nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2020. (IV. 24.) BVOP utasítás
a fogvatartotti munkáltatás munkaügyi hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről
2020-04-26
infinity
2
Jogszabály

11/2020. (IV. 24.) BVOP utasítás

a fogvatartotti munkáltatás munkaügyi hatósági ellenőrzésének eljárási rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendeletben foglaltakra – az alábbi utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban: bv. intézet), a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együttesen: munkáltató) terjed ki.

2. Az utasítás célja, hogy a hivatalból elrendelt munkaügyi ellenőrzések és fogvatartotti munkaügyi tárgyú kérelmek hatósági elbírálása során egységes eljárási rend érvényesüljön. Az eljárás célja a jogalanyok jogkövető magatartásának ellenőrzése.

3. A fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatása esetén munkaügyi hatóságként (a továbbiakban: munkaügyi hatóság) első fokon a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának nevében és megbízásából az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese (a továbbiakban: gazdasági és informatikai helyettes) jár el.

4. A munkaügyi hatósági ellenőrzés végrehajtására a BVOP Gazdasági Társaságok Főosztályának (a továbbiakban: GTF) vezetője által kijelölt személyek (a továbbiakban: munkaügyi felügyelő) jogosultak.

II. A MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. A munkaügyi hatósági eljárás, illetve az ellenőrzés hivatalból vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki vagy nem korlátozza – a fogvatartott vagy törvényes képviselője kérelme alapján indul meg.

6. A helyszíni ellenőrzés (szemle) csak érvényes megbízólevél birtokában végezhető.

7. A megbízólevél a gazdasági és informatikai helyettes által a munkakörük alapján állandó jelleggel ellenőrzést végzők részére kiállított okmány, amely a szolgálati igazolvánnyal együtt és visszavonásig érvényes (1. melléklet). A munkaügyi felügyelő megbízólevelét a GTF készíti elő, tartja nyilván.

8. A GTF vezetője előre ütemezett ellenőrzési terv alapján indítja meg az eljárást. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét.

9. A munkaügyi hatósági ellenőrzés eszközei: adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés vagy helyszíni ellenőrzés (szemle).

III. A MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS TÁRGYKÖREI ÉS TÍPUSAI

10. A munkaügyi hatósági ellenőrzés kiterjed az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet] 18. §-ában szereplő tárgykörökre.

11. A munkaügyi hatóság cél- és témaellenőrzést, valamint utóellenőrzést hajt végre.

12. A célellenőrzés a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről szóló 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás [a továbbiakban: 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás] 3. pont c) alpontja szerinti ellenőrzés.

13. A témaellenőrzés fogalmát a 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás 3. pont s) alpontja tartalmazza.

14. Az utóellenőrzés a 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasítás 3. pont t) alpontja szerinti ellenőrzés. Az utóellenőrzés célja a jegyzőkönyvben, illetve a hatósági döntésben foglaltak végrehajtásának visszaellenőrzése, különös tekintettel a fogvatartottakat érintő munkajogi szabályok munkáltató általi betartására.

IV. ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

15. A munkaügyi felügyelő jogosult ellenőrzést végezni valamennyi fogvatartotti munkavégzési helyen, függetlenül a munkáltató székhelyétől, illetve telephelyétől. Az ellenőrzést végző személy a helyszíni ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy eljárása ne akadályozza a munkáltató rendeltetésszerű tevékenységének végzését.

16. A munkaügyi felügyelő jogosult az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartások, fogvatartotti munkáltatással kapcsolatos dokumentumok megtekintésére, bekérésére, továbbá azokról másolatot készíthet. Szükség esetén az ellenőrzés során a fogvatartott meghallgatására is lehetőség van, a munkáltató által biztosított munkajogi védelem, valamint az életet és testi épséget közvetlenül veszélyeztető körülmények feltárása érdekében. A munkaügyi felügyelő jogosult minden olyan számítógépes adathordozó megismerésére, amelyből a fogvatartotti foglalkoztatásra vonatkozó információ ismerhető meg.

V. A HIVATALBÓL INDÍTOTT MUNKAÜGYI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS RENDJE, LEZÁRÁSA

17. A hivatalból indított munkaügyi hatósági ellenőrzés a gazdasági és informatikai helyettes által jóváhagyott ütemterv vagy eseti döntés alapján történik.

18. A helyszíni ellenőrzés időpontjáról, legalább öt nappal megelőzően – ha az a szemle eredményességét nem veszélyezteti – előzetesen értesíteni kell a munkáltatót. A helyszíni ellenőrzésről szóló értesítés kiadmányozására a GTF vezetője jogosult.

19. A folyamatos ellenőrzési feladatok hatékony ellátásának biztosítása érdekében a munkáltató ellenőrzést megelőző értesítése mellőzhető.

20. A hivatalbóli hatósági ellenőrzés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdése alapján az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, határideje az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontjára és 98. §-ára tekintettel 60 nap. Az ügyintézési határidőn belül a hivatalbóli hatósági ellenőrzés eredményének ügyfél részére történő közlése iránt intézkedni kell.

21. A helyszíni ellenőrzésről, valamint a tényállás tisztázása érdekében lefolytatott más eljárási cselekményről a munkaügyi felügyelő jegyzőkönyvet (2. melléklet) vagy feljegyzést készít.

22. A munkaügyi felügyelő a jegyzőkönyvet a helyszínen átadja, vagy amennyiben a jegyzőkönyv elkészítéséhez egyéb adatok beszerzése, feldolgozása is szükséges, akkor a jegyzőkönyv elkészültétől számított 8 napon, de legfeljebb a szemle lefolytatásától számított 30 napon belül elektronikusan megküldi a munkáltatónak, aki az okirat megérkezésétől számított 2 munkanapon belül elektronikusan visszaküldi a GTF-re. A jegyzőkönyvben meg kell állapítani, hogy történt-e jogsértés. A GTF a felek által aláírt és visszaérkezett jegyzőkönyvet – javaslatával együtt, a RobotZsaru NEO rendszeren keresztül – 5 munkanapon belül felterjeszti a gazdasági és informatikai helyettes részére.

23. Ha a munkaügyi hatóság a munkaügyi hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, akkor a 22. pont szerinti felterjesztést követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja a munkáltatót, hogy jogsértés nem került megállapításra, és gondoskodik a hatósági ellenőrzés lezárásáról. Az esetleg felmerült egyéb hiányosság esetén feladatot szab annak megszüntetésére.

24. Ha a munkaügyi hatóság az ellenőrzés során jogsértést tapasztal, akkor nyolc napon belül megindítja a közigazgatási eljárást.

25. Amennyiben jogsértés kerül megállapításra, úgy a munkaügyi hatóság a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2/B. §

a) a) pontja esetén figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja a munkáltató figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére, vagy

b) b) és c) pontja szerinti intézkedést hozza meg.

26. A jegyzőkönyvben rögzített megállapítások alapján a GTF elkészíti a tájékoztatólevél vagy végzés tervezetét, és a jegyzőkönyvvel egyidejűleg kiadmányozásra felterjeszti a gazdasági és informatikai helyettes részére.

27. Amennyiben a jegyzőkönyv vagy a feljegyzés olyan jogszabálysértésre vonatkozó információt tartalmaz, mely nem a munkaügyi hatóság hatáskörébe tartozik, akkor a munkaügyi hatóság az okirat megküldésével egyidejűleg fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári, munkavédelmi vagy egyéb eljárást kezdeményez.

28. A szabálytalanságok megszüntetése során a kötelezettségszegés elkövetőjének felelősségét a munkáltató köteles vizsgálni.

VI. A MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KÉRELEM HATÓSÁGI ELBÍRÁLÁSA

29. Munkaügyi tárgyú kérelem szóban vagy írásban terjeszthető elő, amely a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonható. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni, illetve nyilvántartásba kell venni. A kérelemnek tartalmaznia kell a fogvatartott nevét, nyilvántartási számát, valamint a konkrét tárgyát, meghatározását. A kérelmet a munkáltató állásfoglalásával egyidejűleg a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül a GTF-re felterjeszti, amennyiben a fogvatartott a sérelmezett érdek helybeni rendezését nem fogadja el.

30. A kérelem beérkezését követően a GTF vezetője kijelöli az ügyben eljáró munkaügyi felügyelőt, aki haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az eljárás és az ellenőrzés lefolytatására, valamint hogy a kérelem magában foglalja-e az elbíráláshoz szükséges kötelező tartalmi elemeket.

31. A munkaügyi hatóság a tényállás tisztázása érdekében – amennyiben a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok – hatósági bizonyítási eljárást folytat le, melyre irányadónak kell tekinteni az Ákr. 62. § (2)–(5) bekezdéseiben foglaltakat.

32. A gazdasági és informatikai helyettes a kérelmet visszautasítja az Ákr. 46. (1) bekezdése szerinti esetekben, az eljárást megszünteti az Ákr. 47. § (1) bekezdése szerinti esetekben.

33. Amennyiben a munkaügyi felügyelő azt állapítja meg, hogy a kérelem nem felel meg az előírtaknak, illetve a kérelem nem tartalmazza az Ákr. 62. § (2) bekezdése szerinti bizonyítékokat, akkor annak beérkezésétől számított nyolc napon belül – a munkáltató részére történő hatósági ellenőrzés megindításáról szóló értesítés (3. melléklet) megküldésével egyidejűleg – hiánypótlásra hívja fel a fogvatartottat. Amennyiben a kérelem alapjául szolgáló iratok csak a bv. szervnél találhatóak meg, akkor azokat a munkaügyi felügyelő a munkáltatótól kéri be.

34. A munkaügyi hatóság visszautasítja a képviselő eljárását az Ákr. 13. § (4) bekezdése szerinti esetekben.

35. Kérelem esetén a munkaügyi felügyelő az eljárás megindításáról annak beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíti a munkáltatót. Főszabály szerint – ha az ügy körülményeiből más nem következik – a helyszíni vizsgálat időpontjáról azt megelőzően legalább öt nappal megelőzően értesíteni kell a munkáltatót (3. melléklet). Ha azonban az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményes lefolytatását veszélyezteti, elegendő a munkáltatónak az ellenőrzés megkezdésével egyidejűleg történő szóbeli tájékoztatása.

36. Az ügyintézési határidő a kérelemnek a gazdasági és informatikai helyetteshez történő megérkezését követő napon kezdődik.

37. A gazdasági és informatikai helyettes a fogvatartotti kérelemre indult eljárásban, amennyiben annak helyt ad vagy elutasítja, akkor határozatot hoz.

38. A munkaügyi hatósági ellenőrzés, valamint a fogvatartotti kérelem elbírálását tartalmazó döntés együttes határidejére ezen utasítás 20. pontja az irányadó.

VII. JOGORVOSLATOK

39. A hivatalból indított munkaügyi ellenőrzést lezáró – jogsértést meg nem állapító – döntés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

40. A munkaügyi hatósági eljárás esetén a végzés ellen – az Ákr. 118. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül – önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen vehető igénybe.

41. Az ügy érdemében hozott határozat ellen közigazgatási pernek van helye. Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékköteles, azt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű illeték terheli.

42. A jogorvoslatra nyitva álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül a GTF vezetője döntés véglegességét igazoló záradékkal látja el az okiratot.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. A GTF a munkaügyi hatósági ellenőrzésekről, illetve a fogvatartotti munkaügyi kérelmekről elektronikus nyilvántartást köteles vezetni (4. melléklet).

44. A munkáltató negyedévente (a továbbiakban: tárgyidőszak) – az azt követő hónap 10-éig – köteles a GTF részére adatot szolgáltatni a tárgyidőszakban benyújtott fogvatartotti munkaügyi kérelmekről és azok rendezéséről a 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet 18. §-ában meghatározott témakörök szerinti bontásban.

45. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

46.1

1. melléklet a 11/2020. (IV. 24.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

szerv megnevezése

BVOP/30500/………………/

MEGBÍZÓLEVÉL

Név/bv. rendfokozat: ……………… részére

Szolgálati igazolvány száma:

aki fogvatartotti munkaügyi hatósági ellenőrzés céljából

Budapest, ……… év ……………… hó …… nap

P. H.

__________________________________________
országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

Ezen megbízólevél tulajdonosa a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény, a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet 17. §-a alapján a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, illetve bv. gazdasági társaságok fogvatartotti munkaügyi hatósági ellenőrzésével megbízott személy.

Visszavonva:

Budapest, ……… év ……………… hó …… nap

P. H.

__________________________________________
országos parancsnok
gazdasági és informatikai helyettese

2. melléklet a 11/2020. (IV. 24.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FŐOSZTÁLYA

Szám: 30500/ /     Tárgy:

Ügyintéző:

Tel:    (06-1) 301-

EKG:         (03-91) 200-

Jegyzőkönyv

helyszíni ellenőrzésről

Készült: …… év/hónap/nap ………………… helyszín ……… szám alatti bv. intézetnél / Kft.-nél – a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2. § (1) bekezdése, a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről szóló 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-a és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet 17–18. §-a, illetve a(z) …./…/20… ált. BVOP iktatószámú munkaügyi hatósági ellenőrzési ütemterv alapján – tartott fogvatartotti munkáltatás munkaügyi ellenőrzéséről.

Jelen vannak:

Az ellenőrzésben érintett munkáltató adatai:

Szervezet megnevezése:

Székhelye:

Törzskönyvi azonosító/cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviseletre jogosult neve, beosztása:

A fogvatartott/képviselő adatai:

Neve:

Képviseletre jogosult-e? igen – nem:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Telefonszám, e-mail, egyéb elérhetőség:

A munkaügyi hatóság részéről:

Jegyzőkönyvet készítő munkaügyi felügyelő neve:

Az ellenőrzést végző további munkaügyi felügyelő neve:

Az ellenőrzés tárgya: az ellenőrzés alá vont bv. szerv munkáltatási gyakorlatának vizsgálata a fogvatartottak munkavégzésére vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan érvényesülése érdekében.

Nyilatkozatok

Munkáltató/fogvatartott/képviselő (a továbbiakban együttesen: ügyfél) nyilatkozik, hogy jogairól és kötelezettségeiről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján a tájékoztatást megkapta, így különösen az alábbiakról:

–    az eljárás hivatalos nyelve /Ákr. 20. § (1) bekezdés/,

–    tolmács igénybevételének lehetősége /Ákr. 73. § (1)–(3) bekezdés/,

–    a jogorvoslathoz való jog /Ákr. 112. §/,

–    az ügyfélre vonatkozó alapelvek, irányadó jogszabályi rendelkezések, az ügyfél nyilatkozat- és észrevételtételi joga, a munkaügyi hatóság biztosítja továbbá, hogy az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevői jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék /Ákr. 5. §/,

–    a jóhiszeműség elve és a bizalmi elv /Ákr. 6. § (1)–(3) bekezdés/,

–    a képviselet általános szabályai, a meghatalmazásra vonatkozó szabályok /Ákr. 13. § (1)–(7) bekezdés, 14. § (1)–(3) bekezdés/,

–    az ügyintézési határidő általános szabályai /Ákr. 50. § (1)–(6) bekezdés/ különös tekintettel az ügyintézés határidejére, mely 60 nap /Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pont/,

–    a képviselet általános szabályai, valamint a meghatalmazásra vonatkozó szabályok /Ákr. 13–14. §/,

–    az iratbetekintési jog /Ákr. 33. § (1), (3) bekezdés/.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Az iratbetekintési jog korlátai /Ákr. 34. § (1)–(3) bekezdés/:

–    Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.

–    Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

–    A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

A fenti tájékoztatást megértettem:

………………………………    ………………………………

munkáltató    fogvatartott/képviselő

Ellenőrzést végrehajtók (név, rendfokozat, szervezeti egység):

………………………………    ………………………………

    munkaügyi felügyelő    munkaügyi felügyelő

Az ellenőrzés helyszínén tapasztaltak, munkaügyi dokumentumok és a munkáltató képviselőjének előadása alapján az alábbiak állapíthatóak meg:

Szükséges a megállapítások között rögzíteni, hogy történt-e jogsértés.

A jegyzőkönyvben foglaltak a valóságnak megfelelnek, az elolvasás és értelmezés után mint a valósággal egyezőt helybenhagyólag aláírjuk.

k.m.f.

………………………………    ………………………………

    munkaügyi felügyelő    munkáltató

………………………………    ………………………………

    munkaügyi felügyelő    fogvatartott/képviselő

3. melléklet a 11/2020. (IV. 24.) BVOP utasításhoz

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FŐOSZTÁLYA

Iktatási szám:

Tárgy: értesítés hatósági ellenőrzés megindításáról, helyszíni ellenőrzés időpontjáról

Hiv. szám:

Ügyintéző:

Telefon:

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Munkáltató!

Ezúton értesítem, hogy a fenti iktatási számon ………………. fogvatartott neve [lakcíme, nyilvántartási száma] ügyében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előtt munkaügyi hatósági ellenőrzési eljárás indult. A körülmények tisztázása, valamint a tényállás teljes körű feltárása érdekében – figyelemmel a 11/2020. (IV. 24.) BVOP utasításban foglaltakra – T. Munkáltatónál helyszíni ellenőrzést foganatosítok.

Az ellenőrzés helyszíne:

Az ellenőrzés időpontja:

Kelt: Budapest,

____________________

aláírás

4. melléklet a 11/2020. (IV. 24.) BVOP utasításhoz

Hatósági ellenőrzések, illetve fogvatartotti munkaügyi tárgyú kérelmek … évi nyilvántartása

Bv. szerv1/Fogvatartott2

Ügyszám

Ügyintéző

Fogvatartotti kérelem benyújtásának időpontja

Helyszíni ellenőrzés időpontja

Hatóság döntése (határozat vagy végzés)
Feladatszabás
Okirat száma
Kiadmányozás időpontja

Kötelezés határideje

Kötelezés eredménye

Szükséges-e utóellenőrzés, annak eredménye

Bírósági felülvizsgálat benyújtásának időpontja, eredménye

Jogerőre emelkedés időpontja

Egyéb intézkedés, eljárás kezdeményezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartás vezetéséért felelős: Név, beosztás

______________

Megjegyzés:

1 Hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrzött munkáltatót kell rögzíteni.

2 Fogvatartotti kérelem esetén a kérelmezőt és az ellenérdekű munkáltatót is rögzíteni szükséges.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!