nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2020. (V. 29.) BVOP utasítás
a fogvatartotti többletinformáció adatmező vezetéséről
2020-05-31
infinity
2
Jogszabály

16/2020. (V. 29.) BVOP utasítás

a fogvatartotti többletinformáció adatmező vezetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény előírásaira – a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományára terjed ki.

2. A fogvatartással kapcsolatos döntés-előkészítések támogatása érdekében egyedi esetekben szükséges olyan többletinformációk rögzítése, amelyek az általánosan nyilvántartott adatokon túl a büntetés-végrehajtási intézet, intézmény (a továbbiakban: bv. intézet), valamint a fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: bv. szerv) rendjének, biztonságának fenntartása és a megfelelő szintű szakmai tevékenység elősegítése érdekében releváns információt tartalmaznak.

3. A fogvatartotti nyilvántartás többletinformáció adatmezőbe a fogvatartottra vonatkozóan rögzíteni szükséges, ha

a) nagy sajtónyilvánosságot kapott bűncselekmény elkövetője,

b) bűnszervezet vagy bűnszövetség tagja,

c) a Magyar Honvédség, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja vagy tagja volt,

d) igazságszolgáltatásban, közigazgatásban dolgozott,

e) bv. szervtől megszökött, illetve szökést kísérelt meg,

f) hatóság őrizetéből megszökött, illetve szökést kísérelt meg,

g) bv. szervtől szökést tervezett,

h) fogvatartása alatt a bv. szerv területén vagy ideiglenes intézetelhagyása során újabb bűncselekményt követett el,

i) rendkívüli esemény okozója vagy résztvevője volt (korábbi fogvatartásra vonatkozó adatok rögzítése is szükséges),

j) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,

k) egyéni kezelési utasítással rendelkezik,

l) fogvatartott társaitól veszélyeztetett,

m) elkülönítése szükséges más fogvatartottól,

n) biztonsági elkülönítését vagy állandó mozgáskorlátozását rendelték el,

o) garanciavállalással érintett,

p) egészségügyi szempontból kiemelt figyelmet érdemel,

q) az életet ténylegesen veszélyeztető önártalom, önkárosító cselekmény veszélye fennáll vagy megvalósult,

r) biztonsági szempontból egyéb releváns körülmény áll fenn.

4. Amennyiben a fogvatartott másik bv. intézetbe történő átszállítása a többletinformáció adatmezőbe történő bejegyzések miatt esedékes, úgy a rögzített – a szállítás szempontjából releváns – többletinformációt kiegészíteni szükséges, vagy újabb többletinformációt kell rögzíteni. A többletinformáció tartalmáról a rögzítési feladatok elvégzését követően tájékoztatni szükséges a fogvatartott fogadására kijelölt bv. intézetet.

5. A többletinformáció adatmezőbe történő rögzítés során a bejegyzés alapjául szolgáló hiteles adatot, információt – amennyiben rendelkezésre áll – a hatóság és az iktatási szám megjelölésével kell feltüntetni. Amennyiben az adat nem került megerősítésre, a „nem megerősített információ” szöveget kell rögzíteni.

6. A többletinformáció adatmezőbe tartalma szerint rögzítendő, de nem megerősített adatokat tartalmazó, hatóságtól vagy természetes személytől érkezett szóbeli, illetve telefonos megkeresésről írásos jelentést kell készíteni pontos időpont, telefonszám és a bejelentő adatai feltüntetésével, melyet a közvetlen szolgálati elöljárónak – halasztást nem tűrő esetben soron kívül – kell felterjeszteni. Az adat nem ellenőrzött jellegére a jelentésben utalni kell.

7. A többletinformáció adatmezőbe történt bejegyzést a szabadszöveges rögzítési lehetőségeknek megfelelően a lényeges tények, adatok, körülmények feltüntetésével kell megtenni. Lényeges adatnak minősül többek között a nagy sajtónyilvánosságot kapott ügy esetén az ügyre történő egyértelmű utalás annak beazonosíthatósága érdekében, szökési kísérlet esetén az eset egyértelmű feltüntetése, veszélyeztetettség esetén a veszélyt jelentő fogvatartott azonosítása, rendvédelmi szerv volt tagja esetén a szolgálatteljesítési hely, rendfokozat, beosztás, illetve szolgálatban töltött idő megjelölése.

8. A 3. pont p) alpontja szerinti egészségügyi többletinformációként azon tartósan fennálló állapotok rögzítése szükséges, amelyek a fogvatartott intézeten belüli vagy kívüli mozgatása, a vele való bánásmód vagy egyes biztonsági intézkedések foganatosítása tekintetében figyelembe veendők (például mozgásszervi fogyatékosság, krónikus mozgásszervi betegség, a látást, hallást, beszédet érintő érzékszervi fogyatékosság).

9. A 3. pont q) alpontjában szereplő öngyilkosságra utaló információ esetén rögzíteni szükséges

a) a cselekmény időpontját, idejét,

b) a cselekményhez köthető eszközt, a cselekmény módját,

c) az elszenvedett sérülés ismert jellegét és súlyosságát,

d) a cselekmény kiváltó okát, indokát,

e) a mögöttes érzéseket, elképzeléseket,

f) a körülményeket (például más személy jelenlétét),

g) a fogvatartott cselekményre vonatkozó további tájékoztatását.

10. A többletinformáció adatmezőbe minősített adatot bejegyezni tilos.

11. A többletinformáció adatmezőbe történt bejegyzést követően a bejegyzett adat felhasználásának indokoltságát fenntartó, megerősítő vagy megszüntető (például nem nyert bizonyítást az adat, a körülmények utólagos megváltozása, hatóság eljárásának befejezése) körülmény bekövetkezését rögzíteni szükséges az adatok megfelelő módosítása mellett.

12. Amennyiben az adat felhasználásának indoka megszűnt, későbbi ügyintézés során azt figyelembe venni nem lehet, az adat mellett a „jelenleg nem kockázatos” megjelölés rögzítése szükséges.

13. Amennyiben a személyi állomány többletinformáció bejegyzésre jogosult tagjának a 3. pontban megjelölt szempontok a fogvatartottal kapcsolatosan tudomására jutnak, köteles azt soron kívül a többletinformáció adatmezőbe felvezetni. A 3. pont p) és q) alpontjában szereplő esetekben az egészségügyi adatvédelmi előírások betartása érdekében az adatrögzítésre az egészségügyi szakterülettel szükséges egyeztetést követően kerülhet sor.

14. Amennyiben a fogvatartott többletinformációval rendelkezik, annak tényét a fogvatartott mutatókartonján, munkáltatási könyvén, munkáltatási engedélyén, valamint reintegrációs anyagának fedőlapján piros színnel jelölni kell, feljegyezve a fogvatartotti nyilvántartásba történő bejegyzés dátumát, szempontját és a jelölő aláírását.

15. Amennyiben többletinformáció már nem aktuális, azt a 14. pontban felsorolt okmányokon az okmányjavítás szabályainak megfelelően is jelölni kell.

16. A személyi állomány többletinformáció bejegyzésére nem jogosult tagja a tudomására jutott többletinformációt köteles soron kívül felterjeszteni a szolgálati út betartásával elöljárójának.

17. A nyilvántartásban rögzített többletinformációkat a Befogadási és Fogvatartási Bizottság legalább félévente, továbbá indokolt esetben soron kívül felülvizsgálja.

18. A fogvatartotti nyilvántartást használók számára a többletinformációs bejegyzések módosítás nélküli elérhetőségét lehetővé kell tenni.

19. A többletinformáció adatmezőbe történő bejegyzésre jogosultak körét a bv. szerv vezetője helyi intézkedésben szabályozza.

20. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

21.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!