nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
38/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás
a bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározásáról
2020-07-26
2020-10-31
2
Jogszabály

38/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározásáról az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási intézetekre és a büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. intézet), a fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaságokra (a továbbiakban: gazdasági társaság), (a továbbiakban valamennyi együtt: bv. szerv).

2. A bv. szerv biztonságos működésének egyik feltétele, hogy a biztonsági tevékenység alapokmánya, a biztonságirendszer-leírás mindenkor olyan, a tényleges helyzetnek megfelelő, naprakész adatokat, információkat tartalmazzon, amelyeket alapul véve az egyes szakfeladatok végrehajtására vonatkozó helyi szabályozás kialakítható. A biztonságirendszer-leírás tartalmának egységes szempontok szerinti összeállítása érdekében az 1. melléklet rögzíti a biztonságirendszer-leírás vázlatát.

3. Az 1. melléklet alapján készített biztonságirendszer-leírás minősített adatot nem tartalmazhat. A mellékletként csatolt azon okmányokat, amelyek a helyi sajátosságoknak megfelelő pontos adatokat és információkat tartalmazzák az adott bv. szerv biztonságával összefüggésben, minősíteni kell. A hatályban lévő biztonságirendszer-leírás mellékleteinek minősítését a hatályon kívül helyezésig fenn kell tartani.

4. A gazdasági társaságokra vonatkozó biztonságirendszer-leírást a munkáltatás-biztonsági vezető köteles elkészíteni. A bv. intézet és a gazdasági társaság biztonságirendszer-leírását – egységes szerkezetbe foglaltan – a bv. szerv vezetője hagyja jóvá és lépteti hatályba. A gazdasági társaság biztonságirendszer-leírás vázlatának elkészítése során a bv. intézetre vonatkozó összeállítási tematikát kell alkalmazni.

5. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház és a Központi Anyagraktár vezetője a biztonságirendszer-leírás elkészítése és jóváhagyása után annak egy példányát köteles átadni a székhelye szerint illetékes bv. intézet vezetőjének. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja biztonságirendszer-leírást nem köteles készíteni.

6. A biztonságirendszer-leírás átdolgozását szükség esetén kell elvégezni, a későbbi módosításoknak az esedékesség napjától számított 30 napon belül meg kell történnie. Az átdolgozott, illetve módosított biztonságirendszer-leírás egy példányát a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Biztonsági Szolgálatára fel kell terjeszteni.

7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

8.1

1. melléklet a 38/2020. (VII. 24.) BVOP utasításhoz

Vázlat a biztonságirendszer-leírás összeállításához

I. A BV. INTÉZET TÍPUSA, RENDELTETÉSE

1. Meg kell határozni

a) a bv. intézet típusát (országos végrehajtó intézet, megyei intézet), rendeltetését,

b) a főbb biztonsági feladatokat az alapító okiratra, a Szervezeti és Működési Szabályzatra, a magasabb szintű szabályozó eszközökre, valamint a bv. intézettel együttműködő más bv. szervvel kötött együttműködési megállapodásra figyelemmel,

c) az esetleges kiegészítő feladatokat.

II. BIZTONSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ JELLEMZŐIK

1. A bv. intézet területi elhelyezkedése, földrajzi környezete

2. Rögzíteni kell a bv. intézet területi elhelyezkedésének, földrajzi adottságainak főbb jellemzőit, az alábbiak figyelembevételével:

a) röviden be kell mutatni az bv. intézet közvetlen környezetét, a biztonságot érintő esetben jelezni kell a környező épületek funkcióit,

b) jellemezni kell a földrajzi adottságokat, a domborzati viszonyokat, az út-, vasút- és vízhálózatot, a növényzetet,

c) számba kell venni a szökésre legalkalmasabb irányokat, terepszakaszokat, a szökésnél esetlegesen igénybe vehető közlekedési eszközöket (pl. közeli vasútállomás, sűrű vonatforgalom, autóút, autópálya stb.),

d) fel kell sorolni a környező településeket a távolságok és a megközelítés megjelölésével,

e) a leírásnak tartalmaznia kell az együttműködésre kötelezett szervek címeit, távolságukat az intézettől,

f) minden más adat – például a rendelkezésre bocsátott létszám, jármű, telefonszám – csak az együttműködési és/vagy felszámolási tervekben szerepeltethető.

2. A bv. intézet építészeti jellegű adottságai

3. Rögzíteni kell a bv. intézet legfontosabb építészeti-műszaki adatait, így

a) a bv. intézet területének, kerületének nagyságát, a terület formáját, tagoltságának mértékét,

b) az épületeket, az építményeket funkcióik megnevezésével, fűtési formájukat,

c) a bástyafalak, kerítések meghatározó adatait (hosszát, magasságát, anyagát, azt, hogy azok műszaki akadállyal el vannak-e látva, valamint azt, hogy a falak, kerítések biztonságtechnikai rendszerrel védettek-e),

d) a személy- és járműbejárati kapuk számát, a közterületre nyíló nyílászárók védettségének módját,

e) a nyílászárók, a nyitható rácsozatok típusát, jellemzőit (anyagát, méreteit, nyitási módját, irányát, a záródás technikai jellemzőit, a záródási pontok számát),

f) a gépészeti csatornák jellemzőit (pl. szellőzőjáratok, elszívó rendszerek, elvezető csatornák műszaki akadállyal való ellátottságát, paramétereit, anyagát).

4. A biztonsági rendszerbe tartozó területekről, épületekről, munkahelyekről a funkció megjelölésével készítendő vázlatrajzot a biztonságirendszer-leíráshoz mellékletként kell csatolni.

3. A fogvatartottak biztonsággal összefüggő főbb adatai

5. A biztonsággal összefüggő fontosabb adatokat az alábbiak szerint kell megadni:

a) közölni kell a bv. intézet befogadóképességét és a fogvatartottak átlaglétszámát,

b) a végrehajtási fokozat szerinti átlagos megoszlást a bv. intézet jellegének (egy vagy több objektum), illetve a fogvatartottak elhelyezési rendszerének (izolált, a végrehajtási fokozat tekintetében egynemű körletrészek) figyelembevételével,

c) a rendeltetésnek megfelelő összesítésben kell megadni a fogvatartottak elhelyezésére, foglakoztatására, a szabadidő eltöltésére, a látogatás végrehajtására szolgáló, valamint a mozgatás, szállítás, továbbá az egyéb tevékenység során igénybe vett helyiségek számát, elhelyezkedését.

III. A BIZTONSÁGI RENDSZER TERÜLETEI

6. A biztonsági rendszer területeinek leírásakor csak a rendszer általános jellemzőit szükséges megadni.

7. A leírás nem tartalmazhat minősített információt.

4. A bv. intézet külső őrzése

8. A bv. intézet külső őrzésének leírása tartalmazza az alábbiakat:

a) a külső őrzés formáját, az őrhelyek számát,

b) az alkalmazott szolgálati időrendszer(eke)t,

c) a biztonságtechnikai rendszer, illetve a szolgálati állat alkalmazásának általános jellemzőit,

d) a személybejárati kapu(k) őrzését,

e) a gépjármű bejárati kapu(k) őrzését,

f) járőrszolgálat alkalmazása esetén a járőrözéssel biztosított területeket, illetve a járőrözés formáját (gyalogos, kutyás, gépkocsizó).

9. A külső őrzéssel biztosított területről őrhelyvázlatot kell készíteni, melyen fel kell tüntetni

a) a biztonsági osztály elhelyezési körletét,

b) a biztonsági felügyelők felállítási helyeit és mozgáskörzetét (őrtornyokat, őrhelyeket),

c) a biztonsági felügyelők figyelési sávjait, lőirányait,

d) a felvezetési útvonalakat, azok védettségét (pl. őrzött területen belül vagy kívül történik, közterületet érint stb.),

e) a világítástechnikai berendezések típusát, (pl. fényvető, oszloplámpa stb.), a fényforrás fajtáját (pl. higanygőz, hagyományos izzószálas, LED stb.),

f) a járőrútvonalakat,

g) a jelző – a riasztó – technikai eszközöket és berendezéseket, a híradó berendezéseket.

10. Az őrhelyvázlatot az objektumvédelmi terv mellékleteként kell kezelni.

5. A részlegeken belüli felügyelet és ellenőrzés

11. A fogvatartottak elhelyezési részlegén történő felügyeleti és ellenőrzési feladatok leírásának tartalmaznia kell

a) a szolgálatteljesítési helyek számát körletenként, azok összevonhatóságát, az ideiglenes szolgálati helyeket,

b) az alkalmazott szolgálati időrendszer(eke)t,

c) a részlegbejáratok biztosítását,

d) a biztonságtechnikai rendszer általános jellemzőit, elemeit,

e) a fogvatartottak által használt helyiségek biztonsági ellenőrzésének, vizsgálatának rendszerét, a biztonsági szemlék gyakoriságát.

6. A munkavégzés ideje alatti őrzés, felügyelet, ellenőrzés

12. A munkavégzés ideje alatti őrzés, felügyelet és ellenőrzés rendszerének bemutatásakor külön-külön fel kell sorolni a bv. intézet és a gazdasági társaság munkahelyeit.

13. A felsorolás tartalmazza

a) a munkahely megnevezését, biztonsági szempontú minősítését, az ott foglalkoztatott fogvatartottak biztonsági kockázati besorolását,

b) a munkahely elhelyezkedésének, kialakításának és a munkavégzés jellegének biztonsági szempontú főbb jellemzőit (őrzött területen belüli vagy kívüli; zárt, nyitott, félig nyitott; egy vagy több épület; a munka pontos megnevezését; a veszélyes szerszámok vagy anyagok fajta szerinti felsorolását),

c) munkahelyenként a biztonsági tevékenység módját (őrzés, felügyelet, ellenőrzés),

d) a belső felügyeletet, ellenőrzést ellátók számát, összetételét (például jogviszonyuk alapján),

e) az alkalmazott szolgálati időrendszer(eke)t,

f) külsős cég esetén a munkavállalóinak létszámát,

g) a biztonságtechnikai rendszert és elemeit, illetve a szolgálati állat(ok) alkalmazását,

h) járőrszolgálat alkalmazása esetén a járőrözéssel biztosított területet és a járőrszolgálat formáját (gyalogos, kutyás, gépkocsizó),

i) bv. intézeten kívüli munkahely esetén annak távolságát a bv. intézettől,

j) a munkáltatás során alkalmazott elektronikus távfelügyeleti eszközt,

k) az összeköttetések módját,

l) a munkaterületre történő ki- és bevonultatás, szállítás módját és biztosítását,

m) a foglalkoztatottak átlagos létszámát munkahelyenként,

n) a műszakok számát.

14. A 13. pont szerinti felsoroláson túl – amennyiben a bv. intézet őrzött területén kívül történik a munkavégzés – az őrzött munkahelyek esetében ki kell térni az őrzés formájára és az őrhelyek számára. A felügyelettel, valamint ellenőrzéssel biztosított munkahelyek esetében a felsoroláson túl rögzíteni kell a felügyelet, illetve az ellenőrzés formáját (milyen módon és gyakorisággal történik az ellenőrzés).

15. Külső, valamint bv. intézeten kívüli őrzés esetén az őrhelyvázlatot a 9. pontban leírtak szerint kell elkészíteni és kezelni. Nem kell őrhelyvázlatot készíteni a mezőgazdasági jellegű munkáltatáshoz (pl. szőlőültetvényen, répaföldön stb. végzendő munka esetén).

7. A szállítás és az előállítás alatti őrzés

16. A szállítás és az előállítás alatti őrzéssel összefüggésben a biztonságirendszer-leírás tartalmazza:

a) a rendszeres szállítások (körszállítások, célszállítások) végrehajtása során végzett biztonsági tevékenység rövid bemutatását,

b) a rendszeres előállítási helyek megnevezését, távolságát a bv. intézettől, a közlekedés módját,

c) a várakozásra, a tartózkodásra szolgáló helyiségek meglétét, hiányát és rövid ismertetését a biztonsági feltételekkel összefüggésben,

d) az összeköttetések módját,

e) az útvonalterveket [állandó és alternatív (menekülő) útvonalak].

8. Egyéb, a fogvatartottak őrzésével, felügyeletével, ellenőrzésével kapcsolatosan végrehajtandó biztonsági feladatok

17. A végrehajtás rendjét nem kell részletesen ismertetni, rögzíteni kell azonban azt, hogy a feladatok végrehajtását parancsnoki intézkedések szabályozzák. Az alábbi főbb tevékenységekre kell kitérni:

a) a beteg fogvatartott nem büntetés-végrehajtási egészségügyi intézménybe történő kihelyezése,

b) a látogatás biztosítása,

c) a szabad levegőn tartózkodás biztosítása,

d) a fogvatartotti programok (sportfoglalkozások, kulturális és egyéb, szabadidős rendezvények) biztosítása,

e) a reintegrációs őrizet végrehajtása.

IV. A BIZTONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI ÉS SZOLGÁLATI IDŐRENDSZERE, A BIZTONSÁGI OSZTÁLY ELHELYEZÉSE

9. A biztonsági feladatokat ellátók személyi összetétele

18. A leírásban itt az alábbi általános adatokat kell megadni:

a) biztonsági osztály létszámadatait (állománytáblázat alapján, megjelenítve az eltéréseket is),

b) a biztonsági és körlet-főfelügyelők, körletfelügyelők létszámát,

c) intézeti munkáltatás esetén a munkáltatást felügyelő személyek létszámát (hivatásos és munkavállalói bontásban),

d) a gazdasági társaság munkáltatása vonatkozásában a munkáltatási felügyelők létszámát (hivatásos és munkavállalói bontásban),

e) az összes előző vonatkozásában a hivatali és az attól eltérő szolgálati időrendszerekben szolgálatot teljesítők létszámát.

10. A biztonsági osztály elhelyezési körlete

19. Az osztály elhelyezési körletének szöveges ismertetése a védelmi megoldásra, a belépési jogosultságra, a fegyverszoba és a raktár konkrét helyére nem térhet ki. A biztonsági osztály elhelyezési körletéről készült vázlatrajzot az objektumvédelmi terv mellékleteként kell kezelni. A vázlatrajzon fel kell tüntetni

a) az irodákat,

b) a szolgálati helyiségeket,

c) a fegyverszobát,

d) a fegyverraktárat,

e) az egyéb helyiségeket,

f) az elhelyezési körlet fegyveres védelme esetén az őrök felállítási helyeit, figyelési és tüzelési sávjaikat.

V. BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK, TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FEGYVEREK, GÉPJÁRMŰVEK, SZOLGÁLATI ÁLLATOK, SZOLGÁLATI OKMÁNYOK

20. Röviden ismertetni kell a bv. intézetben alkalmazott

a) jelző-, riasztó- és biztonságtechnikai eszközöket és rendszereket,

b) a hírösszeköttetést biztosító berendezéseket, eszközöket,

c) a biztonsági berendezéseket (pl. csomagvizsgáló stb.),

d) a gépjárműveket,

e) a szolgálati állatokat,

f) a fegyvereket.

21. A fegyverek, fegyverműszaki anyagok, kényszerítő eszközök vonatkozásában csak azt kell rögzíteni, hogy a bv. intézet feladatai teljesítéséhez milyen típusú eszközökkel rendelkezik. Ezen túl utalni kell az eszközök feladatellátásához való arányára és arra, hogy az intézeti készleteket az országos parancsnok belső szabályozóban, a fegyverszobában elhelyezett mennyiséget az intézetparancsnok intézkedésben szabályozza, az egyes őrzési feladatokhoz rendelt fegyvert pedig az őrutasítások tartalmazzák.

22. A biztonságirendszer-leírásban felsorolhatóak a helyi biztonsági intézkedések szám és téma szerint.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!