nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2020. (V. 29.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet katasztrófavédelmi feladatairól
2020-05-31
2020-10-31
2
Jogszabály

19/2020. (V. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet katasztrófavédelmi feladatairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-ára tekintettel az alábbi utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed:

a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP);

b) a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban: bv. szervek);

c) a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban: bv. gazdasági társaságok).

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. A katasztrófavédelmi feladatokra történő felkészülés, valamint annak végrehajtása a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján történik.

3. Katasztrófaveszély, illetve veszélyhelyzet esetén:

a) a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjába a BVOP váltásonként legalább 1 főt (a továbbiakban: NVK ágazati szakértő) delegál;

b) a megyei (fővárosi) védelmi bizottság operatív munkaszervében a büntetés-végrehajtás képviseletét legalább 1 fővel biztosítja az alábbiak szerint:

ba) a több bv. szervnek helyt adó megyékben a megyeszékhelyen működő bv. szerv,

bb) Pest megyében a Váci Fegyház és Börtön,

bc) a fővárosban a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet;

c) a helyi védelmi bizottság operatív munkaszervébe az illetékességi területen elhelyezkedő bv. szervek – felkérés esetén – képviseletet delegálnak.

4. A bv. szervek védekezési feladatainak irányítására, koordinálására, ellenőrzésére, az NVK ágazati szakértő támogatására – a katasztrófa fajtájának, kiterjedésének figyelembevételével – a BVOP Operatív Csoportot működtet, amelynek vezetője az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese.

5. A bv. szerveknél katasztrófaveszélyben, illetve veszélyhelyzetben, közvetlen érintettség esetén a feladatok végrehajtására – a Veszélyelhárítási Törzs irányításával, koordinálásával és ellenőrzésével – Helyi Védekezési Szervezetet kell létrehozni.

6. Az NVK ágazati szakértő részére a BVOP, illetve – indokolt esetben – közvetlenül a bv. szervek a kért információkat, adatokat az általa meghatározott módon, a kijelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátják.

7. A katasztrófavédelmi tevékenységgel összefüggő infokommunikációs alkalmazások működtetésének keretein belül a bv. szervek vezetői a kijelölt állomány részére biztosítják:

a) a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló 32/2011. (XII. 2.) BM utasítás alapján az infokommunikációs alkalmazásokhoz történő folyamatos hozzáférést;

b) az Egységes Digitális Rádió-távközlő (EDR) rendszer végfelhasználói készülékeiben a társ- és együttműködő szervekkel – az együttműködési forgalmi csoportokban – a folyamatos kapcsolattartást.

8. A katasztrófaveszély elhárítása, a katasztrófák következményeinek csökkentése érdekében – a BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – szervezeti veszélyelhárítási feladattervet kell készíteni.

9. A szervezeti veszélyelhárítási feladatterv figyelembevételével a bv. szervek veszélyelhárítási feladattervet készítenek, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) a bv. szervek illetékességi területén a katasztrófák általi veszélyeztetettségre vonatkozó adatokat;

b) az irányítás, az együttműködés és a vezetés rendjét;

c) az egyes katasztrófaveszélyekre vonatkozó feladatokat;

d) a védekezésbe, a kitelepítésbe, kimenekítésbe, befogadásba, valamint a visszatelepítésbe bevonható erőket és eszközöket;

e) egyéni és kollektív védelem megszervezésére vonatkozó feladatokat;

f) a logisztikai támogatás, valamint egészségügyi ellátás biztosítására vonatkozó feladatokat.

10. A nukleárisbaleset-elhárítási feladatokat is – az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervben meghatározottak figyelembevételével – a bv. szervek veszélyelhárítási feladatterve tartalmazza.

11. A veszélyelhárítási feladattervet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján készült veszélyelhárítási tervezés szintjeinek figyelembevételével, a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet szerint az illetékességi területen működő katasztrófavédelmi kirendeltséggel, illetve a katasztrófavédelmi megbízottal egyeztetve kell elkészíteni.

12. A Büntetés-végrehajtás Központi Kórház és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet – az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet alapján – önálló egészségügyi válsághelyzeti tervet készít, így emellett különálló veszélyelhárítási feladatterv készítésére nem kötelezett.

13. A bv. szervekkel azonos székhelyen működő bv. gazdasági társaságnak, illetve az egyazon területen működő bv. intézetnek és fióktelepnek közös veszélyelhárítási feladattervet kell készíteniük.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. A BVOP Biztonsági Szolgálata a szervezeti veszélyelhárítási feladattervet az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni.

15. A bv. szervek a veszélyelhárítási feladatterveiket a szervezeti veszélyelhárítási feladattervben meghatározottak figyelembevételével, 30 napon belül kötelesek felülvizsgálni.

16. A szervezeti veszélyelhárítási feladatterv, valamint a veszélyelhárítási feladattervek felülvizsgálata a BM rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott időközönként, illetve eseményeket követően történik.

17. A bv. szervek vezetői gondoskodnak a személyi állomány BM rendelet 5–8. §-aiban meghatározott feladatokra történő felkészítéséről, valamint a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges erők és eszközök rendelkezésre állásáról.

18. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

19.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!