nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2020. (VI. 3.) MNB rendelet
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
2020-06-04
2020-06-04
1
Jogszabály

14/2020. (VI. 3.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jegybanki információs rendszerhez a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyes adatokra vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 32/2019. (IX. 25.) MNB rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A 2020. I. és II. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatások teljesítési határideje 2020. október 30.”

2. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet [a továbbiakban: 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet] 3. § (1) bekezdés

a) b) pontjában a „március” szövegrész helyébe a „június” szöveg,

b) c) pontjában az „első” szövegrész helyébe az „I. és II.” szöveg

lép.

(2) A 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2020. (VI. 3.) MNB rendelethez

A 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(MNB azonosító kód

Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

Az adatszolgáltatás

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje)

2

AL8

Az egyes NHP-szakaszok
és -konstrukciók keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

a Növekedési Hitelprogramban
(a továbbiakban: NHP), a Növekedési Hitelprogram Pluszban (a továbbiakban: NHP+), a Növekedési Hitelprogram Fixben (a továbbiakban: NHP fix), illetve
a Növekedési Hitelprogram Hajrában
(a továbbiakban: NHP Hajrá)
(a továbbiakban együtt: NHP-szakaszok és -konstrukciók) részt vevő hitelintézet,
az ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton (GiroHálóMail)

az NHP harmadik szakaszának II. pillére kivételével az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében az MNB-től refinanszírozni kért KKV-hitelek adatai tekintetében:
– a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 15 óra
(szombati munkanap esetén 12 óra);
– a jelentett adatokban beállt változás esetén:
a kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában
a változás adatszolgáltató által előre ismert napján
15 óra, szombati munkanap esetén 12 óra;

az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében az MNB-től refinanszírozni kért KKV-hitelek adatai tekintetében:
a KKV hitelszerződés megkötését, illetve a jelentett adatokban beállt változást követő, az NHP harmadik szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási nap 15 óra;

2. melléklet a 14/2020. (VI. 3.) MNB rendelethez

1. A 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„MNB azonosító kód: AL8

Kitöltési előírások

Az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

I. Általános előírások

1. Az egyes NHP-szakaszokban és -konstrukciókban részt vevő adatszolgáltató az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében az MNB felé fennálló bármely tartozása megszűnéséig köteles adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásban az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében – az NHP 2013. június 1-jén indult első szakaszában (a továbbiakban: NHP első szakasz), az NHP 2013. október 1-jén indult második szakaszában (a továbbiakban: NHP második szakasz), az NHP 2016. január 1-jén indult harmadik szakaszában (a továbbiakban: NHP harmadik szakasz), a 2015. március 16-án indult NHP+, a 2019. január 1-jén indult NHP fix vagy a 2020. április 20-án indult NHP Hajrá konstrukcióban – az MNB által refinanszírozásra kerülő, a kis- és középvállalkozásoknak, az MNB-vel kötött NHP, NHP+, NHP fix, illetve NHP Hajrá Keretszerződés (a továbbiakban együtt: Keretszerződés) és az azok részét képező Terméktájékoztatók szerinti feltételekkel nyújtott hitel, pénzügyi lízing, faktoring (a továbbiakban együtt: KKV-hitelek) adatait, valamint a KKV-hitelek lejelentett adataiban beállt minden változást jelenteni kell. Az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében közvetett úton, ún. ernyőbankon keresztül részt vevő hitelintézetek által nyújtott KKV-hitelek adatairól az MNB-vel kötött Keretszerződés alapján ernyőbanki szerepet betöltő hitelintézet teljesít adatszolgáltatást.

2. A táblában felhasználható kódokat a 3. melléklet 4.10. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet (a továbbiakban: kódlista) tartalmazza.

3. Időpontra vonatkozó adat esetén az adatot ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban szükséges megadni.

4. Az adatokat CSV formátumban kell megküldeni, az adatokat pontosvessző („;”) karakterrel elválasztva.

5. A kiváltott hitelre vonatkozó adatot [da)–dm) oszlop] – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – jelenteni abban az esetben kell, ha a KKV-hitel célja a kódlistában nevesítettek közül az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretein kívül nyújtott hitel kiváltása, „Krízis Hitel Beruházási Hitel kiváltásra”, „Széchenyi Beruházási Hitel Plusz Kiváltásra”, vagy ha a KKV-hitel az NHP, az NHP fix és az NHP Hajrá keretében nyújtott KKV-hitelt vált ki (a továbbiakban: NHP-hitelkiváltás), vagy ha a KKV-hitel állományátruházás keretében került átvételre. Az állományátruházás keretében átvett KKV-hitelről teljesített adatszolgáltatásban a kiváltott hitel adataira vonatkozó da)–dm) oszlopban feltüntetendő adatok az átvett NHP-s, NHP fixes, NHP Hajrás KKV-hitel adataiként értelmezendők. Amennyiben a kiváltott hitelre vonatkozóan jelentendő adatok egyéb forrásból – az adatszolgáltató saját nyilvántartása, az adatszolgáltató által hozzáférhető egyéb nyilvántartások, így különösen a központi hitelinformációs rendszer – nem állnak az adatszolgáltató rendelkezésére, ezen adatok vonatkozásában az adatszolgáltatásnak a KKV-hitelt felvevő kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) nyilatkozatán kell alapulniuk.

6. A tábla helyes kitöltését segítő módszertani útmutatást a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások

01. tábla: Az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:

aa) Az adatszolgáltatás típusa attól függ, hogy az adatszolgáltató az MNB által refinanszírozni kért KKV-hitel adatairól küld adatot, vagy a KKV-hitel korábban már megadott adataiban beállt változást jelenti. A kódlista szerint kell kitölteni.

ab) Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy az adatszolgáltató a KKV-hitel refinanszírozását mely NHP-szakasz, illetve -konstrukció keretében kéri az MNB-től. A kódlista szerint kell kitölteni.

ba) A KKV KSH-törzsszáma (adószám első nyolc karaktere), numerikusan. Amennyiben a KKV KSH-törzsszámmal nem rendelkezik, akkor a tevékenység végzésére jogosító igazolvány száma.

bb) A KKV szektorának meghatározásánál az e melléklet I. A. 4. pontjában foglaltak az irányadók. A kódlista szerint kell kitölteni.

bc) A KKV neve.

bd) A KKV székhelye.

ca) A KKV-hitelre vonatkozó szerződésnek az adatszolgáltatónál alkalmazott egyedi szerződésazonosítója.

cb) A KKV-hitelre vonatkozó szerződés aláírásának időpontja. Amennyiben a KKV-hitelre vonatkozó szerződést a felek a szerződésben foglaltak szerint nem azonos időpontban írják alá, akkor a KKV-hitelre vonatkozó szerződés szerinti legkésőbbi aláírási időpontot kell jelenteni.

cc) A KKV-hitel folyósítási időpontja. Amennyiben a folyósítás több részletben történik, az első részlet folyósításának időpontját kell megadni. A további részletek folyósításakor ez az oszlop nem módosítandó, csak a ci) oszlopban szereplő összeget kell megnövelni az újabb folyósított részlet összegével, az újabb folyósítást megelőző munkanapon, illetve az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV-hitelek vonatkozásában az újabb folyósítást megelőző, az NHP harmadik szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban (a továbbiakban: NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztató) meghatározott adatszolgáltatási napon. Az adott KKV-hitelre vonatkozó első adatszolgáltatás a folyósítás napjának ismeretében teljesítendő, az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV-hitelek vonatkozásában a KKV-hitelszerződés megkötését követő, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon 15 óráig (szombati munkanap esetén 12 óráig), egyéb esetben a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanapon.

cd) A KKV-hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott lejárati időpont.

ce) Az adatszolgáltató által az MNB-vel kötött Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően felszámított kamatok, díjak és költségek kölcsönösszegre vetített arányának és az MNB által az egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók keretében nyújtott – az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében a CIRS ügyletben nyújtott euro – forrás éves kamatának különbsége, bázispontban kifejezve.

cf) A KKV-hitel célja. A kódlista szerint kell kitölteni.

cg) Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy a KKV-hitel folyósítása több részletben történik-e. A kódlista szerint kell kitölteni.

ch) A KKV-hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott teljes hitelösszeg. Részletekben történő folyósításnál is a teljes hitelösszeget kell megadni. Amennyiben a KKV-hitel több sorban kerül jelentésre, mert pl. több célja van, illetve több hitelt vált ki, abban az esetben a KKV-hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott hitelösszeget is fel kell osztani az egyes sorok között a hitelcéloknak, illetve kiváltásoknak megfelelően.

ci) A KKV-hitel összegének folyósított részletekkel növelt, illetve tőketörlesztésekkel csökkentett értéke. Az oszlop értékének módosítását a folyósítást, illetve a törlesztést megelőző munkanapon – az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV-hitel esetében az újabb folyósítást, illetve törlesztést megelőző, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon – 15 óráig (szombati munkanap esetén 12 óráig) kell teljesítenie az adatszolgáltatónak, ha a KKV számára való folyósítás feltételei fennállnak. Ha a várt törlesztés mégsem folyik be az adatszolgáltatóhoz, akkor sem állítható vissza az oszlop értéke. Ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV-hitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül, akkor az oszlopban „0” értéket feltüntetve kell a változásról teljesítendő adatszolgáltatást megküldeni, a co) oszlopnál megadott határidőben. Amennyiben a KKV-hitel több sorban kerül jelentésre, mert pl. több célja van, illetve több hitelt vált ki, abban az esetben a KKV-hitel összegét fel kell osztani az egyes sorok között a hitelcéloknak, illetve kiváltásoknak megfelelően.

cj) A KKV-hitel fedezetének jellegeként legfeljebb két típusú fedezetet lehet megadni, a fedezetek fontosságának sorrendjében. A kódlista szerint kell kitölteni. Több típusú fedezet esetében az egyes fedezetek kódját egymást követően, szóköz alkalmazása nélkül kell megadni.

ck) Az oszlopot akkor kell kitölteni, ha a KKV-hitel mögötti biztosítékhoz olyan állami viszontgarancia vagy azzal egyenértékű helytállási kötelezettség kapcsolódik, amely a Terméktájékoztatóban foglaltak szerint a követelés fedezeti értékét befolyásolja, továbbá a Terméktájékoztatóban felsorolt azon esetekben, ahol a KKV-val szembeni követelést az MNB fedezetként nem fogadja el. A garantőr által nyújtott teljes készfizető kezességvállalás vagy garancia arányát a KKV-hitel összegének százalékában kell megadni, egyéb esetekben az oszlopot a kódlista szerint kell kitölteni.

cl) A legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell megadni. A KKV-hitelre vonatkozó szerződésben előírt törlesztés napját követő nap, ha az összeg nem folyik be az adatszolgáltató által megadott bankszámlára. Az adatszolgáltatást a késedelem beálltát követő 5., illetve faktoring hitelcél esetén a 30. munkanapon, az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV-hitel vonatkozásában a késedelem beálltát követő, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon kell teljesíteni.

cm) Az átstrukturálás tervezett, naptári nap szerinti időpontját kell megadni.

cn) A KKV-hitelre vonatkozó szerződésben szereplő gyakoriság. A kódlista szerint kell kitölteni.

co) A KKV-hitellel kapcsolatos megjegyzésként egy legfeljebb 128 karakter hosszúságú szöveg írható be. Itt kell jelenteni, ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV-hitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül. Az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV-hitelek kivételével az adatszolgáltatást a KKV megszűnését vagy a KKV-hitelre vonatkozó szerződés megszűnését vagy megszüntetését eredményező tényről vagy jognyilatkozatról való tudomásszerzés napján 15 óráig (szombati munkanap esetén 12 óráig), illetve, amennyiben az adatszolgáltató az adott munkanapon 15 óra (szombati munkanap esetén 12 óra) után szerez tudomást az adott tényről, jognyilatkozatról, abban az esetben a tudomásszerzést követő munkanapon 15 óráig (szombati munkanap esetén 12 óráig) kell teljesítenie az adatszolgáltatónak. Ezen adatszolgáltatást az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV-hitelek vonatkozásában a tudomásszerzés napján, illetve azt követő, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon 15 óráig kell teljesíteni. Ha a beruházási hitel tartós részesedés megszerzésére irányul, akkor az oszlopnak tartalmaznia kell a „RESZESEDES” karaktersort, valamint a megadott sorrendben az érintett vállalat nevét, KSH-törzsszámát és az elért részesedés nagyságát. Itt kell feltüntetni, amennyiben a beküldésre korábban hibásan beküldött adat javítása miatt kerül sor. Amennyiben a KKV-hitelt nem közvetlenül a hitelintézet nyújtja, a köztes szerepet betöltő pénzügyi vállalkozás azonosítóját itt kell feltüntetni.

da) A kiváltott KKV-hitel célja. A kódlista szerint kell kitölteni.

db) Az NHP-ban, az NHP fixben és az NHP Hajrában refinanszírozni kért KKV-hitel esetében az oszlop kitöltése abban az esetben is kötelező, ha a KKV-hitel célja a kódlistában nevesítettek közül nem hitelkiváltás, „Krízis Hitel Beruházási Hitelkiváltásra”, „Széchenyi Beruházási Hitel Plusz Kiváltásra” vagy NHP-hitelkiváltás, de a KKV-hitelt nyújtó hitelintézet a KKV-val a KKV-hitelre vonatkozó szerződés megkötését megelőzően nem állt szerződéses kapcsolatban. A kódlista szerint kell kitölteni.

dc) Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha a kiváltott hitelt folyósító hitelintézet nem azonos a KKV-hitelt folyósító hitelintézettel.

dd) A részben kiváltott hitel kiváltás időpontjában fennálló teljes állományát kell jelenteni. Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha ez az összeg nagyobb, mint a ch) oszlopban megadott hitelösszeg.

de) A kiváltott hitel folyósítási időpontja. Részletekben történő folyósítás esetén az első folyósítás időpontját kell megadni. Amennyiben a folyósítás időpontja nem ismert, a kiváltott hitelre vonatkozó szerződés aláírásának napját kell megadni. A felek általi eltérő időpontban történő aláírás esetén a cb) oszlop kitöltésére vonatkozó előírás az irányadó.

df) A kiváltott hitelre vonatkozó szerződésnek a kiváltott hitelt folyósító hitelintézetnél alkalmazott egyedi szerződésazonosítóját kell ebben az oszlopban megadni.

dg) A kiváltott hitel devizanemének megadásakor alkalmazandó deviza ISO-kódokat a 3. melléklet 4.1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

dh) A kiváltott hitel devizanemének megfelelő devizában kell megadni az összeget.

di) A kiváltott hitel esetében a legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell megadni. Ha a kiváltott hitel nem esett késedelembe, akkor az oszlopot üresen kell hagyni.

dj) A kiváltott hitel lejáratának napját kell megadni.

dk) A kiváltott hitel kamatozása lehet fix vagy referenciahozamhoz (pl. 3 hónapos BUBOR) kötött. Fix kamatozás esetén az adatszolgáltató által felszámított díjak és költségek hitelösszegre számított éves díját (teljes hitelköltséget) kell megadni, bázispontban kifejezve. Referenciahozamhoz kötött kamatozás esetén a referenciahozamot kell megnevezni (pl. 3M BUBOR) és az összes díj és költség figyelembevételével számított teljes éves felárat kell megadni, bázispontban megjelölve (Formátuma: „referenciahozam megnevezése + YYY”, ahol YYY a felár bázispontban megadott értéke).

dl) Ebben a mezőben a tőketörlesztés évenkénti gyakoriságát kell megadni. A kódlista szerint kell kitölteni.

dm) A kiváltott hitel legutóbbi átstrukturálásának időpontját kell megadni.”

2. A 37/2019. (XI. 19.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblájának címében az „NHP, az NHP+ és az NHP fix” szövegrész helyébe az „egyes NHP-szakaszok és -konstrukciók” szöveg lép.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!