nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás
a szolgálatképes állapot megállapításának általános rendjéről
2020-06-21
infinity
2
Jogszabály

25/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás

a szolgálatképes állapot megállapításának általános rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet előírásaira – a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira (a továbbiakban: ht. állományú tag) terjed ki.

2. A ht. állomány tagja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 102. § (1) bekezdés h) pontja alapján köteles magát alávetni a szolgálatképes állapot megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából az alkohol, a kábítószer vagy pszichotróp anyag fogyasztásának ellenőrzését célzó, műtétnek nem minősülő vizsgálatnak. Amennyiben bűncselekmény vagy fegyelmi vétség gyanúja nem merül fel, de a ht. állományú tag a vizsgálatot megtagadja, arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a kötelesség megszegése miatti büntetőjogi vagy fegyelmi felelősség érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

3. Fegyelmi vagy büntetőeljárás megindítása esetén az orvosszakértői költségek viselésére az adott eljárásra vonatkozó szabályok az irányadók.

4. A Hszt. 102. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt eljárásrend alapján a vélelmezett és utóbb orvosszakértői véleménnyel cáfolt szolgálatképtelen állapot miatt a szervezeti egységet terhelő intézkedési kötelezettség – a ht. állományú által elkövetett egyéb kötelességszegés hiányában – fegyelmi felelősséget nem keletkeztet.

5. A mintavételi egységdoboz felnyitása és alkalmazása csak a mintavétellel érintett ht. állományú tag, a ht. állomány vizsgálatot foganatosító tagja, amennyiben ez nem azonos a szolgálati elöljáróval, akkor a szolgálati elöljáró és a mintát vevő orvos jelenlétében történhet.

II. FEJEZET

AZ ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG VIZSGÁLATA

6. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eszközéül a szervezeti egységnél alkalmazott elektromos (digitális, illetve analóg) alkoholteszter vagy hiteles elektromos légalkoholmérő berendezés (a továbbiakban: hitelesített mérőeszköz) alkalmazható.

7. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatának helyi gyakorlatát, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő részletszabályokat, a szervezeti egységen belüli jelentési és értesítési kötelezettségeket – a jogszabályi keretek betartása mellett – a szervezeti egység állományilletékes parancsnoka határozza meg.

8. Az alkoholos befolyásoltság vizsgálatát a szolgálati naplóban, pozitív eredmény esetén a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékleteit képező nyilatkozatban, illetve jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Hitelesített mérőeszközzel történő mérés esetén az eszköz segítségével nyomtatható mérési eredmény egy további példányát is csatolni kell a jegyzőkönyvhöz.

9. Az őr-, ügyeleti vagy készenléti szolgálatot teljesítő ht. állományú tag pozitív eredménye esetén parancsnoki nyomozást kell elrendelni, és a szakértői vizsgálathoz szükséges mintavételre haladéktalanul intézkedni kell.

10. A nem őr-, ügyeleti vagy készenléti szolgálatba beosztott ht. állományú tag esetén, amennyiben a Rendelet által meghatározott eljárás bármely szakaszában katonai bűncselekmény vagy fegyelemsértés megalapozott gyanúja merül fel, az illetékes regionális nyomozó ügyészségi ügyésszel folytatott egyeztetésnek megfelelően, az iránymutatása alapján kell eljárni.

11. A 9. és 10. pontban foglalt esetekben a ht. állományú tagot szolgálatba állítani nem lehet, pótlására intézkedni, szolgálatteljesítés közbeni, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén a leváltásáról gondoskodni kell.

12. Az alkoholfogyasztásra vonatkozó szakértői vizsgálathoz szükséges vérvételre és lehetőleg közel azonos időben végzett vizeletminta-vételre kell a legrövidebb időn belül intézkedni a Rendelet 6. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben, ha a vizeletminta biztosítása nem lehetséges, a Rendelet 6. § (2) és (4) bekezdése szerint kell eljárni.

13. A levett vérmintát vagy vér- és vizeletmintát a lehető legrövidebb időn belül továbbítani kell szállításra alkalmas, hűtött, hőszigetelt táskában a szakértői vizsgálat lefolytatása céljából a területileg illetékes igazságügyi szakértői intézetbe. Amennyiben a levett minta továbbítására csak a következő munkanapon van lehetőség, úgy a mintát az egészségügyi osztályon gyógyszerek, mintavételi anyagok hűtésére rendszeresített, 5 °C-nál nem magasabb hőmérsékletű hűtőszekrényben kell a továbbításig tárolni.

III. FEJEZET

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS OKOZTA BEFOLYÁSOLTSÁG VIZSGÁLATA, A BIOLÓGIAI MINTAVÉTEL VÉGREHAJTÁSA

14. A kábítószer-fogyasztás okozta befolyásoltság vizsgálata során, a biológiai mintavételt megalapozó körülményeket a Rendelet 7. §-ában leírtak alapján kell mérlegelni és értékelni. Az észlelő személy a gyanú fennállását köteles haladéktalanul jelenteni a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek, aki intézkedik a szükséges, szervezeti egységen belüli jelentések megtételére, valamint az egészségügyi szakszemélyzet értesítésére.

15. A kábítószer-fogyasztás gyanújának megállapítására a szervezeti egység alapellátó orvosa vagy a szolgálatteljesítés helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletes orvosa jogosult. A mintavételt a Rendeletben foglaltak betartásával kell végrehajtani.

16. A biológiai minta levételével egyidejűleg alkalmazni kell a vizelet előszűrésére alkalmas eszközt. A mintavételnél a szükséges mennyiséget ennek figyelembevételével kell biztosítani. Az eredményt a szervezeti egység alapellátó orvosa vagy a szolgálatteljesítés helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltató ügyeletes orvosa értékeli.

17. Ha az eszköz valamely hatóanyagra pozitív jelzést ad, a vizsgálatot végzőnek kontroll előszűrő vizsgálatra kell intézkednie. Másodszori pozitív jelzés esetén, továbbá abban az esetben, ha az eszköz negatív jelzése ellenére a kábítószer-fogyasztás egyértelmű és szemmel látható gyanúja fennáll, a ht. állomány vizsgálat alá vont tagjának szolgálatba lépését meg kell tagadni, illetve további szolgálatot nem láthat el.

18. Az előszűrés eredményéről, valamint a bűncselekmény gyanújáról haladéktalanul egyeztetni kell az illetékes regionális nyomozó ügyészségi ügyésszel is. A feljelentés megtételére, illetve a fegyelmi eljárás megindítására, továbbá a vizsgálat alá vont ht. állományú tag szolgálati beosztásából történő esetleges felfüggesztésére az állományilletékes parancsnok az egyeztetésnek megfelelően intézkedik, a Rendeletben foglalt, mintavétellel kapcsolatos feladatokat azonban abban az esetben is a lehető legrövidebb időn belül végre kell hajtani, ha az egyeztetés bármely okból akadályba ütközik.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

20.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!