nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2020. (VI. 11.) BVOP utasítás
a mozgósítási megbízottak kijelöléséről és feladataik meghatározásáról
2020-06-13
infinity
2
Jogszabály

22/2020. (VI. 11.) BVOP utasítás

a mozgósítási megbízottak kijelöléséről és feladataik meghatározásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a katasztrófavédelemről, honvédelemről, a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényekben meghatározottakra, a katasztrófák elleni védekezés szabályaira, az ágazati honvédelmi feladatokra, a személyi állomány értesítési rendjére, készenlétbe helyezésére, a különleges jogrendi feladatokra való felkészülésre, valamint a befogadó nemzeti támogatással összefüggő ágazati feladatokra – kiadom a következő utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed

a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP);

b) a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban: bv. intézet), a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban: bv. gazdasági társaság; a bv. intézet és a bv. gazdasági társaság együtt: bv. szerv).

2. Az Alaptörvényben nevesített különleges jogrendi helyzetekre történő felkészülés, az azokban történő működés, a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása, a polgári védelmi kötelezettség szervezése, koordinálása (a továbbiakban: védelmi igazgatási feladatok) érdekében a bv. intézetekben mozgósítási megbízottat (a továbbiakban: „M” megbízott) kell kijelölni.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben felsorolt, kiemelt bv. intézetben, tekintettel a védelmi igazgatási feladatok helyi sajátosságaira – az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesével történő előzetes egyeztetést követően – további „M” megbízott jelölhető ki.

4. Az „M” megbízotti feladatkör betöltésével kapcsolatos követelmények, sajátosságok:

a) „M” megbízott kizárólag hivatali szolgálati időrendszerben szolgálatot teljesítő, tiszti besorolási osztályba tartozó hivatásos állományú tag lehet,

b) a tevékenységét függetlenített munkakörben nem végezheti, azt a szolgálati beosztásához nem tartozó feladatkörként, megbízás alapján kell ellátnia,

c) feladatkörrel történő megbízása – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az állományilletékes parancsnok hatásköre,

d) a feladatait a bv. intézet vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi,

e) a bv. szerv egészének védelmi igazgatási feladataival összefüggésben tervezési, szervezési, koordinálási, ellenőrzési hatáskörrel rendelkezik,

f) a bv. intézettel azonos székhelyen működő bv. gazdasági társaság, illetve annak fióktelepe védelmi igazgatási feladatait – a bv. intézet és a bv. gazdasági társaság között megkötött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján – a munkáltatás-biztonsági vezető közreműködésével látja el,

g) a megbízást betöltő a többletszolgálatért a Hszt. 71. § (5) bekezdése szerint megállapított mértékű díjazásra jogosult,

h) a megbízást érintő tervezett személyi változásról a BVOP Biztonsági Szolgálatával (a továbbiakban: BSZ) előzetesen egyeztetni szükséges, az új személy kijelöléséről a BSZ-t – e-mailen – legalább 5 munkanappal korábban értesíteni kell.

5. Az „M” megbízott

a) köteles ismerni a védelmi igazgatási feladatokhoz kapcsolódó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározottakat,

b) felelős a bv. szerv védelmi igazgatási tevékenységéhez kötődő terveinek – különösen a veszélyelhárítási feladatterv, valamint összesített készenlétbe helyezési terv – kidolgozásáért, felülvizsgálatáért,

c) együttműködik az értesítésre, készenlétbe helyezésre vonatkozó intézkedési és végrehajtási tervek elkészítésében,

d) támogatja a gazdasági szakterület védelemgazdasági felkészüléssel, illetve a személyügyi szakterület meghagyással kapcsolatos feladatainak végrehajtását,

e) az egészségügyi szakterülettel – különösen egészségügyi válsághelyzetben, illetve katasztrófaveszélyben és veszélyhelyzetben – együttműködik,

f) kezdeményezi a védelmi igazgatási tárgyú beszerzéseket,

g) együttműködik a tűzvédelmi vezetővel és a munkavédelmi felügyelővel a kapcsolódó feladatok és adatszolgáltatások teljesítésében,

h) felügyeli a védelmi igazgatási feladatokhoz szükséges anyagok, eszközök elkülönített tárolását, rendszeres karbantartását, szavatossági idejét,

i) koordinálja az egyéni és kollektív védelem végrehajtását,

j) felméri a befogadó nemzeti támogatáshoz felajánlható képességeket,

k) kezdeményezi, szervezi, előkészíti a bv. szerv védelmi igazgatási feladatai érdekében szervezett törzsfoglalkozások, oktatások, továbbképzések végrehajtását, részt vesz az e tárgyban tervezett együttműködési gyakorlatok előkészítésében,

l) a védelmi igazgatási gyakorlatokat, illetve a valós helyzetű feladat-végrehajtásokat követően a vonatkozó terveket felülvizsgálja, indokolt esetben javaslatot tesz azok módosítására, a szükségszerű pontosításokat elvégzi,

m) végrehajtja a nemzetgazdasági ingatlanok, szolgáltatások, valamint technikai eszközök igénybevételi célú kijelölésével és az igénybevétel elrendelésének megtervezésével összefüggő adminisztratív és ellenőrzési feladatokat,

n) részt vesz a társ- és együttműködő szervekkel történő kapcsolattartásban, kijelölés esetén a megyei/helyi védelmi bizottság tevékenységébe bekapcsolódik,

o) tevékenységéhez igénybe veszi a védelmi igazgatási célú kommunikációs alkalmazásokat,

p) a bv. szerv – konkrét intézkedések bevezetését szükségessé tevő – védelmi igazgatási feladatok végrehajtásába történő bevonása során, a bv. szerv vezetőjének utasítása szerint

pa) kapcsolatot tart az együttműködő szervekkel, indokolt esetben a BVOP Operatív Csoportjával, a BVOP főügyeletesével, illetve a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központban szolgálatot teljesítő ágazati szakértővel,

pb) elkészíti a szükséges dokumentumokat,

pc) javaslataival támogatja a döntés-előkészítő tevékenységet,

pd) ellenőrzi a kiadott utasítások teljesítését,

pe) a meghatározott jelentéseket, adatszolgáltatásokat határidőre teljesíti,

pf) külön kijelölés alapján részt vesz a BSZ által teljesítendő, folyamatos szolgálatellátással járó védelmi igazgatási feladatok végrehajtásában.

6. A BSZ védelmi igazgatási tevékenységet végző beosztottai az „M” megbízott feladatainak végrehajtását szakmai elöljáróként támogatják, ahhoz szakmai iránymutatást nyújtanak, a teljesítést ellenőrzik.

7. A bv. intézet vezetője az „M” megbízott munkaköri leírását az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni.

8. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

9.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!