nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2020. (V. 5.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
2020-08-08
2020-12-31
3
Jogszabály

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti – felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

a)1 27–29., 31–32. és 36–38. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b)2 27–29., 31–32. és 36–38. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

c)3 27–29., 31–32. és 36–38. sorai alapján az Európai Bizottságnak az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából kiadott közleményén (a továbbiakban: átmeneti közlemény) alapuló, az Európai Bizottság 2020. június 8-i, SA.57468. számú ügyben hozott C(2020) 3951 final számú határozata szerinti, az átmeneti közlemény 3.1. szakasza feltételei szerint nyújtott támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás)

nyújtható.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

4. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

5. elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,

6. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

7. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

8. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

9. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

10. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,

11. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,

12. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

14. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

15. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

16. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a)4 az átmeneti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b)5 az átmeneti támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g)6 csekély összegű támogatásban vagy átmeneti támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

h)7 kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére és átmeneti támogatás esetében abban az esetben, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nehéz helyzetben volt,

i) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.

5. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) A csekély összegű (de minimis) támogatás szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

6. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 2. § b) pontja szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

a) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 2. § hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.

(5a)8 Az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az átmeneti támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozat szerint közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel az egyedi átmeneti támogatást nyújtó 2021. február 1-jéig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

(6)9 E rendelet alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig, átmeneti támogatás esetén 2020. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni.

4. Csekély összegű támogatás

7. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

8. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének megfelelően nyújtható. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem, színház, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

10. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

11. § A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

12. § (1) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

13. § Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése elsősorban az érintett fejezeti kezelésű előirányzaton érvényesíthető.

5/A.10 Átmeneti támogatás

13/A. § (1) Ezen alcím szerinti átmeneti támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(2) Az átmenteti támogatás az 5. § szerint halmozható más állami támogatással.

13/B. § (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott európai bizottsági határozatok alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott európai bizottsági határozatok alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését végző vállalkozások esetén az ilyen tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott európai bizottsági határozatok alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

13/C. § (1) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 13/B. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(2) Ha egy vállalkozás a 13/B. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatban folytat gazdasági tevékenységet, az átmeneti támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a 13/B. § (1)–(3) bekezdése szerinti követelmények ellenőrizhetők.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §11 E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27–29., 31–32. és 36–38. sora

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;

b) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének;

c) a gazdaságnak a jelenlegi COVID19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretről szóló, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 sz. európai bizottsági közlemény alapján elfogadott 2020. június 8-i, SA.57468. számú ügyben hozott C(2020) 3951 final számú európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

16. §12

1. melléklet a 13/2020. (V. 5.) BM rendelethez13

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csoport-
név

Jogcím név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-fizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési támogatás közre-
működő szervezete

2

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

 

 

Ágazati célfeladatok

4

374417

 

 

Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése

Az előirányzat célja forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú tárgyalásokhoz.

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

Az előirányzat terhére jogszabály, vagy – pályázati rendszeren kívül, támogatási kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatói okirattal költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-

átcsoportosítással.

A támogatói okiratban meghatá-
rozottak szerint.

A támogatói okiratban biztosíték köthető ki az Ávr. 84. §
(2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig.

5

237778

 

 

Energia-
racionalizálás

Az előirányzat a belügyminiszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzatból pályázat útján – támogatói okirat alapján – visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben közvetlen kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.

A támogatói okirat hatályba-
lépésétől számított legfeljebb hat év a vissza-
térítendő támogatás tekinteté-
ben. A fel nem használt támogatás tekinteté-
ben a támogatói okiratban meghatá-
rozottak szerint.

6

270801

 

 

A légimentéssel összefüggő kiadások

Az előirányzat célja a mentőhelikopterek működtetéséhez kapcsolódó üzemanyag, esetleges javítási, illetve a pilótaképzés költségeinek finanszírozása.

a) miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek,

b) Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Az előirányzat terhére a G:6 mező a) pontja szerinti kedvezményezett részére támogatási kérelem alapján támogatói okirattal költségvetési támogatás nyújtható.

Az előirányzat terhére a G:6 mező b) pontja szerinti kedvezményezett részére támogatási szerződés alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-

átcsoportosítással.

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

7

256501

 

 

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható

1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, továbbá a védekezési időszakon kívül bekövetkezett olyan természeti káreseményekre, amely a védbiztonságot közvetlenül veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;

2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására;

3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre;

4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv
a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(a továbbiakban: BM OKF) az önkormányzati tűzoltóságok az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.

Központi költségvetési szervek, vízitársulatok, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentő-

szervezetek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel

– támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki,
a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv kivételével.

8

229825

 

 

Közrendvédelmi bírság

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzaton a – központi költségvetést megillető – közrendvédelmi bírság címen befolyt bevételnek a Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása történik.

Magyar Államkincstár

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

9

229814

 

 

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy az egyes biztosító társaságok

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

10

374917

 

 

A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

A kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében,

a GINOP 2014–2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése, illetve új végpontok bekötése, így jelen előirányzat célja a hazai kiegészítő támogatás biztosítása.

A támogatás a konzorciumi szerződés alapján, amennyiben a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, a konzorciumi partnerek részére továbbadható a Kedvezményezett útján.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel

– támogatási szerződés

alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatási szerződés-ben az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

A kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében, a GINOP 2014–2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése érdekében, amennyiben a feladatok elvégzéséhez szükséges az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezet vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzata javára.

az érintett fejezeti kezelésű előirányzat

Az előirányzat terhére előirányzat-

átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezeti kezelésű előirányzat javára.

Egy összegben előirányzat-

átcsoportosítással.

11

347762

 

 

Kormányzati infokommuni-kációs szolgáltatások

Az előirányzat célja, hogy a jogszabályokban közszolgáltatásként meghatározott informatikai szolgáltatások ellátásának finanszírozása biztosított legyen. Az előirányzat célja különösen

a)    az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti szolgáltatások,

b)    a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

c)    a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011.
(XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

d)    az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet által központi szolgáltatóként kijelölt szervezetek által nyújtott közszolgáltatások,

e)    az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.)
Korm. rendelet alapján nyújtott közszolgáltatások,

f)    az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

g)    a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017.
(XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

h)    a helyi közszolgáltatás információs rendszerről szóló 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

i)     az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018.
(XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

j)    a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben meghatározott közszolgáltatások,

k)    nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendeletben meghatározott szolgáltatások,

l)    egyéb, az elektronikus ügyintézéssel és a kormányzati és közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos közszolgáltatások és informatikai rendszerek fejlesztési és üzemeltetési feladatai

ellátásának finanszírozása.

Az előirányzat a Kormány döntése alapján egyéb, a miniszter feladat és hatáskörébe utalt központosított kormányzati és közigazgatási infokommunikációval összefüggő feladatok biztosítására is felhasználható.

Az előirányzat terhére előirányzat-

átcsoportosítás hajtható végre.

1. A jogszabályban kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatók, illetve központi szolgáltatók:

a)    NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,

b)    Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.,

c)    IdomSoft Informatikai Zrt.,

d)    Magyar Posta Zrt.,

e)    Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.,

f)    közszolgáltatások nyújtásával megbízott más gazdasági társaságok.

2. Központi költségvetési
szervek

A rendelkezésre bocsátás a G:11 mező
1. pontja szerinti esetekben teljesítésarányosan, közvetlen kifizetéssel egy összegben vagy részletekben, egyszeri vagy többszöri előleg folyósítás mellett utólagos elszámolással vagy tényköltség alapján utólagos kifizetéssel történik a közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében.

A rendelkezésre bocsátás a G:11 mező
2. pontja szerinti esetben előirányzat-átcsoportosítással történhet.

12

372128

 

 

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

Az előirányzat a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet szerint kijelölt központi szolgáltató

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közszolgáltatási szerződés alapján.

13

 

 

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

14

 

 

 

Társadalmi önszerveződések

támogatása

15

251212

 

 

 

Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel, amely támogatást az Országos Polgárőr Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

Országos Polgárőr

Szövetség

Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján egyedi döntéssel
– támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi
CLXV. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

Igen

Részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan közvetlen kifizetéssel a támogatói okiratban meghatározottak szerint.

A támogatói okiratban az
Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

16

029054

 

 

 

Önkéntes tűzoltó egyesüle-
tek és mentő-
szerveze-
tek támo-
gatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.

Az előirányzat

1. az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására,

2. műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, valamint

3. az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására használható fel.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési

szervek

A BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére egyoldalú jognyilatkozattal átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás pályázat útján vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelkezésre

bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Egy összegben előirányzat-

átcsoportosítással.

17

302980

 

 

 

Társa-
dalmi szerveze-
tek, alapít-
ványok támo-
gatása

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására

29,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói, valamint a belügyi nyugdíjasok, a szolgálati járandóságban részesülők és azok családtagjai részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok támogatása.

2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására
10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

A költségvetési támogatás a lakosság,
az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz,
az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.

3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 50,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.

5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése.

6. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének támogatására 3,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szakmai tevékenységével összefüggő díjak támogatása.

7. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

8. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség továbbadhat a nyilvántartott tagjainak.

A költségvetési támogatás célja az alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának elősegítése, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.

9. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

10. Amennyiben többletforrás áll rendelkezésre, úgy az 1–9. pontban megjelölt támogatásokon felüli többlettámogatás biztosítható.

a) Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány;

b) Magyar Polgári Védelmi Szövetség;

c) Magyar Tűzoltó Szövetség;

d) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége;

e) Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége;

f) Települési Önkormány-

zatok Országos Szövetsége;

fa) Magyar Önkormány-

zatok Szövetsége;

fb) Megyei Önkormány-

zatok Országos Szövetsége;

fc) Kisvárosi Önkormány-

zatok Országos Érdekszövetsége;

fd) Magyar Faluszövetség;

fe) Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége;

ff) Budapesti Önkormányzatok Szövetsége;

fg) Megyei Jogú Városok Szövetsége;

g) Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület;

h) Magyar Rendészeti Sportszövetség;

i) Szertelen-kék Alapítvány

Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján egyedi döntéssel
– támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen, kivéve
a G:17 mező

g) pontja szerinti kedvez-
ménye-
zett

eseté-
ben

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az
Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

18

371995

 

 

 

Személy-, Vagyon-
védelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara egyes felada-
tainak
támo-
gatása

Az előirányzatból a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara részesülhet támogatásban az egyes feladatainak ellátása érdekében.

A támogatást a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a megyei szervezetei részére továbbadhatja.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel – támogatói okirat

alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

A támogatói okiratban az
Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

19

372084

 

 

 

Demok-

ratikus

Helyi Közigaz-

gatás Fejlesz-

téséért Alapít-

vány fela-

datainak támo-

gatása

Az előirányzatból támogatás nyújtható a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” átültetése érdekében, valamint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány működésének támogatása érdekében.

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel

– támogatói okirat

alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

A támogatói okiratban az
Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

20

370140

 

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

1. Az előirányzat célja működési támogatás biztosítás a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok működési költségeinek támogatására, így különösen bérfejlesztésre, bérek és járulékok kifizetésére.

a) NETI Informatikai Tanácsadó Kft.,

b) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,

c) Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel – támogatási szerződés alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

2. Az 1. pontban rögzített céllal összefüggésben az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre más, érintett fejezeti kezelésű előirányzat javára.

az érintett fejezeti kezelésű előirányzat

Az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezeti kezelésű előirányzat javára.

21

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

263301

 

 

„Útravaló” ösztöndíj program

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható „Útravaló” Ösztöndíjprogramhoz, és annak alprogramjaihoz. Az „Útravaló” Ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók támogatására, valamint a természettudományok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött létre.
Az „Útravaló” Ösztöndíjprogram során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesülhet.

civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartói, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozó, természetes személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére pályázati útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

kijelölt lebonyolító szerv

 

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, előirányzat-átcsoportosítással.

23

380106

 

 

Biztos Kezdet Gyerekházak

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Biztos Kezdet Gyerekház program pályázati úton történő támogatása érdekében a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

jogszabály és működési engedély alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti Biztos Kezdet Gyerekházat fenntartó jogi személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére pályázat útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Részletekben időarányosan vagy teljesítményarányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Társadalmi Esélyterem-tési Főigaz-
gatóság (a továbbiak-ban: TEF)

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kezelő szervi díj biztosítására.

TEF

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, előirányzat-átcsoportosítással.

24

 

 

Társadalmi felzárkózást segítő programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

368506

 

 

Roma Szakkollégiumi Hálózat

Az előirányzatból támogatás nyújtható a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégium részére.

az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett roma szakkollégiumot fenntartó jogi személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel

költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

26

376095

 

 

Tanoda program

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a befogadásra került tanoda szolgáltatás ellátása érdekében a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

jogszabály és működési engedély alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti Tanodát fenntartó személyek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

TEF

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kezelő szervi díj biztosítására.

TEF

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, előirányzat-átcsoportosítással.

27

331673

 

 

Roma kultúra támogatása

1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a roma kultúra és az alkotó közösségek tevékenységének támogatása érdekében.

civil szervezetek, költségvetési szervek, egyházi jogi személyek, Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok

Az előirányzat terhére pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben előirányzat-átcsoportosítással.

28

331195

 

 

Társadalmi, gazdasági, területi hátrány-kiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

Az előirányzatból támogatás nyújtható

1. a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében a nemzetiségi oktatás, nevelési intézmény, valamint egyéb szakkollégium működésének támogatására;

2. a romák társadalmi-gazdasági integrációjához;

3. közösségépítést és identitást erősítő projektekhez;

4. a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásához, a hátrányos helyzetű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, életfeltételeinek javításához és a gyermekek esélyteremtését szolgáló projektekhez, valamint a hátrányos helyzetű emberek, és hátrányos helyzetű településeken élők kulturális javakhoz való hozzáférés javításához, előmozdításához;

5. a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez;

6. az 1–5. pontokban rögzített célokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos tevékenységekhez.

civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személy, gazdasági társaságok, szövetkezetek, Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok

egyéni vállalkozók, természetes személyek, határon túli természetes és jogi személyek, és határon túli szervezetek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel, vagy pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

7. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1–6. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, előirányzat-átcsoportosítással.

29

331206

 

 

Felzárkózás-politika koordinációja

Az előirányzatból támogatás biztosítható

1. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljához kötődő feladatok megvalósítására;

2. az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. végrehajtásának
a 2015–2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015.
(IX. 22.) Korm. határozathoz
(a továbbiakban: MNTFS), valamint
a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
(a továbbiakban: MNTFS II.), valamint
a következő időszakra szóló felzárkózási stratégia előkészítéséhez kapcsolódó feladatok megvalósítására;

3. a felzárkózás stratégiai dokumentumokban és intézkedési tervekben vállalt feladatok és intézkedések nyomon követésére, értékelésére, a monitorozására az ehhez szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztésére, a határon túli programok és nemzetközi szakértői koordináció, kommunikáció, valamint a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésének, terjesztésének támogatására;

4. a felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére és megvalósítására;

5. az MNTFS és MNTFS II., valamint a következő időszakra szóló felzárkózási stratégia előkészítésével, társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására;

6. a társadalom szemléletformálását és társadalmi érzékenyítését elősegítő programok támogatására;

7. a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programokat megalapozó és a beavatkozásokat nyomonkövető, értékelő felmérések, kutatások, rendezvények, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében;

8. az 1–7. pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó közvetlen költségekre.

BM igazgatás

A forrás biztosítása előirányzat-átcsoportosítás útján történik.

civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozó, természetes személyek, határon túli természetes és jogi személyek, határon túli szervezetek, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezetek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel

költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

30

297335

 

 

Roma ösztöndíj programok

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható

a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító támogatás formájában.

2. Az előirányzatból támogatás biztosítható a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében az anyanyelvű és kétnyelvű roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
1. mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulók számára.

3. Az előirányzatból támogatás biztosítható a Kollégium Plusz modellprogram működtetésére és finanszírozására.

civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartói, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok egyéni vállalkozó, természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

Az előirányzat terhére pályázat vagy egyedi kérelem útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

4. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1–3. pontokban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt lebonyolító szervi díj biztosítására.

kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben előirányzat-
átcsoportosítással.

31

351973

 

 

Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

Az előirányzatból támogatás biztosítható a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Gandhi NKft.) által fenntartott Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: Központ) és annak hálózata működési költségeinek támogatására, valamint a Gandhi NKft. működési költségeinek támogatására, így különösen bérfejlesztésre, bérek és járulékok kifizetésére. A Központ feladatai közül támogatás biztosítható a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolására, fejlesztésére, továbbadására, valamint a roma nemzetiségi hagyományok megőrzésére és átadására fiatalabb korosztályoknak, a nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerésére és elmélyítésére, a közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatására. Támogatás biztosítható továbbá a Központ által szervezett hazai nemzetiségi kulturális rendezvényekre, a Központ által megvalósított, az egész életen át tartó tanulást segítő programok és szolgáltatások fejlesztésére a hatékonyság elősegítése érdekében, a Központ felnőttképzéseire, továbbá a nem formális és informális aktivitásaira, a Központ eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítésére, a társadalmi kohézió erősítésével összefüggésben.

Gandhi NKft.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel

költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

32

359451

 

 

Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

Az előirányzatból támogatás biztosítható

1. a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központot beharangozó, a programját, céljait ismertető rendezvények, események szervezése, az ehhez kapcsolódó tárgyi és személyi feltételek biztosítása;

2. az olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak szervezésére, megtartására, amelyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, továbbadását tűzik ki célul és a roma hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak;

3. a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és elmélyítését (színház, zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.) szolgáló programok támogatására,

4. a kulturális szervezetek szakmai támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok megrendezését, a felzárkózást elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának támogatását,

5. a roma kultúrát összefogó digitális archívum létrehozását a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központon belül.

civil szervezetek, költségvetési szervek, nem állami fenntartású köznevelési intézmény fenntartói, köztestületek, gazdasági társaságok, Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel

költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

33

375595

 

 

Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

1. Az előirányzatból támogatás biztosítható a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, roma nemzetiségi kulturális programok, kezdeményezések támogatására, gyermekek táboroztatásra, pedagógusképzések támogatására.

civil szervezetek, költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozó, természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

Az előirányzat terhére egyedi támogatás formájában vagy pályázati úton költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

Igénybe vehető

2. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít az 1. pontban foglalt támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt a lebonyolító szervi díj biztosítására.

kijelölt lebonyolító szerv

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

34

019204

 

 

Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

Az előirányzatból támogatás biztosítható az Országos Roma Önkormányzat működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására.

A költségvetési támogatás az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére továbbadható.

Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek

Az előirányzat terhére

kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható a mindenkori költségvetési törvényben foglaltak szerint.

Igen

Részletekben időarányosan vagy teljesítményarányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

35

267367

 

 

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzatból támogatás biztosítható az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladati ellátására létrehozott intézmények támogatására.

A költségvetési támogatás az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére továbbadható.

Országos Roma nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható a mindenkori költségvetési törvényben foglaltak szerint.

Igen

Részletekben időarányosan vagy teljesítményarányosan, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

36

381073

 

 

Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

Az előirányzatból támogatás biztosítható a Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek beruházási és felújítási tevékenységek támogatására és pályázati önrész biztosítása kapcsán.

civil szervezetek, közhasznú gazdasági társaságok, roma nemzetiségi önkormányzatok

Az előirányzat terhére kérelem útján, egyedi döntéssel vagy pályázati úton – támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

37

380495

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása

Az előirányzatból támogatás biztosítható a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban
(a továbbiakban: 1404/2019. Korm. határozat) meghatározott program (a továbbiakban: Felzárkózó települések program) megalapozásával összefüggő feladatok ellátásához. Az 1404/2019. Korm. határozat értelmében a Felzárkózó települések program koordinációját, módszertani támogatását és végrehajtását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
(a továbbiakban: MMSZ) valósítja meg.
A Felzárkózó települések program megvalósításába az MMSZ partnerszervezeteket is bevon, e szervezetekkel külön megállapodásban rögzítik a feladat-végrehajtás, a forrásfelhasználás, és az elszámolás módját.

civil szervezetek, helyi önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek, köztestületek, egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, egyéni vállalkozó, természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

Az előirányzat terhére kérelem útján, egyedi döntéssel – támogatási szerződés alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

 

38

380506

 

 

A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása

1. Az előirányzat támogatási keretet biztosít a gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomag (a továbbiakban: Program) megvalósításához, valamint a települések diagnózis alapú fejlesztését szolgáló programelemek (pl. lakhatási, foglalkoztatási, szolgáltatásszervezési, közösségfejlesztési intézkedések) végrehajtásához. A Program célja, hogy a kedvezményezett térségekben a munkaerő-piaci és gazdasági szempontokat figyelembe véve kiválasztott településeken olyan gazdaságélénkítés valósuljon meg, amely hatással van a helyi gazdasági szereplők életére, valamint hozzájárul a helyi foglalkoztatás bővítéséhez.

2. A Program eredményes és hatékony megvalósítása érdekében – az esetleges jövőbeni változásokra figyelemmel – az előirányzat vonatkozásában átcsoportosítás hajtható végre.

3. Az előirányzatból a Program működtetésével kapcsolatban működési támogatás nyújtható.

4. Az előirányzat szolgál továbbá a Kormány egyedi határozatában meghatározott, egyes társadalmi felzárkózást elősegítő feladatok forrásaként.

civil szervezetek, költségvetési szervek, gazdasági társaságok,

egyházi jogi személyek,

Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok,

egyéni vállalkozók,

jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb jogi szervezet

Az előirányzat terhére, kérelemre vagy pályázati úton – támogatói okirat vagy támogatási szerződés
alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

39

368395

 

Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.

Az előirányzat az önkormányzati tűzoltóságok

1. védőeszközeinek és tűzoltó-technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, valamint

2. tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására

használható fel.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére egyoldalú jognyilatkozattal átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás pályázat útján vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Egy összegben előirányzat-

átcsoportosítással.

40

368406

 

Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.

Az előirányzat az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésére használható fel.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére támogatói okirattal átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat vagy támogatási szerződés keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Egy összegben előirányzat-

átcsoportosítással.

41

232061

 

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

önkormányzati tűzoltóságok

A támogatás felhasználása a központi költségvetésről szóló törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához

való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján támogatói okirattal történik.

Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben

fordítható, ha a fenntartáshoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.

Az előirányzat felhasználása

a BM OKF kezdeményezése alapján történik, részletekben, időarányosan közvetlen kifizetéssel.

Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási fejlesztési feltételek biztosítására köteles fordítani.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

42

358484

 

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

Az előirányzat célja, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítmény-értékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető legyen.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel
– támogatói okirattal – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, előirányzat-

átcsoportosítással.

43

359706

 

Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzat az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását szolgálja.

Központi Maradvány-
elszámolási Alap

Egy összegben.

44

359717

 

Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló állományának új, egységes és korszerű társasági egyenruházattal történő ellátását szolgálja, amely biztosítja az állomány egységes, méltó megjelenését.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

45

359840

 

Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzat a Hszt. 82/A–82/K. §-a szerinti rendvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A–68/J. §-a szerinti honvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék biztosításának finanszírozására szolgál, megosztva.

1. A rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek,

2. Honvédelmi Minisztérium,

3. Külgazdasági és Külügyminisztérium,

4. Országgyűlési Őrség

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel
– a G:45 mező
1. pontja esetében támogatói okirattal , illetve a G:45 mező 2–4. pontja esetében megállapodással – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, előirányzat-

átcsoportosítással.

46

359851

 

Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint az Országgyűlési Őrség és az Információs Hivatal

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel
– támogatói okirattal – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, előirányzat-

átcsoportosítással.

47

342684

 

Magyar Rendvédelmi Kar

Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítása, valamint alapszabályban foglalt egyéb feladatai ellátásának támogatása.

a) Magyar Rendvédelmi Kar

b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel – támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:47 mező a) pontja szerinti kedvezményezett esetében
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben közvetlen kifizetéssel, a G:47 mező b) pontja szerinti szervek esetében, ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-

átcsoportosítással történik.

A G:47 mező a) pontja szerinti kedvezményezett esetében a támogatói okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

48

342695

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével – így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot- projektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy egyedi támogatások nyújtására, a megállapodás alapján biztosítandó önkéntes hozzájárulás biztosítására, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról
(2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.)
Korm. határozatban és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020–2021. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1585/2019.
(X. 16.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.

a) BM Igazgatása

A forrás biztosítása előirányzat-

átcsoportosítás útján történik.

b) központi költségvetési szerv,

c) társadalmi szervezetek,

d) gazdasági

társaságok,

e) alapítvány,

f) köztestület,

g) polgári jogi társaság,

h) helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek,

i) nemzetiségi önkormányzatok és az általuk irányított költségvetési szervek,

j) bevett egyház, belső egyházi jogi személy

k) települési önkormányzati szövetség,

l) helyi önkormányzatok társulása és az általuk irányított költségvetési szervek,

m) nemzetközi szervezetek, ideértve a nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő feladatokat végrehajtó szervet, szervezetet, együttműködési rendszert

Az előirányzat terhére, kérelem útján egyedi döntéssel, vagy pályázatra
– támogatói okirat, költségvetési megállapodás alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:48 mező b) pontja szerinti szervek esetében az előirányzat terhére a feladatmegvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat-átcsoportosítással történik a támogatás,

forrás biztosítása előirányzat-

átcsoportosításról szóló megállapodás megkötése

vagy támogatói okirat kibocsátása alapján.

A G:48 mező

c)–m) pontja szerinti kedvezményezettek esetében egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben történő közvetlen kifizetés támogatói okirat alapján.

Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet.

A G:48 mező

c)–m) pontja szerinti kedvezményezettek esetében a támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

49

355939

 

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó,

1. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építésével, telepítésével és üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások,

2. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítésével összefüggésben felmerülő kiadások, és

3. a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő kiadások, valamint

4. az 1–3. pontokhoz kapcsolódó egyéb kiadások finanszírozására.

A támogatást a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv az általa irányított, a tömeges bevándorlás kezelésében részt

vevő költségvetési szervek részére továbbadhatja.

I. Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján – határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a megállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet támogatási szerződést a támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv, mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.

II. Azok a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

1. A fejezetet irányító szerv,
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg nyújtható.

2. A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen

benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg nyújtható.

Igen

I. Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel történik

a) támogatói okirat kibocsátásával
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében; azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján történik a rendelkezésre bocsátás,

b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben
a támogatás

kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.

II. A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés alapján.

 

 

 

 

 

50

359639

 

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését, az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja.

1. Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a megállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet támogatási szerződést a támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv, mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.

2. Azok a BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

3. A Kormány döntése alapján az egyéb jogi szervek, szervezetek.

1. A fejezetet irányító szerv,
a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor
a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg adható.

2. A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján előleg adható.

3. A G:50 mező
1–2. pontjába nem tartozó egyéb jogi szervek, szervezetek esetében
a Kormány döntésének megfelelően.

Igen

1. Egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,

a) támogatói okirat kiadásával a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében, azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a központi költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján;

b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.

2. A BM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalataik esetében egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés/szolgáltatási szerződés/egyéb polgári jogi szerződés alapján.

3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben a Kormány döntése alapján, támogatási szerződés megkötésével.

51

359339

 

A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program

Az előirányzat felhasználható a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált,
2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtására, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítésére.

a) központi költségvetési szervek,

b) társadalmi szervezetek,

c) alapítvány,

d) köztestület,

e) polgári jogi társaság,

f) Mötv. szerinti önkormányzatok és azok társulásai

Az előirányzat terhére kérelemre vagy pályázat útján egyedi döntéssel
– támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:51 mező a) pontja szerinti szervek esetében az előirányzat terhére a feladat megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben előirányzat-átcsoportosítást lehet végrehajtani.

A G:51 mező

b)–f) pontja szerinti esetekben egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben történő

közvetlen kifizetés.

 

A G:51 mező b)–f) pontja szerinti kedvezménye-zettek esetében a támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték

köthető ki.

 

 

 

52

232698

 

Katasztrófa-

elhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.

Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.

Amennyiben a költségvetési évben az előző feladatokkal összefüggésben nem kerül sor kifizetésre, akkor a költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.

központi költségvetési szervek vagy a peres eljárásban részt vevő közreműködő szervezetek Központi Maradvány- elszámolási Alap

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben, közvetlen kifizetéssel.

53

 

 

Európai uniós fejlesztési programok

54

284756

 

 

Európai Uniós és nemzetközi projektek/
programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek

– beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához

1. likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére;

2. vissza nem térítendő támogatás nyújtható

a) az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget),

b) az előírt önrész vagy saját erő biztosítására,

c) önkéntes hozzájárulás nyújtására.

a) BM Igazgatása

A forrás biztosítása előirányzat-átcsoportosítással történik.

b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

c) a Belügyminisztériummal megállapodást kötött szervezetek

d) a nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő feladatokat végrehajtó szerv, szervezet, együttműködési rendszer

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható
– támogatói okirat alapján – a G:54 mező b)–d) pontjában foglalt kedvezményezettek részére.

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-átcsoportosítással.

A kifizetés-
ben részesülő az F:54 mező
1. pontja szerint (kiadások megelőle-
gezésére) kapott támoga-
tást legkésőbb a pályázatot kiíró fél által jóvá-
hagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésé-
től számított 30 napon belül köteles vissza-
fizetni a támogató részére.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

55

 

 

 

Belügyi Alapok

56

342651

 

 

 

Belső Biztonsági Alap

1. Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint, valamint

2. az 1. pont szerinti rendeletek szerint
a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott, osztott finanszírozású projektek el nem számolható hozzájárulásának finanszírozására használható fel.

I. az F:56 mező 1–2. pontja tekintetében a BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

II. az F:56 mező 1. pontja tekintetében:

a) egyesület a párt kivételével,

b) köztestület,

c) egyházi jogi személy,

d) alapítvány,

e) közalapítvány,

f) szövetkezet,

g) jogi személyiséggel

rendelkező egyéb szervezet,

h) helyi önkormányzat,

i) nemzetiségi önkormányzat,

j) önkormányzati társulás,

k) nem a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv,

l) nemzetközi

szervezet,

m) kormányközi szervezet és

n) gazdasági társaság.

III. az F:56 mező 1–2. pontja tekintetében a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv.

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján
– támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Kiválasztási módok:

I. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható:

1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet a támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.

3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének vagy a támogatói okirat kiadásának időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projektkiválasztási eljárással kerülhet sor.

5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani

a támogatási

igényt, ha kizárólag a támogatást

igénylő jogosultsága és a felhívásban

előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem

állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva

a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,

b) eszközbeszerzés esetén
5 évig,

c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén 10 évig a megvalósított beruházást üzemelteti.

A Felelős Hatóság üzemeltetési kötelezettséget írhat elő a nem beruházási célú projektben beszerzett, általa egyedileg megjelölt eszközre nézve.

Igen

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat vagy egyedi döntés alapján egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

57

342662

 

 

 

Menekült-
ügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint.

a) BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

b) egyesület a párt kivételével,

c) köztestület,

d) egyházi jogi

személy,

e) alapítvány,

f) közalapítvány,

g) szövetkezet,

h) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,

i) helyi önkormányzat,

j) nemzetiségi önkormányzat,

k) önkormányzati társulás,

l) költségvetési szerv,

m) nemzetközi szervezet,

n) kormányközi szervezet és

o) gazdasági társaság.

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján
– támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Kiválasztási módok:

I. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható:

1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet a költségvetési támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.

3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének vagy a támogatási okirat kiadásának időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projekt kiválasztási eljárással kerülhet sor.

5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási igényt, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva

a) informatikai célú beruházás esetén 3 évig,

b) eszközbeszerzés esetén
5 évig,

c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén 10 évig

a megvalósított beruházást a projekt céljaival összhangban üzemelteti.

A Felelős Hatóság üzemeltetési kötelezettséget írhat elő a nem beruházási célú projektben beszerzett, általa egyedileg megjelölt eszközre nézve.

Igen

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

58

342673

 

 

 

Belügyi Alapok technikai költség-kerete

Az előirányzat az 56–57. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján.

a) BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben.

b) Audit Hatóság

Az előirányzatból támogatási igény alapján
– támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Kiválasztási mód:

Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett

tevékenységet a támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

Igen

A támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy – időarányosan vagy teljesítmény-arányosan – részletekben.

59

360395

 

Megszűnt intézmények technikai elszámolása

Az előirányzat a megszűnt intézmény számlaegyenlegének jogutód intézmény számlájára történő technikai átvezetésére szolgál.

60

211178

 

Fejezeti tartalék

Az előirányzat az év közben felmerülő egyéb kiadások forrásául szolgál.

a) miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

b) fejezeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzat felhasználásáról a gazdasági helyettes államtitkár javaslatára a miniszter dönt.

Egy összegben vagy
– időarányosan vagy teljesítményarányosan – részletekben közvetlen kifizetéssel, vagy előirányzat-

átcsoportosítással.

61

333240

 

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!