nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
29/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet rejtjelszabályzatáról
2020-07-12
infinity
2
Jogszabály

29/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet rejtjelszabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényre, a minősített adat elektronikus biztonságának, a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletre, továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletre – az alábbi utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A büntetés-végrehajtási szervezet rejtjelszabályzata a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerint meghatározza:

a) a szervezet rejtjeltevékenységének jellegét és a rejtjeltevékenység általános szabályait,

b) a rejtjeltevékenység szervezeti rendjét, a végrehajtás személyi és tárgyi feltételeit,

c) a rejtjeltevékenység személyi, fizikai és adminisztratív biztonságával kapcsolatos helyi követelményeket,

d) a rejtjelanyagok szállítására és javítására vonatkozó követelményeket,

e) a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos minősített adat, valamint a rejtjelbiztonság megsértése vagy sérülése esetén követendő eljárásokat.

2. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási szervezet rejtjeltevékenységet folytató szerveire, személyi állományára, rejtjelanyagaira és rejtjeltevékenységére.

II. REJTJELBIZTONSÁG

3. A rejtjelbiztonság a rejtjelanyagokra vonatkozó biztonsági intézkedések alkalmazása (beleértve a személyi, fizikai, adminisztratív és kompromittáló kisugárzás elleni védelmet), melynek célja a minősített adatok megszerzése elleni védelem biztosítása.

4. A rejtjelbiztonság megvalósításának legfontosabb követelményei:

a) a rejtjeltevékenységet folytató személyek személyi biztonsági követelményeknek való megfelelősége,

b) a rejtjelanyagok fizikai biztonsága,

c) a rejtjelanyagok adminisztratív biztonsága,

d) a rejtjelző eszközök kompromittáló kisugárzás elleni védelmének megfelelő telepítése,

e) a rejtjelző eszközöket működtető személyzet megfelelő felkészültsége és gyakorlati jártassága,

f) a rejtjeltevékenységet folytató személyek információbiztonsági tudatossága.

III. A REJTJELTEVÉKENYSÉG TARTALMA ÉS SZERVEZETE

5. A büntetés-végrehajtási szervezet rejtjeltevékenységének tartalma:

a) a rejtjelzési kötelezettség alá eső minősített adatok védelmét biztosító rejtjelző eszközök működtetése, eljárások alkalmazása,

b) a rejtjelanyagok nyilvántartása.

6. A rejtjeltevékenység szervezete:

a) A büntetés-végrehajtási szervezet rejtjelfelügyeleti tevékenységét a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága biztonsági vezetője, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka által kijelölt rejtjelfelügyelő végzi.

b) A rejtjelzők a rejtjeltevékenységet folytató büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetői mellé rendelt, az intézetek vezetői által kinevezett személyek.

c) A büntetés-végrehajtási szervezet által rejtjeltevékenység végzésére kijelölt munkaállomások (szerver és végpontok) felsorolását a rendszerbiztonsági követelmények elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: RBK) tartalmazza.

7. A rejtjeltevékenységben részt vevő személyek feladatait, a rejtjelző eszközök telepítésének, valamint működtetésének feltételeit és szabályait az R1.-ben meghatározottak alapján az RBK, valamint az Üzemeltetés Biztonsági Szabályzat részletesen tartalmazza.

IV. SZEMÉLYI BIZTONSÁG

8. A rejtjelanyaghoz történő hozzáférés feltétele a rejtjelhozzáférési engedély megléte.

9. Rejtjelhozzáférési engedélyt az kaphat, akinek munkaköri feladatai ellátásához a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos szabályok ismerete feltétlenül szükséges.

V. FIZIKAI BIZTONSÁG

10. A rejtjeltevékenységgel kapcsolatos fizikai biztonsági követelményeket (kulcsok, kódok védelmét, a beléptetés rendjét) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) által kiadott adatkezelési, valamint rendszerengedély, továbbá a minősített adatok védelmével összefüggő jogszabályok, valamint a helyi, minősített adatok biztonságára vonatkozó szabályozók határozzák meg.

11. Rejtjelző eszköz alkalmazása (tárolása, őrzése) kizárólag az NBF által kiadott hatósági adatkezelési engedéllyel rendelkező biztonsági területen belül végezhető.

12. A rejtjelző eszközök működtetésének, őrzésének, szállításának, javításának, az azokkal folytatott rejtjelző munka ellátásának biztonsági követelményeit a rejtjeltevékenységre vonatkozó biztonsági dokumentáció tartalmazza. A rejtjelző eszközhöz kiadott speciális biztonsági követelményeket az eszközhöz kiadott működtetési szabályzat tartalmazza.

VI. ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁG

13. A rejtjeltevékenységet folytató büntetés-végrehajtási szervek a rejtjelanyagok nyilvántartására, felügyeletére, elosztására és megsemmisítésére elkülönített ügyviteli rendszert hoznak létre és működtetnek, a minősített adatok kezelésére szolgáló ügyviteli rendszerükön belül.

14. A rejtjelanyagok nyilvántartását és elosztását a megfelelő szintű, érvényes személyi biztonsággal kapcsolatos okmányrendszerrel, valamint rejtjelhozzáférési engedéllyel rendelkező, a minősített adatot kezelő szerv vezetője által kinevezett titkos ügykezelő végzi.

15. A rejtjelanyagok nyilvántartására és tárolására szolgáló iktatási segédleteket, rejtjelző eszközöket, rejtjelkulcsokat elkülönítetten kell kezelni és tárolni.

16. A rejtjelanyag-nyilvántartó rendszer iratkezelési segédletei:

a) A kötelezően vezetendő iratkezelési segédletek:

aa) Iktatókönyv, nemzeti, nyílt „R” iratok részére,

ab) Iktatókönyv, nemzeti, minősített „R” iratok részére,

ac) Rejtjelhozzáférési engedélyek,

ad) Kezelői engedélyek,

ae) Rejtjelző (biztonsági) helyiségbe állandó belépési engedéllyel nem rendelkező személyek belépéséről vezetett nyilvántartás,

af) Megsemmisítési jegyzőkönyvek nyilvántartása.

b) Egyéb iratkezelési segédletek:

ba) Eszköznyilvántartó napló,

bb) Kulcsnyilvántartó napló,

bc) Futárjegyzék-nyilvántartás,

bd) Belső átadókönyv.

17. A rejtjelző szerveknek, rejtjeltevékenységet végző személyeknek a kiadásra vagy felterjesztésre, illetve visszaküldésre kerülő kulcsanyagokat, műszaki-technikai dokumentációkat, üzemeltetési szabályzatokat szerven kívülre futárjegyzékkel, szerven belül belső átadókönyvön vagy más átadóokmányon kell továbbítani, illetve átadni.

VII. REJTJELZŐ ESZKÖZÖK SZÁLLÍTÁSA, JAVÍTÁSA

18. A rejtjelző eszköz szállítására vonatkozó speciális szabályokat az adott rejtjelző eszköz működtetési szabályzatában előírtakhoz igazodva, az alábbiak szerint kell végrehajtani.

19. Rejtjelző eszközt csak kulcsolatlan állapotban szabad szállítani. A szállított csomagok a szállítás időtartama alatt nem ellenőrizhetők és nem bonthatók fel. Tilos az eszközöket az intézet csomagellenőrző berendezése igénybevételével ellenőrizni. A szállítást közvetlenül a biztonsági terület épületének környezetéig biztosítani kell abban az esetben is, ha a biztonsági terület az intézetet körülvevő kerítésen vagy bástyafalon belül helyezkedik el.

20. A rejtjelanyagok (rejtjelző eszközök, rejtjelző eszközökkel kapcsolatos dokumentáció és a rejtjelkulcsok) futárküldeményként, legalább két főből álló állami futárszolgálat, külön személyes futár útján továbbíthatók.

21. Rejtjelző eszközt vagy rejtjelző eszköznek minősülő berendezéseket legalább két fő, a működtető vagy a rejtjelfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet állományába tartozó személyes futár szállíthatja. A futárok egyikének a rejtjelző eszközre érvényes rejtjelhozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie.

22. Rejtjelző eszköz javítását csak a gyártó, illetve az NBF által arra feljogosított szervezet végezheti. Javítás során a gyártó jogosult a rejtjelző eszközt saját szervizébe szállítani cserekészülék biztosítása mellett. Köteles a szállítás során biztosítani az azzal kapcsolatos szabályok betartását, ideértve a személyi feltételeket is.

23. Rejtjelző eszközt – a javításra jogosult szervezet kijelölt körletén kívül – megbontani, és azon bármilyen szerelési, javítási tevékenységet végezni szigorúan tilos.

24. Rejtjelző eszköz cseréjéről és javításba adásáról a rejtjelfelügyelet köteles intézkedni. Javításba adásakor a rejtjelző eszközzel együtt át kell adni a rejtjelző eszköz törzskönyvét a javító szervezetnek, amely a szükséges bejegyzéseket rögzíti benne.

VIII. ELLENŐRZÉS

25. A BVOP biztonsági vezetője soron kívül elrendelheti a rejtjeltevékenység működésének ellenőrzését.

26. Szakirányítói tevékenysége keretében a BVOP biztonsági vezetője, valamint a rejtjelfelügyelő a teljes bv. szervezet vonatkozásában témavizsgálatot tarthat.

27. Az ellenőrzés kiterjed a rejtjelanyagokra – különös tekintettel a rejtjelző eszközökre és kulcsdokumentációra, az azokhoz történő hozzáférésekre –, a titkos ügykezelők, valamint a rejtjelzők tevékenységére, továbbá a rejtjelző eszközök működtetésére és biztonsági felügyeletére.

28. A rejtjeltevékenységet folytató büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetői a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos iratok és eszközök (rejtjelanyagok) tételes ellenőrzését évente egy alkalommal, jegyzőkönyv felvétele mellett végzik el. A BVOP biztonsági vezetője az NBF részére a büntetés-végrehajtási szervezet éves rejtjeltevékenységéről jelentést készít.

IX. ELJÁRÁS A REJTJELBIZTONSÁG VESZÉLYEZTETÉSE ESETÉN

29. A rejtjelző (eszköz) rendszer felnyitását, vagy a rejtjelző (eszközbe) rendszerbe történő behatolást a BVOP biztonsági vezetője útján az NBF részére azonnal jelenteni kell.

30. Azok a személyek, akik a rejtjelző eszközökre, a rejtjeltevékenységre vonatkozó előírások megsértését, azokkal összefüggő szabálytalanságot, rendellenességet észlelnek, vagy arról tudomást szereznek, kötelesek azokat jelenteni a rejtjelfelügyelőnek a rejtjeltevékenységet folytató büntetés-végrehajtási szerv biztonsági vezetője útján.

31. A rejtjelanyagok (rejtjelző eszközök, kulcsanyagok és dokumentumok) veszély- és vészhelyzetekben történő védelmére vonatkozó követelményeket és szabályokat az RBK tartalmazza.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Minden, a jelen utasításban nem szabályozott kérdésre az I. fejezetben megjelölt jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

33. A rejtjeltevékenységet folytató büntetés-végrehajtási szervek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy jelen szabályzatban foglaltakat a hatálya alá tartozó személyek megismerjék.

34. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

35.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!