nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel a pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében szükséges intézkedésekről
2020-04-23
2020-05-06
1
Jogszabály

145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel a pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) különösen indokolt esetben, végzésben engedélyezheti, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek, személyek jogszabályban vagy hatósági döntésben meghatározott, a Felügyelet részére teljesítendő adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségére vonatkozó határideje a Felügyelet haladéktalan tájékoztatását követő naptól kezdődően a különösen indokolt esetet megalapozó akadályozatás fennállásig megszakadjon.

(2) Különösen indokolt esetnek minősül, ha az érintett szervezet, személy – a jóhiszeműség elvére is figyelemmel – az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettsége teljesítésében a veszélyhelyzet okán akadályoztatva van. A Felügyelet részére nyújtandó, (1) bekezdés szerinti tájékoztatás, valamint a Felügyelet végzése tartalmazza az akadályoztatás okát.

(3) Az akadályoztatás megszűnését követő munkanappal a határidő számítása folytatódik.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható

a) a szervezet, személy tevékenysége, működése folyamatosságának súlyos veszélyével vagy

b) a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásával

összefüggő adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítése esetén.

2. § Az MNBtv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek ügyfelei felé fennálló tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó, a veszélyhelyzet alatt lejáró határideje 30 nappal meghosszabbodik.

3. § Az MNBtv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek panaszkezelése a veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag írásban – ideértve az elektronikus utat is – vagy telefonon történik.

4. § Ha az MNBtv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek által megkötött szerződések vonatkozásában az ügyfelek nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és bejelentési kötelezettségének teljesítése a veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzet okán nem volt lehetséges, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül teljesített nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és bejelentési kötelezettség határidőben teljesítettnek minősül.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!