nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
24/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás
a törzsfoglalkozás végrehajtásáról
2020-06-21
infinity
2
Jogszabály

24/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás

a törzsfoglalkozás végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a törzsfoglalkozás végrehajtásáról az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre, büntetés-végrehajtási intézményekre, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együttesen: bv. szerv), valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) terjed ki.

2. A törzsfoglalkozás végrehajtása a büntetés-végrehajtás rendjét, biztonságát súlyosan sértő vagy veszélyeztető cselekmények, események, rendkívüli események, katasztrófahelyzetek megelőzése, felszámolása érdekében végrehajtandó intézkedések gyakorlását biztosítja annak érdekében, hogy a bv. szerv felkészültsége magas színvonalú, összehangolt és begyakorolt legyen.

3. A bv. szervek félévente legalább egy törzsfoglalkozást kötelesek tartani, melynek időpontját a bv. szerv féléves munkatervében rögzíteni kell.

4. A törzsfoglalkozáson

a) a parancsnok, igazgató, főigazgató főorvos, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság ügyvezetője (a továbbiakban: bv. szerv vezetője),

b) a parancsnok-helyettes,

c) az osztályvezető,

d) az osztályvezető-helyettes,

e) a biztonsági tiszt,

f) a biztonsági főfelügyelő,

g) a körlet-főfelügyelő,

h) a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság foglalkoztatási biztonsági felelőse,

i) a munkáltatás-biztonsági vezető,

j) a bv. szerv vezetője által berendelt személy (reintegrációs tiszt, mozgósítási megbízott, műveleti csoport-vezető, kutyatelep-vezető, tűzvédelmi vezető, munkavédelmi felügyelő, nyilvántartási szakterület vezetője stb.)

köteles részt venni.

5. A törzsfoglalkozáson való részvételre indokolt esetben a bv. szerv vezetője a társszervek képviselőit is felkérheti.

6. A bv. szerv vezetője a 4. pont b)–j) alpontjában meghatározott személyeknek (a továbbiakban: törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány) kizárólag kivételes esetben engedélyezheti a törzsfoglalkozásról való távollétet.

7. A törzsfoglalkozás tematikáját úgy kell összeállítani, hogy abban évente mindazon eseményfajták szerepeljenek, amelyek kezelésére a bv. szerv a felszámolási tervekben foglaltaknak megfelelően köteles. A törzsfoglalkozáson ismertetni kell a törzsfoglalkozások közötti időszakban – helyben vagy más bv. szervnél – történt súlyosabb események tanulságait, továbbá értékelni kell az adott bv. szerv biztonsági helyzetét is.

8. A törzsfoglalkozás időpontja előtt nyolc nappal a tematika megjelölésével a BVOP Biztonsági Szolgálatát írásban tájékoztatni kell.

9. A bv. szerv vezetője köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a törzsfoglalkozás végrehajtása előtt a törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány tanulmányozni tudja a vonatkozó jogszabályokat, a belső rendelkezéseket, valamint a felszámolási tervekben foglaltakat.

10. A tervekbe történő előzetes betekintés, továbbá az adott bv. szerv épületeiben, létesítményeiben elhelyezett fontosabb biztonsági eszközök, tárgyak helyének ismerete a törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány kötelezettsége.

11. A törzsfoglalkozásra foglalkozási tervet kell készíteni. A foglalkozási tervnek tartalmaznia kell

a) a foglalkozás helyét, időpontját, időtartamát,

b) tematikáját,

c) módszerét,

d) tervezett költségigényeit,

e) anyagszükségleteit,

f) a résztvevők körét, öltözetét, felszerelését,

g) a bv. szerv vezetője és a törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány tevékenységét,

h) a felkészüléshez szükséges szakmai anyagot.

12. A foglalkozási tervhez mellékelni kell az előzetes betekintést igazoló ívet, és a törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány jelenléti ívét.

13. A törzsfoglalkozást a bv. szerv vezetője vezeti, és közvetlenül ellenőrzi a részt vevő személyi állomány felkészültségét.

14. Amennyiben a törzsfoglalkozás jellege lehetővé teszi, a törzsfoglalkozáson a feltevéseket csoportokban kell megoldani. A csoportokat úgy kell kialakítani, hogy lehetőség szerint azokban az eltérő szakterületen dolgozók egyenlő arányban vegyenek részt.

15. Az aktuális feladatok feldolgozása során az egyes végrehajtási javaslatokat meg kell vitatni. A helyzetbeállítások elméleti megoldását a feltételezett helyszíneken szükséges begyakorolni, helyszínbejárást kell tartani.

16. A törzsfoglalkozásokról a biztonsági osztályvezető vagy a mozgósítási megbízott haladási naplót vezet. A törzsfoglalkozás végrehajtásának tapasztalatairól 5 munkanapon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a felkészületlenség, a szakmai ismeretek hiányosságainak észlelését, valamint az arra megtett intézkedéseket, meghatározott feladatokat is.

17. A törzsfoglalkozáson részvételre kötelezett személyi állomány az elhangzottakról – az ismeret megőrzése érdekében – jegyzetet köteles készíteni.

18. A bv. szerv vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a törzsfoglalkozástól távollévők az elmaradt ismereteket utólag megszerezzék. Az utólag megtartott törzsfoglalkozás jelenléti ívét fel kell terjeszteni a BVOP Biztonsági Szolgálata részére.

19. A törzsfoglalkozások ellenőrzését a BVOP Ellenőrzési Szolgálata, valamint az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese utasítására a BVOP Biztonsági Szolgálata hajtja végre.

20. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

21.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!