nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2020. (III. 6.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervek közötti kiválasztási eljárás alapjául szolgáló központi és helyi belső utánpótlási adatbázisról
2020-03-08
infinity
2
Jogszabály

5/2020. (III. 6.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek közötti kiválasztási eljárás alapjául szolgáló központi és helyi belső utánpótlási adatbázisról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényre – a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények (a továbbiakban együtt: bv. szerv) hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló személyi állományi tagjaira (a továbbiakban együtt: személyi állomány) terjed ki.

2. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 124. §-a alapján a szolgálati beosztás az adott bv. szerv, ennek hiányában a büntetés-végrehajtási szervezet aktív személyi állományából kiválasztással történő betöltésére vonatkozó kötelezettség a Hszt. 5. §-ában foglalt egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése céljából irányadó a bv. szerv rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló személyi állományi tagjaira is.

II. FEJEZET

A HELYI ÉS A KÖZPONTI BELSŐ UTÁNPÓTLÁSI ADATBÁZIS

3. Az erőforrásbázis kialakítása érdekében minden bv. szerv Helyi Belső Utánpótlási Adatbázist (a továbbiakban: Helyi Adatbázis) vezet önként jelentkező személyi állományi tagjairól.

4. A BVOP Központi Belső Utánpótlási Adatbázist (a továbbiakban: Központi Adatbázis) vezet a bv. szervek azon önként jelentkező személyi állományi tagjairól, akik nyilatkoznak Központi Adatbázisba vételükről.

5. A Helyi Adatbázis vezetése a bv. szerv személyügyi szakterületének, a Központi Adatbázis vezetése a BVOP Humán Szolgálatának (a továbbiakban: Szolgálat) a feladata.

6. A Helyi Adatbázist az 1. és 2. mellékletben szereplő nyilatkozatok papíralapú és a 3. melléklet szerinti táblázat elektronikus rendszerezésével kell kialakítani a releváns tartalmi elemek (képzettség, végzettség, szolgálati idő, minősítés stb.) tekintetében az áttekinthetőség és egyszerű lekérdezhetőség biztosítása érdekében.

7. A bv. szerv személyügyi szakterülete kizárólag a Helyi Adatbázisban rögzíti a személyi állomány azon tagját, aki 1. melléklet szerinti nyilatkozatában nem kéri a Központi Adatbázisba való felvételét.

8. A bv. szerv személyügyi szakterülete a Központi Adatbázisba jelentkező személyi állományi tagok 1. és 2. melléklet szerinti dokumentumainak egy másolati példányát, továbbá a 3. melléklet szerinti táblázatot a nyilatkozattételt követő 8 munkanapon belül továbbítja a Szolgálat részére.

9. A Helyi Adatbázis aktualizálása érdekében a bv. szerv személyügyi szakterülete minden év április 30-áig felülvizsgálja az adatok (személyes adatok, beosztásváltozás stb.) helytállóságát. Amennyiben az adatváltozás indokolja, a 4. melléklet alapján ismételten nyilatkoztatja a személyi állományi tagot a Helyi Adatbázisban történő feltüntetése további fenntartásáról.

10. A bv. szerv személyügyi szakterülete a Helyi Adatbázis évenkénti felülvizsgálata és a személyi állományi tagok nyilatkoztatása alapján minden év május 31-éig tájékoztatja a Szolgálatot a Központi Adatbázist érintő esetleges változásokról.

11. A bv. szerv személyügyi szakterülete a Helyi Adatbázisból haladéktalanul törli a személyi állományi tagot kérelmére vagy jogviszonyának megszűnésekor, továbbá a Központi Adatbázisban is nyilvántartott személyi állományi tag esetén 8 munkanapon belül intézkedik a Szolgálat tájékoztatásáról.

III. FEJEZET

UTÁNPÓTLÁSI ELJÁRÁSREND

12. Betölthető szolgálati beosztás esetén a bv. szerv megkísérli a belső szabályozó eszközeiben meghatározott helyi kiválasztási eljárásrend keretében a Helyi Adatbázisban nyilvántartott személyi állományi taggal betölteni a szolgálati beosztást. Amennyiben a kiválasztási eljárás nem vezet eredményre, a személyügyi szakterület haladéktalanul megkeresi a Szolgálatot a Központi Adatbázisból történő alkalmas személyek kiajánlása céljából. A megkeresésben meg kell jelölni az aktuális beosztáshoz – a Hszt.-ben és a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben meghatározott képzettségi követelményeken felül – elvárt főbb szakmai és egyéni kompetenciákat.

13. A megjelölt feltételek alapján a Szolgálat 8 munkanapon belül leválogatja a Központi Adatbázisból az alkalmas személyeket, akik nyilatkozatuk, életpályájuk, képzettségük, szolgálati idejük és egyéb kompetenciáik alapján megfelelnek a beosztás betöltéséhez szükséges követelményeknek, és adataikat továbbítja az érintett bv. szerv vezetője részére.

14. A bv. szerv személyügyi szakterülete a belső szabályozó eszközeiben meghatározott kiválasztási eljárásrend szerinti bizottsági ülést követően 8 munkanapon belül írásos előterjesztést tesz az állományilletékes parancsnok részére a beosztás betöltésére alkalmas személyt illetően.

15. A munkáltatói döntés eredményéről a bv. szerv személyügyi szakterülete haladéktalanul értesíti a Szolgálatot, melynek keretében tájékoztatást ad a tervezett intézkedésről.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

17.1

18. Valamennyi bv. szerv köteles a tárgyban kiadott belső szabályozó eszközeit jelen utasításban foglaltak alapján felülvizsgálni.

1. melléklet az 5/2020. (III. 6.) BVOP utasításhoz

NYILATKOZAT

*Helyi/Központi Adatbázisba vételről

Alulírott …………………………………… hivatásos/rendvédelmi alkalmazott/munkavállaló nyilatkozom, hogy hozzájárulok *alacsonyabb/azonos/magasabb szolgálati beosztásba/munkakörbe helyezésemhez/hivatásos állományba vételemhez, továbbá tudomásul veszem a *Helyi/Központi Adatbázisba történő felvételemhez szükséges adatok nyilvántartásba vételét és kezelését, melyre vonatkozó adataimat és a motivációimat tartalmazó Adatlapot csatolom.

Az adatkezeléssel összefüggő tényekről és jogaimról előzetes tájékoztatásban részesültem.

Kelt, dátum

Nyilatkozó:

…………………………………………….

név (rendfokozat)

______________________________

* Megfelelő rész aláhúzandó (akár több lehetőség is).

Melléklet: Adatlap

2. melléklet az 5/2020. (III. 6.) BVOP utasításhoz

ADATLAP

Központi/Helyi Adatbázisba kerüléshez

Személyes adatok

Családi neve:

 

Utóneve:

 

Rendfokozata (amennyiben hivatásos):

 

Jelenlegi beosztása/munkaköre:

 

Rendelkezési állományú esetén, annak jogcíme:

 

Bv. szerv neve:

 

Szervezeti elem (szakterület):

 

Születési hely, idő:

 

Állandó lakhelye (irányítószámmal):

 

Tartózkodási helye (irányítószámmal):

 

Telefon:

 

E-mail-cím:

 

Családi állapotra vonatkozó adatok

Családi állapota:

 

Eltartott gyermekek száma:

 

Képzettségek, végzettségek adatai

Legmagasabb polgári iskolai végzettsége:

 

Szakképzettségei:

 

Idegennyelv-ismeret:

 

Rendészeti szakképzettségei:

 

Utánpótlási adatbankban szerepel:

 

Szakmai életút adatai

Szolgálati viszony kezdete:

 

Foglalkoztatási jogviszony típusa:

 

Fontosabb beosztásai:

 

Minősítése (elmúlt 2 év):

 

Elismerések (elmúlt 5 évben):

 

Fegyelmi fenyítések, büntetőügyek:

 

Egészségi alkalmasság eredménye:

 

Pszichikai alkalmasság eredménye:

 

Fizikai alkalmasság eredménye:

 

Előmeneteli irányok

Pályázott beosztás/munkakör:

 

Pályázott szakterület:

 

Pályázott bv. szerv:

 

Egyéb megjegyzés:

 

Kelt, dátum

Nyilatkozó:

…………………………………………….

név (rendfokozat)

A munkaügyi adatok helytállóságát ellenőriztem:

……………………………………………………

személyügyi szakterület vezetője

3. melléklet az 5/2020. (III. 6.) BVOP utasításhoz

KÖZPONTI/HELYI ADATBÁZIS
(bv. szerven belüli/bv. szervek közötti)

Sor-
szám

Név

Adóazonosító jel

Születési idő

Foglalkoztatási
jogviszony
típusa

Viselt rendfokozat
(amennyiben hivatásos)

Beosztás/munkakör

Bv. szerv
neve

Tényleges
bv. szolgálati idő
kezdete

Fizetési fokozat
szempontjából megállapított szolgálati idő
kezdete

Legmagasabb
polgári
vagy
rendvédelmi iskolai végzettség

Szakképzettség

Legmagasabb
rendészeti
szakmai végzettség

Pályázott
bv. szerv

Pályázott
beosztás/
munkakör

A beosztás/munkakör
betöltéséhez szükséges követelményeknek megfelel

1.

Minta Péter

8999666555

ÉÉ/HH/NN

hivatásos/
rendvédelmi alkalmazott

c. főtörzs-
őrmester

biztonsági felügyelő

Példa Bv. Intézet

ÉÉ/HH/NN

ÉÉ/HH/NN

Tiszavirág Gimnázium

autószerelő

bv. felügyelő

Távoli
Bv. Intézet

ködvágó

igen/nem

4. melléklet az 5/2020. (III. 6.) BVOP utasításhoz

NYILATKOZAT

*Helyi/Központi Adatbázisba vétel fenntartásáról

Alulírott ……………………………………………… hivatásos/rendvédelmi alkalmazott/munkavállaló nyilatkozom, hogy korábbi szándéknyilatkozatomnak megfelelően fenntartom és tudomásul veszem adataimnak a bv. szerv Központi/Helyi Adatbázisában történő nyilvántartását.

Kelt, dátum

Nyilatkozó:

…………………………………………….

név (rendfokozat)

_____________________

* Megfelelő rész aláhúzandó (akár mindkettő).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!