nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
23/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás
a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásának rendjéről
2020-06-21
infinity
2
Jogszabály

23/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 15/2014. (XII. 17.) IM rendelet, a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. (XII. 28.) EÜM rendelet és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet rendelkezéseire – a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásáról az alábbi utasítást adom ki:

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekben és a büntetés-végrehajtási intézményekben (a továbbiakban együttesen: bv. intézet) elhelyezett elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak (a továbbiakban: fogvatartottak) gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz (a továbbiakban: gyógyszer) ellátására terjed ki.

II. A FOGVATARTOTTAK GYÓGYSZER- ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

2. Az egészségügyi szakterület feladata a fogvatartottak gyógyszerellátással kapcsolatos tájékoztatása, a gyógyszeres terápia elrendelése, a gyógyszerek osztása.

3. A gazdasági szakterület feladata a fogvatartotti gyógyszerellátással kapcsolatosan kialakított pénzügyi, számviteli folyamatok (nyilvántartás) működtetése és az ebből eredő feladatok végrehajtása.

4. Új befogadáskor a nyilvántartási szakterület az 1. melléklet szerint nyilatkoztatja a fogvatartottat, hogy rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel vagy más rendszeres pénzellátással, valamint annak összegéről. Ezt követően az aláírt nyilatkozat egy példánya a gazdasági szakterület részére kerül továbbításra. Ezen nyilatkozat alapján a gyógyszerköltség előjegyzésbe vehető a fogvatartott egyéni számla lapján. A második példányt a nyilvántartási anyagban kell elhelyezni.

5. A fogvatartott további befogadásai során a példányok meglétét a nyilvántartási és a gazdasági szakterület dokumentációjában ellenőrizni kell, hiányuk esetén pótlásukra intézkedni kell.

6. Egészségügyi új befogadáskor a 2. melléklet szerint tájékoztatni kell a fogvatartottat, hogy a gyógyszerrendelésre vonatkozó általános jogszabályi előírások szerint a gyógyszerellátás a fogva tartás alatt is térítés ellenében illeti meg, valamint arról is, hogy az ártámogatás igénybevételére jogosító iratok (TAJ kártya, közgyógyellátási igazolvány) bemutatása a saját felelőssége, és az iratok hitelt érdemlő bemutatásáig az árkülönbözetet a fogvatartott viseli. A fogvatartottat a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételéről nyilatkoztatni kell. A nyilatkozatot az egészségügyi dokumentációban meg kell őrizni.

7. Amennyiben a fogvatartott az ápolói befogadásakor korábbi gyógyszerszedésről számol be, az ápoló köteles arról a bv. orvost tájékoztatni. Ha a bv. orvos a korábban szedett gyógyszerek szedésének folytatását javasolja, a további gyógyszereket a bv. intézet alapkészletéből kell biztosítani.

8. Abban az esetben, amikor a fogvatartott olyan gyógyszert hoz magával, amelynek szedését a bv. orvos is jóváhagyta, a gyógyszerelése a hozott készítményből csak abban az esetben folytatható, ha azt a bv. intézet alapkészletéből részére biztosítani nem tudják. A hozott gyógyszerről jegyzőkönyvet kell felvenni (3. melléklet), a gyógyszert névre szólóan elkülönítve kell tárolni.

9. A fogvatartott részére a korábbi kezelőorvosa által kiállított vény csak abban az esetben váltható ki, ha a fogva tartás megkezdése előtt került kiállításra, és azt a bv. orvos is javasolja. A vény kiváltásáig a gyógyszeres terápiát a bv. intézeti alapkészletből kell biztosítani, majd a beérkezett gyógyszerből az alapkészletet pótolni kell.

10. A fogvatartott további befogadásai során történő orvosi befogadás alkalmával a bv. orvos köteles meggyőződni arról, hogy a gyógyszerellátással kapcsolatos tájékoztatás megtörtént. Ennek hiányában a tájékoztatást és nyilatkoztatást el kell végezni.

11. A bv. intézetekben gyógyszeralapkészletet kell kialakítani és fenntartani, ami biztosítja a terápia elrendelésétől a gyógyszer beszállításáig eltelt időszakban a fogvatartottak gyógyszerellátását. Az alapkészletet legalább a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerekből kell biztosítani (4. melléklet), mely készlet tárolására az általános szabályok irányadóak.

12. Az alapkészlet meghatározásakor figyelemmel kell lenni az esetleges rendkívüli körülményekre (pl. időjárás), illetve a különleges jogrendi időszakban szükséges teendők ellátásához elegendő gyógyszerek biztosítására is.

13. A vényköteles gyógyszerek megrendelését, beszerzését a jogszabályi előírások és a bv. intézeti szabályozás szerint kell végrehajtani.

14. A beszállított gyógyszereket minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni kell, ezt követően történhet meg a teljesítésigazolás. A bv. intézeti gyógyszerraktárba történő mennyiségi bevételezés a gyógyszerek kezelésével megbízott személy, az értékbeli bevételezés a gazdasági szakterület feladata, mely raktári bevételezését haladéktalanul végre kell hajtani a készletnyilvántartási modulban.

15. A bv. intézet a térítésköteles gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díját – a közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott mértékig – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben meghatározott esetekben vállalja át. A térítési díj átvállalásáról szóló döntés meghozatala a bv. intézet parancsnokának jogköre.

16. A 15. pont szerinti feltételek hiányában a gyógyításhoz szükséges gyógyszert a bv. orvos javaslatára, az egészségügyi szakterületi vezető engedélyével, a bv. intézeti gyógyszer költségkeret terhére, az alapkészletből kell biztosítani.

17. A bv. intézet a térítési díj beszedésének érdekében a szükséges intézkedéseket köteles végrehajtani.

18. A gyógyszerek szavatossági idejét az egészségügyi szakterületnek kell figyelemmel kísérnie. A lejárt szavatosságú gyógyszereket jegyzőkönyv felvétele mellett selejtezni kell. A leselejtezett gyógyszert veszélyes hulladékként kell kezelni.

19. Vényköteles készítmények beküldése, vagy személyes átadása kizárólag ellátási érdekből, különleges esetben engedélyezhető (pl. a befogadást megelőzően kiváltott gyógyszerek, egyedi import, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által méltányosságból engedélyezett gyógyszerek), ha azokat a bv. intézet nem tudja a fogvatartott számára biztosítani vagy beszerezni, és a bv. orvos írásban javasolja.

20. A bv. intézetben nem használható olyan készítmény, amely az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) adatbázisában nem szerepel, különös tekintettel a fehérjéket, aminosavakat tartalmazó testépítő készítményekre (szeletes termékekre, porokra, oldatokra, granulátumokra, kapszulákra, tablettákra, injekciókra, tápszerekre, italokra, tapaszokra), gyógyszernek, gyógyhatású készítménynek nem minősülő egyéb készítményekre.

21. A fogvatartott kérelmére, a bv. orvos szakmai javaslatára, a bv. intézet parancsnokának engedélyével nem vényköteles gyógyszert szedhet, gyógyászati segédeszközt használhat, melyet a bv. intézet a fogvatartott letéti pénze terhére szerez be.

22. Azon speciális gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, valamint egyéb gyógyhatású készítmények csomagban történő beküldése engedélyezhető, amelyeket a bv. intézet nem tud a fogvatartott számára biztosítani vagy beszerezni, de alkalmazását a bv. orvos szakmailag indokoltnak tartja, és szerepel az OGYÉI folyamatosan frissülő adatbázisában.

23. Letéti pénz terhére történő nem vényköteles gyógyszerek beszerzése esetén a fogvatartott kérelmét az egészségügyi szakterület véleményezését követően a pénzügyi szakterület felé kell továbbítani. Az egészségügyi szakterület a készítmény, eszköz várható ellenértékét, a pénzügyi szakterület a fogvatartott rendelkezésre álló letéti pénzének összegét vezeti fel a kérelmi lapra. Az egyedileg igényelt gyógyszer beszerzését, kizárólag megfelelő összegű letéti pénz rendelkezésre állása esetén, a bv. intézet parancsnoka engedélyezi.

24. Az engedélyezéssel egy időben a kérelmi lapot a fogvatartottal alá kell íratni, és a gyógyszer összegét a fogvatartott egyéni letéti számlalapján előjegyzésbe kell tenni, hogy a beszerzés végrehajtásakor is rendelkezésre álljon a szükséges összeg.

25. A fogvatartottak által egyedileg igényelt, nem vényköteles gyógyszerekről szóló számlát a bv. intézet letéti számlájáról lehetőség szerint átutalással kell kiegyenlíteni. A számla egy példányának átvételét a fogvatartott aláírásával igazolja.

26. A fogvatartott kérelmére beszerzett gyógyszert a bv. intézeti készlettől elkülönítetten kell tárolni és kezelni.

27. A fogvatartott csak a bv. orvos engedélye alapján, gyógyszertartási engedéllyel tarthat magánál gyógyszert, kizárólag eredeti vagy a bv. intézet által biztosított csomagolásban. A bv. orvos az engedélyt aláírásával és a bv. intézet bélyegzőlenyomatával hitelesíti. A fogvatartottat a gyógyszerosztás szabályairól az 5. melléklet szerinti tartalommal a házirendben is tájékoztatni kell.

28. A gyógyszertartási engedély az alkalmazott informatikai rendszer Egészségügyi almoduljában rögzített engedély. Annak kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a fogvatartott adatai (név, születési dátum, nyilvántartási szám),

b) a gyógyszer(ek) neve,

c) a gyógyszer(ek) mennyisége,

d) az adagolás módja,

e) az engedély érvényességi ideje,

f) a kiállítás dátuma.

29. A fogvatartott részére vényköteles gyógyszer csak ellenőrzött formában adható. A gyógyszerosztás végrehajtása kizárólag nyitott zárkaajtónál történhet, melynek során a gyógyszer bevételének tényét ellenőrizni kell. A vényköteles gyógyszerek közül a nyugtatók, az altatók, a kedélyjavítók – a gyógyszerek kezelési utasításainak figyelembevétele mellett – porítva adhatók.

30. Amennyiben a fogvatartott részére elrendelt gyógyszer nem kerül kiadásra, a készítményeket zárhatóan, névre szólóan, egyértelműen azonosítható módon kell tárolni, az előírások szerint adagolni és osztani.

31. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök térítési díja – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – a fogvatartottat terheli. A térítési díjakat a fogvatartott egyéni számlalapján a felmerüléskor, de legkésőbb a számla beérkezésekor előjegyzésbe kell venni, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e letéti pénzzel, vagy nem.

32. A fogvatartottak részére kiadott gyógyszerek térítési díjának elszámolását a kiadásokkal párhuzamosan, de legalább havonként el kell készíteni. A nyilvántartásért és a bv. intézet által megelőlegezett és kifizetett térítési díjak levonásért a gazdasági szakterület felelős.

33. A pénzügyi levonás/előjegyzés alapja a fogvatartott által aláírt bizonylat, melynek egy példányát a pénzügyi szakterület részére, egy példányát a fogvatartottnak kell átadni. A bizonylaton legalább az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

a) a fogvatartott neve, személyazonosítására alkalmas más adata,

b) az adott időszakban kiadott gyógyszer(ek) neve, mennyisége, ára,

c) a teljes fizetendő térítési díj,

d) az elszámolás kelte, kiállító azonosítására alkalmas adat.

34. A fogvatartottak egyéni számlalapját a bizonylattal megegyező összeggel azonnal meg kell terhelni, megfelelő összegű letéti pénz hiánya esetén a fennmaradó összeget követelésként kell előírni. Az egyéni letéti számláról a levonást szabályosan kitöltött nyilatkozatok és aláírt bizonylat rendelkezésre állása esetén lehet végrehajtani.

35. A követelésként előírt összeget a számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani, és a könyvvezetésben kimutatni. A követelések nyilvántartását név szerint kell vezetni úgy, hogy abból bármikor megállapítható legyen a fogvatartott felé fennálló követelés összege, a követelés előírásának időpontja, a megtérülések összege és időpontja, illetve a bv. intézet – adott időpontban fennálló, gyógyszerbeszerzésből adódó – követelésének teljes összege.

36. A levont vagy egyéb módon megtérült követelés összegéről a fogvatartott részére a kifizetés jogosságát igazoló elszámolást kell kiállítani és átadni.

37. A fogvatartott szabadulása esetén az elszámolást a szabadítást megelőzően soron kívül kell elkészíteni, és levonás céljából a gazdasági szakterületnek továbbítani.

38. A követelések behajtása érdekében a bv. intézet – a költséghatékonyság szem előtt tartása mellett – köteles a külön jogszabályokban meghatározottak szerint eljárni.

39. Az elszámolások pénzügyi és számviteli folyamatainak kialakításáért, végrehajtásáért, a követelések előírásáért, behajtásáért, a nyilvántartások kialakításáért, vezetéséért, a felelősök kijelöléséért a gazdasági vezető a felelős.

40. A fogvatartott szállításakor, előállításakor, megőrzésekor a várható időtartamnak megfelelő mennyiségű szükséges gyógyszerekkel való ellátása az útba indítást, előállítást végrehajtó bv. intézet feladata.

41. A fogvatartott a számára gyógyszertartási engedéllyel kiadott gyógyszereket szállítás alatt köteles magánál tartani. A fogvatartott egészségügyi anyagában külön, lezárt borítékban kell elhelyezni a ki nem adott gyógyszereket és az erről készült jegyzőkönyvet (6. melléklet). A felírt, de ki nem váltott vényt a fogadó bv. intézet részére a fogvatartott egészségügyi anyagával együtt meg kell küldeni.

42. Ha az átszállítást követően a fogadó bv. intézetben észlelik, hogy a fogvatartott a szükséges gyógyszerekkel nem rendelkezik, az ellátásáról soron kívül gondoskodni kell.

43. A 41. és 42. pontban leírtakat a végleg átszállításra kerülő fogvatartottak esetében is alkalmazni kell, azzal a kitétellel, hogy esetükben az összes gyógyszerüket át kell juttatni a bv. intézetbe.

44. Orvosi befogadás alkalmával a gyógyszertartási engedély(eke)t felül kell vizsgálni.

45. A fogvatartott saját tulajdonú gyógyászati segédeszközét az útba indítást végző bv. intézetnek kell kiadnia.

46. Az engedélyezett távollét időtartamára, maximum 30 napra, átvételi elismervény ellenében a fogvatartottat el kell látni a szükséges mennyiségű gyógyszerrel. Amennyiben a vény megírásra került, azt a fogvatartottnak – a gyógykezelés folytonosságára és a vényírás szabályaira tekintettel – szintén át kell adni.

47. A szabaduló fogvatartott részére megrendelt, beszállított és az általa kifizetett teljes gyógyszermennyiséget, gyógyászati segédeszközt átvételi elismervény ellenében számára át kell adni. Azonnali szabadítás esetén azokat a fogvatartott utolsó ismert címére tértivevénnyel kell kipostázni.

48. A reintegrációs őrizetbe helyezendő fogvatartott részére a már megrendelt, beszállított és az általa kifizetett teljes gyógyszermennyiséget, gyógyászati segédeszközt átvételi elismervény ellenében ki kell adni. A számára előírt – minimum egyheti – gyógyszermennyiséget biztosítani kell, a reintegrációs őrizet időtartamára vénnyel ellátni nem szükséges.

49. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó bv. intézetekben a gyógyításhoz szükséges gyógyszereket és egyes gyógyászati segédeszközöket térítés nélkül kell biztosítani a fogvatartottak részére. A fekvőbeteg-ellátást nyújtó bv. intézetek a jelen utasításban foglaltaktól eltérő eljárásrendet helyi intézkedésben kötelesek szabályozni.

50. A PPP szerződés alapján működő bv. intézetek a fogvatartottak által fizetendő gyógyszertérítési díjak eltérő elszámolási szabályait helyi intézkedésben kötelesek szabályozni.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

52.1

1. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

TÁJÉKOZTATÁS

A szabadságvesztés végrehajtása során a fogvatartott a büntetés-végrehajtási szervekkel (a továbbiakban: bv. szerv) szemben felmerült mindazon költségek megfizetésére köteles, melye(ke)t jogszabály rendelkezése alapján viselnie kell. A fizetési kötelezettség folyamatosan fennáll a fogva tartás alatt és azt követően is. A bv. szerv irányába fennálló fizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni.

Kelt: ………………………………..

……………………………

parancsnok

______________________________________________________________________________________________________

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… (név), …………………… (nyt. szám) fogvatartott ezúton nyilatkozom, hogy:

–    rendszeres jövedelemmel vagy más rendszeres pénzellátással

rendelkezem nem rendelkezem*

A jövedelem vagy más rendszeres pénzellátás megnevezése, összege:

…………………………………………………    …………………… Ft/hó

–    a bv. szerv irányába fennálló, jogszabály alapján személyemet terhelő költségek letéti pénzemből történő levonásáról a tájékoztatást megkaptam.

Kelt: ………………………………

…………………………………

fogvatartott aláírása1

2. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Tájékoztató és nyilatkozat

a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásáról

A fogvatartott egészségügyi ellátására az egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok irányadók. A fogvatartottat a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz a külön jogszabályban meghatározottak szerint illeti meg.

A letéti pénzzel, jövedelemmel, más rendszeres pénzellátással nem rendelkező, továbbá a közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében közgyógyellátásra jogosult fogvatartott esetében a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díját a bv. intézet a közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott mértékig átvállalja.

A dolgozó fogvatartott munkavégző képességének megőrzéséhez, helyreállításához szükséges gyógyszer és gyógyászati segédeszköz térítési díját a bv. intézet biztosítja, ha a fogva tartás során bekövetkezett munkabaleset, vagy a munkavégzéshez kapcsolódó megbetegedés teszi a kezelést szükségessé, továbbá, ha a rendelt gyógyszer a munkavégző képesség megőrzéséhez vagy helyreállításához szükséges.

A várandós fogvatartott, valamint az anya-gyermek részlegen elhelyezett gyermek gyógyszert és gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kap.

A fiatalkorú fogvatartott a gyógyszert és a gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kapja.

Fentiek hiányában a térítésmentes egészségügyi ellátást, valamint a térítésmentes gyógyszert és gyógyászati segédeszközt orvosi javaslatra, különös méltánylást érdemlő esetben a bv. intézet parancsnoka engedélyezheti.

Amennyiben a fenti feltételek nem állnak fenn, a fogvatartott a gyógyszerekért és gyógyászati segédeszközökért térítéssel tartozik.

Az ártámogatás igénybevételére jogosító iratok (TAJ kártya, közgyógyellátási igazolvány) hitelt érdemlő bemutatásáig az esetleges árkülönbözet a fogvatartottat terheli.

Amennyiben a térítés átvállalásának feltételeiben változás következik be, azt a fogvatartott haladéktalanul köteles jelezni. Ennek elmulasztásakor a következmények a fogvatartottat terhelik.

Alulírott, a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászai segédeszköz ellátásával kapcsolatos tájékoztatót elolvastam, a benne foglaltakat megértettem és tudomásul vettem, a felmerült kérdéseimre kielégítő választ kaptam.

Kelt: ………………………………..

……………………………………………………

fogvatartott aláírása, nyilvántartási száma2

3. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Jegyzőkönyv

a fogvatartott befogadásakor magával hozott gyógyszerek átvételéről

Átadó neve, nyt. száma:    ………………………………………………………

Átadó születési helye, ideje:    ………………………………………………………

Átadó lakcíme:    ………………………………………………………

Átvétel dátuma:    …………………, 20… …………………………...

gyógyszer neve

mennyisége

megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átadó aláírása

Átvevő neve, rf., aláírása

Tanú neve, rf., aláírása

A fenti gyógyszereket hiánytalanul átvettem / nem vettem át: ………………………………………………………….................

………………………………………………………………………………………………………………………………............

………………, 20… …………………………

………………………………………………

egészségügyi/biztonsági szakterület*

hivatali munkarend / folyamatos munkarend*

______________________

* A megfelelő rész aláhúzandó.

4. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Gyógyszeralapkészlet

A02

–     antacidok (A02A)

o A02A Magnesium vegyületek: Nilacid

o A02AD01 só kombinációk: Tisacid

–     peptikus fekély kezelésének gyógyszerei (A02B), ranitidin, famotidin, omperazole

A03

–     szintetikus görcsoldók (A03A), papaverin, drotaverin

–     belladonna és származékai, önmagukban (A03B): atropin

–     propulsív szerek (A03F), metoclopramid

A05

–     az epebetegségek egyéb terápiás készítményei (A05A), Bila-git, Cholagol

A06

–     hashajtók (A06A), phenolphtalein, lactulose, boluslaxans (senna)

A07

–     bélfertőtlenítők, gyulladásgátlók (A07B): aktív szén, bizmut (BolusAdstringens)

–     bélmozgatást csökkentő szerek (A07D), diphenoxylát, loperamid,

A09

–     digesztívumok (A09A), hasnyálmirigy enzimek: Dipankrin

A10

–     insulinok és analógjaik (A10A): human insulin

–     orális antidiabetikumok (A10B); metformin, glibenclamide, gliclazide, glimepiride, acarbose

A12

–     ásványi anyagok A12 KCl, Ca-glukonat, MgSO4

B01

–     antikoagulánsok (B01A), warfarin, acenocumarol, ASA, clopidogrel, Na-heparin (UFH)

B02

–     vérzéscsillapítók (B02A, B02B), K-vitamin, etamsylate

B05

–     infúziós oldatok (B05B): krisztalloid oldat és 20%-os glukóz oldat

C01

–     szívglikozidok (C01A), digoxin, digitoxin

–     antiarritmiás szerek (C01B). propafenon, amiodarone

–     cardialis stimulánsok, kivéve szívglycosidok (C01C) adrenalin

–     szívbetegségben használt értágítók (C01D), nitroglycerin, ISMN

C02

–     vérnyomáscsökkentők (C02), rilmenidine, prazosin, doxazosin, urapidil

C03

–     vizelethajtók (C03), HCT, furosemide, spironolactone

C04

–     perifériás értágítók (C04), pentoxifyllin

C05

–     kapilláris-stabilizáló szerek (C05), (C05A, C05B és C05C készítményekből 1-1, pl. összetett készítmények: Hemorid, Lioton, Venoruton)

C07

–     béta-blokkolók (C07), propranolol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, carvedilol

C08

–     szelektív calcium-csatornablockolók, főként érhatásokkal (C08C): amlodipine, nifedipine, lacidipine

–     szelektív calcium-csatornablockolók, közvetlen szívhatásokkal (C08D): verapamil

C09

–     ACE-inhibitorok (C09 A); enalapril, captopril, ramipril, lisinorpil, perindopril

–     angiotensin II antagonisták (C09C) losartan, valsartan, irbesartan

–     (+ kombinációik C09B és C09D)

C10

–     HMG CoAreductase inhibitorok (C10AA): simvastatin, atorvastatin

D01

–     gombásodás elleni bőrgyógyászati szerek (D01): Sol. Castellani, Ung. boraxatum

D02

–     bőrlágyító- és védőanyagok (D02): Susp. zinciaquosa, Ung, hydrophilicumnonionicum, Spiritussalicylatus,

D06

–     antibioticumok és chemotherapeuticumok bőrgyógyászati használatra (D06): oxytetracycline

D07

–     corticosteroidok, bőrgyógyászati készítmények (D07) kombinált készítmények (Alkcema, Flucinar N, Diprosalic)

D08

–     antisepticumok és fertőtlenítők (D08): povidone-iodine, hydrogenperoxide (Hyperol és Neomagnol)

H02

–     systemáscorticosteroidok (H02): methylprednisolone

H03

–     pajzsmirigy-készítmények (H03A) levothyroxine

–     antityroid-készítmények (H03B) thiamazole

J01

–     antibiotikumok (J01); penicillin (penamecillin), amoxicillin, amoxicillin+klavulánsav, doxycyclin, sulfomethoxazole+trimethoprim, clarithromycin, azithromycin, clindamycin, ciprofloxacin

M01

–     gyulladásgátlók és reumaellenes készítmények (M01), diclofenac, meloxicam, ibuprofen

M02

–     ibuprofen- és diclofenac gélek

M03

–     izomrelaxánsok (M03 B); tolperisone, tizanidine

N02

–     opioidok (N02A) tramadol

–     egyéb fájdalom- és lázcsillapítók (N02B) ASA, metamizol, paracetamol

N03

–     antiepileptikumok (N03), clonazepam, valproátsav, carbamazepine, lamotrigin

N04

–     antikolinergantiparkinson szerek (N04A), biperiden, procyclidine

–     dopaminergantiparkinson szerek (N04B), levodopa, amantadine

N05

–     antipszichotikumok (N05A). haloperidol, zuclopethixol, clozapine, quetiapine, tiaprid, risperidone, olanzapin, litium-carbonate

–     anxioliticumok (N05B), alprazolam, meprobamate, diazepam

–     altatók, nyugtatók (N05C), midazolam, cinolazepam, zolpidem

N06

–     antidepresszáns (N06): clompiramin, maprotiline (TCA), citalopram, sertralin, paroxetin, fluoxetin, (SSRI), moclobemide (RIMA) mianserin, mirtazapine, trazodone, venlafaxine

P03

–     ectoparazita ellenes szerek (P03): Novascabin, Nittyfor

R03

–     obstruktív légúti betegségre (R03): salbutamol spray, theophylline

R05

–     köhögés és meghűlés gyógyszerei (R05): ACC, ambroxol, bromhexine

R06

–     szisztémás antihisztaminok (R06A), dimetindene, chloropyramin, promethazine, tiethylperazine, cetirizin, loratadine

S01

–     szemészeti készítmények (S01) tobramycin, tetryzoline

S02

–     fülészeti készítmények (S02) kombinált (Otosporin)

S03

–     szemészeti és fülészeti készítmények (S03) ciprofloxacin

A sürgősségi betegellátáshoz szükséges fenti készítmények intravénás kiszereléséből is elégséges mennyiségű készletet kell biztosítani.

5. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Tájékoztató
a gyógyszerosztás szabályairól

Mindenki a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik a saját egészségi állapotáért, és kötelessége tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amellyel a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül köztudottan mások egészségét veszélyezteti. A fogvatartott köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani.

A fogvatartott csak a bv. orvos írásos engedélye alapján tarthat magánál gyógyszert. A gyógyszertartási engedély bármikor visszavonható.

Gyógyszer a zárkán csak eredeti vagy a bv. intézet által biztosított csomagolásban tárolható.

A fogvatartott felel azért, hogy a kiadott gyógyszert a rendeltetésnek és előírtaknak megfelelően szedje.

Amennyiben a fogvatartott olyan gyógyszert szed, ami zárkára nem adható ki (pl. nyugtató-altató hatású), a gyógyszer névvel ellátva az egészségügyi osztályon kerül tárolásra. A fogvatartott gyógyszerét ez esetben a napi gyógyszerosztás alkalmával kapja meg, a folyamatos ellátásról az egészségügyi osztály gondoskodik.

A gyógyszerosztás alkalmával felszólításra a fogvatartott nyilvántartási számának közlésével azonosítja magát, a nyitott zárkaajtóhoz lép, kezében egy pohár vízzel, valamint kanalával, és a kanálba megkapja gyógyszerét. A gyógyszerek bevétele ellenőrzötten történik, azt követően – ellenőrzés céljából – a fogvatartott megmutatja az üres poharát, valamint kanalát, illetve felszólításra a száját is kinyitja.

A fogvatartott a magánál tartott gyógyszert és a gyógyszertartási engedélyt együtt köteles tárolni, valamint a zárkán hagyott gyógyszerét mások által nem hozzáférhető helyen (zárt helyen) kell tartania.

A fogvatartott a számára gyógyszertartási engedéllyel kiadott gyógyszereket szállítás alatt köteles magánál tartani.

6. melléklet a 23/2020. (VI. 19.) BVOP utasításhoz

Jegyzőkönyv

a szállítás során az egészségügyi anyagban megküldött gyógyszerekről

Alulírott …………………………………… (név, rf.), mint a ……………………………… (bv. intézet megnevezése) ……………………………………………………………………… (beosztás megjelölése) ezúton nyilatkozom, hogy ……………………………………… (név, nyt. szám) fogvatartott egészségügyi anyagában külön, lezárt borítékban az alábbi gyógyszereket küldöm ………………………………………… (bv. intézet megjelölése) részére.

gyógyszer neve, hatóanyag-tartalom
(mg)

darabszám

gyógyszer neve, hatóanyag-tartalom
(mg)

darabszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felírt, de ki nem váltott …… db vényt küldök/nem küldök.*

Egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………...........

Kelt: ………………………………

……………………………………

aláírás

A fentieket ellenőriztem: ……………………………………………………… (név, rf., beosztás)

Kelt: ………………………………

……………………………………

aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!