nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
30/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás
az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, valamint a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház járóbeteg szakellátásának igénybevételéről, a beutalás rendjéről
2020-07-12
2020-11-01
2
Jogszabály

30/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, valamint a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház járóbeteg szakellátásának igénybevételéről, a beutalás rendjéről1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 156–163. §-ára, a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendeletben foglaltakra, valamint a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16) IM rendelet 2. § (2) bekezdésére – az alábbi utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre, valamint a büntetés-végrehajtás egészségügyi intézményeire (a továbbiakban: bv. intézetek) terjed ki.

2. A büntetés-végrehajtás fekvőbeteg intézményei (a továbbiakban: bv. fekvőbeteg intézmény) a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (a továbbiakban: BvKK), valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (a továbbiakban: IMEI). A bv. fekvőbeteg intézmény által nyújtott járóbeteg szakellátásokat, a sürgősségi ellátást kivéve, érvényes orvosi beutalóval lehet igénybe venni

3. Az orvosi beutalón fel kell tüntetni a beutalt személyes adatait, a TAJ és naplósorszámot, a feltételezett diagnózist (BNO), továbbá a beutalást indokoló tüneteket, észleléseket, egyben a beteg aktuális gyógyszerelését, diétáját. A beutalóhoz csatolni kell a rendelkezésre álló szakorvosi véleményeket, az elvégzett vizsgálatok leleteit.

4. Akut esetben a fogvatartottat az adott bv. intézet a területileg illetékes egészségügyi intézmény sürgősségi (SBO) osztályára állítja elő.

5. Soron kívüli ellátásra történő beutalás esetén hivatali munkaidőben a bv. fekvőbeteg intézmény illetékes fekvőbeteg osztály orvosával, hivatali munkaidőn túl az ügyeletes orvosával kell egyeztetni. Az egyeztetés megtörténtét a beutalón fel kell tüntetni (orvos neve, adott osztály).

6. A sürgősségi beutalásra a területileg illetékes szakellátó hely közreműködését követően kerülhet sor, a 3. pontban meghatározottak szerint kiállított orvosi beutalóval. A beutalásról az érintett bv. fekvőbeteg intézményt előzetesen tájékoztatni kell.

7. A magas biztonsági kockázatba sorolt vagy kiemelt fogvatartottak szállításáról a küldő bv. intézet biztonsági osztályvezetője a szállítást megelőzően haladéktalanul egyeztet, és elektronikus formában is tájékoztatja a fogadó bv. fekvőbeteg intézmény biztonsági osztály osztályvezetőjét. Amennyiben a fogvatartott rendelkezik egyéni kezelési utasítással, intézkedik annak megküldésére is.

8. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a fogvatartott fertőző betegségben szenved, kizárólag célszállítással utalható be a bv. fekvőbeteg intézménybe.

9. A járóbeteg szakellátásra előjegyzés alapján érkező beutaltat a szakorvos indokolt esetben a megfelelő fekvőbeteg-ellátó osztályra irányítja.

10. Gondozás vagy szakorvosi kontrollvizsgálat érdekében a bv. fekvőbeteg intézmény szakorvosa a fogvatartottat visszarendeli. A visszarendelési időpont csak elháríthatatlan akadály esetén módosítható, melyről értesíteni kell az érintett bv. fekvőbeteg intézményt.

11. A bv. fekvőbeteg intézménybe felvételre beutalt fogvatartottat a felvételt elbíráló orvos a vizsgálatot követően – amennyiben a felvétel nem indokolt – a küldő bv. intézetbe visszautalja.

12. A célszállítást vagy előállítást végrehajtó csoportparancsnok a bv. fekvőbeteg intézménybe történő megérkezéskor köteles jelentkezni a bv. fekvőbeteg intézmény főfelügyelőjénél. Azt követően feladataikat a biztonsági főfelügyelő iránymutatása alapján hajtják végre az általuk felügyelt fogvatartottak esetében.

13. A szállítások során a bv. fekvőbeteg intézmény területén a szállítást végrehajtó bv. intézet beosztott állománya együttműködik az általuk beszállított fogvatartottak egészségügyi ellátása során a biztosítási feladatok végrehajtásában, közvetlenül felügyeli az általuk előállított fogvatartottak tevékenységét.

II. FEJEZET

IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET

14. Az IMEI a működési engedélyében foglaltak szerint speciális járóbeteg szakellátást nyújt (ambuláns szakrendelés keretében) pszichiátria, általános neurológia, pszichiátriai gondozás, addiktológia szakmákban, amelynek során elvégzi a bv. intézetekből beutalt fogvatartottak (a továbbiakban: beutaltak) ideggyógyászati, elmegyógyászati szakorvosi vizsgálatát, a pszichiátriai betegek gondozását, a személyiségzavarban szenvedők komplex diagnosztikai kivizsgálását, valamint a kábítószer-fogyasztással összefüggésben felmerülő szakfeladatokat.

15. A szakrendeléseken – a szakmai színvonal megtartása érdekében – kizárólag az előjegyzett, orvosi beutalóval rendelkező beutaltak (maximum 50 fő) vizsgálata végezhető el.

16. A beutaltak előjegyzését munkanapokon az IMEI ambulanciáján telefon vagy elektronikus levél útján kell kezdeményezni. Az előjegyzést kérelmező bv. intézet számára az ambulanciáért felelős szakápoló 2 munkanapon belül előjegyzési időpontot biztosít. A beutaltak előjegyzésére vonatkozó részletszabályokat az IMEI helyi intézkedése tartalmazza, melyről az IMEI az érintetteket – a rájuk vonatkozó mértékben – írásban tájékoztatja.

III. FEJEZET

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÖZPONTI KÓRHÁZ

17. A BvKK a működési engedélyben maghatározottaknak megfelelően biztosítja a fogvatartottak járóbeteg szakellátását.

18. A beutalt fogvatartott vizsgálatairól, kezeléséről a szakorvos dönt, szükség esetén határoz a Betegség Megállapító Osztályra vagy fekvőbeteg osztályra történő felvételéről.

19. A BvKK szakrendelésein – a szakmai színvonal megtartása érdekében – kizárólag az előjegyzett, orvosi beutalóval rendelkező beutaltak – maximum 60 fő – vizsgálata végezhető el. A szállítási jegyzékbe történő felvételt, a létszámlimit túllépésére vonatkozó részletszabályokat a BvKK helyi intézkedése tartalmazza, melyről a BvKK az érintetteket – a rájuk vonatkozó mértékben – tájékoztatja.

20. Amennyiben a kórházi ellátás a tárgyhét során befejeződött, és a fogvatartott további kórházi ellátása, ott tartása nem indokolt, úgy ezt követően a BvKK értesítése alapján, a megjelölt napon a beküldő bv. intézet hivatali időben köteles intézkedni a fogvatartott BvKK-tól történő átvételére és célszállítás keretében történő visszaszállítására. Az egy útvonalon elhelyezkedő bv. intézetek egymással egyeztetve a szállítás végrehajtásában együttműködhetnek.

21. A BvKK-ba szállított fogvatartottak esetében a kihelyezésük, illetve az előállításuk biztonságos végrehajtása érdekében az anyagukhoz csatolni kell egy 10 napnál nem régebbi reintegrációs tiszti véleményt, illetve az aktuális kockázatértékelési jelentését.

22. A szállítási jegyzékbe történő felvétel esetén a Mellékletben szereplő dokumentumot kell kitölteni.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Az utasítás végrehajtása érdekében a bv. intézetek kötelesek a jelenleg hatályban lévő intézkedéseiket 30 napon belül felülvizsgálni és átdolgozni.

24. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

25.2

Melléklet a 30/2020. (VII. 10.) BVOP utasításhoz

Szállításra előjegyzett fogvatartottak adatai

Küldő bv. intézet:

Szállítás napja:

Sorszám

Fogvatartott neve

Születési neve

Születési ideje

Nytsz.

BNO kód

Mely osztályra

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!