nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet
egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2020-08-13
infinity
2
Jogszabály

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházások (a továbbiakban: Beruházások) előkészítésével és megvalósításával függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a 2. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki.

3. § Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Beruházások teljes körű előkészítése keretében ellátja a tervezési, mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat, továbbá lefolytatatja az ehhez kapcsolódó beszerzési eljárásokat, közbeszerzési eljárásokat, valamint a Beruházások megvalósítása keretében a megrendelő nevében és javára a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó beszerzési eljárásokat, közbeszerzési eljárásokat lefolytatja, és ellátja az ezekhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat.

4. § A Társaság a 3. § szerinti feladatai ellátása során jogosult az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján megkötött és szükség szerint módosított keretmegállapodások terhére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján a verseny újranyitásával lebonyolítani a közbeszerzési eljárásokat.

5. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál a megrendelő – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. erdészeti hatósági eljárások,

21. földvédelmi hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23.1 katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

24.2 művelési ág megváltoztatására vonatkozó hatósági eljárások,

25.3 kapcsolódó villamos energia, gáz és egyéb közművek engedélyeztetése,

26.4 azok az 1–25. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27.5 az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez6

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

 

A

B

C

1

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósítása által érintett település

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

2

Komárom közigazgatási területén megvalósuló fejlesztéshez szükséges víziközmű-beruházás

Komárom

Tata

Naszály

Almásfüzitő

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

3

Göd közigazgatási területén megvalósuló fejlesztéshez szükséges víziközmű-beruházás

Göd

Sződliget

Vác

Dunakeszi

Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

4

Szikszó közigazgatási területén megvalósuló fejlesztéshez szükséges víziközmű-beruházások

Arnót

Felsőzsolca

Onga

Szikszó

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!