nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet
a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról
2020-04-17
2020-07-04
1
Jogszabály

7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 17. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) kezelésére és felhasználására terjed ki, amely felhasználásra vonatkozó alapvető szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A jelen rendelet szerinti támogatás (a továbbiakban: versenyképesség-növelő támogatás) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az Európai Bizottságnak a COVID-19 vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami átmeneti támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabályra vonatkozó közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 3.1. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

(2) A versenyképesség-növelő támogatás vissza nem térítendő, költségvetési támogatás formájában nyújtható.

(3) A versenyképesség-növelő támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában csak abban az esetben halmozható az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással, ha az nem vezet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendeletben (HL L 187., 2014. 06. 26., 1. o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet), más állami támogatási tárgyú európai uniós jogszabályban vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. a támogatás odaítélésének időpontja: a támogatói okirat kiállításának az időpontja;

2. acélipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;

3. állami támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

4. átlagbér: a pályázónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 79. §-ában meghatározott ráfordításának egy főre vetített mértéke;

5. elsődleges mezőgazdasági termelés: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés;

6. kereskedelmi tevékenység: bármely termék értékesítési célú birtoklása, megvételre való felkínálása, leszállítása vagy egyéb módon történő forgalmazása, ha az üzletszerűen és a kifejezetten erre a célra szolgáló, elkülönített helyiségben vagy kifejezetten erre a célra szolgáló elektronikus rendszeren keresztül történik;

7. mezőgazdasági termék: az EUMSz I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

8. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozás;

9. szállítási ágazat: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 45. pontja szerinti szolgáltatás;

10. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami átmeneti támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban (HL L 336., 2010. 12. 21., 24. o.) pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű, A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;

11. szintetikusszál-ipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;

12. támogató: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet 17. pontjában megjelölt személy;

13. turisztikai tevékenység: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 47. pontja szerinti turisztikai tevékenység, beleértve az egészségturizmust;

14. bázislétszám: a pályázó átlagos állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban;

15. beruházás: tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzése;

16. a beruházás megkezdése:

a) építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

c) olyan egyéb kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi,

d) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy

e) az a)–d) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése;

17. középvállalkozás: az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeket teljesítő vállalkozás;

18. nagyvállalkozás: az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeket nem teljesítő vállalkozás.

II. FEJEZET

A VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER SZEREPLŐI ÉS FELADATAIK

3. A támogató

4. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatói okirat kibocsátása során a támogató kötelezettségvállalóként felelős az eljárás során felmerülő szakmai és szakmastratégiai kérdés megvizsgálásáért, az ehhez kapcsolódó és ebből adódó eljárási, igazgatási feladatok ellátásáért és előkészítéséért, valamint valamennyi egyéb, az eljárások során felmerülő, az előirányzatot érintő pénzügyi kérdésekért, a támogatói okirat, annak módosításai és a kapcsolódó dokumentumok pénzügyi és jogi szempontú vizsgálata és ellenjegyzése kivételével.

4. A lebonyolító szerv

5. § (1) Az előirányzat lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(2) A lebonyolító szerv

a) ellátja

aa) a pályázatértékelési, a döntés-előkészítői, a támogatói okiratok kibocsátásával és módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,

ab) a nyilvántartási és előrejelzési feladatokat,

ac) a támogatott tevékenység végrehajtásának szakmai ellenőrzési feladatait, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is,

ad) a folyamatlezárási tevékenységet,

ae) a szerződésekkel összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási és a támogató megkeresése alapján a részére történő adatszolgáltatási feladatokat,

af) az előirányzattal kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, részt vesz a beszámoló összeállításában,

ag) az előirányzathoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, a kötelezettségvállalások tekintetében az érvényesítési, utalványozási feladatokat, valamint a saját nyilvántartásai alapján az adatszolgáltatási és az adatkezelési feladatokat,

ah) a versenyképesség-növelő támogatásból megvalósuló támogatott tevékenység kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságát igazoló ellenőrzési feladatokat, beleértve a teljesítésre, és a kifizetés jogosságának vizsgálatára vonatkozó feladatokat is,

ai) a támogatói okiratok, módosításaik, illetve a kapcsolódó dokumentumok teljes körű jogi és pénzügyi szempontú vizsgálatát és szakmai, jogi illetve – az Ávr. 55. § (2) bekezdés j) pontja szerinti személy általi – pénzügyi ellenjegyzését,

b) ellátja a versenyképesség-növelő támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,

c) kivizsgálja a kedvezményezett által benyújtott kifogást, és javaslatot tesz a támogató részére a kifogás elbírálásához,

d) gondoskodik a támogatói okiratok lezárásáról, végzi az előirányzathoz kapcsolódó követeléskezelési feladatokat.

III. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. A versenyképesség-növelő támogatásban részesíthetők köre

6. § Versenyképesség-növelő támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság részére az 1. mellékletben foglaltak szerint nyújtható.

6. A támogatható tevékenységek köre

7. § Versenyképesség-növelő támogatás a 8. §-ban meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen nyújtható.

8. § (1) Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható versenyképesség-növelő támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez,

c) a széniparban folytatott tevékenységhez,

d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

e) az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához,

f) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

g) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekthez,

h) energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez,

i) kereskedelmi tevékenységhez,

j) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez,

k) turisztikai tevékenységre irányuló projekthez,

l) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

(2) E rendelet alapján nem nyújtható továbbá versenyképesség-növelő támogatás

a) azon pályázó részére, amely nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban pályázat benyújtásakor, vagy aki nem nyújt be teljes bizonyító erejű nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn köztartozása, és arról, hogy vállalja, hogy kéri a felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba,

b) azon pályázó részére, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének a pályázat benyújtásakor,

c) olyan pályázónak vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi, Magyarországnak címzett határozata alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték, és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(3) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára akkor nyújtható versenyképesség-növelő támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

7. A versenyképesség-növelő támogatás nyújtásának feltételei

9. § A versenyképesség-növelő támogatást az a közép- vagy nagyvállalkozás veheti igénybe, amely

a) igazolja, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus- járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak,

b) igazolja, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett,

c) nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,

d) nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása, vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére,

e) vállalja, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja,

f) vállalja, hogy 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon,

g) nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.

8. A versenyképesség-növelő támogatás mértéke

10. § (1) A versenyképesség-növelő támogatás támogatástartalma a Közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – az adott tagállamban lévő vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a beruházás értékéhez igazodik.

(2) Ha a beruházás értéke

a) 150 000 euró és 300 000 euró között van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás értékének 30%-a,

b) 300 001 euró és 500 000 euró között van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás értékének 40%-a,

c) 500 000 euró felett van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás értékének 50%-a.

(3) Az e fejezetben meghatározott összegek a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

9. A versenyképesség-növelő támogatás nyújtása

11. § (1) A versenyképesség-növelő támogatás nyújtása pályázati úton történik. A pályázati kiírást a támogató közzéteszi a saját és a lebonyolító szerv internetes honlapján.

(2) A versenyképesség-növelő támogatás igénylése a lebonyolító szerv részére megküldött, aláírt pályázat benyújtásával történik.

(3) A versenyképesség-növelő támogatás 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, forintban kerül kifizetésre.

(4) A kedvezményezett a versenyképesség-növelő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerint a kötelezettségvállalási időszak lejártát követően nyújtja be.

(5) A támogatás biztosítéka az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerint kerül megállapításra.

12. § (1) A versenyképesség-növelő támogatásról támogatói okirat 2020. december 31-ig bocsátható ki.

(2) A versenyképesség-növelő támogatás tekintetében érvényesíteni kell az Ávr. 101. §-ában foglalt iratmegőrzési kötelezettséget.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § Az egyedi versenyképesség-növelő támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a Közlemény 34. pontja alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. február 1-jéig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az e kormányrendelet alapján nyújtott versenyképesség-növelő támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelethez

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azono-
sító

Címnév

Al-
cím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

A koronavírus-
járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-
növelő támogatás

Az előirányzat fedezetet biztosít a koronavírus (COVID-19) következtében, a gazdaság számára szükséges beruházások ösztönzése, a vállalatoknak nyújtott egyszeri, vissza nem terítendő költségvetési támogatás nyújtása által.

A Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény
előírásainak megfelelő gazdasági társaságok, kivéve az alábbi ágazatok: acélipar, hajógyártás, szénipar, szintetikusszál-ipar, személy- vagy áruszállítási szolgáltatás, elsődleges mezőgazdasági termelés, akvakultúra, energiatermelés, kereskedelem, turizmus. Továbbá a HIPA NZrt. mint lebonyolító szerv.

pályázat útján, támogatói okirattal

előleg biztosítható

költségvetési támogatás esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben,
egyéb kifizetés esetén közvetlen kifizetéssel egy összegben
és/vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat- átcsoportosítással

 

Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvény-
társaság

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!