nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2020. (III. 6.) BM OKF utasítás
a polgári védelmi szervezetek 2020. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről
2020-03-08
infinity
2
Jogszabály

2/2020. (III. 6.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek 2020. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), annak területi (a továbbiakban: igazgatóság), területi jogállású és helyi szerveire terjed ki.

2. § Az utasítás alkalmazásában katasztrófavédelmi felkészítés azon elméleti képzések (alapképzés, szakkiképzés, továbbképzés, valamint vezetői képzés) és gyakorlatok (különös tekintettel riasztási, mozgósítási, ismétlő) összessége, amelyek biztosítják a szervezetek és személyek szakszerű és hatékony alkalmazásának lehetőségét.

3. § A katasztrófavédelmi felkészítéseket 2020. december 15-ig kell végrehajtani.

4. § A katasztrófavédelmi felkészítésekről a BM OKF Kommunikációs Szolgálat, valamint az igazgatóság szóvivője – a BM OKF Kommunikációs Szolgálattal egyeztetve – tájékoztatja a közvéleményt.

5. § A központi felkészítések tervezésénél a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) ellátási körébe tartozó anyagi-technikai, valamint élelmezési ellátás esetleges igénybevételéről, annak időpontjáról és helyszínéről a BM OKF GEK igazgatóját tájékoztatni kell. Az igazgatóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szerve által végrehajtott felkészítések és gyakorlatok vonatkozásában az illetékes igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese szervezi, tervezi az anyagi-technikai és élelmezésellátási igényeket.

2. A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésének rendje

6. § A polgári védelmi szervezet katasztrófavédelmi felkészítésével el kell érni, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányításával képes legyen biztonságosan és szakszerűen végrehajtani az emberi élet és anyagi javak védelme érdekében végzett feladataikat, valamint a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján megállapított veszélyeztető hatások elleni védekezést, különös tekintettel a rendkívüli időjárás hatása, valamint a vizek kártétele elleni lakosságvédelmi feladatokra.

7. § A polgári védelmi szervezetbe beosztott személyeket fel kell készíteni a normaidőn belüli megalakítási helyen történő megjelenésre, a feladat megkezdésére és a beosztásnak megfelelő, szakszerű feladatvégrehajtásra. A katasztrófavédelmi felkészítések során oktatni kell a beavatkozást igénylő mentési, kárelhárítási feladatok végrehajtását, valamint a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokat, továbbá biztosítani kell a gyakorlati megvalósítás készségszintű elsajátítását.

8. § A központi polgári védelmi szervezet felkészítését a BM OKF tervezi és szervezi.

9. § A területi polgári védelmi szervezetek felkészítését a katasztrófavédelmi igazgató, a települési polgári védelmi szervezetek felkészítését a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője tervezi. A felkészítések végrehajtásában az igazgatóság és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szervei részt vesznek.

10. § A polgári védelmi szervezet katasztrófavédelmi felkészítési ütemtervét az 1. melléklet szerint kell elkészíteni. A felkészítési ütemtervet az igazgatóság – az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség bevonásával – a megyei (fővárosi) és helyi védelmi bizottság elnökével, az érintett település polgármesterével, valamint a 15. §-ban megjelölt szervezetekkel szükség szerint egyeztetve készíti el, és azt 30 napon belül felterjeszti az országos polgári védelmi főfelügyelő részére. A felkészítési ütemtervet a BM OKF Költségvetési Főosztály vezetőjének egyetértését követően az országos polgári védelmi főfelügyelő hagyja jóvá.

11. § A területi polgári védelmi szervezet felkészítését a katasztrófavédelmi igazgató, a települési polgári védelmi szervezet felkészítését a kirendeltségvezető által jóváhagyott 2. melléklet szerinti levezetési terv, valamint a 3. melléklet szerinti foglalkozási jegy alapján kell végrehajtani.

12. § A polgári védelmi szervezet felkészítésének finanszírozási tervét a 4. melléklet szerint kell tervezni, amelyet az igazgatóság gazdasági szervezete készít el az 5. mellékletben foglaltakra figyelemmel.

13. § A polgári védelmi szervezet felkészítésének ütemezését az 5. melléklet szerint kell tervezni.

14. § A munkahelyi polgári védelmi szervezet által tartott gyakorlatot a megalakítása helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségvezető vagy az általa, a katasztrófavédelmi kirendeltség hivatásos állományából kijelölt személy ellenőrzi.

15. § A katasztrófavédelmi felkészítések előkészítésébe és végrehajtásába az igazgatóság a szükséges mértékben bevonja a katasztrófák elhárításában közreműködő állami és civil szervezeteket, így különösen:

a) a karitatív szervezeteket,

b) az önkéntes tűzoltó egyesületeket,

c) a vízügyi igazgatóságokat,

d) a mentőszolgálatot,

e) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet,

f) a polgárőrséget,

g) a polgári védelmi szövetségeket,

h) a tűzoltó szövetségeket,

i) a Magyar Honvédséget, valamint

j) a büntetés-végrehajtási szervezetet.

16. § A polgári védelmi szervezet katasztrófavédelmi felkészítésén a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél közösségi szolgálatot teljesítő tanuló – a szülő írásbeli beleegyezésével – részt vehet.

17. § A polgári védelmi szervezet terepen végrehajtott gyakorlatát minden esetben úgy kell megtartani, hogy az értékteremtő legyen, elősegítse a település védelmének erősítését, a település lakosságának önmentő képességét.

18. § A gyakorlat tervezése során törekedni kell arra, hogy a kockázati helyszínek és a veszélyeztető tényezők azonosítását követően a gyakorlatot valós kockázati helyszínre tervezzék. A gyakorlatot a települési veszélyeztetettségnek megfelelően, a polgármester javaslata alapján úgy kell végrehajtani, hogy az a veszélyeztető hatások kivédését és kezelését célozza.

19. § A polgári védelmi szervezet gyakorlati felkészítéseit úgy kell tervezni, hogy azok végrehajtása során kiemelt szerepet kapjon az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) pontja alapján, a nemzeti katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint az Európai Bizottság részére történő megküldéséről szóló jelentés elfogadásáról szóló 7/2018. (XII. 17.) KKB határozat 1. sz. mellékleteként kiadott „Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelésének felülvizsgálatáról – a nemzeti katasztrófakockázat-értékelés releváns összefoglalása” című dokumentumban is a Magyarországot elsődlegesen veszélyeztető kockázati tényezőként azonosított helyi vízkár elleni védekezésre való felkészítés (különös tekintettel a vízszivattyúzási tevékenységre).

20. § A gyakorlatok tervezése során figyelembe kell venni a globális éghajlatváltozással kapcsolatban egyre nagyobb gyakorisággal kialakuló villámárvizek és viharkárok elleni védekezésre történő felkészítést.

21. § A gyakorlaton a katasztrófavédelmi igazgató döntése alapján a település biztonságát fokozó beavatkozásokban a szükséges és arányos mértékben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek készenléti egységei is részt vehetnek.

22. § A gyakorlat megkezdése előtt a gyakorlat elrendelője által kijelölt személy a gyakorlaton részt vevőket a munkavédelemről szóló törvény alapján munkavédelmi oktatásban részesíti, amelynek tényét írásban dokumentálni kell.

23. § A katasztrófavédelmi igazgató a végrehajtott felkészítést követően haladéktalanul intézkedik a felkészítés adatainak feltöltésére a polgári védelmi adatnyilvántartó rendszerbe (a szervezet pontos megnevezése, gyakorlat helye és ideje, gyakorlat típusa, létszám), valamint a gyakorlat napi jelentésben történő pontos és tényszerű [a szervezet pontos megnevezése, gyakorlat helye és ideje, gyakorlat típusa, a gyakorlatot értékelő személy beosztásának megjelölése, valamint az értékelés (megfelelt/nem felelt meg)] megjelenítésére.

24. § A polgári védelmi szervezet gyakorlati felkészítésén az önkéntes mentőszervezetre a polgári védelmi szervezetre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

25. § Az önkéntes mentőszervezet gyakorlati felkészítése során rendszerbeállító, ismétlő, minősítő és újraminősítő gyakorlat is tartható.

26. § Az igazgatóság illetékességi területén megalakult megyei, fővárosi rendeltetésű önkéntes mentőszervezet felkészítését a katasztrófavédelmi igazgató, egyéb önkéntes mentőszervezet felkészítését – a katasztrófavédelmi igazgató rendelkezésének megfelelően – a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője hajtja végre.

27. § A felkészítés részeként a polgári védelmi szervezet és az önkéntes mentőszervezet részt vehet a Duna Régió Stratégia Környezeti Kockázatok Prioritási Terület által szervezett regionális gyakorlatokon, amely események előzetes egyeztetés alapján ismétlő, rendszerbeállító, minősítő és újra minősítő gyakorlatként is szolgálhatnak. A regionális gyakorlatokon a szomszédos országok csapatai is részt vehetnek a határon átnyúló együttműködés és közös felkészülés támogatása érdekében.

3. Záró rendelkezések

28. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

29. §1

1. melléklet a 2/2020. (III. 6.) BM OKF utasításhoz

Fejléc/Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szám:

 

Jóváhagyom!

Egyetértek!

 

Budapest, 2020. -n.

Budapest, 2020. -n.

 

 

 

 

Név, rendfokozat

Név, rendfokozat

 

országos polgári védelmi főfelügyelő

BM OKF költségvetési főosztályvezető

FELKÉSZÍTÉSI ÜTEMTERV

polgári védelmi szervezetek és önkéntes mentőszervezetek katasztrófavédelmi felkészítésére

2020.

 

Felterjesztem!

Ellenjegyzem!

 

Település, 2020. -n.

Település, 2020. -n.

 

 

 

 

Név, rendfokozat

Név, rendfokozat

 

megyei (fővárosi) igazgató

megyei (fővárosi)

 

 

gazdasági igazgatóhelyettes

BEVEZETÉS

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet meghatározza a polgári védelmi felkészítés követelményeit és a felkészítendő célcsoportokat.

A polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek katasztrófavédelmi felkészítésének célja a természeti, a civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzésére, elhárítására és a helyreállítás során jelentkező, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott feladatok végrehajtására való felkészülés, továbbá a károsító események bekövetkezése esetén a következmények lehető legkisebbre történő csökkentése.

Magyarország településeinek kockázatértékelésen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolása megtörtént. A településeken megalakításra kerültek a települési polgári védelmi szervezetek, valamint elkészültek a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának megfelelő települési veszélyelhárítási tervek.

A polgári védelmi szervezeteket és az önkéntes mentőszervezeteket úgy kell felkészíteni, hogy képesek legyenek az azonosított veszélyeztető hatások és a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján kidolgozott veszélyelhárítási tervekben megfogalmazott események következményeinek a kezelésére.

A katasztrófavédelmi felkészítést a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok állománya végzi.

Az egyes gyakorlatok végrehajtása során bevonásra kerülhetnek a speciális szaktudással rendelkező állami és civil szervezetek, így különösen a karitatív szervezetek, az önkéntes tűzoltó egyesületek, a vízügyi igazgatóságok, a mentőszolgálatok, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a polgárőrség, a megyei (fővárosi) polgári védelmi szövetségek, a megyei (fővárosi) tűzoltó szövetségek, a Magyar Honvédség, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet.

FELADATOK

Felkészítés előkészítése és végrehajtása során jelentkező feladatok:

Megalakítási terv és technikai állománytábla pontosítása.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: felkészítés előtt 30 nappal

Érintettek értesítése a felkészítésről.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: felkészítés előtt 8 nappal

A felkészítéshez tartozó foglalkozási jegy elkészítése.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: felkészítés előtt 10 nappal

Felkészítés helyének biztosítása.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: felkészítés előtt 8 nappal

Felkészítés során felhasznált anyag, felszerelés, ellátás biztosítása.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: felkészítés napján

Oktatási napló, munkavédelmi napló, jelenléti ív előkészítése, vezetése.

Felelős: felkészítés vezetője
Határidő: felkészítés előtt 5 nappal, illetve a felkészítés napján

Gyakorlat esetén az érintett lakosság tájékoztatása a gyakorlatról.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: felkészítés előtt 8 nappal

Gyakorlat esetén levezetési terv elkészítése és felterjesztése a katasztrófavédelmi igazgatóságra.

Felelős: kirendeltségvezető
Határidő: felkészítés előtt 15 nappal

TEMATIKA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– riasztási-tájékoztatási feladatok,
– riasztási jelzések,
– riasztás, tájékoztatás módszerei, eszközei,
– a riasztóeszközök működtetése,
– függelmi viszonyok, irányítás, jelentés és az együttműködés rendje,
– a mozgósítás szabályai.

2

mozgósítási terv,
laptop, projektor

Gyakorlat:
– riasztóeszközök működtetése, riasztási jelzések leadása.

1

riasztóeszközök

A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:

–    a lakosság helyi riasztása és tájékoztatása,

–    a polgári védelmi szervezetek állományának riasztása,

–    a riasztásra szolgáló technikai eszközök és berendezések működtetése,

–    a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a polgári védelmi szervezetek, az irányító és együttműködő szervek, szervezetek közötti kommunikáció biztosítása,

–    az informatikai és kommunikációs eszközök üzemeltetése, a vezetés infokommunikációs feltételeinek biztosítása,

–    a katasztrófa-elhárítási feladatok során igénybe vett kormányzati célú hálózatok üzemeltetőjével való kapcsolattartás.

TEMATIKA

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– alapvető elsősegélynyújtási ismeretek,
– a sérültek kimentése, mozgatása,
– radiológiai, biológiai és vegyi anyaggal szennyezett sérültek elsődleges ellátásának szabályai.

2

laptop, projektor

Gyakorlat:
– a sérült állapotának felmérése:

– a légút ellenőrzése,
– a vérkeringés ellenőrzése,
– az eszméletlenség vizsgálata,

– az újraélesztési tevékenység,
– a sebek kötözése,
– ízületek sérülései, törések, égési sérülések, rosszullétek és ellátásuk.

2

 

A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:

–    a járványos növény- és állatbetegségek megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, felszámolásában való közreműködés,

–    a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan feladatok végrehajtásában való közreműködés,

–    a járványos megbetegedések, fertőzések által veszélyeztetett lakosság védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések és a fertőtlenítő munkák elvégzése,

–    a sérült személyek felkutatása, elsősegélynyújtásban való részesítése, a sérültek gyűjtőhelyre, kórházba való szállítása,

–    a polgári védelmi szervezetek egészségügyi biztosítása,

–    a vegyi és radiológiai mentesítési feladatatok ellátása.

TEMATIKA

LAKOSSÁGVÉDELMI SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– kitelepítés, kimenekítés feladatai:

– gyülekezési hely meghatározása, kialakítása,
– személyek nyilvántartása,
– kitelepítési útvonal biztosítása.

1

laptop, projektor

– befogadás feladatai:

– befogadóhely kialakítása,

– személyek nyilvántartása,
– ellátási (élelem, fektetőanyag, egészségügy stb.) feladatok.

1

laptop, projektor

Gyakorlat:
– befogadóhely kialakítása.

2

elhelyezéshez szükséges anyagok, laptop,
nyomtatványok

A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:

–    a kitelepítéssel, befogadással összefüggő feladatok ellátásának megszervezése,

–    a veszélyeztetett területről a lakosság kitelepítése, kimenekítése.

TEMATIKA

LOGISZTIKAI SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– ellátási feladatok megszervezése,
– az állomány ruházattal, eszközzel történő ellátása,
– élelmezési feladatok ellátása:

–    beszerzés,

–    ellátási helyszín tervezése, berendezése,

–    feldolgozás (főzés, egységcsomag készítése),

–    kiosztás,

– szállítási feladatok szervezése, végrehajtása,
– segélyek fogadása, kezelése,
– életvédelmi létesítményekkel kapcsolatos feladatok.

2

laptop, projektor

Gyakorlat:
– nyilvántartások készítése, vezetése,
– raktárak bejárása (anyagismeret, helyszín és anyag meghatározásával).

2

nyomtatvány,
laptop, projektor

A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:

–    a polgári védelmi szervezetek működéséhez szükséges anyagi-technikai eszközök megfelelő elosztása, kiosztása, visszavétele,

–    a polgári védelmi szervezetek ellátása,

–    a szállítási feladatok végrehajtása,

–    a védelmi célú építmények és a kettős rendeltetésű építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása.

TEMATIKA

MŰSZAKI ÉS KÁRFELSZÁMOLÓ SZAKFELADATOT ELLÁTÓ ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉRE

Téma

óra

Szükséges eszközök

Elmélet:
– vízkár-elhárítási feladatok.
– kárterület felderítése:

–     kárterületen történő mozgás, biztonságos útvonal kijelölése,

–     biztonsági szabályok.

2

laptop, projektor

Gyakorlat:

– védekezés során használt eszközök alkalmazásának gyakoroltatása.

Feladat végrehajtása:    – homokzsák töltése,

– buzgár elfogásának, bordás megtámasztás, nyúlgát,

– jászolgát építésének gyakorlása,

– vízelvezető árok tisztítása,

– terület fertőtlenítése,

– kisgépek, eszközök kezelésének gyakorlása.

2

homokzsák, homok, szivattyú,
egyéb kisgépek,
kézi szerszámok, munkavédelmi kesztyű.

A felkészítést úgy kell végrehajtani, hogy a szakfeladatot ellátó alkalmas legyen az alábbi feladatok végrehajtására:

–    a rendkívüli időjárási viszonyok következményeinek felszámolására,

–    a romosodott épületekben lévő személyek felkutatására, mentésére,

–    közreműködés az épületekben, kritikus infrastruktúrában keletkezett károk felmérésében, közreműködés a károk felszámolásában,

–    közreműködés a lakosság és az anyagi javak megelőző műszaki védelmében,

–    közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek a védelmében,

–    közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben.

2. melléklet a 2/2020. (III. 6.) BM OKF utasításhoz

Fejléc/igazgatóság/kirendeltség

Szám:

 

J ó v á h a g y o m !

E g y e t é r t e k !

 

………………, 2020…………… hó …-n

………………, 2020…………… hó …-n

 

 

 

 

…………………………………

…………….……………………

 

polgármester

Rendfokozat
kirendeltségvezető

LEVEZETÉSI TERV

……………………. település polgári védelmi szervezetének … egységének továbbképzésére és gyakorlatára

F e l t e r j e s z t e m !

………………, 2020…………… hó …-n

…………………………….

rendfokozat

tűzoltóparancsnok

1. Bevezetés

A polgári védelmi szervezetek felkészülési feladatai közé tartozik azok mozgósításának, ezen belül riaszthatóságának a begyakorlása, amelyet a polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról szóló 6/2018. (VI. 12.) BM OKF utasítás szabályoz.

2. A riasztás felelőse

A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 54. § b) és c) pontja szerint a polgári védelmi gyakorlat elrendelésére jogosult területi szinten a megyei védelmi bizottság elnöke, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgató, valamint helyi szinten a polgármester, illetve a kirendeltségvezető.

3. Riasztás

A mozgósítás azon része, amely során a polgári védelmi szolgálatot elrendelő döntésről a polgári védelmi szervezet tagja a megjelenésre történő értesítést megkapja.

4. A riasztás célja

A riasztási gyakorlás célja a település lakosságból megalakított és határozattal ellátott települési polgári védelmi szervezetek tájékoztatása, valamint a riasztásban érintettek gyakoroltatása, a személyes adataik egyeztetése, riasztási feladatok feltételeinek ellenőrzése.

5. A riasztás módszere

A riasztási feladatokat a települési riasztási tervében foglaltak alapján kell végrehajtani.

A riasztási feladatok végrehajtása ………… egység tagjaira vonatkozóan telefonos vagy személyes kiértesítés módszerével vagy ezek kombinációjával történik.

Riasztási gyakorlás során az érintettek adatainak pontosítása a riasztást végző személyek útján történik.

6. A felkészítés feladatai

6.1.    Felkészülési időszak feladatai:

–    a riasztási gyakorlás időpontjának kijelölése;

–    a beosztási névjegyzék és a beosztó határozatok pontosítása;

–    az értesítő személyek kijelölése, felhívásainak elkészítése;

–    a riasztás során kitöltendő adatlap előkészítése, mely tartalmazza az egyeztetni kívánt személyre vonatkozó adatokat;

–    a személyi kiértesítés érdekében a kiértesítő személyek és a kiértesítő körzetek kijelölése.

6.2.    Gyakorlati (riasztás) időszak feladatai:

Hivatásos Tűzoltóparancsnok:

–    a riasztás gyakorlási feladatai végrehajtására javaslatot tesz a település polgármesterének;

–    szakmailag szervezi, irányítja a jelentkező feladatok végrehajtását;

–    a gyakorlás befejezése után a polgármesterrel összesítést készít a riasztási gyakorlás végrehajtásáról, annak tapasztalatairól.

Polgármester:

–    elrendeli a riasztási gyakorlást;

–    meghatározza a beosztási névjegyzék alapján a riasztandó személyek körét;

–    a kiértesítő személyek részére meghatározza a feladataikat;

–    folyamatosan ellenőrzi a feladatok végrehajtását.

Kiértesítő:

–    az értesített személy adatainak pontosítása az előkészített adatlapon.

7. Riasztás ideje

2020. év …………… hó …-n ….00

8. A riasztásban részt vevő személyek tervezett létszáma

Kiértesítő állomány:

– kijelölt személyek:    fő

– egyéb kiértesítő:    fő

Kiértesített állomány:     fő

Összesen:    fő

9. Felkészítés ideje

2020. év …………… hó …-n ….00

10. A felkészítésben részt vevő személyek tervezett létszáma

Felkészítendő állomány:

– … egység:    fő

– … egység:     fő

Összesen:     fő

11. A riasztási gyakorlás logisztikai biztosítása

A kiértesítő személyek feladatra történő felszerelése, dokumentumokkal történő ellátása az elrendelő feladata.

3. melléklet a 2/2020. (III. 6.) BM OKF utasításhoz

Fejléc/igazgatóság/kirendeltség

Szám:

Jóváhagyom!

Település, 2020. -n.

Név, rendfokozat

igazgató/kirendeltségvezető

FOGLALKOZÁSI JEGY

Időpont:

Előadó:

Időtartam:

Helyszín:

Tárgy:

Tematika részletezése:

Elméleti felkészítés:

Gyakorlati felkészítés:

Készítette:

Település, 2020. -n.

Név, rendfokozat

beosztás

4. melléklet a 2/2020. (III. 6.) BM OKF utasításhoz

FINANSZÍROZÁSI TERV

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ÉS ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK 2020. ÉVI FELKÉSZÍTÉSÉNEK KIADÁSAIRÓL

Ssz.

Dátum
(hónap)

Helyszín
(település)

Felkészített
pv. szervezet/önkéntes mentőszervezet

Létszám
(fő)

Igény szerinti szállító- és anyagmozgató eszköz

Igény szerinti anyag és eszköz

Egyéb költségek

Tervezett költségek

Idegen forrás megnevezése
(önkormányzat, megyei/helyi védelmi bizottság stb.)

Típus

Darab-
szám

Tervezett üzemanyag és fenntartási költség*
A

Megnevezés

Mennyiség

Tervezett költség
B

Jogcím

Tervezett költség
C

Intézményi forrás terhére
D

Idegen forrás terhére
E

Összesen
(A+B+C) = (D+E)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Szállítóeszköz típusának és az igénybevétel során várható futásteljesítményének figyelembevételével.

5. melléklet a 2/2020. (III. 6.) BM OKF utasításhoz

KIMUTATÁS

A POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK ÉS AZ ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK 2020. ÉVI FELKÉSZÍTÉSEINEK ÜTEMEZÉSÉHEZ

Ssz.

Helyszín (település)*

Dátum
(hónap)

Felkészítés típusa

Szervezeti egység típusa

Nemzeti minősítés
típusa

Létszám (fő)

Felkészített polgári védelmi szervezet/önkéntes mentőszervezet megnevezése

Rendeltetése

Típusa

Tervezett költség** (Ft)

Elmélet

Gyakorlat

(Munkahelyi, települési, járási, területi)

(Önkéntes, köteles)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

0

* Az igazgatóság teljes illetékességi területére vonatkozóan, folytatólagosan.

** A 4. melléklet Tervezett költségek, Összesen oszlopban meghatározott összegnek megfelelően.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!