nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
33/2020. (VII. 14.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minősített adatainak Biztonsági Szabályzatáról
2020-07-16
2020-10-31
2
Jogszabály

33/2020. (VII. 14.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minősített adatainak Biztonsági Szabályzatáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben a meghatározottakra – az alábbi utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Ezen szabályzat a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.) és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján meghatározza:

a) a minősített adatok személyi, fizikai és adminisztratív biztonságával kapcsolatos helyi feladatokat, jogosultságokat és felelősségeket,

b) a minősített adat biztonságának megsértése esetén szükséges eljárást, valamint

c) a minősített adatok vészhelyzetben történő védelmének szabályait.

2. Az utasítás hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), valamint az ott keletkezett, illetve odaérkezett minősített adatokra (a továbbiakban: minősített adat).

II. FEJEZET

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

1. A nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadásával kapcsolatos feladatok

3. A BVOP biztonsági vezetője (a továbbiakban: biztonsági vezető) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) honlapján közzétett minta alapján egy példányban kiállítja a nemzeti minősített adatot felhasználó, valamint a Mavtv. szerinti közreműködő személy nevére szóló, a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítványt. A személyi biztonsági tanúsítványt csak hatályban lévő, kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény (a továbbiakban: NB szakvélemény) megléte, valamint „Bizalmas” vagy attól magasabb minősítési szint esetén adja ki.

4. A személyi biztonsági tanúsítvány a biztonsági vezető aláírásával és a BVOP körbélyegző lenyomatával együtt érvényes.

2. A külföldi, valamint a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadásának kezdeményezésével kapcsolatos feladatok

5. A biztonsági vezető kezdeményezi az NBF-nél a külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány kiadását a NATO és az EU minősített adatokhoz hozzáférő felhasználók és közreműködők részére oly módon, hogy az NBF honlapjáról letölthető adatlapot, valamint a kockázatmentes NB szakvélemény másolatát a biztonsági vezető megküldi az NBF részére.

6. Nemzeti minősített adatok tekintetében a BVOP Humán Szolgálat állományába tartozó nemzetbiztonsági összekötő (a továbbiakban: nemzetbiztonsági összekötő) az érvényes szakvélemény lejárta előtt legalább 6 (hat) hónappal intézkedik a nemzetbiztonsági vizsgálati eljárás kezdeményezéséről.

7. A vizsgálat eredményéről az Alkotmányvédelmi Hivatal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát (a továbbiakban: országos parancsnok) hivatalosan értesíti, valamint megküldi a szakvéleményt.

8. A minősített adatfelhasználásban érintett személy személyi biztonsággal kapcsolatos okmányainak kiállításához a nemzetbiztonsági összekötő a szakvélemény másolatát a biztonsági vezető részére, az ellenőrzés végrehajtásáról kiállított igazolást a felhasználó részére küldi meg.

9. A nemzetbiztonsági összekötő felel a szakvélemények érvényességének figyelemmel kíséréséért.

3. Minősített adat felhasználása

10. Minősített adat felhasználására csak olyan személy jogosult, akinek ez állami vagy közfeladat ellátása érdekében indokolt és aki – törvényben meghatározott kivétellel – rendelkezik

a) kockázatmentes NB szakvéleménnyel (megléte „Bizalmas!” minősítési szinttől szükséges),

b) érvényes és a felhasználni kívánt minősített adat minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal,

c) felhasználói engedéllyel, valamint

d) titoktartási nyilatkozattal.

11. A BVOP-n minősített adat felhasználására felhasználói engedély nélkül – titoktartási nyilatkozat aláírását követően – jogosult az országos parancsnok, illetve a biztonsági vezető.

12. A BVOP-n felhasználói engedély kiadására a biztonsági vezető jogosult. Akadályoztatása esetén a minősített adatot kezelő szerv vezetője (országos parancsnok) adja ki a felhasználói engedélyeket.

13. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a birtokában lévő minősített adatot jogosulatlan személy ne ismerhesse meg.

14. A minősített adat felhasználására való jogosultság a felhasználói engedély visszavonásával szűnik meg.

15. A felhasználói engedélyt a kiadására jogosult vezetőnek vissza kell vonnia, ha a felhasználó

a) jogviszonya megszűnik,

b) feladata ellátásához a továbbiakban minősített adat felhasználása nem szükséges,

c) személyi biztonsági tanúsítványa visszavonásra került vagy érvényessége lejárt, és nem került sor új személyi biztonsági tanúsítvány kiadására,

d) feladatkörében vagy munkakörében bekövetkezett változás miatt a rendelkezési jogosultságokban változás történt.

16. A jogosultságok visszavonására vonatkozó záradékot a felhasználói engedély 2. számú eredeti példányán kell elhelyezni, melyet a biztonsági vezető dátummal és aláírással lát el.

17. A Mavtv.-ben megfogalmazott alapelvek megvalósulása érdekében a minősített adatok kezelésével kapcsolatos munkakört betöltő személy (a továbbiakban: titkos ügykezelő) a minősített adatot felhasználó személyeket az 1. melléklet szerinti „Név szerinti nyilvántartó lap” elnevezésű dokumentumban vezeti, majd ezeket a 2. melléklet szerinti nyilvántartásban rögzíti.

4. A személyi biztonsági tanúsítvány, felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat kezelése, tárolása, selejtezése

18. A biztonsági vezető intézkedik a személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és a titoktartási nyilatkozatok nyilvántartásba vételéről.

19. A személyi biztonsággal kapcsolatos okmányrendszer (személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok) tárolását a BVOP-n a biztonsági vezető által kijelölt titkos ügykezelő végzi.

20. A külföldi minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány esetében a biztonsági vezető az NBF-et írásban értesíti, ha az érintett személy tekintetében a szükséges biztonsági feltételek nem állnak fenn.

21. A személyi biztonsággal kapcsolatos okmányrendszer megőrzési idejét a büntetés-végrehajtási szervezet hatályos iratkezelési szabályzatának irattári terve határozza meg.

5. A minősített adatot felhasználók igazolatlan távolléte esetén szükséges intézkedés

22. A titkos ügykezelő igazolatlan távolmaradása esetén a biztonsági vezető által kijelölt 3 tagú bizottság a Nyilvántartóban teljes vagy részleges iratellenőrzést hajt végre, attól függően, hogy a titkos ügykezelő az iratok egészét vagy csak egy részét kezelte. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha az ellenőrzés a minősített irat hiányát fedi fel, akkor a VI. fejezetben meghatározott feladatokat kell végrehajtani.

23. A szervezeti elem vezetőjének vagy ügyintézőjének igazolatlan távolmaradása esetén a biztonsági vezető által kijelölt 3 tagú bizottság feladata a vezető vagy az ügyintéző birtokában – az általa használt biztonsági tárolóban – lévő minősített adatokra kiterjedő tételes ellenőrzés végrehajtása. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha az ellenőrzés a minősített irat hiányát fedi fel, akkor a VI. fejezetben meghatározott feladatokat kell végrehajtani.

III. FEJEZET

FIZIKAI BIZTONSÁG

6. A fizikai biztonsági követelmények érvényesülése

24. A BVOP (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8–10. szám alatti) objektumának teljes területe, a BVOP Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztályának elhelyezésére kijelölt irodák (1108 Budapest, Kozma utca 13.), amelyek a Budapesti Fegyház és Börtön (a továbbiakban: BFB) „Gazdasági épület” épületrészében találhatóak, továbbá a BVOP 1064 Budapest, Rózsa utca 75–79. szám alatti objektuma adminisztratív zónának minősülnek.

25. A BVOP biztonsági területei: a Nyilvántartó, mely a BVOP Steindl Imre utca 8. számú épületének II. emeleti 217. számú helyisége, valamint a Kezelőpont, mely a BFB Kozma utca 13. „Gazdasági épület” objektumában az I. emelet 60–61. számú helyiségek. A Biztonsági területek II. osztályú, nemzeti minősített adatkezelésre akkreditáltak „Szigorúan titkos!” minősítési szintig.

26. Az épületeket kívülről kamerás figyelőrendszer biztosítja.

7. A beléptetés rendje

27. A BVOP adminisztratív zónájába a be- és kilépés ellenőrzötten és nyilvántartásba vétel mellett történik. A BVOP állományába tartozó munkatársak be- és kiléptetése proximity kártyával történik.

28. A BVOP állományába nem tartozó személyek esetén a be- és kiléptetés a személyazonosságról és a belépés céljáról való meggyőződéssel történik, amelynek során a recepción rendszeresített be- és kilépések nyilvántartásában kell a belépők adatait rögzíteni.

29. A Nyilvántartó és a Kezelőpont területén elhelyezett tárolókhoz kizárólag a titkos ügykezelők, a biztonsági vezető, valamint bizottsági ellenőrzésre kijelölt személyek férhetnek hozzá.

30. A Nyilvántartó és a Kezelőpont területén bármely munkát, melynek ellátója a minősített adatok felhasználásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, csak a titkos ügykezelő jelenlétében szabad végezni és a minősített adatokat ez idő alatt a biztonsági tárolókban kell elzárni. A takarítást, javítást, karbantartást végző, valamint a kísérővel érkező személyekről a titkos ügykezelő a 3. melléklet szerinti nyilvántartást vezeti.

8. A biztonsági vezető reagáló erővel kapcsolatos feladatai

31. A fizikai biztonság érdekében elrendelt intézkedéseket végrehajtó személy (a továbbiakban: reagáló erő) a BVOP szolgálatban lévő főügyeletese, valamint a biztonsági felügyelő. A biztonsági vezető intézkedik arról, hogy a reagáló erő számára a biztonsági területtel és az adminisztratív zónával kapcsolatos feladatok – így különösen az elektronikus jelzőrendszer által adott éles és téves riasztások esetén követendő eljárások – írásban meghatározásra és átadásra kerüljenek. Az elektronikus jelzőrendszer által adott riasztásról, valamint a reagáló erő által tett intézkedésről a biztonsági vezetőt értesíteni kell.

32. A szolgálatban lévő főügyeletes által meghatározott gyakorisággal és időpontokban járőrözést kell végrehajtani a BVOP biztonsági területéhez tartozó útvonalon. A járőrözés során tapasztaltakat a szolgálati naplóban kell rögzíteni.

33. Riasztás esetén az eljárás a következő:

a) a főügyeletes a riasztás után azonnal a helyszínre küldi a biztonsági felügyelőt, aki meggyőződik a riasztás okáról;

b) a biztonsági felügyelő a Nyilvántartó lezárt helyiségeibe nem léphet be önállóan;

c) a biztonsági felügyelő szemrevételezéssel meggyőződik az esetleges behatolásról, ezzel egyidejűleg a főügyeletes kikapcsolja a riasztót;

d) ha nem történt behatolás, akkor a főügyeletes szolgálati helyiségében tárolt, tartalékkulcsok tárolására kijelölt kisméretű páncélszekrényben elhelyezett – a főügyeletes számára elkülönített – tartalékkulcsot tartalmazó borítékot nem kell felnyitni;

e) behatolás felfedezése esetén a biztonsági felügyelő – ha arra mód van – a behatoló személy(eke)t feltartóztatja, (vagy elfogja), az elfogást és feltartóztatást az érvényben lévő biztonsági szabályok szerint hajtja végre;

f) a főügyeletes jelentést tesz a biztonsági vezetőnek, ezzel egyidejűleg – kizárólag éles riasztás esetén – értesíti a rendőrséget, biztosítja a helyszínt a későbbi nyomozás érdekében; a vizsgálati munka idejére a riasztó rendszert kikapcsolja.

34. A 33. pontban leírt eljárásrendet a Kezelőpont vonatkozásában a BFB Biztonsági Osztály Ügyelete reagáló erőként hajtja végre.

9. Kulcsok és kódok

35. A minősített adathordozót tartalmazó tárolón (lemezszekrényen) fel kell tüntetni a „Minősített adatot tartalmaz!” feliratot.

36. A biztonsági területek tartalékkulcsait a BVOP főügyeletes, valamint a BFB ügyeletes szolgálati helyén, hitelesen lezárt, lepecsételt kulcsdobozban őrzi.

37. A tartalékkulcsok felhasználása dokumentált módon, az erre a célra megnyitott tartalékkulcs-nyilvántartásban történik.

38. A biztonsági területekhez tartozó beléptető rendszer mágneskártyáit, valamint a biztonsági területek belépő kódjait a biztonsági vezető az irodájában, hitelesen lezárt borítékban őrzi.

39. A biztonsági területeken használt számkombinációk megváltoztatására kerül sor:

a) a berendezés használójának megváltozásakor,

b) a berendezés használatbavételekor és javítása után,

c) a számkombináció felfedése (illetéktelen személy tudomására jutása) vagy annak veszélye esetén, illetve

d) legkésőbb 12 havonta.

40. A kódok megváltoztatásának tényét és időpontját a biztonsági vezető által kezelt kódcsere-nyilvántartásban kell rögzíteni. A kódot a kódcsere-nyilvántartásba beírni tilos.

10. Karbantartás, próbariasztás

41. A biztonsági vezető köteles intézkedni a biztonsági területre telepített biztonságtechnikai eszközöknek és rendszereknek a gyártó előírása szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal történő karbantartásáról.

42. A Nyilvántartó, valamint a Kezelőpont vonatkozásában félévente próbariasztást kell végezni.

11. Látogatók mozgása a biztonsági területen

43. A biztonsági vezető engedélyezi a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező látogatók kíséret nélküli mozgását a biztonsági területen, amennyiben a biztonsági területre érkező látogató biztonsági vezetője írásban igazolja, hogy a látogató személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

12. Létesítményüzemeltetési feladatok a biztonsági területen

44. Biztonsági területen létesítményüzemeltetési feladatot csak a biztonsági területen tartózkodni jogosult személyek jelenlétében szabad végezni.

IV. FEJEZET

ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁG

13. A Nyilvántartó és a Kezelőpont, továbbá az iratkezelési segédletek

45. A BVOP Helyi Biztonsági Felügyelet a 25. pontban részletezettek szerinti helyszíneken működteti a Nyilvántartót és a Kezelőpontot. A Kezelőpontnak megsemmisítés végzésére nincs hatásköre. A Nyilvántartó hatásköre a minősített adatkezelés vonatkozásában teljes.

46. Iratkezelési segédletek:

a) iktatókönyv,

b) belső átadókönyv,

c) külső kézbesítőkönyv,

d) futárjegyzékek nyilvántartása,

e) tartalékkulcsok nyilvántartása,

f) sokszorosítási napló,

g) kódcsere-nyilvántartás.

47. A titkos ügykezelő az általa kezelt iratkezelési segédleteket és egyéb nyilvántartásokat használatbavételük előtt összefűzi, lapszámozza, hitelesítési záradékkal ellátja.

48. A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni a BVOP megnevezését, a főnyilvántartási számot, a lapok számát, a megnyitás dátumát – a lezárás dátumának helyét üresen hagyva – és a körbélyegző lenyomatát.

14. Más szervtől érkezett minősített adat átvétele

49. Más szervtől érkezett minősített adatot tartalmazó küldeményt a címzett, a titkos ügykezelő vagy az ilyen küldemény átvételével a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által írásban megbízott más személy (a továbbiakban: átvevő) vehet át.

50. A minősített adatot tartalmazó küldeményt átvevő személy ellenőrzi

a) a címzés alapján a minősített adatot tartalmazó küldemény átvételére való jogosultságát,

b) a külső kézbesítőkönyvben vagy a futárjegyzéken szereplő iktatószám és példánysorszám, valamint a minősített adatot tartalmazó küldemény csomagolásán szereplő iktatószám és példánysorszám egyezését,

c) a zártan érkezett küldemény csomagolásának sértetlenségét.

51. Az átvevő a külső kézbesítőkönyvben vagy a futárjegyzéken dátum és időpont feltüntetése mellett, nevével, saját kezű aláírásával, valamint bélyegzőlenyomattal igazolja a küldemény átvételét.

52. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén az átvevő a küldeményt annak felbontása nélkül azonnal továbbítja a címzettnek, vagy ha ez nem lehetséges, visszajuttatja a feladónak.

15. A minősített adatot tartalmazó küldemény felbontása

53. Amennyiben a minősített adatot tartalmazó küldemény csomagolása bármilyen okból sérült, a küldeményt átadó jelenlétében az átvevő a küldeményt felbontja és ellenőrzi annak tartalmát. A tett intézkedésről két példányban jegyzőkönyv készül, amelyet az átadó és az átvevő is aláír. A jegyzőkönyv egyik példánya – aláírás ellenében – az átadónak átadásra kerül, aki intézkedik a sérülés körülményeinek kivizsgálására. A sérülés ténye az átadási okmányon pontosan szerepel.

54. Ha a küldeményt az átvevő tévedésből bontja fel, akkor erről két példányban jegyzőkönyvet készít. A küldeményt szabályszerűen lezárja és a jegyzőkönyv egyik példányával együtt a címzettnek soron kívül továbbítja.

55. Az átvevő a küldemény felbontásakor ellenőrzi a minősített adatot tartalmazó adathordozó hiánytalan meglétét a csomagoláson feltüntetett azonosító adatokkal, valamint az adathordozón feltüntetett adatokkal. Ha az átvevő hiányt észlel, két példányban jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egyik példányát a küldő szerv részére továbbítja.

56. A titkos ügykezelő bontja fel a más szervtől érkezett minősített adatot tartalmazó küldeményt, kivéve azt, amelyen a „Saját kezű felbontásra!” különleges kezelési utasítás szerepel. A „Saját kezű felbontásra!” különleges kezelési utasítással ellátott küldemény esetén – amennyiben a címzett az átvételben akadályoztatva van – az ügykezelő felveszi a kapcsolatot a küldő szervvel.

16. Iktatás

57. A minősített adatok iktatása – alszámos iktatási rendszerű – papíralapú iktatókönyvben (a továbbiakban: iktatókönyv) történik.

58. A büntetés-végrehajtási szervek iktatási kódjait a 4. melléklet tartalmazza.

59. A nemzeti minősített adatok iktatása az érkezés vagy a készítés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon úgy történik, hogy abból

a) az iktatószám,

b) az érkezés időpontja, módja,

c) az iktatás időpontja,

d) a minősítési szint és az érvényességi idő,

e) a küldő megnevezése,

f) a küldő iktatószáma (hivatkozási szám),

g) a tárgy,

h) az ügyintéző szervezeti elem és az ügyintéző neve,

i) a terjedelem,

j) a mellékletek száma, terjedelme,

k) a példánysorszám,

l) a továbbítás időpontja, módja,

m) a továbbításra kerülő példányok példánysorszáma, címzettje és terjedelme,

n) az irattárba helyezés kelte,

o) a megsemmisítés időpontja, a megsemmisítési jegyzőkönyv iktatószáma,

p) a felülvizsgálat dátuma és eredménye a minősítési szint csökkentése, annak módosítása vagy a minősítés megszüntetése esetén,

q) a kezelési bejegyzés (csatolás, határidő, visszaérkezés stb.)

megállapítható legyen.

60. Iktatást követően a titkos ügykezelő az iratot iratborítóban helyezi el, és ellátja az 5. melléklet szerinti Betekintő lappal.

17. A minősített adat – szerven belül történő – átadása, visszavétele

61. A minősített adatok BVOP-n belüli átadása, visszavétele csak titkos ügykezelő útján, belső átadókönyvben, vagy más belső átadóokmányon, saját kezű aláírással, az átvétel dátumának feltüntetése mellett, dokumentáltan történhet.

62. A minősített adat szerven belül történő átadására és visszavételére szolgáló belső átadókönyv tartalmazza:

a) a minősített adat iktatószámát,

b) a minősítés szintjét,

c) a példánysorszámot,

d) a példányonkénti terjedelmet,

e) a címzettet,

f) az átadás dátumát,

g) az átadás tényének igazolását az átvevő nevének és saját kezű, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével,

h) a visszavétel dátumát,

i) a visszavétel tényének igazolását a visszavevő nevének és saját kezű, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével.

63. A munkaidő lejárta előtt valamennyi nemzeti „Bizalmas!”, „Titkos!” és „Szigorúan titkos!” és NATO, illetve EU „Restricted!” minősítési szintű adatot vissza kell vinni a Nyilvántartóba vagy a Kezelőpontra (a biztonsági területre). A titkos ügykezelő a biztonsági területen lévő biztonsági tárolóban köteles azt (azokat) elzárni. A nemzeti minősített adathordozókat elkülönítetten kell tárolni a NATO, valamint EU minősített adathordozóktól.

64. A BVOP-nál kizárólag NATO, illetve EU „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű papíralapú minősített adatok kezelése lehetséges.

18. Minősített adat szerven kívülre történő továbbítása, szállítása

65. Minősített adatot tartalmazó küldemény más szerv részére történő belföldi továbbítása csak a titkos ügykezelőn keresztül történhet. A továbbításra külső kézbesítőkönyvben vagy futárjegyzéken dokumentálva kerülhet sor. A titkos ügykezelő a továbbítás tényét az iktatókönyvben rögzíti. A továbbításra szánt minősített adatot tartalmazó küldemények jegyzékét a titkos ügykezelő készíti el.

66. A külső kézbesítőkönyv vagy futárjegyzék tartalmazza:

a) a minősített adat iktatószámát és példánysorszámát,

b) a minősítési szintet,

c) a címzettet,

d) az átadás keltét,

e) az átadás tényének igazolását az átvevő nevének és saját kezű aláírásának feltüntetésével, az átvétel dátumát és időpontját, továbbá, a küldeményt átvevő szerv hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

67. Minősített adatot tartalmazó küldemény belföldön az Állami Futárszolgálat, valamint a Magyar Honvédség Katonai Futárszolgálata útján a futárszolgálatok igénybevételére vonatkozó szabályok szerint, továbbá a rendvédelmi szervek belső futára vagy a katonai futár (a továbbiakban: futár), valamint a minősített adatot kezelő szerv vezetője által kijelölt személyes kézbesítő útján szállítható.

68. A személyes kézbesítőnek, a rendvédelmi szervek belső futárának vagy a katonai futárnak csak a továbbított adat minősítési szintjének megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyt lehet kijelölni.

69. Minősített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére történő hozzáférhető tételét az adat minősítője, az adat minősítésének felülbírálatára jogosult minősítő vagy törvényben felhatalmazott személy engedélyezi.

70. Nemzeti minősített adat a megfelelő minősítési szinttel ellátott zárt küldeményben továbbítható. A borítékon, illetve a csomagon a címzésen és a küldő szervre vonatkozó adatokon kívül a minősített adat iktatószáma, minősítési szintje, példánysorszáma és „Baleset esetén vagy rendkívüli helyzetben a küldő szerv bonthatja fel!” figyelmeztetés, valamint a különleges kezelési utasítás kerül feltüntetésre. A küldemény lezárása biztosítja, hogy az esetleges felbontás, jogosulatlan hozzáférés ténye egyértelműen megállapítható legyen.

71. A titkos ügykezelő a futárjegyzék azonosító adatait a futárjegyzék-nyilvántartásban rögzíti (6. és 7. melléklet).

19. A minősített adat sokszorosítása, fordítása, kivonatolása

72. A minősített adat sokszorosítását, fordítását és kivonatolását érkezett minősített adat tekintetében a címzett, saját minősítésű irat tekintetében a minősítő engedélyezheti.

73. Sokszorosítás esetén a titkos ügykezelő a minősített adat új példányait nyilvántartásba veszi, fordítás és kivonat készítése esetén a keletkezett példányokat a minősített adat iktatószámán, alszámként iktatja.

74. A külföldi minősített adat magyar fordításán a minősítési szint idegen nyelven, az eredeti formában, a nemzeti minősített adat külföldi fordításán a minősítési szint magyarul is feltüntetésre kerül.

75. A BVOP-n a minősített adat fordítását, kivonatolását csak megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkező személy végezheti, az erre a célra kijelölt elektronikus eszközön. A minősített adatok sokszorosítását a BVOP titkos ügykezelői végzik. A titkos ügykezelő vezeti a sokszorosítási naplót.

76. A sokszorosítási napló tartalmazza:

a) minősített adat nyilvántartási számát és tárgyát,

b) a minősítés mértékét, érvényességi idejét,

c) a minősítő engedélyét,

d) a sokszorosítással előállított iratok példányszámát a sokszorosított példányok iktatása a minősített adat iktatószámán, az 1-től növekvő sorszámmal ellátva történik,

e) a sokszorosítás időpontját,

f) a rontott példányok számát és további sorsát.

77. Sokszorosítás esetén az alábbi záradékot kell alkalmazni:

a) a sokszorosítandó irat példányán:

Sokszorosítva: példányban

Egy példány: lap

Kapják: 1. sz. soksz. pld.:

2. sz. soksz. pld.:

b) a sokszorosított irat példányán a példánysorszámot.

20. A minősített adatok készítése, a minősítési jelölés megismétlése, a minősítői jogkör átruházása

78. A BVOP-n a Mavtv. 4. § (1) bekezdés p) pontja alapján minősítésre jogosult az országos parancsnok.

79. A BVOP-n a Mavtv. 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján feladat- és hatáskörében „Szigorúan titkos!” minősítési szintig minősítésre jogosultak az országos parancsnok a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló BVOP utasításban meghatározott helyettesei.

80. A Mavtv. 4. § (2) bekezdés b) pontja alapján „Titkos!” minősítési szintig minősítésre jogosult:

a) a BVOP Hivatal hivatalvezetője,

b) a BVOP Jogi és Adatkezelési Főosztály főosztályvezetője,

c) a BVOP Humán Szolgálat szolgálatvezetője,

d) a BVOP Ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetője,

e) a BVOP Biztonsági Szolgálat szolgálatvezetője,

f) a BVOP Fogvatartási Ügyek Szolgálata szolgálatvezetője,

g) a BVOP Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály főosztályvezetője,

h) a BVOP Felderítési Főosztály vezetője,

i) a BVOP Felderítési Főosztály főosztályvezető-helyettese,

j) valamennyi bv. intézet/intézmény vezetője.

81. Nemzeti minősített adat készítése során a készítő a minősítési szintet, az érvényességi időt, a minősítő nevét és beosztását az adathordozó első oldalának felső részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban tünteti fel.

82. Ha a BVOP-n külföldi (NATO vagy EU) minősített adat keletkezik, az adat minősítésére az érintett nemzetközi szervezet biztonsági szabályai az irányadók.

83. Több lapból álló papíralapú adathordozó esetén – elektronikus minősített adat esetén, ha ez technikailag megoldható – a minősítési szintet minden egyes, minősített adatot tartalmazó oldalon, annak felső és alsó részének közepén fel kell tüntetni.

84. A nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányán vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérőlapon, vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban szerepelnie kell a minősítési javaslatnak és a minősítési javaslat tárgyában hozott döntésnek. (8. és 9. melléklet)

85. Megismételt minősítésű adat készítése során, a készítő a megismételt minősítési jelölést, a megismételt minősítésű adat azonosítását, az adathordozó első oldalának felső részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban tünteti fel. A minősítési jelölés alatt fel kell tüntetni: „A minősítési jelölés megismétlésére a(z) .... számú irat alapján került sor.” (10. melléklet)

86. Amennyiben épület, építmény vagy tárgyi eszköz képez nemzeti minősített adatot, akkor a minősített adat létrejöttéhez szükséges minősítési javaslat és a minősítés tárgyában hozott döntés megjelenítése külön kísérőlapon történik.

87. A minősített adat készítése során a Rendelet 38. § (1) és (2), valamint az eredeti irattári példány esetében a (3) bekezdésében meghatározottakon túl az adathordozó tartalmazza

a) a készítő szerv megnevezését és az iktatószámot,

b) a példányszámot, a példánysorszámot,

c) elektronikus minősített adat esetét kivéve az adathordozó terjedelmét,

d) a mellékletek esetén azok darabszámát, példánysorszámát, terjedelmét és az adathordozótól eltérő szintű minősítés esetén minősítési szintjét,

e) a kiadmányozás dátumát,

f) az eredeti irattári példány esetében a kiadmányozó aláírását, elektronikus minősített adat esetén elektronikus aláírását.

88. Az egyes példányok címzettjeinek felsorolását az irattári példányhoz csatolt – az egyes címzettek részére továbbított példány sorszámát is tartalmazó – külön elosztó tartalmazza. Az egyes példányok címzettjeit – külön elosztó helyett – az adathordozó is tartalmazhatja.

89. Amennyiben a 87. pontban meghatározottak feltüntetésére az adathordozó jellege miatt nincs mód, akkor azokat külön, a 11. melléklet szerinti kísérőlap, vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállomány tartalmazza.

90. A minősítő a minősítéssel egyidejűleg a minősített adat különleges kezeléséről is rendelkezhet és a minősített adat hordozóján, – ha ezt az adathordozó jellege kizárja, akkor külön kísérőlapon vagy az elektronikus minősített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésű elektronikus adatállományban – valamint annak csomagolásán a következő különleges kezelési utasításokat alkalmazhatja:

a) „Saját kezű felbontásra!”,

b) „Más szervnek nem adható át!”,

c) „Nem sokszorosítható!”,

d) „Kivonat nem készíthető!”,

e) „Elolvasás után visszaküldendő!”,

f) „Zárt borítékban tárolandó!”,

g) „Különösen fontos!”, valamint

h) más, a minősített adat sajátosságától függő különleges kezelési utasítás.

21. A minősített adat felülvizsgálata

91. A minősítő köteles legkésőbb 5 évenként felülvizsgálni az általa, a jogelődje vagy más minősítő által készített és a felülvizsgálat időpontjában feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatot. A felülvizsgálat eredményeként a minősítő, illetve jogutódja a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adat

a) minősítését fenntartja, ha annak minősítési feltételei továbbra is fennállnak,

b) minősítési szintjét csökkenti, illetve a minősítés érvényességi idejét módosítja, ha a minősítés feltételeiben változás történt,

c) minősítését megszünteti, ha minősítésének feltételei a továbbiakban nem állnak fenn.

92. A minősítés megszüntetéséről, illetve a minősítési szint vagy az érvényességi idő módosításáról minden olyan címzettet értesíteni kell, akinek a nemzeti minősített adatot továbbították.

93. A minősítés fenntartásáról hozott döntés esetén a nemzeti minősített adatot tartalmazó eredeti irattári példánya, a külön kísérőlap vagy az elektronikus adatállomány

a) a „Minősítés fenntartva!” jelölést,

b) a minősítő nevét, beosztását,

c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a minősítés fenntartásáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát és a titkos ügykezelő aláírását, valamint

d) a felülvizsgálat dátumát

tartalmazza.

94. A minősítés megszüntetéséről hozott döntés esetén a nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó, az elektronikus adatállomány vagy a külön kísérőlap

a) a „Törölve!” jelölést,

b) a minősítő nevét, beosztását,

c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a minősítés megszüntetéséről szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát, a titkos ügykezelő aláírását, valamint

d) a felülvizsgálat dátumát

tartalmazza.

95. A minősítés megszüntetése esetén az első oldalon a minősítési jelölést, valamint minden oldalon a minősítési szintet át kell húzni.

96. A minősítési szint csökkentéséről, valamint az érvényességi idő módosításáról hozott döntés esetén a nemzeti minősített adatot tartalmazó adathordozó, külön kísérőlap vagy az elektronikus adatállomány

a) az új minősítési szintet, valamint az új érvényességi időt,

b) a minősítő nevét és beosztását,

c) a minősítő vagy a felülvizsgálati szakértő aláírását vagy a minősítési szint csökkentéséről, az érvényességi idő módosításáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát és a titkos ügykezelő aláírását, valamint

d) a felülvizsgálat dátumát

tartalmazza.

97. Minősítési szint csökkentése, valamint az érvényességi idő módosítása esetén az első oldalon a minősítési jelölést, valamint minden oldalon a minősítési szintet át kell húzni, továbbá az új minősítést és az érvényességi időt feltüntetni.

98. A minősítés fenntartásához, a minősítés megszüntetéséhez, a minősítési szint csökkentéséhez, valamint az érvényességi idő módosításához a kezdeményező javaslatot készít, melyről a minősítő vagy jogutódja dönt.

22. A nemzeti minősített adat felülbírálata

99. A 79. és 80. pont alapján átruházott minősítői jogkör alapján létrejött minősítést a BVOP vezetője a Mavtv. 8. § (4) bekezdése alapján felülbírálhatja.

23. A minősített adatot tartalmazó adathordozó irattárazása, selejtezése és a megsemmisítési eljárás

100. A minősítés megszüntetése vagy megszűnése előtt a saját készítésű minősített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példánya – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – nem selejtezhető és nem semmisíthető meg. A saját készítésű minősített adat minősítésének megszűnése vagy megszüntetése után az adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányának selejtezésére a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben foglaltak az irányadók.

101. A más szervtől kapott, valamint a saját készítésű minősített adatot tartalmazó adathordozó, ügyviteli érdeket nem képviselő többes példánysorszámú példányai a minősített adatot kezelő szerv vezetője vagy általa adott felhatalmazás alapján a biztonsági vezető jóváhagyását követően megsemmisíthetők.

102. A minősített adat készítése során feleslegessé vált, a kiadmányozás és iktatás előtti munkapéldányokat az érintett ügyintézők átadják a titkos ügykezelőnek megsemmisítésre.

103. A megsemmisítésről minden esetben megsemmisítési jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza a megsemmisítésre kerülő többes példánysorszámú adathordozón szereplő minősített adatok azonosításához szükséges adatokat (iktatószám, minősítési szint, terjedelem, példánysorszám), valamint a megsemmisítés tényét, módját és dátumát, a megsemmisítésnél jelen lévők és a megsemmisítést engedélyező vezető aláírását.

104. A megsemmisítés a titkos ügykezelő, valamint a biztonsági vezető által a minősített adatot kezelő szerv állományából kijelölt, a megsemmisítendő adathordozón szereplő minősített adatra érvényes felhasználói engedéllyel és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek jelenlétében történhet.

105. A megsemmisítést úgy kell végrehajtani, hogy a megsemmisített adathordozón szereplő minősített adat tartalmát utólag ne lehessen megállapítani.

106. A megsemmisítés időpontját, a megsemmisítési jegyzőkönyv iktatószámát az iktatókönyvben kell rögzíteni.

107. A megsemmisítési jegyzőkönyv nem selejtezhető.

V. FEJEZET

ELLENŐRZÉS, IRATFORGALMI STATISZTIKA

24. Az ellenőrzés

108. A biztonsági vezető soron kívül elrendelheti a minősített adatok kezelésének, meglétének tételes bizottsági ellenőrzését.

109. Szakirányítói tevékenysége keretében a BVOP biztonsági vezetője a teljes büntetés-végrehajtási szervezet vonatkozásában témavizsgálatot tarthat.

110. Az áthelyezett, tartósan vezényelt és szervezettől távozó személyek kötelesek az általuk kezelt minősített iratokkal maradéktalanul elszámolni a titkos ügykezelőnek.

25. Az iratforgalmi statisztika

111. A biztonsági vezető által kijelölt bizottság minden év február 28-ig jegyzőkönyv felvétele mellett ellenőrzi a BVOP-n a nemzeti, NATO és EU minősített adatokat, valamint az adatok védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megvalósulását, továbbá elkészíti az előző évben a minősített adatot kezelő szervhez érkezett vagy ott készített minősített adatok iratforgalmi statisztikáját minősítési szintenkénti bontásban.

112. A biztonsági vezető minden év március 31-ig intézkedik a nemzeti minősített adatok tekintetében lefolytatott éves ellenőrzés eredményének és az előző évben a BVOP-ra érkezett vagy ott készített nemzeti minősített adatok iratforgalmi statisztikájának minősítési szintenkénti bontásban az NBF részére történő megküldéséről.

VI. FEJEZET

A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE

113. Az a személy, akinek a tudomására jutott, hogy a minősített adat biztonságának megsértésére került sor, haladéktalanul köteles tájékoztatni erről a BVOP biztonsági vezetőjét, valamint a BVOP főügyeletesét.

114. A biztonsági vezetőnek intézkednie kell az eset kivizsgálására és jegyzőkönyvben történő rögzítésére.

115. A vizsgálatról készített jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a veszélyeztetett minősített adatok azonosításához szükséges adatokat,

b) a biztonság megsértésének körülményeit,

c) a veszélyeztetettség idejét (ismert vagy vélelmezett időhatárait) és helyét,

d) a veszélyeztetettség kialakulásának elsődleges okait,

e) ha ismert, a biztonság megsértéséért felelőssé tehető személy nevét,

f) a megtett (pl. fegyelmi, szabálysértési, büntetőjogi stb.) intézkedések felsorolását.

116. Amennyiben „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, valamint „Bizalmas!” minősítési szintű adat válhatott illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, vagy ennek veszélye fennáll, akkor erről a biztonsági vezető a jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg az adat minősítőjét és az NBF-et is köteles tájékoztatni.

117. A fentieken kívül a biztonsági vezető intézkedik a minősített adat biztonságának megsértése kapcsán felmerülő kár felméréséről és enyhítéséről, valamint – ha ez lehetséges – a jogszerű állapot helyreállításáról.

VII. FEJEZET

A MINŐSÍTETT ADAT VÉSZHELYZETBEN TÖRTÉNŐ VÉDELME

118. Vészhelyzet minden olyan esemény, amely során, vagy amelynek következményeként a minősített adatok biztonságát nem lehet garantálni, illetve a minősített adatok biztonsága sérül.

26. Vészhelyzet esetén az okozott kár elhárítására, felszámolására irányuló feladatok

119. A biztonsági területen bekövetkezett vészhelyzet esetén – a kár elhárítására feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek, valamint a biztonsági vezető értesítése mellett – meg kell kezdeni a kár elhárítását. A kár elhárítása, felszámolása során is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek a minősített adatokhoz.

120. Amennyiben emberi élet veszélyeztetése nélkül megoldható, meg kell kezdeni a Nyilvántartóban, valamint a Kezelőponton tárolt veszélyeztetett minősített adathordozók mentését, és biztonságos helyre szállítását. Az iratok megfelelő őrzéséről a biztonsági vezető köteles gondoskodni.

121. Ha a vészhelyzet az adminisztratív területnek csak egy részét érinti, akkor az evakuálás helyszíne a Nyilvántartó.

122. Ha a vészhelyzet csak a Nyilvántartót, illetve a BVOP egészét érinti, akkor az evakuálás helyszíne a Kezelőpont.

123. A Kezelőpont esetében, ha a vészhelyzet az adminisztratív területnek csak egy részét veszélyezteti, vagy a Kezelőpont egészét, akkor az evakuálás helyszíne a BFB Nyilvántartója.

124. Amennyiben a BFB épületének egészét veszélyeztetné, akkor az evakuálás helyszíne a Nyilvántartó.

125. A szállítás módját minden esetben a biztonsági vezető határozza meg és felügyeli.

27. Eljárás a kár elhárítását követően

126. A kár elhárítását követően a biztonsági vezető által kijelölt 3 tagú bizottságnak fel kell mérni, hogy:

a) milyen sérülések történtek a fizikai biztonsági rendszerben,

b) a fizikai biztonsági rendszer sérülése mennyiben veszélyezteti a minősített adatok biztonságát,

c) eltűntek-e vagy megsemmisültek-e minősített adathordozók.

127. A felmérést követően a biztonsági vezető

a) intézkedik a sérült vagy megsemmisült minősített adatot tartalmazó adathordozók és tárgyi eszközök jegyzékének elkészítésére,

b) írásban köteles tájékoztatni a BVOP vezetőjét, és

c) gondoskodik a fizikai biztonság helyreállításáról, valamint a nem sérült minősített adathordozók megfelelő védelméről.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

128. Minden, a jelen utasításban nem szabályozott kérdésre az I. fejezetben megjelölt jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

129. Minden dokumentumot, melyet a jelen utasítás melléklete nem szabályoz, az NBF honlapján elérhető iratminta alapján kell elkészíteni.

130. Az utasítás tartalmát minden egyes – a minősített adatokhoz történő hozzáférést biztosító felhasználói engedéllyel rendelkező – felhasználónak meg kell ismerni, mely dokumentáltan, 12. mellékletet képező „Megismerési ív” kitöltésével történik.

131. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

132.1

1. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Szám:

NÉV SZERINTI NYILVÁNTARTÓ LAP

Felhasználó neve:     

Rendfokozata, beosztása, szolgálati helye:     

A minősített adathordozó

Iktatószáma

Példányszáma

Terjedelme

Minősítési szint

Átvétel ideje

Visszavétel ideje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Fejléc

szerv megnevezése

Fnyt.:

NYILVÁNTARTÁS

név szerinti nyilvántartó lapokról

Ezen nyilvántartás ……, azaz …………………………… számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ………………….

Lezárva: ……………………..

P. H.

titkos ügykezelő aláírása

Sorszám

Név

Rendfokozat

Szolgálati hely, beosztás

Felhasználói
engedély száma

Lezárás
időpontja
(év, hó, nap)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

A biztonsági területre belépők nyilvántartása

Sorszám

Név

Azonosító igazolvány neve, száma

Belépés

Távozás

Belépő aláírása

Kísérő neve

ideje

célja

ideje

4. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Büntetés-végrehajtási szervek iktatási kódjai

Sorszám

Bv. szerv megnevezése

Iktatási kód

1.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

BVOP

2.

Állampusztai Országos Bv. Intézet

APTA

3.

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet

KECS

4.

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

BALA

5.

Baranya Megyei Bv. Intézet

PECS

6.

Békés Megyei Bv. Intézet

GYUL

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet

MISK

8.

Budapesti Fegyház és Börtön

PEST

9.

Bv. Központi Kórháza

KORH

10.

Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

OTRK

11.

Fiatalkorúak Bv. Intézete

FTOK

12.

Fővárosi Bv. Intézet

FVRS

13.

Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet

GYOR

14.

Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

DBRC

15.

Heves Megyei Bv. Intézet

EGER

16.

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

IMEI

17.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bv. Intézet

SZOL

18.

Kalocsai Fegyház és Börtön

KFBT

19.

Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet

KISK

20.

Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

KDBV

21.

Márianosztrai Fegyház és Börtön

MARI

22.

Pálhalmai Országos Bv. Intézet

PLHM

23.

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

SAUJ

24.

Somogy Megyei Bv. Intézet

KVAR

25.

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

SKFB

26.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet

NYRH

27.

Szegedi Fegyház és Börtön

SZGD

28.

Szombathelyi Országos Bv. Intézet

SZOM

29.

Tiszalöki Országos Bv. Intézet

TSZL

30.

Tököli Országos Bv. Intézet

OTOK

31.

Tolna Megyei Bv. Intézet

SZEK

32.

Váci Fegyház és Börtön

VACI

33.

Veszprém Megyei Bv. Intézet

VESZ

34.

Zala Megyei Bv. Intézet

ZALA

5. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

BETEKINTŐ LAP

a(z) ………………………………… számú irathoz

Sorszám

Betekintő neve, rendfokozata, beosztása

A betekintés időpontja

A betekintés célja

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Fejléc

Fnyt.:

KIMENŐ FUTÁRJEGYZÉKEK NYILVÁNTARTÁSA

Ezen nyilvántartás ……, azaz …………………………… számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ………………….

Lezárva: ……………………..

P. H.

titkos ügykezelő aláírása

Sorszám

Futárjegyzék listaszáma

Futárjegyzék
példányszáma

Lapszám

Futárjegyzék átadásának
ideje

Megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Fejléc

Fnyt.:

BEÉRKEZŐ FUTÁRJEGYZÉKEK NYILVÁNTARTÁSA

Ezen nyilvántartás ……, azaz …………………………… számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ………………….

Lezárva: …………………….

P. H.

titkos ügykezelő aláírása

Sorszám

Futárjegyzék listaszáma

Futárjegyzék
példányszáma

Lapszám

Futárjegyzék átvételének
ideje

Megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Minősítési javaslat, amikor a minősítő és a minősítés kezdeményezője ugyanaz a személy

Fejléc

Szám: ……/20……

„Minősítési szint!”

érvényességi idő

minősítő neve, rendfokozata

beosztása/munkaköre

… példány

„esetleges különleges kezelési
utasítás!”

Címzett

Székhely

Tisztelt ……………… Asszony/Úr!

Szöveg:     

    

    

Melléklet:    …… szám

    …… pld. szám

    …… lapszám

    …… minősítési szint

…………………, ……… év …………… hó …… nap

P. H.

…………………………………………………
kiadmányozó neve, rendfokozata
beosztása/munkaköre

„Minősítési szint feltüntetése!”

MINŐSÍTÉS

Az adathordozón szereplő adatokat a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 5. § (2) bekezdés alapján minősítem, mivel az adat az 5. § (1) bekezdés …. pontja alá tartozó védhető közérdek körébe tartozik:

Lábléc

–    ezért az adat minősítési szintjét a Mavtv. 5. § (4) bekezdés … pontjában előírt … minősítési szintben,

–    érvényességi idejét a Mavtv. 5. § (6) bekezdés …. pontja alapján …… (év, hó, nap) határozom meg.

Rendelkezés a különleges kezelési utasítás elrendeléséről, a minősítési jelölés megismétlésének megtiltásáról.

INDOKOLÁS

Amelynek tartalmaznia kell:

–    a Mavtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott valamely közérdekre hivatkozást;

–    a Mavtv. 1. számú mellékletében megfogalmazott konkrét esetek valamelyikére vonatkozó kitételre történő hivatkozást;

–    azt, hogy javasolt érvényességi időben a fenti minősítési szint alkalmazása a nyilvánosság és megismerhetőség korlátozása érdekében szükséges, mert mérlegelve az előző pontban jelzett kitételt, a korlátozáshoz fűződő érdek fontosabb;

–    a különleges kezelési utasítás alkalmazásának, a minősítési jelölés megismétlés tiltásának indoklását.

…………………, ……… év …………… hó …… nap

P. H.

…………………………………………………
minősítő neve, rendfokozata
beosztása/munkaköre

Készült: példányban

1. példány: … lap + … lap melléklet

2. példány: … lap + … lap melléklet

Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám

Kapják:    1. számú példány: Irattár

2. számú példány: Címzett

9. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Minősítési javaslat, amikor a minősítő és a minősítés kezdeményezője nem ugyanaz a személy

Fejléc

Szám: …..…/20..

„Minősítési szint!”

érvényességi idő

minősítő neve, rendfokozata

beosztása/munkaköre

példány sorszám

„esetleges különleges
kezelési utasítás!”

Címzett

Székhely

Tisztelt ……………… Asszony/Úr!

Szöveg:     

    

    

Melléklet:    …… szám

    …… pld. szám

    …… lapszám

    …… minősítési szint

…………………, ……… év …………… hó …… nap

…………………………………………………
kiadmányozó neve, rendfokozata
beosztása/munkaköre

„Minősítési szint feltüntetése!”

MINŐSÍTÉSI JAVASLAT

Javaslom a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 5. § (2) bekezdés alapján minősíteni, mivel az adat az 5. § (1) bekezdés …. pontja alá tartozó védhető közérdek körébe tartozik:

–    ezért az adat minősítési szintjét a Mavtv. 5. § (4) bekezdés … pontjában előírt … minősítési szintben,

–    érvényességi idejét a Mavtv. 5. § (6) bekezdés … pontja alapján …… (év, hó, nap) meghatározni.

INDOKOLÁS

Hivatkozni kell:

–    a Mavtv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott valamely közérdekre;

–    a Mavtv. 1. számú mellékletében megfogalmazott konkrét esetek valamelyikére vonatkozó kitételre;

–    arra, hogy javasolt érvényességi időben a fenti minősítési szint alkalmazása a nyilvánosság és megismerhetőség korlátozása érdekében szükséges, mert mérlegelve az előző pontban jelzett kitételt, a korlátozáshoz fűződő érdek fontosabb.

…………………, ……… év …………… hó …… nap

…………………………………………………
a minősítés kezdeményezőjének neve
rendfokozata, beosztása/munkaköre

Az adathordozón szereplő adatot a minősítési javaslatban foglaltak alapján ………………………………………-ig …………………………… (minősítési szint) minősítem.

…………………, ……….. év ……………. hó …… nap

P. H.

…………………………………………………
minősítő neve, rendfokozata
beosztása/munkaköre

Készült: példányban

1. példány: … lap + … lap melléklet

2. példány: … lap + … lap melléklet

Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám

Kapják:    1. számú példány: Irattár

2. számú példány: Címzett

10. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Átirat megismételt minősítési jelöléssel

Fejléc

Szám: ………/20……

„Minősítési szint!”

érvényességi idő

minősítő neve, rendfokozata

beosztása/munkaköre

példány sorszám

„esetleges különleges kezelési utasítás!”

„A minősítési jelölés megismételve
a keletkeztető szerv megnevezése …./… ikt.
számú irata alapján.”

Címzett

Székhely

Tisztelt ……………… Asszony/Úr!

Szöveg:     

    

    

    

    

    

…………………, ……….. év ……………. hó …… nap

P. H.

…………………………………………………
kiadmányozó neve, rendfokozata
beosztása/munkaköre

Készült: … példányban

1. példány: … lap + … lap melléklet

2. példány: … lap + … lap melléklet

Készítette: név, rendfokozat, beosztás, telefonszám

Kapják:    1. számú példány: Irattár

    2. számú példány: név, rendfokozat, beosztás

„Minősítési szint feltüntetése!”

11. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Fejléc

Fnyt.:

KÍSÉRŐLAP

… számú elektronikus adathordozóhoz

Sor-
szám

Iktatószám

Készítő szerv megnevezése

Példány-
száma

Minősítési szint érvényességi ideje

Minősítő neve, rendfokozata, beosztása

Különleges kezelési jelzés

Adatállomány neve, mérete

Fogadó szerv megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. melléklet a 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasításhoz

Megismerési ív

A minősített adatok vonatkozásában kiadott Biztonsági Szabályzatban leírtakat elolvastam, megismertem, a minősített adatok kezelése során – felhasználóként – az abban foglaltakat maradéktalanul betartom.

Sorszám

Név
(nyomtatott betűvel)

Aláírás

Megismerés dátuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Biztonsági Szabályzat irattári példányának az elválaszthatatlan része.

A „Megismerési ív” vezetése folyamatos.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!