nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2020. (IV. 24.) BVOP utasítás
a látogatás végrehajtásának eljárási szabályairól
2020-04-26
infinity
2
Jogszabály

12/2020. (IV. 24.) BVOP utasítás

a látogatás végrehajtásának eljárási szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletben meghatározottakra – a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre és a büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban: bv. intézet) terjed ki.

2. Amennyiben a látogatásról szóló értesítés kiküldésekor ismertek azok a körülmények, amelyek alapján a parancsnok a látogatást biztonsági beszélő fülkén keresztül engedélyezi, úgy azt – lehetőség szerint – az értesítésen fel kell tüntetni. Ha a látogatás nem az értesítésen feltüntetett módon történik, erről a látogatás megkezdése előtt a fogvatartottat és a látogatót szóban kell tájékoztatni.

3. A fogvatartotthoz látogatóként érkező kapcsolattartó személyazonosságának megállapítása és a bv. intézetbe történő beléptetése a látogatási értesítő és a személyazonosságot igazoló fényképes okmány adatainak összehasonlításával történik.

4. Amennyiben olyan személy érkezik látogatási céllal, akinek neve az értesítésen nem szerepel, de a fogvatartott kapcsolattartói között nyilvántartott, a látogatás végrehajtásának irányításával megbízott reintegrációs tiszt a fogvatartott kérelme alapján engedélyezheti a látogatást.

5. Gyermekkorú személy felnőtt személy kísérete nélkül nem léphet be a bv. intézetbe.

6. A látogatás elmaradásáról (időpontjának megváltozásáról) a fogvatartott saját költségére levélben, telefonon vagy távirattal értesíti kapcsolattartóját, ha a látogatás elmaradását (időpontjának megváltozását) annak időpontja előtt legalább öt nappal (a látogatás napját nem számítva) tudomására hozták. Egyéb esetekben a látogatási értesítőn címzettként szereplő személy értesítése a bv. intézet feladata.

7. Ha a látogatás elmaradásáért nem a fogvatartott felelős, úgy kérelmére új látogatási lehetőséget kell biztosítani.

8. Külső egészségügyi intézményben őrzésben lévő fogvatartott látogatását a parancsnok engedélyezheti. A fogvatartott közeli hozzátartozóit a bv. intézet haladéktalanul értesíti súlyos betegség, baleset, életveszélyes állapot esetén, és egyben tájékoztatja, hogy a látogatófogadás csak engedélyezés után lehetséges.

9. A látogatás félbeszakítására vagy megszakítására szolgáló indok észlelése esetén az észlelő személyi állományi tag köteles jelentést tenni a látogatás végrehajtásával megbízott vezetőnek, aki a megszakítás kérdésében dönt.

10. Csoportos látogatófogadásnak minősül az, amikor fizikailag egy térben, azonos időben több fogvatartott fogad látogatót. A csoportos látogatóhelyiséget térelválasztó elemmel ketté kell választani. A fogvatartott és látogatója között a testi kontaktus minden formája tilos.

11. Családi látogatófogadásnak minősül az, amikor a fogvatartott a látogatóival fizikailag azonos térben tartózkodik, de más fogvatartottaktól és látogatóiktól elhatárolódik, vagy ha a látogatófogadásra egy arra alkalmas, fizikailag elkülönült helyiségben kerül sor.

12. Családi látogatófogadás azon enyhébb és általános rezsimbe sorolt fogvatartott részére engedélyezhető, akinek a látogatófogadás napja előtti 6 hónapon belül fegyelmi felelősségre vonására nem került sor, és 2 éven belül nem kapott tiltott tárgy tartása miatt fegyelmi fenyítést.

13. A családi látogatás során térelválasztó elemet nem kell alkalmazni, a fogvatartott és hozzátartozói között engedélyezhető testikontaktus-forma az üdvözlő és elköszönő puszi arcra, a kézfogás és az ölelés. A fogvatartott 8 éven aluli gyermekét az ölében tarthatja, hozzátartozóinak kezét a látogatás időtartama alatt foghatja. Amennyiben a fogvatartott a családi látogatófogadás során a bv. intézet rendjét és biztonságát veszélyeztető vagy sértő magatartást tanúsít, vagy tiltott tárgyat vesz át hozzátartozójától, a látogatás azonnali megszakítása és fegyelmi eljárás lefolytatása mellett rezsimkategóriába történő és biztonsági kockázati besorolását soron kívül felül kell vizsgálni.

14. A családi látogatófogadás engedélyezésére irányuló javaslatban, illetve az engedélyezés során figyelembe lehet venni a fogvatartott rendkívüli események megelőzése és felszámolása érdekében tanúsított együttműködő magatartását.

15. Rácson keresztül végrehajtott látogatófogadásnak minősül, ha a beszélő időtartama alatt a fogvatartottat és látogatóját fizikailag azonos térben, az asztal lapjától a mennyezetig érő rács vagy biztonsági háló választ el egymástól.

16. Biztonsági beszélőfülkének minősül az a helyiség, amelyben a fogvatartott teljes mértékben izolálható a környezetétől. A láthatósága biztonsági üvegfelületen keresztül, a beszédkapcsolat híreszköz alkalmazásával biztosított.

17. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

18. Valamennyi bv. intézet köteles az utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül a helyi intézkedést felülvizsgálni, és jelen utasításnak megfelelően módosítani.

19.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!