladatok

 

18.2.

Idegenforgalmi és Közraktározás- felügyeleti Osztály

 

18.3.

Haditechnikai Osztály

 

18.4.

Exportellenőrzési Osztály

 

18.5.

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

 

18.6.

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

 

19.

Földhivatali Főosztály

 

 

 

19.1.

 

Földhivatali Igazgatási Osztály

földhivatali feladatok

 

19.2.

Földmérési Osztály

 

19.3.

Földügyi Osztály

 

19.4.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.

 

19.5.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.

 

19.6.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.

 

19.7.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 4.

 

19.8.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 5.

 

19.9.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 6.

 

19.10.

Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály

 

19.11.

Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztály

 

19.12.

Földhivatali Ügyirat-kezelési Osztály

 

19.13.

Földhivatali Döntés-felülvizsgálati Osztály

 

20.

Rehabilitációs Főosztály

 

 

 

20.1.

 

Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

rehabilitációs igazgatási feladatok

 

20.2.

Nyilvántartási Rendszerek Osztálya

 

20.3.

Rehabilitációs Akkreditációs és Ellenőrzési Osztály

 

20.4.

Rehabilitációs Támogatások Osztálya

 

21.

Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály

 

 

 

21.1.

 

Alapellátási Osztály

rehabilitációs igazgatási feladatok

 

21.2.

Időszakos Felülvizsgálatok Osztálya

 

21.3.

Rehabilitációs Szakértői Osztály 1.

 

21.4.

Rehabilitációs Szakértői Osztály 2.

 

21.5.

Rehabilitációs Szakértői Osztály 3.

 

22.

Családtámogatási Főosztály

 

 

 

22.1.

 

Családtámogatási Osztály 1.

– családtámogatási feladatok

 

22.2.

Családtámogatási Osztály 2.

 

22.3.

Családtámogatási Osztály 3.

 

22.4.

Családtámogatási Osztály 4.

 

22.5.

Családtámogatási Osztály 5.

 

23.

Lakástámogatási Főosztály

 

 

 

23.1.

 

Lakástámogatási Hatósági Osztály

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

 

23.2.

Lakástámogatási Osztály

 

24.

Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály

 

 

 

24.1.

 

Hazai Anyakönyvi Osztály 1.

honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

 

24.2.

Hazai Anyakönyvi Osztály 2.

 

24.3.

Hazai Anyakönyvi Nyilvántartó és Adatszolgáltató Osztály

 

24.4.

Egyszerűsített Honosítási Osztály

 

24.5.

Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály

 

24.6.

Honosítási és Állampolgárság Megállapítási Osztály

 

24.7.

Honosítottak és Határon Túliak Okmányügyi Osztálya

 

24.8.

Titkársági és Koordinációs Osztály

 

25.

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály

 

 

 

25.1.

 

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály

közlekedési feladatok

 

25.2.

Hídügyi Osztály

 

25.3.

Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály

 

25.4.

Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

 

25.5.

Kikötői Osztály

 

25.6.

Közlekedés Hatósági Osztály

 

26.

Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztály

 

 

 

26.1.

 

Útügyi Osztály

közlekedési feladatok

 

26.2.

Műszaki Osztály

 

26.3.

Forgalmi Osztály

 

27.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

 

27.1.

 

Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály

– építésügyi feladatok

– örökségvédelmi feladatok

 

27.2.

Kiemelt Ügyek Osztálya

 

27.3.

Örökségvédelmi Osztály

 

27.4.

Észak-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

 

27.5.

Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

 

27.6.

Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

 

27.7.

Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

 

27.8.

Dél-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

 

27.9.

Építésügyi Hatósági Felügyeleti Osztály

 

28.

Hatósági és Oktatási Főosztály

 

 

 

28.1.

 

Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok

 

28.2.

Oktatási és Köznevelési Osztály

 

28.3.

Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztály

 

29.

Központi Okmányirodai Főosztály

 

 

 

29.1.

 

Személyi Okmány Osztály

okmányirodai feladatok

 

29.2.

Gépjármű Okmány Osztály

 

29.3.

Személyes Ügyfélszolgálatot Támogató Osztály

 

30.

Törvényességi Felügyeleti Főosztály

 

 

 

30.1.

 

Települési Önkormányzati Osztály

– törvényességi felügyeleti feladatok

 

30.2.

Nemzetiségi Önkormányzati Osztály

 

31.

Informatikai Főosztály

 

 

 

31.1.

 

Informatikai Osztály 1.

informatikai feladatok

 

31.2.

Informatikai Osztály 2.

 

31.3.

Informatikai Osztály 3.

 

31.4.

Informatikai Osztály 4.

 

31.5.

Informatikai Osztály 5.

 

32.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

 

32.1.

 

Pénzügyi Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

 

32.2.

Számviteli Osztály

 

32.3.

Költségvetési Osztály

 

32.4.

Üzemeltetési Osztály

 

32.5.

Vagyongazdálkodási Osztály

 

32.6.

Gazdálkodási és Beszerzési Osztály

 

32.7.

Karbantartási Osztály

 

32.8.

Támogatási és Ellátási Osztály

 

32.9.

Bérgazdálkodási Osztály

 

32.10.

Bevételi Osztály

 

32.11.

Projektelszámolási és Kontrolling Osztály

 

32.12.

Logisztikai Osztály

 

32.13.

Közbeszerzési Osztály

 

33.

Jogi és Koordinációs Főosztály

 

 

 

33.1.

Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok

– perképviseleti feladatok
– koordinációs feladatok

 

33.2.

Koordinációs Osztály

 

33.3.

Szervezési Osztály

 

33.4.

Jogi Osztály

 

34.

Humánpolitikai Főosztály

 

 

 

34.1.

 

Humánpolitikai Osztály 1.

– humánpolitikai feladatok

 

34.2.

Humánpolitikai Osztály 2.

 

34.3.

Humánpolitikai Osztály 3.

3.    Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Kerületi Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

1.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

2.

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala

 

 

 

2.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

2.2.

Hatósági Osztály 1.

 

2.3.

Hatósági Osztály 2.

 

2.4.

Gyámügyi Osztály

 

2.5.

Népegészségügyi Osztály

 

3.

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

3.2.

Hatósági Osztály 1.

 

3.3.

Hatósági Osztály 2.

 

3.4.

Gyámügyi Osztály

 

3.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala

 

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

4.2.

Hatósági Osztály 1.

 

4.3.

Hatósági Osztály 2.

 

4.4.

Gyámügyi Osztály

 

4.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

 

 

 

5.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

5.2.

Hatósági Osztály

 

5.3.

Gyámügyi Osztály

 

5.4.

Népegészségügyi Osztály

 

6.

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

6.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

6.3.

Hatósági Osztály

 

6.4.

Gyámügyi Osztály

 

6.5.

Népegészségügyi Osztály

 

7.

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

7.2.

Hatósági Osztály

 

7.3.

Gyámügyi Osztály

 

8.

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala

 

 

 

8.1.

 

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

8.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

8.3.

Hatósági Osztály

 

8.4.

Gyámügyi Osztály

 

8.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

9.

Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala

 

 

 

9.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

9.2.

Hatósági Osztály 1.

 

9.3.

Hatósági Osztály 2.

 

9.4.

Gyámügyi Osztály

 

9.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

9.6.

Foglalkoztatási és Ellátási Osztály

 

10.

Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala

 

 

 

10.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

10.2.

Hatósági Osztály

 

10.3.

Gyámügyi Osztály

 

10.4.

Népegészségügyi Osztály

 

10.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

11.

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

 

 

 

11.1.

 

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

11.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

11.3.

Hatósági Osztály 1.

 

11.4.

Hatósági Osztály 2.

 

11.5.

Gyámügyi Osztály

 

11.6.

Népegészségügyi Osztály

 

12.

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala

 

 

 

12.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

12.2.

Hatósági Osztály

 

12.3.

Gyámügyi Osztály

 

13.

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala

 

 

 

13.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

13.2.

Hatósági Osztály 1.

 

13.3.

Hatósági Osztály 2.

 

13.4.

Gyámügyi Osztály

 

13.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

14.

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala

 

 

 

14.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

14.2.

Hatósági Osztály 1.

 

14.3.

Hatósági Osztály 2.

 

14.4.

Gyámügyi Osztály

 

14.5.

Népegészségügyi Osztály

 

15.

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala

 

 

 

15.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

15.2.

Hatósági Osztály

 

15.3.

Gyámügyi Osztály

 

16.

Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala

 

 

 

16.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

16.2.

Hatósági Osztály 1.

 

16.3.

Hatósági Osztály 2.

 

16.4.

Gyámügyi Osztály

 

17.

Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala

 

 

 

17.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

17.2.

Hatósági Osztály

 

17.3.

Gyámügyi Osztály

 

18.

Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala

 

 

 

18.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

18.2.

Hatósági Osztály 1.

 

18.3.

Hatósági Osztály 2.

 

18.4.

Gyámügyi Osztály

 

18.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

19.

Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala

 

 

 

19.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

19.2.

Hatósági Osztály

 

19.3.

Gyámügyi Osztály

 

20.

Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala

 

 

 

20.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

20.2.

Hatósági Osztály

 

20.3.

Gyámügyi Osztály

 

20.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

20.5.

Népegészségügyi Osztály

 

21.

Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala

 

 

 

21.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

21.2.

Hatósági Osztály

 

21.3.

Gyámügyi Osztály

 

21.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

22.

Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala

 

 

 

22.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

22.2.

Hatósági Osztály

 

22.3.

Gyámügyi Osztály

 

23.

Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala

 

 

 

23.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

23.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

4.    Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése

7. függelék

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Csongrád Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1530 fő.

2.    A Csongrád Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

6.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

7.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

8.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

8.1.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

8.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

8.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

9.

Földhivatali Főosztály

 

 

 

9.1.

Földhivatali Koordinációs Osztály

földhivatali feladatok

 

9.2.

Földhivatali Osztály 1.

 

9.3.

Földhivatali Osztály 2.

 

9.4.

Földhivatali Osztály 3.

 

9.5.

Földhivatali Osztály 4.

 

9.6.

Földhivatali Osztály 5.

 

9.7.

Földhivatali Osztály 6.

 

10.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

10.1.

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

10.2.

Laboratóriumi Osztály

 

11.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

 

11.1.

 

Koordinációs Osztály

– családtámogatási feladatok

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

– rehabilitációs igazgatási feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok

 

11.2.

Családtámogatási Osztály

 

11.3.

Egészségbiztosítási Osztály

 

11.4.

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

 

11.5.

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

 

12.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

12.1.

Alapkezelő Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

 

12.2.

Közfoglalkoztatási Osztály

 

12.3.

Munkaerőpiaci Osztály

 

12.4.

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

 

13.

Hatósági Főosztály

 

 

13.1.

Szociális és Gyámügyi Osztály

– általános hatósági feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– jogi feladatok

– perképviseleti feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok

 

13.2.

Hatósági, Perképviseleti és Felügyeleti Osztály

 

13.3.

Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

13.4.

Igazságügyi Osztály

 

14.

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

 

 

 

14.1.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– földművelésügyi feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

14.2.

Földművelésügyi Osztály

 

14.3.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

14.4.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

 

15.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok

 

15.1.

 

Építésügyi Hatósági Osztály 1.

 

15.2.

Építésügyi Hatósági Osztály 2.

 

16.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

 

16.1.

 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

– közlekedési feladatok

– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

 

16.2.

Közlekedési és Útügyi Osztály

 

16.3.

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

17.

Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

 

 

 

17.1.

 

Humánpolitikai Osztály

– humánpolitikai feladatok

– koordinációs feladatok

 

17.2.

Koordinációs Osztály

 

18.

Működést Támogató Főosztály

 

 

 

18.1.

 

Pénzügyi Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

– informatikai feladatok

 

18.2.

Számviteli és Támogatási Osztály

 

18.3.

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

 

18.4.

Informatikai Osztály

3.    A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Csongrádi Járási Hivatal

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

1.2.

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

 

1.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

 

 

 

2.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

2.2.

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

 

2.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

2.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.5.

Népegészségügyi Osztály

 

3.

Kisteleki Járási Hivatal

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

 

3.2.

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

 

3.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

3.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.

Makói Járási Hivatal

 

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

4.2.

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

 

4.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.

Mórahalmi Járási Hivatal

 

 

 

5.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

5.2.

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

 

5.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.

Szegedi Járási Hivatal

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

6.2.

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

 

6.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

6.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.5.

Népegészségügyi Osztály

 

7.

Szentesi Járási Hivatal

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

7.2.

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály

 

7.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

7.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.5.

Népegészségügyi Osztály

4.    A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

8. függelék

A Fejér Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek
feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Fejér Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1438 fő.

2.    A Fejér Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Járási Hivatal

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

6.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

7.

Állami Főépítészi Iroda

állami főépítészi feladatok

 

8.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

8.1.

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztály

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

8.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

8.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztály

 

9.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

9.1.

 

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

9.2.

Járványügyi Osztály

 

9.3.

Laboratóriumi Osztály

 

10.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

10.1.

 

Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Ellenőrzési Osztály

– családtámogatási feladatok

– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– rehabilitációs igazgatási feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

 

10.2.

Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály

 

10.3.

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

 

10.4.

Egészségbiztosítási Osztály

 

10.5.

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

 

10.6.

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

 

10.7.

Társadalombiztosítási Osztály

 

11.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

11.1.

Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

11.2.

Közfoglalkoztatási Osztály

 

11.3.

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

 

12.

Agrárügyi Főosztály

 

 

12.1.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– földművelésügyi feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

 

12.2.

Földművelésügyi Osztály

 

12.3.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

12.4.

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

 

13.

Földhivatali Főosztály

 

 

13.1.

 

Földhivatali Osztály 1.

földhivatali feladatok

 

13.2.

Földhivatali Osztály 2.

 

13.3.

Földhivatali Osztály 3.

 

13.4.

Földhivatali Osztály 4.

 

13.5.

Földhivatali Osztály 5.

 

13.6.

Földhivatali Osztály 6.

 

14.

Hatósági Főosztály

 

 

14.1.

 

Hatósági és Oktatási Osztály

– általános hatósági feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– szociális és gyámügyi feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok


 

14.2.

Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

14.3.

Igazságügyi Osztály

 

14.4.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

15.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

15.1.

 

Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 1.

– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok

 

15.2.

Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2.

 

15.3.

Örökségvédelmi Osztály

 

16.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

16.1.

 

Közlekedési Osztály

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

– közlekedési feladatok

– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

 

16.2.

Útügyi Osztály

 

16.3.

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

16.4.

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

 

17.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

17.1.

 

Engedélyezési és Szakhatósági Osztály

 

17.2.

Felügyeleti és Végrehajtási Osztály

 

18.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

18.1.

 

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

– informatikai feladatok

 

18.2.

Beruházási és Üzemeltetési Osztály

 

18.3.

Informatikai Osztály

 

18.4.

Támogatási és Beszerzési Osztály

 

18.5.

Projekt Osztály

 

 

19.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

– jogi feladatok

– perképviseleti feladatok

– koordinációs feladatok

– humánpolitikai feladatok

 

19.1.

 

Koordinációs és Jogi Osztály

 

19.2.

Humánpolitikai Osztály

3.    A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Bicskei Járási Hivatal

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

 

1.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

1.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

1.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.

Dunaújvárosi Járási Hivatal

 

 

2.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

2.2.

Hatósági Osztály

 

2.3.

Gyámügyi Osztály

 

2.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

2.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.6.

Népegészségügyi Osztály

 

3.

Enyingi Járási Hivatal

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

 

3.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

3.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.

Gárdonyi Járási Hivatal

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

 

4.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

4.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.

Martonvásári Járási Hivatal

 

 

5.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

 

5.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

5.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.

Móri Járási Hivatal

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

6.2.

Hatósági Osztály

 

6.3.

Gyámügyi Osztály

 

6.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.5.

Népegészségügyi Osztály

 

7.

Sárbogárdi Járási Hivatal

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

7.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

7.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

8.

Székesfehérvári Járási Hivatal

 

 

8.1.

 

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– népegészségügyi feladatok

 

8.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

8.3.

Hatósági Osztály

 

8.4.

Gyámügyi Osztály

 

8.5.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

8.6.

Foglalkoztatási Osztály

 

8.7.

Népegészségügyi Osztály

4.    A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

9. függelék

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei,
szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1473 fő.

2.    A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

6.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

7.

Állami Főépítészi Iroda

állami főépítészi feladatok

 

8.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

8.1.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

8.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

8.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

9.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

9.1.

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

9.2.

Laboratóriumi Osztály

 

10.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

10.1.

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

10.2.

Munkaerőpiaci és Koordinációs Osztály

 

10.3.

Aktív Eszközkezelő Osztály

 

11.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

11.1.

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

– családtámogatási feladatok

– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– rehabilitációs igazgatási feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

 

11.2.

Egészségbiztosítási Osztály 1.

 

11.3.

Egészségbiztosítási Osztály 2.

 

11.4.

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 1.

 

11.5.

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 2.

 

11.6.

Rehabilitációs Osztály

 

12.

Földhivatali Főosztály

 

 

12.1.

Földvédelmi és Földmérési Osztály

földhivatali feladatok

 

12.2.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.

 

12.3.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.

 

12.4.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.

 

12.5.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály 4.

 

13.

Agrárügyi Főosztály

 

 

13.1.

Járványvédelmi Osztály

– földművelésügyi feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági feladatok

– vetőmag- és szaporítóanyag felügyeleti feladatok

 

13.2.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

13.3.

Földművelésügyi Osztály

 

13.4.

Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

 

13.5.

Élelmiszerbiztonsági Osztály

 

14.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

14.1.

Környezetvédelmi Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

14.2.

Természetvédelmi Osztály

 

14.3.

Környezetvédelmi Mérőközpont

 

15.

Hatósági Főosztály

 

 

15.1.

Hatósági és Oktatási Osztály

– általános hatósági feladatok
– törvényességi felügyeleti feladatok
– perképviseleti feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok

 

15.2.

Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

15.3.

Perképviseleti és Felügyeleti Osztály

 

16.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

16.1.

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok

 

16.2.

Építésfelügyeleti Osztály

 

16.3.

Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 1.

 

16.4.

Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2.

 

17.

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

 

 

17.1.

Igazságügyi Osztály

– szociális és gyámügyi feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

 

17.2.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

17.3.

Hivatásos Gondnoki Osztály

 

18.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

18.1.

Mérésügyi Osztály

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

– közlekedési feladatok

– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

 

18.2.

Műszaki Biztonsági Osztály

 

18.3.

Közlekedési Osztály

 

18.4.

Útügyi Osztály

 

18.5.

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

19.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

19.1.

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

– informatikai feladatok

 

19.2.

Beszerzési és Projekt Osztály

 

19.3.

Üzemeltetési Osztály

 

19.4.

Informatikai Osztály

 

20.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

 

 

20.1.

 

Koordinációs és Szervezési Osztály

– koordinációs feladatok

– humánpolitikai feladatok

– jogi feladatok

– perképviseleti feladatok

 

20.2.

Humánpolitikai és Jogi Osztály

3.    A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Csornai Járási Hivatal

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

1.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

1.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

1.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

1.5.

Népegészségügyi Osztály

 

2.

Kapuvári Járási Hivatal

 

 

 

2.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

2.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

2.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

3.

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

3.2.

Hatósági Osztály

 

3.3.

Gyámügyi Osztály

 

3.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

3.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

3.6.

Népegészségügyi Osztály

 

4.

Pannonhalmi Járási Hivatal

 

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

4.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

5.

Soproni Járási Hivatal

 

 

 

5.1.

 

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

5.2.

Hatósági Osztály

 

5.3.

Gyámügyi Osztály

 

5.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

5.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.6.

Népegészségügyi Osztály

 

6.

Téti Járási Hivatal

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

6.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

7.

Győri Járási Hivatal

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

7.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

7.3.

Hatósági Osztály

 

7.4.

Gyámügyi Osztály

 

7.5.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

7.6.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.7.

Népegészségügyi Osztály

4.    A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

10. függelék

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1871 fő.

2.    A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

 

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

 

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

 

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

 

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Főigazgatói Titkárság

főigazgatói titkársági feladatok

 

6.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

7.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

8.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

9.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

 

9.1.

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

9.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

9.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

10.

Agrárügyi Főosztály

 

 

 

10.1.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi

Osztály

– erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

– földművelésügyi feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok

 

10.2.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

10.3.

Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

 

10.4.

Földművelésügyi Osztály

 

10.5.

Erdőfelügyeleti Osztály

 

11.

Földhivatali Főosztály

 

 

 

11.1.

 

Földforgalmi és Igazgatási Osztály

földhivatali feladatok

 

11.2.

Földmérési és Földügyi Osztály

 

11.3.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

 

11.4.

Földhivatali Osztály 1.

 

11.5.

Földhivatali Osztály 2.

 

11.6.

Földhivatali Osztály 3.

 

11.7.

Földhivatali Osztály 4.

 

12.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

 

12.1.

 

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

– családtámogatási feladatok

– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– rehabilitációs igazgatási feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

 

12.2.

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály

 

12.3.

Egészségbiztosítási Osztály

 

12.4.

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály

 

12.5.

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

 

12.6.

Lakástámogatási és Megtérítési Osztály

 

13.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

 

13.1.

 

Közfoglalkoztatási Osztály

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

13.2.

Munkaerőpiaci Osztály

 

13.3.

Alapkezelő Osztály

 

13.4.

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

 

13.5.

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

 

14.

Hatósági Főosztály

 

 

 

14.1.

 

Hatósági, Felügyeleti és Oktatási

Osztály

– általános hatósági feladatok

– törvényességi felügyeleti feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok

 

14.2.

Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

14.3.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

14.4.

Igazságügyi Osztály

 

15.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

 

15.1.

 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály

– környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

15.2.

Hulladékgazdálkodási Osztály

 

15.3.

Integrált Környezetvédelmi Osztály

 

15.4.

Természetvédelmi Osztály

 

15.5.

Laboratóriumi Osztály

 

16.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

 

16.1.

 

Útügyi Osztály

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

– közlekedési feladatok

– mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

 

16.2.

Járműműszaki Osztály

 

16.3.

Járműforgalmi Osztály

 

16.4.

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

 

16.5.

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

17.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

 

17.1.

 

Építésügyi Osztály 1.

– építésügyi feladatok
– örökségvédelmi feladatok

 

17.2.

Építésügyi Osztály 2.

 

18.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

 

18.1.

 

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

18.2.

Járványügyi Osztály

 

19.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

 

19.1.

 

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

– informatikai feladatok

 

19.2.

Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

 

19.3.

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

 

19.4.

Informatikai Osztály

 

19.5.

Projekt Osztály

 

20.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

 

 

 

20.1.

 

Humánpolitikai és Szervezési Osztály

– jogi feladatok

– perképviseleti feladatok

– koordinációs feladatok

– humánpolitikai feladatok

 

20.2.

Jogi és Perképviseleti Osztály

 

20.3.

Koordinációs Osztály

 

20.4.

Iratkezelési Osztály

3.    A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Balmazújvárosi Járási Hivatal

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

1.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

1.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

1.4.

Népegészségügyi Osztály

 

2.

Berettyóújfalui Járási Hivatal

 

 

 

2.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

2.2.

Hatósági Osztály

 

2.3.

Gyámügyi Osztály

 

2.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

2.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.6.

Népegészségügyi Osztály

 

3.

Derecskei Járási Hivatal

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

3.2.

Hatósági Osztály

 

3.3.

Gyámügyi Osztály

 

3.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

3.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.

Hajdúböszörményi Járási Hivatal

 

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

4.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

4.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

4.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

4.5.

Népegészségügyi Osztály

 

5.

Hajdúhadházi Járási Hivatal

 

 

 

5.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

5.2.

Hatósági Osztály

 

5.3.

Gyámügyi Osztály

 

5.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

6.

Hajdúnánási Járási Hivatal

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

 

6.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

6.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

6.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak és Okmányirodai Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

7.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

7.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.4.

Népegészségügyi Osztály

 

8.

Nyíradonyi Járási Hivatal

 

 

 

8.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

8.2.

Hatósági Osztály

 

8.3.

Gyámügyi Osztály

 

8.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

9.

Püspökladányi Járási Hivatal

 

 

 

9.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

 

9.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

9.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

9.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

10.

Debreceni Járási Hivatal

 

 

 

10.1.

Kormányablak Osztály 1.

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok
– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
– népegészségügyi feladatok

 

10.2.

Kormányablak Osztály 2.

 

10.3.

Hatósági Osztály

 

10.4.

Gyámügyi Osztály

 

10.5.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

10.6.

Foglalkoztatási Osztály

 

10.7.

Népegészségügyi Osztály

4.    A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

11. függelék

A Heves Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Heves Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1159 fő.

2.    A Heves Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

 

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

 

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

 

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

 

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

6.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

7.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

8.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

 

8.1.

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

8.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

8.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

9.

Agrárügyi Főosztály

 

 

 

9.1.

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– földművelésügyi feladatok

– erdészeti hatósági és igazgatási feladatok

– növény- és talajvédelmi feladatok

 

9.2.

Növény- és Talajvédelmi Osztály

 

9.3.

Földművelésügyi Osztály

 

9.4.

Erdészeti Osztály

 

10.

Földhivatali Főosztály

 

 

 

10.1.

 

Földhivatali Osztály 1.

földhivatali feladatok

 

10.2.

Földhivatali Osztály 2.

 

10.3.

Földhivatali Osztály 3.

 

10.4.

Földhivatali Osztály 4.

 

10.5.

Földhivatali Osztály 5.

 

11.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 

 

 

11.1.

 

Környezetvédelmi Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

 

11.2.

Természetvédelmi Osztály

 

12.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

 

12.1.

 

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

12.2.

Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály

 

13.

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

 

13.1.

 

Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály

– családtámogatási feladatok

– lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok

– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok

– keresőképesség és keresőképtelenség

felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

– rehabilitációs igazgatási feladatok

 

13.2.

Családtámogatási és Egészségbiztosítási Osztály

 

13.3.

Nyugdíjbiztosítási Osztály

 

13.4.

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

 

13.5.

Társadalombiztosítási Osztály

 

14.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

 

14.1.

 

Közfoglalkoztatási Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

 

14.2.

Munkaerőpiaci Osztály

 

14.3.

Alapkezelő Osztály

 

14.4.

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

 

15.

Hatósági Főosztály

 

 

 

15.1.

 

Hatósági és Oktatási Osztály

– általános hatósági feladatok

– törvényességi felügyeleti feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok

 

15.2.

Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

15.3.

Igazságügyi Osztály

 

15.4.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

16.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

 

16.1.

 

Építésügyi Osztály 1.

– építésügyi feladatok

– örökségvédelmi feladatok

 

16.2.

Építésügyi Osztály 2.

 

17.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

 

17.1.

 

Közlekedési Osztály

– közlekedési feladatok

– fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

 

17.2.

Útügyi Osztály

 

17.3.

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

18.

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

 

 

 

18.1.

 

Pénzügyi és Számviteli Osztály

– pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok

– informatikai feladatok

 

18.2.

Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály

 

18.3.

Informatikai Osztály

 

18.4.

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

 

19.

Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

 

 

 

19.1.

 

Humánpolitikai Osztály

– humánpolitikai feladatok

– jogi feladatok

– perképviseleti feladatok

– koordinációs feladatok

 

19.2.

Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztály

3.    A Heves Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

 

 

A

B

C

 

 

Járási Hivatal/Főosztály

Osztály

Feladatok

 

1.

Bélapátfalvai Járási Hivatal

 

 

 

1.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

 

1.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

2.

Egri Járási Hivatal

 

 

 

2.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– népegészségügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

2.2.

Hatósági Osztály

 

2.3.

Gyámügyi Osztály

 

2.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

2.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

2.6.

Népegészségügyi Osztály

 

3.

Füzesabonyi Járási Hivatal

 

 

 

3.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– népegészségügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

3.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

3.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

3.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

3.5.

Népegészségügyi Osztály

 

4.

Gyöngyösi Járási Hivatal

 

 

 

4.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

4.2.

Hatósági Osztály

 

4.3.

Gyámügyi Osztály

 

4.4.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

4.5.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.

Hatvani Járási Hivatal

 

 

 

5.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– népegészségügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

5.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

5.3.

Foglalkoztatási Osztály

 

5.4.

Népegészségügyi Osztály

 

6.

Hevesi Járási Hivatal

 

 

 

6.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

6.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

6.3.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 

6.4.

Foglalkoztatási Osztály

 

7.

Pétervásárai Járási Hivatal

 

 

 

7.1.

 

Kormányablak Osztály

– ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok

– járási védelmi igazgatási feladatok

– általános járási hatósági feladatok

– egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

 

7.2.

Hatósági és Gyámügyi Osztály

 

7.3.

Foglalkoztatási Osztály

4.    A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

12. függelék

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alaplétszáma, szervezeti egységei,
szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése és szervezeti ábrája

1.    A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alaplétszáma 1445 fő.

2.    A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

 

 

A

B

C

 

 

Főosztály/Vezető

Osztály

Feladatok

 

1.

Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

2.

Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

3.

Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

Kormánymegbízotti Kabinet

– kabineti feladatok
– integritásirányítási feladatok

 

5.

 

Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

 

6.

 

Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

7.

Állami Főépítészi Iroda

 

állami főépítészi feladatok

 

8.

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

 

 

8.1.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

agrártámogatással kapcsolatos feladatok

 

8.2.

Helyszíni Ellenőrzési Osztály

 

8.3.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya

 

9.

Népegészségügyi Főosztály

 

 

9.1.

Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

 

9.2.

Járványügyi Osztály

 

10.

Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Főosztály

 

 

10.1.

Egészségbiztosítási Osztály

– lakáscélú állami támogatásokkal

kapcsolatos feladatok

– egészségbiztosítási pénztári feladatok

– nyugdíjbiztosítási feladatok

– keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok

 

10.2.

Egészségbiztosítási Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály

 

10.3.

Nyugdíjbiztosítási Osztály

 

10.4.

Adatbázis-kezelési, Ellenőrzési és Méltányossági Ügyek Osztály

 

11.

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

 

 

11.1.

 

Közfoglalkoztatási Osztály

– foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

– munkaügyi és munkavédelmi feladatok

 

11.2.

Munkaerőpiaci Osztály

 

11.3.

Alapkezelő Osztály

 

11.4.

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály

 

12.

Földhivatali Főosztály

 

 

12.1.

Földhivatali Osztály 1.

földhivatali feladatok

 

12.2.

Földhivatali Osztály 2.

 

12.3.

Földhivatali Osztály 3.

 

12.4.

Ingatlan-nyilvántartási Osztály

 

12.5.

Földmérési és Földügyi Osztály

 

13.

Hatósági Főosztály

 

 

13.1.

Hatósági és Oktatási Osztály

– általános hatósági feladatok

– törvényességi felügyeleti feladatok

– bányafelügyeleti igazgatási feladatok

– pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok

– szociális és gyámügyi feladatok

– természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

– oktatással kapcsolatos feladatok

 

13.2.

Törvényességi Felügyeleti Osztály

 

13.3.

Bányászati Osztály

 

13.4.

Igazságügyi Osztály

 

13.5.

Szociális és Gyámügyi Osztály

 

14.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 

 

 

14.1.

 

Építésügyi Osztály

– építésügyi feladatok

– örökségvédelmi feladatok

 

14.2.

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály

 

15.

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

 

 

15.1.