nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2020. (III. 25.) BVOP utasítás
a Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről
2020-04-03
infinity
2
Jogszabály

8/2020. (III. 25.) BVOP utasítás

a Befogadási és Fogvatartási Bizottság működéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 96. § (4) bekezdésére – a Befogadási és Fogvatartási Bizottság feladatainak, összetételének és eljárásrendjének egységes szabályozása érdekében a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságra (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. intézet), az elítéltek kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban: bv. gazdasági társaság, a bv. intézet és bv. gazdasági társaság a továbbiakban együttesen: munkáltató) terjed ki.

2. A Befogadási és Fogvatartási Bizottságot (a továbbiakban: BFB) a parancsnok döntése alapján a parancsnokhelyettes vagy a büntetés-végrehajtási osztályvezető, annak távollétében a büntetés-végrehajtási osztályvezető-helyettes vezeti.

3. A BFB ülésein kötelezően részt vesz a biztonsági osztályvezető, a büntetés-végrehajtási osztályvezető, a munkáltatás-biztonsági vezető, vagy az általuk kijelölt személyek, a nyilvántartási szakterület képviselője, az illetékes reintegrációs tiszt, az egészségügyi szakterület képviselője és a gazdasági vezető által megbízott személy. Indokolt esetben a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő és az Emberi Erőforrás Operatív Program tanácsadó is részt vesz a BFB ülésén. A bv. gazdasági társaság további képviselőit az ügyvezető jelöli ki a bv. gazdasági társaság személyi állományából.

4. A BFB ülését heti rendszerességgel szükséges összehívni. A határozatképesség biztosítása érdekében a részvételre kötelezett tagok helyettesítéséről a szakterületi vezetők kötelesek gondoskodni.

5. A BFB a döntésének kialakításához meghallgatja az elítéltet, beszerzi, megismeri az illetékes szakterületek, valamint a tagok véleményét, majd dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben. Amennyiben a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 96. § (2) bekezdése alapján a fogvatartott személyes meghallgatása mellőzhető, ennek tényét és indokát a BFB írásban rögzíti. Konszenzus hiányában a BFB vezetője szavazásra bocsátja a kérdést, szavazategyenlőség esetén a BFB vezetőjének véleménye dönt. Amennyiben szavazásra kerül sor, annak eredményét a BFB jegyzőkönyvben rögzíti.

II. FEJEZET

A BFB HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ EGYES FELADATOK SZABÁLYAI

6. A BFB az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 90. § (3) bekezdésének betartása mellett dönt a Bv. tv. 96. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben.

7. Ha a reintegrációs őrizet végrehajtását a büntetés-végrehajtási bíró megszüntette, vagy az ügyészség a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét elrendelte, az elítélt elővezetését követően – amennyiben arra hivatali munkaidőben kerül sor – a BFB-nek soron kívül ülést kell tartania az elítélt rezsim- és biztonsági kockázati besorolásának megállapítása céljából. Hivatali időn kívüli befogadás esetében a besorolást a következő munkanapon kell végrehajtani.

8. A megőrzésre szállított elítélt biztonsági kockázatba sorolását felül kell vizsgálni az ideiglenes elhelyezést biztosító bv. intézetben, amennyiben az előállítása során a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős vagy nem jogerős ítéletet kapott, megőrzésről visszaszállítását követően a soron következő BFB ülésre elő kell állítani, és felül kell vizsgálni a rezsimbe és a biztonsági kockázatba sorolását.

9. Az elítélt munkába állítása és annak módosítása körében hozott döntése során a BFB figyelembe veheti az elítélt rendkívüli események megelőzése és felszámolása érdekében tanúsított együttműködő magatartását is.

10. Az elítélt az első munkába állításkor a Bv. tv. 225. §-a, a letartóztatott a Bv. tv. 394. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozni köteles. Ha az elítélt vagy a letartóztatott e hozzájárulást visszavonja, a BFB a munkahelyről soron kívül leváltja.

11. Az elítéltnek a munkáltató őrzött területén kívüli foglalkoztatása esetén az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásáról a BFB dönt.

12. Az elítélt másik munkahelyre vagy munkakörbe való áthelyezése, illetve leváltása alapos okból kezdeményezhető. Amennyiben a BFB a javaslat alapján a fogvatartottat leváltja, megvizsgálja új munkahely, munkakör kijelölésének lehetőségét.

13. Az elítélt írásban, az indok megjelölésével kérheti leváltását, másik munkahelyre vagy munkakörbe történő áthelyezését, melyről a BFB 15 napon belül dönt.

14. Az elítélt munkahelyének, munkakörének megváltoztatásáról való döntés során a BFB az elítélt rezsimbe és biztonsági kockázati csoportba sorolását is felülvizsgálja.

15. Amennyiben az elítélt rezsimbe, illetve biztonsági kockázati csoportba sorolása megváltozik, a BFB annak munkahelyét és munkakörét felülvizsgálja.

16. Az elítélt meghallgatása során a BFB összeveti az elítélt digitális fényképét az aktuális megjelenésével, illetve meggyőződik a számítógépes rendszerben rögzített indexkép személyazonosításra való alkalmasságáról. Amennyiben az elítélt fényképe aktualitását vesztette, a BFB vezetője haladéktalanul intézkedik új fénykép elkészítésére. Az aktuális fénykép elkészültéig az elítélt a munkahelyére nem kísérhető le.

17. A BFB vezetője a foglalkoztatásról szóló döntést a bizottsági ülésen közli az elítélttel, amennyiben a munkáltatás mellett döntött, tájékoztatja, hogy melyik munkahelyet, munkakört jelölte ki részére. A BFB elítélt munkáltatását meghatározó döntését a munkáltatási könyv és engedély megfelelő rovataiban rögzíteni kell.

18. A BFB rendszeresen – legalább háromhavonta – felülvizsgálja a munkaképes, jogszabály alapján munkavégzésre kötelezett és nem dolgozó elítélt munkába állításának lehetőségét. A felülvizsgálat megtörténtét a számítógépes nyilvántartó rendszerben regisztrálni szükséges, amelyről az elítélt – kérelmére – tájékoztatást kaphat.

III. FEJEZET

A BFB SAJÁTOS KEZELÉSI IGÉNYŰ ELÍTÉLTEK SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT RÉSZLEGEKKEL KAPCSOLATOS EGYES FELADATAI

19. A Bv. tv. 105–109/A. §-a szerinti sajátos kezelési igényű részlegre elhelyezés alkalmazása és megszüntetése esetén a döntésről a BFB az elítéltet írásban tájékoztatja, a hosszúidős speciális részlegre vonatkozó döntés esetében az elítéltet haladéktalanul értesíteni kell.

20. A gyógyító-terápiás részlegre helyezés során a BFB megvizsgálja a terápiás foglalkoztatás lehetőségét, amelyről az elítéltet haladéktalanul írásban értesíteni kell.

21. A Bv. tv. 108. § (4)–(5) bekezdésében megfogalmazottak észlelése esetén a drogprevenciós részlegről történő kihelyezésről a BFB haladéktalanul, de legkésőbb a soron következő ülésen dönt.

22. Az alacsony biztonsági kockázatú részlegre helyezés során a BFB a Bv. tv. 109. § (1) bekezdése szerint jár el. A Bv. tv. 109. § (3) bekezdésében rögzített esetben a BFB haladéktalanul, de legkésőbb az elítélt ellen indított fegyelmi eljárás jogerős lezárása után, a soron következő BFB ülésen felülvizsgálja a fogvatartott elhelyezését.

23. Amennyiben a BFB az IM rendelet 115. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az elítélt társadalmi kötődés programba helyezéséről hoz döntést, azt az elítélt meghallgatásakor szóban közölnie kell, az erről hozott határozatot pedig legkésőbb a következő munkanap végéig át kell adni az elítélt részére, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő egyidejű értesítése mellett.

IV. FEJEZET

A BFB VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS JAVASLATTÉTELI JOGKÖRE

24. A bv. intézet parancsnokának hatáskörei kapcsán a BFB véleményezési, illetve javaslattételi feladatokat is elláthat, így különösen:

a) javaslatot készít a bv. intézet parancsnoka számára a biztonsági zárkába vagy részlegre helyezés elrendeléséhez, valamint időtartamának meghosszabbításához,

b) javaslatot készít a családterápiás foglalkozás engedélyezéséhez,

c) javaslatot tesz a kiemelt figyelmet érdemlő elítéltek egyéni kezelési utasításához, egyénre szabott mozgatási, kezelési és egyéb speciális szabályokat tartalmazó helyi rendelkezéséhez az elítélt jogainak és kötelezettségeinek teljesítésére, elhelyezésére, ellenőrzésére, a bv. intézeten belüli és azon kívüli mozgására, valamint kapcsolattartására vonatkozó szabályok kialakítására,

d) javaslatot tesz a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők részére létrehozott részlegen történő elhelyezésre,

e) az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panaszt véleményezi és a parancsnok részére döntésre felterjeszti.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

26.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!