nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
37/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás
a videóhívással megvalósuló elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről
2020-08-02
infinity
2
Jogszabály

37/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a videóhívással megvalósuló elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletre, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 8.) BVOP utasításra – a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre és a büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban: bv. intézet) terjed ki.

2. Az utasítás az elítélt és egyéb jogcímen fogvatartott (a továbbiakban: fogvatartott), valamint nyilvántartott kapcsolattartói között – internet alapú telekommunikációs alkalmazással videóhívás útján (a továbbiakban: videóhívás) – megvalósuló elektronikus kapcsolattartás (a továbbiakban: elektronikus kapcsolattartás) engedélyezésének és használatának eljárásrendjét határozza meg.

3. Az elektronikus kapcsolattartás motivációs céllal engedélyezhető a normakövető magatartást tanúsító enyhébb és általános rezsimszabályok hatálya alá tartozó fogvatartottak részére.

4. A fogvatartott kapcsolattartását, különösen a látogatófogadást érintő különleges jogrend kihirdetése esetén a 3. pontban foglaltaktól eltérően az elektronikus kapcsolattartás rezsimszabályoktól függetlenül engedélyezhető.

5. A bv. intézet vezetője felelős az elektronikus kapcsolattartás technikai feltételeinek kialakításáért és folyamatos biztosításáért, továbbá a biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért.

6. Az elektronikus kapcsolattartás igénybevételére szolgáló valamennyi helyiséget úgy kell kialakítani, hogy

a) a használatára telepített számítógéphez csak az azt igénybe vevő fogvatartott férjen hozzá,

b) a fogvatartott számára más fogvatartott azonos időben megvalósuló videóhívása ne legyen látható, hallható,

c) a fogvatartott védőjével folytatott videóhívása senki más számára ne legyen látható, hallható, továbbá ne legyen ellenőrizhető.

7. Az elektronikus kapcsolattartás engedélyezését a fogvatartott az 1. melléklet szerinti kérelem (a továbbiakban: kérelem) és a kapcsolattartó által kitöltött 2. melléklet szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) benyújtásával kezdeményezi.

8. Az elektronikus kapcsolattartás engedélyezéséről a 10. pontban foglalt kivétellel a reintegrációs tiszt dönt a fogvatartott magatartása, viselkedése, egyéni teljesítménye figyelembevételével.

9. A reintegrációs tiszt a kérelem elutasítása esetén dokumentált módon tájékoztatja a fogvatartottat. A kérelem elutasítása miatt benyújtott panaszt a bv. intézet vezetője bírálja el.

10. Letartóztatott esetében az elektronikus kapcsolattartás engedélyezéséről való döntés meghozatala érdekében a bv. intézet a nyilatkozatot haladéktalanul megküldi a rendelkezési jogkör gyakorlója részére.

11. A reintegrációs tiszt a kérelmet a döntést követően a fogvatartott reintegrációs anyagában helyezi el, a kérelmet az elektronikus nyilvántartásban nem szükséges rögzíteni.

12. Az elektronikus kapcsolattartás engedélyezése esetén a reintegrációs tiszt a nyilatkozaton szereplő személyi igazolvány számot és telekommunikációs alkalmazás azonosító nevet a videóhívások lebonyolítása céljából rögzíti a nyilvántartásban.

13. Az elektronikus kapcsolattartás keretében legfeljebb heti két videóhívás engedélyezhető, alkalmanként négy engedélyezett kapcsolattartóval, alkalmanként legfeljebb 60 perc időtartamban.

14. A havi videóhívás iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának, valamint az engedélyezett videóhívások beosztásának helyi eljárásrendjét a bv. intézet vezetője határozza meg.

15. Amennyiben a fogvatartott kapcsolattartóját méltányolható okból nem tudja az engedélyezett videóhívások időpontjáról értesíteni, a büntetés-végrehajtási osztályvezető engedélyezheti a kapcsolattartó személyi állományi tag általi értesítését.

16. A videóhívást a reintegrációs tiszt indítja, a fogvatartott számára a telekommunikációs alkalmazás a kapcsolattartói kapcsolatfelvétel visszaigazolása és a kapcsolattartó személyazonosságának megállapítása után tehető elérhetővé.

17. Amennyiben a nyilatkozaton feltüntetett telekommunikációs alkalmazás azonosító név alapján a kapcsolatfelvétel sikertelen, arról a fogvatartottat dokumentált formában tájékoztatni kell, ez esetben a fogvatartott a nyilatkozat ismételt kitöltetését követően újból benyújthatja kérelmét.

18. Amennyiben a videóhívás a bv. intézetnél felmerült technikai vagy egyéb okból meghiúsul, az elmaradt videóhívás pótlásáról a reintegrációs tiszt intézkedik. Amennyiben a videóhívás a kapcsolattartó oldalán felmerült okból hiúsul meg, a reintegrációs tiszt annak pótlásáról méltányosság alapján intézkedik.

19. A reintegrációs tiszt minden videóhívást rögzít a nyilvántartás erre a célra létrehozott menüpontjában.

20. Amennyiben a fogvatartott magatartásában negatív változás következik be, a reintegrációs tiszt jelenti elöljárójának és kezdeményezi az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó engedély visszavonását. Az engedély visszavonásáról a büntetés-végrehajtási osztályvezető, távolléte esetén helyettese, hivatali munkaidőn kívül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt soron kívül dönt, a döntésről a fogvatartottat dokumentált módon tájékoztatni kell.

21. A fogvatartott szabadulása esetén a bv. intézet törli a nyilvántartásból az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó adatokat.

22. A reintegrációs tiszt a fogvatartott egyidejű tájékoztatása mellett törli a havi videóhívás beosztásból a fogvatartott végleges átszállítása esetén az azt követő időpontra, továbbá megőrzésre átszállítás, büntetés-félbeszakítás vagy ideiglenes intézetelhagyás időtartamára rögzített videóhívás időpontot.

23. Az elektronikus kapcsolattartást a fogvatartott védőjével folytatott hívás kivételével folyamatosan ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elsősorban a videóhívásra telepített számítógép több képernyős, úgynevezett klón üzemmódba helyezésével egy másik számítógépen kerül végrehajtásra, mely lehetővé teszi a folyamatban lévő videóhívás vizuális és auditív figyelemmel kísérését.

24. A reintegrációs tiszt a videóhívást megszakítja, amennyiben a fogvatartott vagy kapcsolattartója kommunikációja, viselkedése a bv. intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát sérti vagy veszélyezteti, magatartása szeméremsértő, továbbá amennyiben az engedélyezett kapcsolattartón kívül más személy kapcsolatot létesít a fogvatartottal, és azt felhívás ellenére sem fejezi be.

25. A videóhívás során irányadó szabályokról, azok betartása ellenőrzésének lehetőségéről, továbbá azok megszegésének következményeiről a bv. intézet előzetesen, a kérelmen és a nyilatkozaton tájékoztatja a fogvatartottat és kapcsolattartóját.

26. Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

27.1

1. melléklet a 37/2020. (VII. 24.) BVOP utasításhoz

KÉRELEM

elektronikus kapcsolattartás engedélyezésére

Alulírott ………………………………………………………… (név) …………………… (nytsz.) fogvatartott kérem, a mellékelt nyilatkozatban megjelölt, nyilvántartott kapcsolattartómmal elektronikus kapcsolattartás igénybevételét engedélyezze részemre.

A kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy az elektronikus kapcsolattartás engedélyezése esetén a videóhívások során irányadó alábbi szabályokat megismertem és azokat elfogadom.

A havi videóhívás iránti kérelem a kérvényezett első időpont előtt legalább hat munkanappal nyújtható be a reintegrációs tiszt részére, ettől eltérni csak a büntetés-végrehajtási osztályvezető engedélyével lehet.

Az elektronikus kapcsolattartás során tilos

–    a bv. intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát sértő vagy veszélyeztető viselkedés vagy kommunikáció folytatása,

–    szeméremsértő magatartás tanúsítása,

–    a fogvatartott és a nyilatkozatban feltüntetett, engedélyezett kapcsolattartón kívüli személlyel való kapcsolatteremtés,

–    kép- és/vagy hangfelvétel készítése.

Tudomásul veszem, hogy az elektronikus kapcsolattartás – a védővel folytatott videóhívás kivételével – ellenőrzésre kerül.

Tudomásul veszem, hogy az elektronikus kapcsolattartás során irányadó szabályok megszegése a videóhívás megszakítását eredményezheti.

Kelt: ……………………………

………………………………………
fogvatartott aláírása

Az elektronikus kapcsolattartást engedélyezem – nem engedélyezem.

…………………………………………
reintegrációs tiszt

2. melléklet a 37/2020. (VII. 24.) BVOP utasításhoz

KAPCSOLATTARTÓI NYILATKOZAT

elektronikus kapcsolattartás engedélyezéséhez

Alulírott ………………………………………………… (név) (születési hely, idő: ……………………………………) a ….……………………………………………………… nevű, (születési hely, idő: ……………………………………, anyja neve: ……………………………………………) fogvatartott nyilvántartott kapcsolattartójaként nyilatkozom, hogy az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét igénybe kívánom venni.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 173. § (2) bekezdése szerint: „Az elítélt a rezsim szabályok szerint igénybe veheti a bv. szerv által nyújtott elektronikus kapcsolattartási formákat. E kapcsolattartási formák ellenőrzésére és korlátozására az általános szabályok az irányadók”.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 28. § (2) bekezdés d) pontja szerint: „A nyilvántartás kiterjed a végrehajtás során a büntetés-végrehajtás e törvényben meghatározott feladatai ellátásához és a fogvatartott jogainak a gyakorlásához szükséges adatokra, iratokra.”

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 237. § (8) bekezdése szerint: „Az elítélt kapcsolattartásának elősegítése érdekében a bv. intézet nyilvántarthatja a kapcsolattartó személyi igazolványának számát, Skype- és elektronikus levelezési címét.”

Tudomásul veszem, hogy a fent megjelölt rendelkezések alapján a kapcsolattartói nyilvántartásban rögzített személyes adataimon felül az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele céljából az alábbi személyes adataim nyilvántartásba vétele szükséges:

–    személyi igazolvány száma: …………………………

–    telekommunikációs alkalmazás azonosító név: ……………………………

A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az elektronikus kapcsolattartás engedélyezése esetén a videóhívások során irányadó alábbi szabályokat megismertem és azokat elfogadom.

Az elektronikus kapcsolattartás során tilos

–    a bv. intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát sértő vagy veszélyeztető viselkedés vagy kommunikáció folytatása,

–    szeméremsértő magatartás tanúsítása,

–    a fogvatartott és a nyilatkozatban feltüntetett, engedélyezett kapcsolattartón kívüli személlyel való kapcsolatteremtés,

–    kép- és/vagy hangfelvétel készítése.

Tudomásul veszem, hogy az elektronikus kapcsolattartás – a védővel folytatott videóhívás kivételével – ellenőrzésre kerül.

Tudomásul veszem, hogy az elektronikus kapcsolattartás során irányadó szabályok megszegése a videóhívás megszakítását eredményezheti.

Kelt: ……………………………

………………………………………
kapcsolattartó aláírása

Kérjük, a nyilatkozatot nyomatott nagybetűvel, olvashatóan kitölteni, és szabvány postai borítékban a fogvatartó büntetés-végrehajtási intézet címére megküldeni szíveskedjen.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!