nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
31/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás
a karbantartó műhely működési, nyilvántartási rendjéről
2020-07-12
infinity
2
Jogszabály

31/2020. (VII. 10.) BVOP utasítás

a karbantartó műhely működési, nyilvántartási rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre – a karbantartó műhelyek szabályszerű működése érdekében az alábbi utasítást adom ki:

I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán, a büntetés-végrehajtási intézetekben és intézményekben működő javító és karbantartó műhelyekre (a továbbiakban: háziműhely) terjed ki.

2. A háziműhely feladata a folyamatos és időszakos fenntartási munkával, szükség esetén javítással és hibaelhárítással az intézet épületeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak, eszközeinek használható, üzemképes állapotának fenntartása, működőképességének biztosítása.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. A szervezés és irányítás során biztosítani kell a feladatok egyértelmű megfogalmazását, a munkaerőt, a szerszámokat, gépeket, az építési munkákhoz, szereléshez szükséges anyagokat és a folyamatos, zavartalan munkavégzéshez szükséges munkaterületet. A feladatokat a háziműhely éves tervében kell tervezni, folyamatosan aktualizálni az elöljárók által meghatározott prioritás alapján.

4. Az építési, karbantartási és javítási feladatok végrehajtása során elsődleges szempont a biztonságos munkáltatás végrehajtása, továbbá az építési-szakmai előírások, technológiai utasítások maradéktalan betartása. A korábban nem használt, új technológiák, anyagok, építőipari rendszerek bevezetése során oktatást kell tartani, melyet dokumentálni szükséges.

5. Fogvatartottakkal karbantartási/javítási tevékenység csak munka- és tűzvédelmi oktatást követően végeztethető, melyet havi rendszerességgel, a hónap első munkanapján dokumentáltan meg kell ismételni.

6. A beruházási, felújítási munkálatokat minden esetben engedélyezett beruházási, felújítási javaslat alapján lehet elvégezni. Az engedélyezésre az illetékes vezető vagy az általa kijelölt személy jogosult. A munka pontos meghatározásáról műszaki leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a felújítás helyszínének rajzát, szükség esetén részletrajzokat, valamint egy kiviteli terv szintű leírást, továbbá a munka ütemezését.

7. A terv szerint végzett karbantartásokat engedélyezett szolgálati jegy vagy más engedélyezett írásos anyag (szemlekönyv, ellenőrzési napló), valamint szükség esetén (amennyiben több szakipart is érint) műszaki leírás alapján kell végrehajtani. A szolgálati jegy engedélyezésére az illetékes vezető vagy az általa kijelölt személy jogosult.

8. A meghibásodásokból adódó karbantartást engedélyezett szolgálati jegy, valamint halasztást nem tűrő esetekben írásos vagy szóbeli utasítás alapján lehet elvégezni, melyet utólag kell dokumentálni.

9. A háziműhelyben új termék előállítását engedélyezett javaslat, szolgálati jegy alapján lehet elvégezni. Az előállított terméket külön munkalapra kell felvezetni, amely alapján az önköltségszámítás szabályait kell figyelembe venni. Az önköltségszámítás alapján a központi raktár bevételezi az előállított terméket.

10. A bontásból keletkezett, még felhasználható anyagokat (pl. tégla, komplett fémszerkezetek stb.) a bontási jegyzőkönyv alapján az általános/központi raktárnak kell átadni bevételezésre. A bevételezést kézi kartonon vagy a ForrásDotNet program Értéknélküli Készletnyilvántartó moduljában kell rögzíteni.

11. A munkavégzés nyilvántartása történhet papíron, illetve elektronikusan is.

a) A munka megkezdésekor munkalapot kell kiállítani, melyet a nyilvántartás alapján emelkedő sorszámmal kell ellátni.

b) A munkalapokon naprakészen kell rögzíteni:

ba) a megrendelés jellegét (szolgálati jegy vagy utasítás),

bb) az elvégzett munka jellegét és mennyiségét,

bc) a munkavégzés helyét,

bd) a munkát végző fogvatartott(ak) nevét, nyilvántartási számát,

be) az időráfordítást,

bf) a tételesen felsorolt anyagfelhasználást,

bg) kárelhárítási munkalapon a károkozó(k) adatait,

bh) a munkavégzést végző, irányító vagy azt felügyelő állományi tag nevét, rendfokozatát.

c) Minden munkára, munkafolyamatra a munka megkezdésekor külön-külön munkalapot kell megnyitni, majd a munka befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül lezárni. Amennyiben egy munkához több munkalap is tartozik, akkor azokat a főszám megadása mellett alszámmal kell ellátni.

d) A lezárás magában foglalja a munkalap teljességét, vagyis azon a b) pontban felsorolt minden adat fel van tüntetve, továbbá mögé van csatolva a munka elvégzésére készített engedélyezett, beárazott szolgálati jegy, valamint a raktári kiadási bizonylat. A kárelhárítási munkalaphoz csatolni kell az előkalkulációs lapot és a kárjelentő lap fénymásolatát.

e) Az elvégzett feladatokról készített munkalapokat a munkavégzést igénylővel vagy az általa megbízott személlyel igazoltatni kell.

f) A munkalapok nyilvántartására műhelykönyvet kell vezetni. Ebbe kerül bevezetésre az engedélyezett szolgálati jegyek alapján megindított munkavégzés, annak helye és az elrendelés módja, melynek sorszáma rávezetésre kerül a munkalapra. A műhelykönyvben rögzíteni kell a munkalap lezárásának dátumát, illetve a felhasznált anyagok nyilvántartásból történő kivezetésének időpontját.

12. Anyagok igénylése, kiadása

a) A háziműhelyben az informatikai háttér rendelkezésre állása esetén az általános/központi raktár a háziműhely részére kizárólag áttárolással adhat ki anyagokat. Az így áttárolt anyag csak igazolt, aláírt munkalap alapján kerülhet azonnali felhasználásra. Amennyiben nem került sor informatikai háttér kialakítására a háziműhelyben, az általános/központi raktár aláírt szolgálati jegy alapján azonnali felhasználásra írja ki az igényelt anyagot a háziműhely részére. A háziműhelyben a kiadási bizonylaton található anyagokról minden esetben kézi kartont kell vezetni, melyből nyomon követhető az anyag mozgása. Az általános/központi raktár a raktári kiadási bizonylaton köteles feltüntetni, hogy az mely munkához, szolgálati jegyhez tartozik. Az általános/központi raktárnak törekednie kell arra, hogy egy szolgálati jegyen igényelt anyag(ok) egy bizonylaton kerüljenek kiadásra. Amennyiben egy raktári kiadási bizonylaton több szolgálati jegyen igényelt anyagmennyiség van, úgy minden érintett szolgálati jegy mellé egy-egy fénymásolatot kell készíteni a raktári kiadási bizonylatból, és azon egyértelműen megjelölni, hogy az adott munkához a kiadási bizonylaton szereplő anyagok közül melyek kerültek felhasználásra. Ez alól egyetlen kivétel, ha az adott munkalaphoz több szolgálati jegy tartozik.

b) Kiadási bizonylat és engedélyezett szolgálati jegy nélkül a háziműhely anyagot nem vehet át a raktárból. A raktári kiadási bizonylaton szereplő anyagmennyiségnek meg kell egyeznie a szolgálati jegyen, valamint a munkalapon szereplő anyagmennyiséggel.

c) A háziműhelynek rendelkeznie kell naprakész gépi vagy kézi nyilvántartással. A nyilvántartásban rögzíteni kell az anyagok, alkatrészek vételezését, a tényleges felhasználást, illetve a megmaradt, fel nem használt anyagok visszavételezését.

d) A korábban felhasználásra kiadott, de fel nem használt anyagokról az érték nélküli készlet modulban vagy kézikartonon nyilvántartást kell vezetni.

13. A fogvatartottak munkaidő-nyilvántartását az egyes intézetek a hatályos fogvatartotti munkáltatási szabályzat előírásai szerint kötelesek vezetni.

III. A HÁZI MŰHELY ÁLTALÁNOS RENDJE

14. A munkáltatók általános feladatait a munkaköri leírás és a szolgálati utasítás tartalmazza. A kéziraktár működési rendjét a mindenkor hatályos gazdasági szabályzatnak kell tartalmaznia.

15. Különös figyelmet kell fordítani a háziműhely rendjére, valamint a biztonsági előírások betartására.

16. Fogvatartott munkát csak a munkatevékenységre vonatkozó, aláírt munkaköri leírása alapján végezhet, melyet a munkáltatási kartonhoz kell csatolni. A fogvatartotti munkáltatási kartonokat a háziműhely irodájában kell tárolni.

17. A biztonságra veszélyes eszközök, anyagok kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatban a Biztonsági Szabályzat vonatkozó fejezete az irányadó.

18. A háziműhelyben dolgozó fogvatartottak részére az élelmiszer elfogyasztása az arra kijelölt helyen történik. A fogvatartottak étkezésének ellenőrzése a munkáltatók feladata.

19. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.

20. A háziműhelyben a fogvatartottak a munka befejezését követően lefürödhetnek, ha az erre vonatkozó feltételek rendelkezésre állnak, mely személyenként maximum 5 percet vehet igénybe.

21. A karbantartó műhely üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények megtartásával történhet.

22. A munkáltatók naponta kötelesek dokumentáltan ellenőrizni a fogvatartotti öltözőt (öltözőszekrények tartalmát is), a műhely(eke)t, valamint a fürdőhelyiséget. A rendkívüli események megelőzése érdekében a rendet és fegyelmet be kell tartatni. A munkaterületen a fogvatartott kontroll nélkül nem végezhet munkát. A munkáltatók a munkára történő ki- és bevonuláskor kötelesek fokozott figyelmet fordítani a motozások végrehajtására, a tiltott tárgyak körletről történő le-, illetve felvitelének megakadályozására. A dokumentumok csak a munkáltatók által zárva tartott szekrényekben tárolhatók.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

24.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!