nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2020. (VI. 11.) BVOP utasítás
a fogvatartottak ellátásának és elhelyezésének szabályairól
2020-06-13
infinity
2
Jogszabály

21/2020. (VI. 11.) BVOP utasítás

a fogvatartottak ellátásának és elhelyezésének szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre – a fogvatartottak ruházattal és felszerelési tárgyakkal történő ellátásának és elhelyezésének rendjéről a következő utasítást adom ki:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A fogvatartottak formaruházattal, munkaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel, zárka- és ágyfelszerelési tárgyakkal történő ellátása a végrehajtásra kijelölt büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: intézet) feladata, az intézet költségvetésének terhére.

2. A munkahelyekre vagy munkakörökre vonatkozó jelölések meghatározása az intézetparancsnok (a továbbiakban: parancsnok), valamint a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok ügyvezetőjének hatásköre.

3. A fogvatartott részére tiszta, méretben megfelelő, viselésre és használatra alkalmas ruházatot, felszerelést kell kiadni.

4. A fogvatartottak részére kiadott ruházati és felszerelési tárgyak tisztítása az intézet feladata.

II.

A FELSZERELÉSI RAKTÁR MŰKÖDÉSE

5. A felszerelési raktár gondoskodik a fogvatartottak ruházattal és felszerelési tárgyakkal történő ellátásáról.

6. A felszerelési raktár gondoskodik a kiadott ruházat és felszerelési tárgyak tisztításáról, karbantartásáról.

7. Amennyiben a fogvatatott a ruházatával, ágyfelszerelési tárgyaival, ágyneműjével és egyéb felszerelési tárgyaival nem tud elszámolni, megrongálta, azokat szükség esetén pótolni kell, és a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 12/2014. (XII. 16.) IM rendelet alapján kártérítési eljárást kell indítani.

III.

A FOGVATARTOTTAK RUHÁZATTAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

8. Az elítélteket a befogadási eljárás során az évszaknak megfelelő formaruházattal kell ellátni.

9. Amennyiben

a) a fogvatartott polgári ruházata nem az évszaknak megfelelő, vagy viselésre nem alkalmas,

b) formaruhát viselő fogvatartottak között kerül elhelyezésre,

soron kívül kell ellátni formaruhával.

10. A formaruházat viselése szempontjából

a) a téli időszak október 16-tól április 15-ig,

b) a nyári időszak április 16-tól október 15-ig

tart.

11. Amennyiben a körülmények indokolttá teszik, a viselési időszaktól a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága illetékes főosztályának engedélyével lehet eltérni.

12. A fogvatartott saját harisnyáját, zokniját, hálóruháját, papucsát viselheti. Amennyiben a fogvatartott ilyen ruházattal nem rendelkezik, azt az intézet biztosítja számára a munkadíja, rendszeres pénzellátása vagy letéti pénze terhére.

13. Ha a fogvatartott nem rendelkezik munkadíjjal, nem részesül rendszeres pénzellátásban, vagy nem rendelkezik letéti pénzzel, a ruházatot az intézet saját költségevetése terhére köteles biztosítani.

14. Saját ruházat viselése esetén a ruházat tisztán tartása a fogvatartott feladata. Amennyiben a fogvatartott kéri, térítés ellenében saját ruházatának tisztítása az intézetben és intézeten kívül is engedélyezhető.

15. A dolgozó fogvatartottak részére munkaruhát kell biztosítani.

16. A munka- és védőruházat tekintetében a tisztacserét szükség szerint kell végrehajtani.

17. A fogvatartottak részére biztosítandó védőruházatot és védőfelszerelést a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás 9. melléklete tartalmazza.

IV.

A FOGVATARTOTT SZÁLLÍTÁSA

18. A jogerősen elítélt fogvatartottak szállítása formaruhában, az egyéb jogcímen fogvatartottak szállítása polgári ruházatban történik.

19. Ha a fogvatartott valamely termékkel nem tud elszámolni, kártérítési eljárást kell indítani.

20. Amennyiben a letartóztatott fogvatartott nem rendelkezik az évszaknak megfelelő, viselésre alkalmas ruházattal, abban az esetben az intézet a fogvatartott letéti pénzének terhére beszerezheti a szükséges ruhadarabokat.

21. Ha a letartóztatott letéti pénzzel nem rendelkezik, az intézet a segélyruhakészletéből is elláthatja.

22. Amennyiben a letartóztatott részére segélyruha nem biztosítható, a szállítás formaruhában történik.

V.

A FOGVATARTOTTAK FELSZERELÉSI TÁRGYAI

23. A fogvatartottakat a befogadás napján, függetlenül a befogadás időpontjától, el kell látni ágyfelszereléssel, ágyneművel és étkezési felszereléssel.

VI.

SZABADÍTÁSI ELJÁRÁS

24. Amennyiben a fogvatartott szabadul, a formaruházatot és a felszerelési tárgyakat vissza kell venni.

25. Amennyiben a fogvatartott nem rendelkezik az évszaknak megfelelő ruházattal és lábbelivel, a fogvatatott letéti pénze terhére az intézetnek meg kell vásárolnia.

26. Ha a fogvatartottnak nincs letéti pénze, az intézet kezelésében lévő segélyruházatból kell ellátni.

27. Amennyiben a segélyruházatból az intézet nem tudja ellátni a szabaduló fogvatartottat, a hiányzó ruházati termékeket az intézet költségvetésének terhére kell beszerezni.

VII.

A FOGVATATOTT TISZTÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEINEK BIZTOSÍTÁSA

28. Az intézet napirendjének és házirendjének meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogvatartottnak elegendő ideje legyen személyes higiéniájára.

29. A hajvágást az erre a célra kialakított helyiségben kell végrehajtani. A hajvágással lehetőség szerint fodrász munkakörben foglalkozatott fogvatartottat kell megbízni.

30. A fegyelmi és elkülönített zárkában elhelyezett fogvatartottak hajvágását csak felügyelet mellett lehet végezni.

31. A szükségleti cikkek vásárlása során figyelmet kell arra fordítani, hogy a fogvatartott a felhasználható munkadíjából, rendszeres pénzellátásból, letéti pénzéből elsődlegesen a tisztasági cikkeket vásárolja meg.

32. Amennyiben a fogvatartott nem rendelkezik munkadíjjal, rendszeres pénzellátással, letéti pénzzel, az intézet látja el tisztasági felszereléssel. Amennyiben a fogvatartott rendelkezik munkadíjjal, rendszeres pénzellátással, letéti pénzzel, de az összeg nem fedezi minden tisztasági felszerelés beszerzését, az intézet csak a meg nem vásárolt tisztasági felszerelést biztosítja a fogvatatott részére.

33. Szállítás esetén gondoskodni kell arról, hogy a fogvatartott a tisztasági felszerelését magával vigye.

VIII.

AZ INTÉZET ALAPELLÁTÁSA ÉS TISZTÁNTARTÁSA

34. Az intézetben gondoskodni kell

a) megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízről, valamint a vízellátással kapcsolatos közegészségügyi előírások megtartásáról;

b) valamennyi emberi tartózkodásra alkalmas hely / helyiség takarításáról / tisztításáról;

c) a külön jogszabályban előírtak szerinti fűtésről;

d) a zárkák és egyéb helyiségek, a részlegek, valamint a biztonsági szempontból kiemelt területek megfelelő világításáról;

e) az elítéltek által használt helyiségek megfelelő szellőztetéséről.

35. A zárkában, lakóhelyiségben az olvasásra alkalmas természetes fényt vagy mesterséges világítást kell biztosítani.

36. A zárka és lakóhelyiség világítását és áramellátását úgy kell kialakítani, hogy az olvasáshoz, íráshoz alkalmas legyen, és az áramellátás kívülről kikapcsolható legyen.

37. A zárkát, lakóhelyiséget állandóan megvilágítani csak akkor szabad, ha azt a parancsnok biztonsági okból átmenetileg elrendelte.

38. Naponta kell elvégezni

a) a zárkák, lakóhelyiségek takarítását,

b) az egészségügyi blokk takarítását, megfelelő hatékonyságú vegyszerrel történő fertőtlenítését,

c) a mosdók, vízkiöntők, WC-k takarítását, tisztítását és az egészségügyi előírásoknak megfelelő fertőtlenítését,

d) valamennyi helyiség padlózatának és berendezési tárgyainak portalanítását,

e) a hidegpadlós helyiségek felmosását,

f) a járdák és utak tisztán tartását.

39. Az udvarokat, a vízelvezető árkokat és az intézet egyéb területeit tisztán kell tartani. Télen gondoskodni kell a hó eltakarításáról, a közlekedési utak, a járdák balesetveszélyességének megszüntetéséről.

40. A konyhán a műszak közben a szükségnek megfelelően, a műszak végén pedig teljes körű – fertőtlenítő – takarítást kell végezni.

41. A hulladékot és a szemetet a környezetvédelmi és az egészségügyi követelmények figyelembevételével össze kell gyűjteni, és az intézetből el kell szállítani, szállíttatni, illetve meg kell semmisíteni.

42. A veszélyes hulladékot és az egészségügyi veszélyesnek minősített hulladékot a mindenkor hatályos szakági jogi szabályozásban foglaltak betartása mellett elkülönítve kell tárolni, szállítani, szállíttatni és ártalmatlaníttatni.

43. A lehetőségek figyelembevételével biztosítani kell a szelektív szemétgyűjtés kivitelezését is.

44. A környezetvédelmi szabályok betartásával biztosítani kell a rovarok, a rágcsálók rendszeres irtását.

45. A víz tárolására használt edényeket, tartályokat rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni kell.

46. Az intézetben a fűtési idény október 15-től április 15-ig tart. Ettől a parancsnok csak akkor térhet el, ha azt az időjárás indokolja.

IX.

ELHELYEZÉSI RÉSZLEG

47. A zárkában, lakóhelyiségben elhelyezett szekrények zárhatóságának biztosításához szükséges lakatot a fogvatartott a kiétkezés során megvásárolhatja, hozzátartozóitól csomagban megkaphatja.

48. A férfi és a női elítéltek részére külön-külön betegszobát és fertőző-elkülönítő szobát kell kialakítani, és azokat az építési szabályok szerint mosdóval, WC-vel, lehetőség szerint zuhanyzóval kell ellátni, és kórházi ággyal, éjjeliszekrénnyel, asztallal, ülőkével kell berendezni.

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

49. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

50.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!