nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet
a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról
2021-01-01
2021-01-01
0
Jogszabály

18/2020. (VI. 12.) ITM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 10. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”

2. § Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § Az R. 7. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

(1b) A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül:

a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;

b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;

c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.”

4. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 4–7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.”

5. § Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 4. § (3) bekezdését, 5. §-át, 6. § (3) bekezdését, 7. § (1a) és (1b) bekezdését és 8. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.”

6. § Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. § Az R. 4. § (3) bekezdésében a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület” szövegrész helyébe a „megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület” szöveg lép.

8. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelethez

„1. melléklet a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelethez

 

A

B

1.

Szakvélemény

 

2.

Megrendelő neve és címe:

 

3.

Üzlet neve és címe:

 

4.

Vizsgálat tárgya:

 

5.

Vizsgálati díj összege:

 

6.

Vizsgálati díj fizetésére kötelezett:

 

7.

Termék beérkezésének időpontja:

 

8.

Vásárlás időpontja:

 

9.

Minőségi kifogás bejelentésének időpontja:

 

10.

Fogyasztó kifogása:

 

11.

Vizsgálati módszerek:

 

12.

Vizsgálat megállapításai indokolással ellátva:

 

13.

Tájékoztatás:

 

14.

Egyebek:

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!