nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2020. (IV. 30.) KKM utasítás
a Diplomataképző Programról
2020-05-01
infinity
1
Jogszabály

13/2020. (IV. 30.) KKM utasítás

a Diplomataképző Programról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. melléklet 4.38. pontjában foglaltakra a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek megszerzése és fejlesztése, a külpolitika, a külgazdaság, valamint a külügyi igazgatás iránt érdeklődő szakembereknek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) állományába történő felvétele és diplomáciai karrierjük elindítása érdekében, a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) Diplomataképző Programot (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) működtet.

(2) Az ösztöndíjprogram keretében az ösztöndíjprogramban részt vevők a program teljes ideje alatt jogosultak a megállapított ösztöndíjra. Az ösztöndíj összegét a pályázati kiírásban a miniszter határozza meg.

(3) Az ösztöndíjprogramban való részvételre eredményes felvételi eljárást követően van lehetőség.

2. § (1) A minisztert az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységében a Programkoordinációs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) támogatja.

(2) Az ösztöndíjprogram végrehajtását a minisztérium, valamint a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. látja el.

(3) A miniszter az évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatok során az ösztöndíjpályázatonként kiosztható ösztöndíjak számát a mindenkori pénzügyi fedezet, illetve költségvetési források figyelembevételével határozza meg.

(4) A minisztérium gondoskodhat az ösztöndíjak kifizetéséről a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft.-vel kötött megállapodás keretében.

3. § (1) A Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár – a miniszter által átruházott hatáskörben –

a) kidolgozza az 1. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj pályázati felhívását, és gondoskodik annak a minisztérium és a Magyar Diplomáciai Akadémia hivatalos honlapján történő közzétételéről,

b) kijelöli a Bizottság elnökét és tagjait, és jóváhagyja a Bizottság ügyrendjét,

c) felügyeli a Bizottság működését,

d) jóváhagyja és közzéteszi az ösztöndíjprogram működési szabályzatát (a továbbiakban: Programszabályzat), melyet a Bizottság elnöke készít elő és terjeszt fel,

e) gondoskodik a pályázati eljárás lefolytatásáról, amely során a fogyatékos fiatalok tekintetében az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét megtartja,

f) dönt az ösztöndíj odaítéléséről,

g) ellátja az ösztöndíjas szerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

h) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező képzések és programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

i) működteti az ösztöndíjprogram értékelési rendszerét,

j) a miniszter számára éves beszámolót készít az ösztöndíjprogram végrehajtásáról.

(2) A pályázati felhívás tartalmazza

a) a pályázati feltételeket,

b) a pályázat benyújtásának határidejét,

c) a pályázat benyújtásának módját,

d) a pályázati dokumentáció kötelező tartalmát,

e) az ösztöndíjasnak biztosítandó ösztöndíj mértékét,

f) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetleges további célkitűzést,

g) az értékelési szempontokat, valamint

h) a pályázati és kiválasztási eljárással, továbbá az ösztöndíjjal összefüggő egyéb követelményeket.

4. § Az ösztöndíjprogramban történő részvételre az a személy pályázhat, aki a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt

a) cselekvőképes,

b) büntetlen előéletű,

c) magyar állampolgár,

d) felsőfokú végzettséggel rendelkezik,

e) legalább felsőfokú angol nyelvtudással és legalább egy másik idegennyelv legalább középfokú ismeretével rendelkezik, és

f) megfelel a pályázati felhívásban meghatározott egyéb feltételeknek.

5. § A pályázatot a pályázati felhívásban foglaltak szerint a Magyar Diplomáciai Akadémiához kell benyújtani.

6. § (1) A Bizottság a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár által felkért szakértőkből álló legalább ötfős szakértői testület.

(2) A Bizottság a felvételi felhívásban meghatározott nyilvános felvételi eljárás eredménye alapján javaslatot tesz a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkárnak az érvényes pályázatok elbírálására vonatkozóan. A Bizottság elnöke és tagja a testületben végzett tevékenységéért díjazásban nem részesül.

(3) A Bizottság titkársági feladatait a minisztérium Diplomáciai Akadémiai Főosztálya látja el.

7. § (1) A pályázat eredményéről és az ösztöndíjasok kiválasztásáról miniszter által átruházott hatáskörben a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján a Bizottság javaslatának megismerését követően, és annak figyelembevételével a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntésről az ösztöndíjprogramra pályázatot benyújtó személyeket a Magyar Diplomáciai Akadémia értesíti.

(3) Az ösztöndíjprogramban a pályázó csak egy alkalommal nyerhet el ösztöndíjat.

8. § (1) Az ösztöndíj csak a pályázatot elnyert személy és a minisztérium vagy a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. közötti, az ösztöndíj folyósításával összefüggő jogokat és kötelezettségeket tartalmazó ösztöndíjas szerződés (a továbbiakban: ösztöndíjas szerződés) megkötését követően folyósítható.

(2) Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

9. § (1) Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas szerződés határozza meg.

(2) Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül nem köti meg az ösztöndíjas szerződést, a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár új határidő kitűzésével felhívja a szerződés megkötésére. A felhívásban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően a pályázati hely betöltéséről a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár dönt.

(3) Az ösztöndíjas szerződés alapján az ösztöndíjas köteles

a) a minisztérium által kiadott feladatokat a jogszabályok, a minisztérium belső szabályzatai, utasításai, valamint a Programszabályzat alapján ellátni,

b) a minisztérium által előírt megbeszéléseken, egyéb programokon, valamint a miniszter által előírt képzéseken és egyéb, az ösztöndíjasok részére szervezett programokon részt venni, valamint

c) tevékenységéről az ösztöndíjprogram végén beszámolót készíteni.

(4) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény hatálya alá tartozó ösztöndíjas a (3) bekezdésben foglaltakon túl köteles előzetesen jelezni a befogadó intézmény és a minisztérium felé, hogy milyen speciális tárgyi és egyéb feltételek biztosítása szükséges a feladatai ellátásához.

(5) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti és a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban nem állhat.

10. § (1) Az ösztöndíjas szakmai tevékenységét a Programszabályzatban meghatározott módszertan szerint személyes mentor segíti.

(2) Mentorrá a minisztérium állományában dolgozó kormánytisztviselő jelölhető ki.

(3) A mentor a minisztérium ösztöndíjas szervezeti egységénél foglalkoztatott tisztviselő. A mentor feladata különösen az ösztöndíjas szakmai gyakorlati programtervének előkészítése, az ösztöndíjas munkájának szakmai irányítása és az ösztöndíjas rendszeres értékelése a Programszabályzatban foglaltak szerint.

(4) A mentor köteles részt venni a Magyar Diplomáciai Akadémia által szervezett mentori felkészítésen.

11. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződésben megállapított távollétre jogosult.

(2) A távollét időpontját – az ösztöndíjas szerződésben foglalt előzetes jóváhagyás mellett – az ösztöndíjas határozza meg. A távollét időpontját – rendkívüli, előre nem látható eseteket kivéve – az ösztöndíjas legalább három munkanappal a tervezett időpontja előtt köteles a minisztériumnak és a mentorának bejelenteni.

12. § (1) Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjról lemond.

(2) Az ösztöndíjas jogviszony megszüntethető, amennyiben az ösztöndíjas

a) a pályázat benyújtásához szükséges feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,

b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét.

(3) A Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár a (2) bekezdésben meghatározott esetekben észszerű határidővel felhívja az ösztöndíjast a szerződés megszüntetésére alapot adó körülmény megszüntetésére. Amennyiben az ösztöndíjas a felhívásban tartalmazott kötelezettségét a felhívásban foglalt határidőn belül nem teljesíti, a szerződést fel kell mondani.

(4) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében köteles a részére már folyósított ösztöndíj teljes összegét az erre vonatkozó felhívástól számított kilencven napon belül visszafizetni, amennyiben az ösztöndíjas szerződésben vagy a (3) bekezdés szerinti felhívásban foglalt köztelezettségek nemteljesítésére önhibájából nem kerül sor.

(5) Az ösztöndíjas kérelmére a Bizottság elnöke méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.

13. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram végén záróvizsgát tesz.

(2) A záróvizsga követelményrendszerét az ösztöndíjprogram elméleti és szakmai gyakorlati képzésének tananyaga képezi.

(3) A záróvizsgát a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni. A vizsgaszabályzatot a záróvizsga meghirdetett időpontja előtt legalább harminc nappal a minisztérium közzéteszi.

(4) Az eredménytelen záróvizsga egy alkalommal ismételhető.

(5) Második eredménytelen záróvizsga esetén az ösztöndíjas köteles a részére már folyósított ösztöndíj teljes összegét az erre vonatkozó felhívástól számított kilencven napon belül visszafizetni. Az ösztöndíjas kérelmére a Bizottság elnöke méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.

(6) Az eredményes záróvizsgáról a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár záróvizsga-bizonyítványt állít ki.

(7) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványok pótlásáról – a vizsgajegyzőkönyvek alapján – a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár gondoskodik.

14. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!