nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet
a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről
2020-03-29
2020-03-29
0
Jogszabály

72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet

a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A fekvőbeteg szakellátást, illetve a fekvőbeteg szakellátáshoz kapcsolódó járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) fenntartója – a fenntartó személyétől függetlenül – valamennyi telephelyén fokozott figyelemmel gondoskodik a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a szükséges egészségügyi felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek (a továbbiakban együtt: egészségügyi készlet) megóvásáról.

2. § (1) A költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználásának ellenőrzésére a rendészetért felelős miniszter javaslatot tesz – szükség esetén a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) véleményének kikérését követően – az egészségügyi intézményhez kórházparancsnok kirendelésére.

(2) A kórházparancsnok részére a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök megbízólevelet állít ki. A megbízólevél kiállítását követően a kórházparancsnokot az egészségügyi intézményhez a rendészetért felelős miniszter rendeli ki.

(3) A kórházparancsnok tevékenységét a rendészetért felelős miniszter – a 3. §-ban meghatározottak szerint – irányítja.

(4) A kórházparancsnoknak a járványveszéllyel összefüggő szabályok betartására, és az egészségügyi készlet megóvására vonatkozó javaslatát az egészségügyi intézmény vezetője köteles végrehajtani.

(5) A kórházparancsnok orvosszakmai kérdésekben nem tehet javaslatot, és nem hozhat döntést.

3. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti jogkörét a rendészetért felelős miniszter az országos kórház-főparancsnok útján gyakorolja, aki meghatározza a kórházparancsnokok tevékenységi körét, és koordinálja tevékenységüket.

(2) Az országos kórház-főparancsnokot és helyettesét a rendészetért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök bízza meg.

(3) Az országos kórház-főparancsnok helyettese egészségügyi intézmény vezetésében jártassággal rendelkező orvos.

4. § Az egészségügyi készlet biztonságával kapcsolatos adatokról az országos kórház-főparancsnok folyamatosan tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert.

5. § (1) Ha az egészségügyi készlet állagának megóvása ezt indokolja, az egészségügyi intézmény vezetője köteles intézkedni az egészségügyi készlet állagának fenntartására és megőrzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi intézménnyel személy- és vagyonvédelmi tevékenységre megkötött hatályos szerződés – több szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén az ilyen szolgáltatás nyújtására vonatkozó részében – megszűntethető.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedés esetén az egészségügyi intézmény igazgatója a 2. § (4) bekezdésére figyelemmel köteles egészségügyi készlet megóvása céljából szerződést kötni.

(4) Az egészségügyi készlet megóvása érdekében az e rendelet alapján kirendelt vagyonőr a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvmt.) meghatározott jogkörét gyakorolja azzal az eltéréssel, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával jogosult az érintett beleegyezése nélkül ruházat, csomag, jármű átvizsgálására a Szvmt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is.

6. § (1) A rendészetért felelős miniszter az 5. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében, továbbá az 5. § (3) bekezdése szerinti intézkedés helyett, vagy ha indokolt azzal együtt, az egészségügyi készlet megóvása céljából

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet vagy

b) a honvédelmi miniszter egyetértésével a Magyar Honvédséget

az egészségügyi készlet biztosításába bevonja.

(2) A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a Magyar Honvédség az e rendelet szerinti eljárásban kijelölt egészségügyi intézmények vonatkozásában ellátja.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladat ellátása során a Magyar Honvédség a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti tagja – a Hvt. 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti őrzés-védelmi feladat ellátása során – a Hvt. 58/A–60. §-ában meghatározott intézkedések megtételére és kényszerítő eszközök alkalmazására jogosult.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!