nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
2020-04-22
infinity
2
Jogszabály

1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében

a) egyetért az MFB Vis Maior Garanciaprogramjának elindításához 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami készfizető kezességvállalás biztosításával,

b) egyetért a Garantiqa Krízis Garanciaprogram elindításához 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami viszontgarancia biztosításával, valamint

c) támogatja a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 2020. december 31-én fennálló állományának 1000 milliárd forint összegre történő emelését.

2. A Kormány úgy dönt, hogy az 1. pont a) alpontjában jelzett, az 1. mellékletben meghatározott tartalmú garanciaprogram (e pont alkalmazásában a továbbiakban: Garanciaprogram) keretében vállalt garanciához a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az állam visszavonhatatlan készfizető kezességet vállal a Garanciaprogram keretében vállalt garancia összegének 90%-áig.

Az e pont szerinti állami készfizető kezességvállalásért az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fizetendő díj mértéke a garancia összeg 90%-ára vetített 0,1%/év.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány az 1. pont b) alpontja alapján felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – kezdeményezze a költségvetési törvény szabályaitól való eltérést, valamint gondoskodjon a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról, és tegye lehetővé

a) az 1. pont c) alpontjában meghatározott kereten felül a Garantiqa Krízis Garanciaprogramra 500 milliárd forint kezességvállalási keretösszeg biztosítását, azzal, hogy a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességi állománya 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 500 milliárd forintot,

b) a Garantiqa Krízis Garanciaprogramban a kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok ügyleteihez kapcsolódóan 2020. december 31. napjáig vállalt készfizető kezességhez 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami viszontgarancia biztosítását.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy dolgozza ki a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében legfeljebb 90%-os mértékű kezességvállalásban részesülő nagyvállalatok részére az 1%-os mértékű kezességi díjtámogatás biztosításának szabályozási és intézményi kereteit.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

5. A Kormány a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében a Széchenyi Kártya konstrukció termékeihez a készfizető kezességvállalás díjának 1%-át kitevő támogatást biztosít.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

6. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az intézményi kezességi díjtámogatások finanszírozásához szükséges költségvetési források, valamint a Széchenyi Kártya konstrukció termékeihez kapcsolódó kezességi díjtámogatás kötelezettségvállalásai forrásának az éves költségvetési törvényekben meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat terhére történő rendelkezésre állásáról a tárgyévi és tárgyévet követő évek időszakában.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

7. A Kormány az 1. pont c) alpontja alapján felhívja a pénzügyminisztert, hogy kezdeményezze a költségvetési törvénytől való eltérést, és tegye lehetővé a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. meglévő kezességvállalási keretének felemelését 870 milliárd forintról 1000 milliárd forintra azzal, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességi állománya a 85%-os költségvetési viszontgaranciával biztosított ügyletkörben 2020. december 31-én nem haladhatja meg az 1000 milliárd forintot.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

8. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy intézkedjen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított elektronikus ügyintézési szolgáltatások eléréséről a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. számára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

9.1

10.2

1. melléklet az 1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz

Az MFB Vis Maior Garancia feltételei

Sorszám

Program megnevezése

MFB Vis Maior Garancia

1.

A kötelezett személye

kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat

2.

A vállalható állami kezesség, viszontgarancia
összege / mértéke

a garancia összegének 90%-a

3.

Az állami kezesség-, viszontgarancia-vállalással
támogatott hitelcél

forgóeszköz, beruházás

4.

Futamidő

6 év

5.

Keretösszeg

50 milliárd forint

6.

Kezességvállalás (garancia) mértéke

a hitel tőkeösszegének 90%-a

7.

Hitelösszeg

maximum 10 milliárd forint

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!