nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2020. (IV. 3.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2020-04-04
2020-04-04
1
Jogszabály

6/2020. (IV. 3.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet [a továbbiakban: 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet] 2–7. melléklete az 1–6. melléklet szerint módosul.

(2) A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 3. melléklet II. pont 45. alpontjában, 5. melléklet IV. pont 16. alpontjában és 7. melléklet IV. pont 6. alpontjában a „19. §-a” szövegrészek helyébe a „9/A. §-a” szöveg lép.

2. § (1) A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet [a továbbiakban: 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet] 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott kockázati tőkealap-kezelő és ABAK adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 20a. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre terjed ki.”

(2) A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 2–5. melléklete a 7–10. melléklet szerint módosul.

(3) A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet

a) 1. §-ában a „szerinti befektetési alapra” szövegrész helyébe az „1. § a) pontjában meghatározott kockázati tőkealap, magántőkealap és zártkörű ABA kivételével a Kbftv. szerinti befektetési alapra” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (2a)” szöveg,

c) 3. melléklet II. pont 1.29. alpontjában a „19. §-a” szövegrészek helyébe a „9/A. §-a” szöveg

lép.

3. § (1) A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet]

a) 2. és 3. melléklete a 11. és 12. melléklet szerint,

b) 6. és 7. melléklete a 13. és 14. melléklet szerint

módosul.

(2) A 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 3. melléklet II. pont 43. alpontjában és 7. melléklet II. pont 20. alpontjában a „19. és 20. §-a” szövegrészek helyébe a „9/A. §-a” szöveg lép.

4. § (1) A pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet

a) 2–5. melléklete a 15–18. melléklet szerint,

b) 8. és 9. melléklete a 19. és 20. melléklet szerint

módosul.

(2) A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 3. melléklet IV. pont 4.7. alpontjában, 4. melléklet III. pont 1.4. alpontjában és 9. melléklet III. pont 6. alpontjában a „19. §-a” szövegrészek helyébe a „9/A. §-a” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_1.PDF

2. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 3. melléklet II. pont 44. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

44. 9D Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az értékösszegek millió forintra vonatkoznak, de azokat három tizedesjegy pontossággal kell megadni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni, kivéve a 17. és 18. sorban.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak:

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

9D01 Nem névre szóló betét

Ezen a soron az adott tárgynegyedév végi anonim betétek számát és az ezeken felhalmozott összegek együttes állományát forintban kell feltüntetni. Ebben a sorban nem szerepelhet az az állomány, amely esetében az ügyfél átvilágítása megtörtént, de a jogszabályban előírt adatok és nyilatkozatok nem állnak teljeskörűen és megfelelően rendelkezésre.

9D02 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a hitelintézetnek nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

9D021 ebből: ügyfélkövetelés

A 9D02 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a hitelintézettel szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

9D022 ebből: ügyfélkötelezettség

A 9D02 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a hitelintézettel szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

9D03 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (például: képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 9D03 sorban kimutatott adatokat a 9D0311-9D0334 sorban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 9D03 sor nagyobb vagy egyenlő a 9D032 kezdetű sorok, illetve a 9D033 kezdetű sorok összegénél.

9D0311 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát.

9D0312 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

9D0313 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

9D03131 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

9D03132 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy ügyfele kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

9D03133 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek az adatszolgáltatónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

9D0321 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

9D0322 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében amiatt világította át az adatszolgáltató, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

9D0323 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világítottak át, mert a Pmt. 3. § 37. pontja szerinti ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

9D0324 Háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzátutalás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell kimutatni azon ügyfél-átvilágítások számát, illetve az érintett pénzátutalások forintösszegét, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján amiatt világították át, mert háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzátutalást teljesítettek a részükre, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, így átvilágításukra még nem került sor.

9D0331 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

9D03321 Saját pénzváltás miatti átvilágítás

Itt kell feltüntetni az adatszolgáltató által közvetlenül, eseti ügyfélnek végzett pénzváltás miatti átvilágítások számát és a váltáskori kifizetett vagy átvett forintösszegek összegét. Amennyiben külföldi valutáról külföldi valutára történik a váltás, akkor úgy kell számolni, mintha külföldi valutáról forintra, majd külföldi valutára történő váltásról lenne szó, és ilyenkor a magasabb forintösszeggel kell számolni.

9D03322 Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás

A pénzváltó közvetítő által végzett átvilágításnál a 9D03321 sorhoz hasonló módon számítva a pénzváltó közvetítő által végzett ügyfél-átvilágítások számát és az ügyfelek váltásainak forintösszegét kell feltüntetni.

9D03331 Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás

A saját zálogtevékenység kapcsán, négymillió-ötszázezer forint becsértéket elérő vagy meghaladó zálogtárggyal (több összefüggő tranzakció esetén zálogtárgyakkal), egy vagy több összefüggő tranzakció végrehajtása miatt történt ügyfél-átvilágítások számát és az ezen tranzakciók során kifizetett forintösszegeket kell feltüntetni.

9D03332 Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás

A zálogházi közvetítő által a négymillió-ötszázezer forint becsértéket elérő vagy meghaladó zálogtárggyal (több összefüggő tranzakció esetén zálogtárgyakkal), egy vagy több összefüggő tranzakció végrehajtása miatt történt ügyfél-átvilágítások számát és az ezen tranzakciók során kifizetett forintösszegeket kell feltüntetni.

9D0334 Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás

A Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pontjában meghatározott, nem pénzváltó és nem zálogházi közvetítői tevékenységet végző közvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

9D04 Stabilitás Megtakarítási Számla

Ebben a sorban az adott negyedév végi Stabilitás Megtakarítási pénzszámlák számát és a pénzszámlákon felhalmozott, illetve az ezekhez tartozó értékpapírszámlákon kezelt értékpapírok negyedév végi értékelése szerint megállapított értékének együttes összegét kell feltüntetni.

9D05 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

9D06 Okmányos ügyletek

Ezen a soron kell jelenteni a kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos akkreditívek és okmányos beszedések tárgynegyedévi darabszámát, illetve millió forintban meghatározott értékösszegét.

9D07 Saját bejelentések

Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

9D0711 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 9D07 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

9D0712 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 9D07 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

9D0713 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ebben a sorban kell szerepeltetni a 9D07 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

9D072 Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek

Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. pénzváltás, készpénzátutalás) bonyolított le.

9D08 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

9D081 ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 9D08 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltató kezdeményezte.

9D082 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 9D08 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapán a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 9D081 és 9D082 sorok összege kiadja a hitelintézet által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

9D083 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 9D08 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

9D09 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

9D10 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

9D11 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés

Ebben a sorban azoknak az ügyfeleknek a számát kell jelenteni, akikkel az adatszolgáltató adott negyedévben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot.”

3. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_2.PDF

4. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 5. melléklet IV. pont 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

15. 25C Pénzügyi vállalkozások – Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az értékösszegek ezer forintra vonatkoznak, de azokat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

25C01 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ezen a soron kell feltüntetni a tárgynegyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a pénzügyi vállalkozásnak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

25C011 ebből: ügyfélkövetelés

A 25C01 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a pénzügyi vállalkozással szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

25C012 ebből: ügyfélkötelezettség

A 25C01 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a pénzügyi vállalkozással szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

25C02 Összes ügyfél-átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (például: képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 25C02 sorban kimutatott adatokat a 25C0211-25C0232 sorban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 25C02 sor nagyobb vagy egyenlő a 25C022 kezdetű sorok, illetve a 25C023 kezdetű sorok összegénél.

25C0211 Normál ügyfél-átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott ügyfél-átvilágítások számát.

25C0212 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

25C0213 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

25C02131 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

25C02132 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ezen a soron azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy ügyfele kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

25C02133 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek az adatszolgáltatónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

25C0221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, ahol az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

25C0222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint amiatt világította át az adatszolgáltató, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

25C0223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ezen a soron kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világítottak át, mert a Pmt. 3. § 37. pontja szerinti ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

25C0231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ezen a soron a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

25C0232 Közvetítő által végzett átvilágítás

Ezen a soron a Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pontjában meghatározott, közvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

25C03 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni adott negyedévben, készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

25C04 Okmányos ügyletek

Ezen a soron kell jelenteni a kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos akkreditívek és okmányos beszedések tárgynegyedévi darabszámát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét.

25C05 Saját bejelentések

Ezen a soron az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

25C0511 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 25C05 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

25C0512 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 25C05 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

25C0513 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen soron kell szerepeltetni a 25C05 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

25C052 Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek

Ezen a soron azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. pénzváltás, készpénzátutalás) bonyolított le.

25C06 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Ezen a soron azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

25C061 ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 25C06 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltató kezdeményezte.

25C062 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 25C06 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, mely esetekben az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 25C061 és 25C062 sorok összege kiadja a pénzügyi vállalkozás által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

25C063 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

Ezen a soron a 25C06 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

25C07 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

25C08 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Ezen a soron azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

25C09 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés

Azon ügyfelek száma, akikkel az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot.”

5. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_3.PDF

6. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 38/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 7. melléklet IV. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. 86A Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az értékösszegek ezer forintra vonatkoznak, de azokat két tizedesjegy pontossággal kell megadni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, vagy az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forintösszegen kell szerepeltetni.

Devizaügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, vagy az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forintösszegen kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban darabszámra, az értékösszegeket ezer forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

86A01 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél az adatszolgáltatónak nem áll rendelkezésre ügyfeléről az összes szükséges adat, a Pmt 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

86A011 ebből: ügyfélkövetelés

A 86A01 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése az adatszolgáltatóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

86A012 ebből: ügyfélkötelezettség

A 86A01 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az adatszolgáltatóval szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

86A02 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 86A02 sorban kimutatott adatokat a 86A0211-86A0232 sorban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően és a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 86A02 sor nagyobb vagy egyenlő a 86A022 kezdetű sorok, illetve a 86A023 kezdetű sorok összegénél.

86A0211 Normál ügyfél-átvilágítás

Itt kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

86A0212 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

86A0213 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

86A02131 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

86A02132 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vele közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

86A02133 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek az adatszolgáltatónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

86A0221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet az adatszolgáltató a Pmt.
6. § (1) bekezdés a) pontja szerint világította át.

86A0222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket a Pmt.
6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tárgynegyedévben amiatt világította át az adatszolgáltató, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások összegét kell feltüntetni.

86A0223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világították át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott, ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, amelyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások összegét kell feltüntetni.

86A0224 Háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzátutalás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell kimutatni azon ügyfél-átvilágítások számát, illetve az érintett pénzátutalások forintösszegét, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján amiatt világították át, mert háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzátutalást teljesítettek a részükre, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, így átvilágításukra még nem került sor.

86A0231 Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás átvétele

A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett, és az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

86A0232 Pénzforgalmi közvetítő által végzett átvilágítás

Itt kell feltüntetni a Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pont c) alpontjában meghatározott közvetítők által végzett átvilágítások számát.

86A03 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ezen a soron kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

86A04 Okmányos ügyletek

Ezen a soron kell jelenteni a kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos akkreditívek és okmányos beszedések tárgynegyedévi darabszámát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét.

86A05 Saját bejelentések

Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

86A0511 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

Ezen a soron kell feltüntetni a 86A05 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

86A0512 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 86A05 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

86A0513 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

A 86A05 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

86A052 Bejelentésekből külföldi fizető eszközben bonyolított ügyletek

Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. készpénzátutalás) bonyolított le.

86A06 Bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

86A061 ebből: szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 86A06 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltató kezdeményezte.

86A062 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 86A06 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapán a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 86A061 és 86A062 sorok összege kiadja az adatszolgáltató által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

86A063 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 86A06 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

86A07 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

86A08 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

86A09 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítés

Azon ügyfelek száma, akikkel az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot.”

7. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_4.PDF

8. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 3. melléklet II. pont 1.28. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.28. 37C Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

A táblában a tárgynegyedévre vonatkozó és az év elejétől halmozott adatokat kell szerepeltetni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell megadni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

A táblában használt fogalmak

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

37C1 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

A tárgynegyedév végén azon ügyfelek száma, amelyeknél az adatszolgáltatónak nem áll rendelkezésére ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

37C11 ebből: ügyfélkövetelés

A 37C1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése az adatszolgáltatóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható.

A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

37C12 ebből: ügyfélkötelezettség

A 37C1 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az adatszolgáltatóval szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható.

A „Fő, ill. darab” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

37C2 Összes ügyfél-átvilágítás

A tárgyidőszakban lefolytatott normál, egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítások összesített száma. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (például: képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 37C2 sorban szereplő adatokat a 37C21, a 37C22, illetve a 37C23 kezdetű sorokban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Az utóbbi két alábontás nem teljes körű.

37C211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

A Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások száma.

37C212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

A Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások száma.

37C2121 37C212-ből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

37C2122 37C212-ből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

A 37C212 sorból azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az adatszolgáltató a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

37C2123 37C212-ből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A 37C212 sorból azon ügyfél-átvilágítások száma, ahol az ügyfelek az adatszolgáltatónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így az átvilágítás a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

37C213 Normál ügyfél-átvilágítás

Az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások száma.

37C221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon átvilágítások száma, ahol az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján világították át.

37C222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Azon ügyfél-átvilágítások száma, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján amiatt világította át az adatszolgáltató, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően az adatszolgáltató nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. A ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

37C223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Azon átvilágítások száma, ahol az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése értelmében amiatt világították át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, amelyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. Az adatszolgáltató belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. A sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell szerepeltetni.

37C231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

A Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások száma.

37C232 Közvetítő által végzett átvilágítás

A Bszt. 111. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott közvetítők által végzett átvilágítások száma.

37C3 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Az adott negyedévben készpénzben teljesített azon ügyletek száma, illetve teljes forintösszege, amelyek értéke elérte a tízmillió forintot.

37C4 Saját bejelentések

Az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések összesített száma, illetve a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

37C411 37C4-ből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 37C4 sorból az adatszolgáltató által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

37C412 37C4-ből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 37C4 sorból az adatszolgáltató által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

37C413 37C4-ből: a Kit. alapján tett bejelentések

A 37C4 sorból az adatszolgáltató által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére az adott időszakban küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

37C42 Bejelentésekből külföldi fizetőeszközben lebonyolított ügyletek

Azokat az ügyleteket kell szerepeltetni, amelyeket az adatszolgáltató devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió), illetve valutában (pl. pénzváltás, készpénzátutalás) bonyolított le.

37C5 Bejelentésekből: 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell szerepeltetni, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

37C51 37C5-ből: az adatszolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 37C5 sorból azon bejelentések, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapán az adatszolgáltató kezdeményezte.

37C52 37C5-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 37C5 sorból azon bejelentések, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 37C51 és 37C52 sorok összege kiadja az adatszolgáltató által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

37C53 37C5-ből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 37C5 sorból azon bejelentések, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

37C6 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

A bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések száma és összege.

37C7 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azon ügyfelek számát és azok teljes ügyfélkövetelését kell szerepeltetni, amelyeknél az adatszolgáltató általi zárolásra azért került sor, mert az ügyfél valamely, az adatszolgáltató által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán szerepelt, és ezt az adatszolgáltató a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

37C8 Privátbanki ügyfélkapcsolat létesítése

Azon ügyfelek száma, akikkel az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet szerint, vezetői jóváhagyás mellett létesített privátbanki üzleti kapcsolatot.”

9. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_5.PDF

10. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 39/2019. (XI. 20.) MNB rendelet 5. melléklet II. pontja a következő 18a. alponttal egészül ki:

18a. 59NF Nyilatkozat a Kbftv. 1. § a) pontjában meghatározott, az MNB felügyelete alóli mentesüléshez szükséges feltételekről

A tábla kitöltése

A táblát az a kockázati tőkealap-kezelő, ABAK és az ezen típusú fióktelepek jelentik, amelyekre a Kbftv. 1. § a) pontja szerinti, az MNB felügyelete alóli mentesülésre vonatkozó kivételszabály (a továbbiakban: kivételszabály) alkalmazható, illetve amelyek esetében a kivételszabály alkalmazhatósága szempontjából időközben változás állt be.

Az érintett kockázati tőkealap-kezelő a teljes táblát, az érintett ABAK a tábla 59NF2 és 59NF3 sorát tölti ki.

A tábla sorai

59NF1 A kockázati tőkealapokban és magántőkealapokban kezelt eszközök értéke összesen (forint)

A kockázati tőkealap-kezelő által a rendszeres – éves gyakoriságú – adatszolgáltatás teljesítése során a tárgyév végére vonatkozó adatokat, a kivételszabály alkalmazhatóságának változásakor – azaz a feltételek alkalmazhatósága beálltakor vagy megszűnésekor – teljesítendő eseti adatszolgáltatásban a változás napjára vonatkozó adatokat kell feltüntetni.

59NF2 Az ABAK nyilatkozata arról, hogy a Kbftv. 2. § (2) bekezdése szerinti kockázati tőkealap-kezelőnek minősül-e

A lehetséges értékek: „0” – a kivételszabály nem alkalmazható a kockázati tőkealap-kezelőre; „1” – a kivételszabály alkalmazható a kockázati tőkealap-kezelőre; „2”: ezt az értéket a táblát kitöltő egyéb, kockázati tőkealap-kezelőnek nem minősülő ABAK-nak kell beírnia.

59NF3 Az ABAK nyilatkozata arról, hogy olyan ABAK-e, amely egy vagy több, de kizárólag zártkörű ABA-t kezel, amelyeknek ugyanezen ABAK vagy annak anyavállalatai vagy leányvállalatai, vagy ezen anyavállalatok egyéb leányvállalatai az egyedüli befektetői, feltéve, hogy e befektetők maguk nem ABA-k

A lehetséges értékek: „0” – a kivételszabály nem alkalmazható az ABAK-ra; „1” – a kivételszabály alkalmazható az ABAK-ra.”

11. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_6.PDF

12. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 3. melléklet IV. pont 42. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

42. 42B19 Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

A tábla kitöltése csak azon biztosítónak kötelező, amely a Pmt. 1. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § 28. pont g) alpontja értelmében a Pmt. hatálya alá tartozik.

A devizában felmerülő állományi adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak:

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

42B1901 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a biztosítónak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

42B19011 ebből: ügyfélkövetelés

A 42B1901 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a biztosítóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, illetve darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

42B19012 ebből: ügyfélkötelezettség

A 42B1901 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a biztosítóval szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, illetve darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

42B1902 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott és normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 42B1902 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 42B190211-42B19035 sorban három szempont szerint kell tovább bontani. A 42B190211-42B190213 sorban az ügyfél-átvilágítás mélységére tekintettel, a 42B19031-42B19033 sorban a Pmt. 6. §-ának megfelelően, míg a 42B19034 és 42B19035 sorban a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 42B1902 sor nagyobb vagy egyenlő a 42B19031-42B19033 sor, illetve a 42B19034 és 42B19035 sor összegénél.

42B190211 Egyszerűsített ügyfél- átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

42B190212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

42B1902121 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a biztosító a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél, kedvezményezett, biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül.

42B1902122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a biztosító a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél, kedvezményezett, biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

42B1902123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a biztosítónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

42B190213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

42B19031 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

42B19032 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket az adott negyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében amiatt világította át a biztosító, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően a biztosító nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A biztosító belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

42B19033 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket az adott negyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján azért világítottak át, mert a Pmt. 3. § 37. pontja szerinti, ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A biztosító belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

42B19034 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett és a biztosító által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

42B19035 Közvetítő által végzett átvilágítás

Ebben a sorban a Bit. 4. § (1) bekezdés 34. pont b) alpontja és 35. pontja szerinti biztosításközvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

42B1904 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni az adott negyedévben készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

42B1905 Saját bejelentések

A „Fő, illetve darabszám” és az „Összeg” oszlopban a biztosító által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42B190511 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

Itt kell feltüntetni a 42B1905 sorból a biztosító által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42B190512 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

Itt kell feltüntetni a 42B1905 sorból a biztosító által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42B190513 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 42B1905 sorból a biztosító által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42B19052 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek

Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a biztosító devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított.

42B1906 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Ebben a sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a biztosító a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

42B19061 ebből: biztosító által kezdeményezett felfüggesztések

A 42B1906 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapán a biztosító kezdeményezte.

42B19062 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 42B1906 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapán a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 42B19061 és 42B19062 sorok összege kiadja a biztosító által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

42B19063 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 42B1906 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a biztosító a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzése alapján a felfüggesztést meghosszabbította.

42B1907 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt biztosítások számát és összegét kell feltüntetni.

42B1908 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Ebben a sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a biztosító az ügyfél valamely, a biztosító által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

42B1909 12 hónapon belüli visszavásárlások

Ebben a sorban kell szerepeltetni azon kötvények számát, illetve forintértékét, melyek részleges vagy teljes visszavásárlására a szerződéskötést követő 12 hónapon belül, adott negyedévben került sor, és azok szerződésenkénti visszavásárlási értéke meghaladja az ötmillió forintot.

42B1910 30 napon belül felmondott biztosítási szerződések

Ebben a sorban kell szerepeltetni azon biztosítási szerződések számát, illetve forintértékét, melyeket a Bit. 122. § (1) bekezdése alapján a szerződő a biztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül felmondott, és egyszeri díjas biztosítás esetében a díj mértéke elérte vagy meghaladta az ötmillió forintot, vagy egyszeri, illetve folyamatos díjas biztosítás esetében arra a felmondás előtt ötmillió forintot elérő, illetve azt meghaladó összértékű eseti befizetéseket teljesítettek.”

13. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_7.PDF

14. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 40/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 7. melléklet III. pont 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

16. 42Q19 Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában az adatszolgáltató által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni. A tábla kitöltése csak azon biztosítónak kötelező, amely a Pmt. 1. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § 28. pont g) alpontja értelmében a Pmt. hatálya alá tartozik.

A devizában felmerülő állományi adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétől kumulált) oszlopokban fő/darabszám szerint, illetve az értékösszegeket forintban kell megadni.

A táblában használt fogalmak:

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

42Q1901 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a biztosítónak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

42Q19011 ebből: ügyfélkövetelés

A 42Q1901 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a biztosítóval szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, illetve darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

42Q19012 ebből: ügyfélkötelezettség

A 42Q1901 sorból az ügyfél-kötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a biztosítóval szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, illetve darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

42Q1902 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedévben lefolytatott, egyszerűsített, fokozott és normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 42Q1902 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 42Q190211-42Q19035 sorokban három szempont szerint kell tovább bontani. A 42Q190211-42Q190213 sorban az ügyfél-átvilágítás mélységére tekintettel, a 42Q19031-42Q19033 sorban a Pmt. 6. §-ának megfelelően, míg a 42Q19034 és 42Q19035 sorban a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljes körű, ezért a 42Q1902 sor nagyobb vagy egyenlő a 42Q19031-42Q19033 sor, illetve a 42Q19034 és 42Q19035 sor összegénél.

42Q190211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

A sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

42Q190212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

42Q1902121 ebből: kiemelt közszereplő (PEP) átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a biztosító a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél, kedvezményezett, biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül.

42Q1902122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a biztosító a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél, kedvezményezett, biztosítási szerződés alapján a biztosító szolgáltatására jogosult személy, továbbá a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

42Q1902123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a biztosítónál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

42Q190213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

42Q19031 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

42Q19032 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket az adott negyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében amiatt világította át a biztosító, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően a biztosító nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor . A biztosító belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

42Q19033 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket az adott negyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján azért világítottak át, mert a Pmt. 3. § 37. pontja szerinti ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A biztosító belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

42Q19034 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti , más szolgáltató által végzett és a biztosító által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

42Q19035 Közvetítő által végzett átvilágítás

Ebben a sorban a Bit. 4. § (1) bekezdés 34. pont c) alpontja és 35. pontja szerinti biztosításközvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

42Q1904 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni az adott negyedévben, készpénzben teljesített azon ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

42Q1905 Saját bejelentések

A „Fő, illetve darabszám” és „Összeg” oszlopban a biztosító által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42Q190511 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

Itt kell feltüntetni a 42Q1905 sorból a biztosító által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42Q190512 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

Itt kell feltüntetni a 42Q1905 sorból a biztosító által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42Q190513 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 42Q1905 sorból a biztosító által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

42Q19052 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek

Ebben a sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a biztosító devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított.

42Q1906 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Ebben a sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a biztosító a Pmt. 34. § (1) és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

42Q19061 ebből: biztosító által kezdeményezett felfüggesztések

A 42Q1906 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, melyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapán a biztosító kezdeményezte.

42Q19062 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 42Q1906 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, melyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapán a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 42Q19061 és 42Q19062 sorok összege kiadja a biztosító által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

42Q19063 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 42Q1906 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a biztosító a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzése alapján a felfüggesztést meghosszabbította.

42Q1907 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt biztosítások számát és összegét kell feltüntetni.

42Q1908 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Ebben a sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a biztosító az ügyfél valamely, a biztosító által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.

42Q1909 12 hónapon belüli visszavásárlások

Ebben a sorban kell szerepeltetni azon kötvények számát, illetve forintértékét, melyek részleges vagy teljes visszavásárlására a szerződéskötést követő 12 hónapon belül, adott negyedévben került sor, és azok szerződésenkénti visszavásárlási értéke meghaladja az ötmillió forintot.

42Q1910 30 napon belül felmondott biztosítási szerződések

Ebben a sorban kell szerepeltetni azon biztosítási szerződések számát, illetve forintértékét, melyeket a Bit. 122. § (1) bekezdése alapján a szerződő a biztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül felmondott, és egyszeri díjas biztosítás esetében a díj mértéke elérte vagy meghaladta az ötmillió forintot, vagy egyszeri, illetve folyamatos díjas biztosítás esetében arra a felmondás előtt ötmillió forintot elérő, illetve azt meghaladó összértékű eseti befizetéseket teljesítettek.”

15. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_8.PDF

16. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 3. melléklet III. pont 1.22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.22. 71OPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában a pénztár által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedévre vonatkozóan fő/darabszám szerint, illetve összegszerűen kell feltüntetni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

A táblában használt fogalmak

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

71OPM1 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott tárgynegyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a pénztárnak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

71OPM11 ebből: ügyfélkövetelés

A 71OPM1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni.

Ügyfélkövetelés összege: az ügyfélnek a pénztárral szemben fennálló követelése az adott tárgyidőszak végén, azaz a tagi számla aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a tagnak a járadékszolgáltatási időszak végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

71OPM12 ebből: ügyfélkötelezettség

A 71OPM1 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni.

Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben, itt célszerű kimutatni az ügyfélnek a pénztárral szemben a tárgyidőszak végén fennálló esetleges díjtartozását is. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

71OPM2 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 71OPM2 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 71OPM211-71OPM232 sorokban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljeskörű, ezért a 71OPM2 sor nagyobb vagy egyenlő a 71OPM22 kezdetű sorok, illetve a 71OPM23 kezdetű sorok összegénél.

71OPM211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján , a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

71OPM212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.

71OPM2121 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a pénztár a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

71OPM2122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a pénztár a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

71OPM2123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a pénztárnál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

71OPM213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

71OPM221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

71OPM222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján amiatt világította át a pénztár, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően a pénztár nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát , illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

71OPM223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Itt kell szerepeltetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket az adott tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világították át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott, ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

71OPM231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett, és a pénztár által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

71OPM232 Tagszervező által végzett átvilágítás

Ebben a sorban az Öpt. 2. § (4) bekezdés i) pontja szerinti tagszervezési tevékenységet a pénztár részére szerződés alapján végző természetes vagy jogi személy által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

71OPM3 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

71OPM4 Saját bejelentések

A pénztár által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71OPM411 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 71OPM4 sorból a pénztár által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71OPM412 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 71OPM4 sorból a pénztár által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71OPM413 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 71OPM4 sorból a pénztár által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71OPM42 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek

Azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a pénztár devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított le.

71OPM5 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

71OPM51 ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések

A 71OPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a pénztár kezdeményezte.

71OPM52 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 71OPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 71OPM51 és 71OPM52 sorok összege kiadja a pénztár által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

71OPM53 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 71OPM5 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

71OPM6 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

71OPM7 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénztár az ügyfél valamely, a pénztár által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.”

17. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_9.PDF

18. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 5. melléklet II. pont 1.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.12. 71EPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában a pénztár által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedévre vonatkozóan fő/darabszám szerint, illetve összegszerűen kell feltüntetni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon átszámított forint összegen kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció lebonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

A táblában használt fogalmak

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

71EPM1 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a pénztárnak nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

71EPM11 ebből: ügyfélkövetelés

A 71EPM1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfélnek a pénztárral szemben fennálló követelése az adott tárgyidőszak végén, azaz a tagi számla aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a tagnak a járadékszolgáltatási időszak végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

71EPM12 ebből: ügyfélkötelezettség

A 71EPM1 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben, itt célszerű kimutatni az ügyfélnek a pénztárral szemben a tárgyidőszak végén fennálló esetleges díjtartozását is. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

71EPM2 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott vagy normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 71EPM2 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 71EPM211-71EPM232 sorokban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljeskörű, ezért a 71EPM2 sor nagyobb vagy egyenlő a 71EPM22 kezdetű sorok, illetve a 71EPM23 kezdetű sorok összegénél.

71EPM211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

71EPM212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.

71EPM2121 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a pénztár a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

71EPM2122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a pénztár a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

71EPM2123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a pénztárnál nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

71EPM213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

71EPM221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

71EPM222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket az adott tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján amiatt világított át a pénztár, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően a pénztár nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

71EPM223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű, több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Itt kell szerepeltetni azon átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világították át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott, ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A pénztár belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

71EPM231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett, és a pénztár által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

71EPM232 Tagszervező által végzett átvilágítás

Ebben a sorban az Öpt. 2. § (4) bekezdés i) pontja szerinti tagszervezési tevékenységet a pénztár részére szerződés alapján végző természetes vagy jogi személy által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

71EPM3 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

71EPM4 Saját bejelentések

A pénztár által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71EPM411 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 71EPM4 sorból a pénztár által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71EPM412 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 71EPM4 sorból a pénztár által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71EPM413 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 71EPM4 sorból a pénztár által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

71EPM42 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközökben bonyolított ügyletek

Azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a pénztár devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított le.

71EPM5 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

71EPM51 ebből: pénztár által kezdeményezett felfüggesztések

A 71EPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a pénztár kezdeményezte.

71EPM52 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 71EPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 71EPM51 és 71EPM52 sorok összege kiadja a pénztár által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

71EPM53 ebből: pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 71EPM5 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a pénztár a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

71EPM6 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

71EPM7 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a pénztár az ügyfél valamely, a pénztár által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt, és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.”

19. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

MHKT_10.PDF

20. melléklet a 6/2020. (IV. 3.) MNB rendelethez

A 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 9. melléklet II. pont 1.29. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.29. 76NPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A tábla kitöltése

A táblában a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Pmt. szerinti belső szabályzata alapján lefolytatott eljárások keretében összegyűjtött információkról kell adatot szolgáltatni.

Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni.

A devizában felmerülő állományi adatokat a tárgynegyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

A devizaügyletet az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.

A táblában használt fogalmak

-    kiemelt közszereplő: a Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a Pmt. 4. § (3) bekezdése szerinti természetes személy;

-    kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a Pmt. 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személy;

-    tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jogalany.

A tábla sorai

76NPM1 Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél

Ebben a sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél az foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek nem áll rendelkezésre ügyfeléről a Pmt. 7-10. §-ában előírt és annak megfelelő összes szükséges adat és nyilatkozat a tényleges tulajdonosról, illetve a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozóan.

76NPM11 ebből: ügyfélkövetelés

A 76NPM1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

76NPM12 ebből: ügyfélkötelezettség

A 76NPM1 sorból az ügyfélkötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szemben. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható. A „Fő, ill. darabszám” oszlopban az ügyfelek számát kell megadni.

76NPM2 Összes ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a tárgynegyedévben lefolytatott egyszerűsített, fokozott és normál ügyfél-átvilágítások összesített számát. Amennyiben az ügyfél átvilágítása során, azonos eljárásban egyidejűleg több kapcsolódó személy azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése, valamint nyilatkoztatása is megtörténik (pl. képviselő, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, kedvezményezett), azt egy átvilágítási eljárásnak kell tekinteni.

A 76NPM2 sorban kimutatott összes ügyfél-átvilágítás adatokat a 76NPM211-76NPM232 sorokban három szempont szerint kell tovább bontani: az ügyfél-átvilágítás mélységére való tekintettel, a Pmt. 6. §-ának megfelelően, illetve a Pmt. 22-24. §-a szerint. Utóbbi két alábontás nem teljeskörű, ezért a 76NPM2 sor nagyobb vagy egyenlő a 76NPM22 kezdetű sorok, illetve a 76NPM23 kezdetű sorok összegénél.

76NPM211 Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 15. §-a alapján, a Pmt. 65. §-ában meghatározott belső szabályzatban rögzített esetekben lefolytatott egyszerűsített ügyfél-átvilágítások számát.

76NPM212 Fokozott ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni a Pmt. 16-17. §-a alapján lefolytatott fokozott ügyfél-átvilágítások számát.

76NPM2121 ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása

Azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül.

76NPM2122 ebből: kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy átvilágítása

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 9/A. §-a alapján megállapította, hogy az ügyfél kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

76NPM2123 ebből: nem személyes ügyfél-átvilágítás

A sornak azon ügyfél-átvilágítások számát kell tartalmaznia, amelyeknél az ügyfelek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél nem jelentek meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, így átvilágításuk a Pmt. 17. §-ában foglalt intézkedések mellett történt meg.

76NPM213 Normál ügyfél-átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni az átvilágítás alapeljárását meghatározó, a Pmt. 7-10. §-ában rögzített szabályok alapján lefolytatott átvilágítások számát.

76NPM221 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Azon átvilágítások számát kell megadni, amelyeknél az új ügyfelet a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint átvilágították.

76NPM222 Négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban azon ügyfél-átvilágítások számát kell szerepeltetni, amelyeknél az ügyfeleket az adott tárgynegyedévben a Pmt 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján amiatt világította át a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, mert négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek, az ügyleti megbízást megelőzően a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nem létesített velük üzleti kapcsolatot, és átvilágításukra még nem került sor. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is megtörténhet. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

76NPM223 Egymással ténylegesen összefüggő, négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű több ügyleti megbízás miatti átvilágítás

Ebben a sorban kell feltüntetni azon ügyfél-átvilágítások számát, amelyeknél az ügyfeleket a tárgynegyedévben a Pmt. 6. § (2) bekezdése alapján amiatt világították át, mert a Pmt. 3. § 37. pontjában meghatározott ténylegesen összefüggő több olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege elérte vagy meghaladta a négymillió-ötszázezer forintot. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső eljárásrendjétől függően egy eseti ügyfél átvilágítása több alkalommal is lefolytatható. Az adott sorban a ténylegesen lefolytatott átvilágítási eljárások számát, illetve az ügyleti megbízások forintösszegét kell feltüntetni.

76NPM231 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Ebben a sorban a Pmt. 22-24. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett, és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

76NPM3 10 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénz ki- és befizetések

Ebben a sorban kell kimutatni a tárgynegyedévben, készpénzben teljesített ügyletek számát, illetve teljes forintösszegét, melyek értéke elérte vagy meghaladta a tízmillió forintot.

76NPM4 Saját bejelentések

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések összesített számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

76NPM411 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján pénzmosás gyanúja miatt tett bejelentések

A 76NPM4 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által pénzmosás gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés a) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

76NPM412 ebből: a Pmt. 30. §-a alapján terrorizmus finanszírozása gyanúja miatt tett bejelentések

A 76NPM4 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által terrorizmus finanszírozása gyanújával [Pmt. 30. § (1) bekezdés b) pontja] a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, a tárgynegyedévben küldött bejelentések száma és a bejelentések teljes forintösszege. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

76NPM413 ebből: a Kit. alapján tett bejelentések

Ezen sorban kell szerepeltetni a 76NPM4 sorból a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Kit. 4. § (1) bekezdése, illetve 14. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi és vagyoni intézkedés foganatosításáért felelős szerv, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a tárgynegyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét. A bejelentések teljes forintösszege az érintett tranzakciók együttes összege.

76NPM42 Saját bejelentésekből külföldi fizetőeszközben bonyolított ügyletek

Azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény devizában (pl. átutalás kezdeményezése és fogadása, konverzió) bonyolított le.

76NPM5 Saját bejelentésekből 4 munkanapra felfüggesztett tranzakciók

Azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján felfüggesztést alkalmazott.

76NPM51 ebből: a szolgáltató által kezdeményezett felfüggesztések

A 76NPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt szerepeltetni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 34. § (1) bekezdése alapján a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kezdeményezte.

76NPM52 ebből: a pénzügyi információs egységként működő hatóság által kezdeményezett felfüggesztések

A 76NPM5 sorból azon bejelentéseket kell itt kimutatni, amelyek esetében az ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztését a Pmt. 35. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság kezdeményezte.

A 76NPM51 és 76NPM52 sorok összege kiadja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a tárgynegyedévben alkalmazott összes felfüggesztés számát.

76NPM53 ebből: a pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések

A 76NPM5 sorból azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek esetében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Pmt. 35. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi információs egységként működő hatóság jelzésére a felfüggesztést meghosszabbította.

76NPM6 Bíróság, nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, lefoglalt követelések

Ebben a sorban a bíróság, illetve a nyomozóhatóság által pénzmosás gyanúja miatt zárolt, illetve lefoglalt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

76NPM7 Terrorista, illetve szankciós listák alapján zárolt követelések

Azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az ügyfél valamely, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által alkalmazott terrorista, illetve szankciós listán való szereplése miatt a tárgynegyedévben zárolt és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak mint illetékes hatóságnak bejelentette.”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!