nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, munkavállalóinak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről
2020-07-26
infinity
2
Jogszabály

39/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, munkavállalóinak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendeletben foglaltakra – a fogászati ellátás és szemüvegkészítés költségeinek megtérítéséről az alábbi utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed

a) a büntetés-végrehajtási szervek (a továbbiakban: bv. szervek) hivatásos, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti és munkavállalói állományára (a továbbiakban: személyi állományi tag),

b) a bv. szervek hivatásos állományából nyugállományba helyezett személyre, továbbá a szolgálati járandóságban, valamit rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülő volt hivatásos állományú személyre (a továbbiakban: nyugállományú tag).

2. Fogászati, valamint látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségtérítés évente, képernyős szemüveg költségtérítés kétévente fizethető. Az a személyi állományi tag, akinek év közben szűnik meg a hivatásos, rendvédelmi igazgatási vagy munkaviszonya, illetve év közben más fegyveres szervhez kerül áthelyezésre, kötelezett a részére kifizetett költségtérítés időarányos visszatérítésére, amennyiben a kifizetés éve óta az egy, illetve a két év nem telt el. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. A jogosulatlanul igénybe vett költségtérítést a végelszámoláskor kell visszafizetni. Bv. szervezeten belüli áthelyezés esetén a leszerelést végrehajtó bv. szerv gazdasági szakterülete köteles írásban tájékoztatni a felvétel szerinti bv. szerv gazdasági szakterületét arról, hogy az áthelyezett mikor és milyen költségtérítésben részesült, illetve, hogy a juttatás a leszerelés során visszavonásra került-e.

3. Az a személyi állományi tag, akinek hivatásos, rendvédelmi igazgatási vagy munkaviszonya év közben keletkezik, a költségtérítésre időarányosan jogosult a jogviszony keletkezésének kezdő hónapjától. Próbaidő kikötése esetén a próbaidő lejártát követően terjeszthető elő kérelem költségtérítésre, ebben az esetben a személyi állományi tag visszamenőlegesen, a jogviszony keletkezésének kezdő hónapjától jogosult a költségtérítésre.

4. A határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott személyi állományi tagok részére a költségtérítés a – 3. pontban foglaltak figyelembevételével – teljes költségvetési évre fizethető azzal, hogy amennyiben a személyi állományi tag jogviszonya év közben szűnik meg, illetve év közben más költségvetési szervhez kerül áthelyezésre, kötelezett az adott költségvetési évben részére kifizetett költségtérítés időarányos visszatérítésére. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít. A jogosulatlanul igénybe vett költségtérítést a végelszámoláskor kell visszafizetni.

5. A nyugállományú tagok részére nyújtható éves költségtámogatás keretösszege évente, az elemi költségvetés tervezésekor kerül megállapításra, és külön utasításban kerül kihirdetésre.

6. Azon nyugállományú tagokat, akik a bv. szerveknél jelenleg is jogviszonyban állnak, ugyanazon jogosultságok illetik meg, mint a személyi állományi tagokat.

II. FOGÁSZATI ELLÁTÁS

7. A személyi állományi tag akkor jogosult a fogászati költségei megtérítésére, ha a fogászati ellátás igénybevételét megelőző egy éven belül az alapellátást nyújtó fogorvosnál (a továbbiakban: fogorvos) fogászati szűrővizsgálaton vett részt, és erről igazolást (1. melléklet) kapott. A fogászati költségek megtérítésének további feltétele – ha a fogpótlást a bv. szerv egészségügyi szolgálatán kívüli fogorvos készíti el –, hogy annak indokoltságát a fogorvos a fogászati beavatkozást megelőzően igazolja.

8. A fogászati ellátást elsődlegesen a bv. szerveknél működő fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kell igénybe venni. Fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak minősül az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletben meghatározott fogászati és fogtechnikai ellátást biztosító szolgáltató is.

9. Az elvégzett beavatkozásokról szóló igazolás (2. melléklet) egy eredeti példányát kell a kérelemhez becsatolni, amelyen az ellátást, illetve kezelést végző fogorvos aláírásával tanúsítja, hogy a személyi állományi tag az igazoláson szereplő ellátást igénybe vette.

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján előterjesztett kérelmet a gazdasági szakterület ellenjegyzi, majd azt döntésre a munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére jóváhagyásra felterjeszti.

11. A kérelem felterjesztése előtt a gazdasági szakterület vezetője – a gazdasági vezető, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (a továbbiakban: BVOP) a Közgazdasági Főosztály vezetője – ellenőrzi, hogy az iratanyag teljeskörűen rendelkezésre áll-e. Amennyiben szükséges, az adatok pontosítása és az iratanyag kiegészítése iránt intézkedik.

12. Nem terjeszti fel a gazdasági szakterület vezetője a kérelmet a Rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennállása esetén, és erről tájékoztatja a személyi állományi tagot.

13. Amennyiben a költségtérítésre a Rendeletben meghatározott feltételek fennállnak ugyan, de a gazdasági szakterület vezetője – az illetékes szakterület véleménye alapján – a kérelem teljesítését nem javasolja, ez esetben az álláspontját részletesen meg kell indokolnia, de az a kérelem felterjesztésének nem lehet akadálya.

14. A költségtérítés elszámolhatósága érdekében a kérelemhez mellékelni kell

a) a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást,

b) a fogászati ellátást végző orvos igazolását az elvégzett beavatkozásokról,

c) a költségviselő bv. szerv nevére és címére kiállított, a személyi állományi tag nevével ellátott, a beavatkozások szerint részletezett eredeti számlát,

d) kérelem fogászati kezelés, szemüveg, illetve kontaktlencse árának megtérítése iránt elnevezésű kitöltött dokumentumot (3. melléklet),

e) a tárgyévben, illetve év közbeni felszerelő személyi állományi tag esetén a kinevezési okirat, illetve parancs egy másolati példányát.

15. A gazdasági szakterület a személyi állományi tagok részére kifizetett költségtérítésről analitikát köteles vezetni oly módon, hogy az analitikának valamennyi, a költségtérítés kapcsán felmerülő adatot tartalmaznia kell, így különösen a személyi állományi tag nevét, a kifizetésre került költségtérítés (nettó és bruttó) összegét, a kifizetés napját, a juttatás jogcímét.

16. A munkáltatói jogkört gyakorló vezető a személyi állományi tag kérelme alapján, a mellékletek hiánytalan benyújtását követő 30 napon belül intézkedik a kifizetésről. A költségtérítés kifizetésére utólagosan, számfejtést követően (a számfejtéssel azonos hónapban) bérjegyzék vagy a BVOP által biztosított utalási állomány (csaber.txt) alapján, utalással kerül sor.

17. A nyugállományú tagok tekintetében a 10–16. pontok rendelkezései a Rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazandók.

III. LÁTÁSJAVÍTÓ SZEMÜVEG VAGY KONTAKTLENCSE KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE

18. Látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse (a továbbiakban: szemüveg) költségtérítése iránti kérelem benyújtására csak az a személyi állományi tag jogosult, aki szemüveget a tényleges munkavégzés során is használ. A kérelem felterjesztését megelőzően a személyi állományi tag köteles a szemüveg használatának indokoltságát tartalmazó szakorvosi lelettel, illetve véleménnyel vagy szemüveg felírására jogosult optometrista lelettel felkeresni a bv. szerv alapellátó orvosát, aki a lelet alapján igazolást (4. melléklet) állít ki a szemüveg vagy kontaktlencse használatának szükségességéről.

19. A költségtérítés elszámolhatósága érdekében a kérelemhez mellékelni kell

a) az alapellátó orvos igazolását a látásjavító eszköz használat indokoltságáról (4. melléklet),

b) a személyi állományi tag nevével ellátott és részére szóló szakorvosi/optometrista leletet, illetve véleményt,

c) a költségviselő bv. szerv nevére és címére kiállított, a személyi állományi tag nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett eredeti számlát,

d) kérelem fogászati kezelés, szemüveg, illetve kontaktlencse árának megtérítése iránt elnevezésű kitöltött dokumentumot (3. melléklet),

e) a tárgyévben, illetve év közbeni felszerelő személyi állományi tag esetén a kinevezési okirat, illetve parancs egy másolati példányát.

20. A kérelem előterjesztése kapcsán elvégzendő feladatokra, továbbá a kifizetésre a 10–13. pontok, valamint a 15–16. pontok rendelkezései irányadóak.

IV. KÉPERNYŐS SZEMÜVEG TÉRÍTÉSE

21. Képernyős szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, illetve kontaktlencse, ide nem értve a személyi állományi tag által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

22. Képernyős szemüvegre a bv. szervek azon személyi állományi tagjai jogosultak, akik olyan munkakört töltenek be, amely a napi munkaidőből legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.

23. Képernyős szemüveghez kapcsolódó költségtérítés kizárólag annak a személyi állományi tagnak fizethető, akinek a munkaköri leírásában konkrétan szerepel, hogy a 22. pontban meghatározottak szerint jellemezhető munkakört tölt be.

24. Ha a bv. szerv illetékes alapellátó orvosa által végzett látásvizsgálat eredményeként a személyi állomány tagja részére képernyős szemüveget kell biztosítani, az alapellátó orvos szemészeti szakvizsgálatra utalja be a személyi állomány tagját (5. melléklet).

25. A költségtérítés elszámolhatósága érdekében a kérelemhez mellékelni kell

a) a költségviselő bv. szerv nevére és címére kiállított, a személyi állományi tag nevével ellátott – a szemüveglencse, a felületkezelés, becsiszolás, az optikai szolgáltatások, valamint a keret árát külön-külön feltüntető – részletes eredeti számlát,

b) az alapellátó orvos által kiállított beutalót a képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra (5. melléklet),

c) az alapellátó orvos által a látásjavító szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást, amennyiben a képernyős szemüveg és a látásjavító szemüveg együttesen került elkészítésre (4. melléklet),

d) kérelem fogászati kezelés, szemüveg, illetve kontaktlencse árának megtérítése iránt elnevezésű kitöltött dokumentumot (3. melléklet),

e) a tárgyévben, illetve év közbeni felszerelő személyi állományi tag esetén a kinevezési okirat, illetve parancs egy másolati példányát,

f) a munkaköri leírás másolatát.

26. A kérelem előterjesztése kapcsán elvégzendő feladatokra, továbbá a kifizetésre a 10–13. pontok, valamint a 15–16. pont rendelkezései irányadóak.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

28. Az utasítás rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

29.1

1. melléklet a 39/2020. (VII. 24.) BVOP utasításhoz

Fogászati szűrővizsgálati igazoló lap

A személyi állományi tag neve:     

Szül. hely, idő: …………………………, ………… év ……………… hó …… nap

Lakcíme:     

Munkaköre:     

TAJ száma:     

Igazolom, hogy a bv. személyi állományi tag az éves kötelező szűrővizsgálaton megjelent.

A fogazati állapota alapján további fogászati kezelés

szükséges.*    nem szükséges.*

A beteg fogazati állapota alapján az alábbi fogászati kezelések javasoltak:

Szájsebészet:     

Parodontológia:     

Fogpótlás:     

Fogszabályozás:     

Dátum: ……………………………………

……………………………………
alapellátó fogorvos aláírása
orvosi bélyegző

_________________

* A vonatkozó rész aláhúzandó.

2. melléklet a 39/2020. (VII. 24.) BVOP utasításhoz

Igazolás az elvégzett fogászati beavatkozásokról

Beteg neve:     

TAJ száma:     

Lakhely:     

Alulírott (orvos) ……………………………………………… ezúton igazolom, hogy fent nevezett személy részére az alábbi beavatkozásokat végeztem el:

…… (az elvégzett beavatkozások tételes felsorolása)

……

……

……

Dátum: ……………………………………

……………………………………
ellátást/kezelést végző fogorvos aláírása
orvosi bélyegző

3. melléklet a 39/2020. (VII. 24.) BVOP utasításhoz

KÉRELEM
fogászati kezelés, szemüveg, illetve kontaktlencse árának megtérítése iránt

Név:     

Szervezeti egység:     

Telefonszáma:     

Adószáma:     

Bankszámlaszáma/postai kifizetés esetén kézbesítési cím:     

    

A vonatkozó jogszabály és a mellékelt számla alapján kérem:

szemüvegem/kontaktlencsém/fogászati kezelésem*

árának részbeni megtérítését.

A számla összege (részletezve):

Összesen:     Ft

Kijelentem, hogy tárgyévben – és képernyős szemüveg esetén a tárgyévet megelőző évben – fogászati/látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse/képernyős szemüveg költségtérítésben*

a)    nem részesültem.

b)    ……………………… Ft összegben részesültem.

Mellékletek: ………… db

Kelt: ……………………, 202… (év) ………… (hó) … (nap)

…………………………………
aláírás

Javaslom:

…………………………………….

közvetlen vezető

P. H.

Kifizethető összeg: ……………………………………………

Pénzügyi ellenjegyzés:

…………………………………..

A kifizetést engedélyezem:

……………………………………………….
munkáltatói jogkört gyakorló vezető

___________________

* A vonatkozó rész aláhúzandó.

4. melléklet a 39/2020. (VII. 24.) BVOP utasításhoz

Igazolás a látásjavító eszköz használat indokoltságáról

A személyi állományi tag neve:     

Szül. hely, idő: …………………………, ………… év ……………… hó …… nap

Lakcíme:     

Munkaköre:     

TAJ száma:     

1.    A mai napon részemre bemutatott szakorvosi lelet, vélemény/optometrista lelet alapján igazolom, hogy Nevezett éleslátásának biztosítása érdekében látásjavító eszköz használata indokolt.*

2.    A mai napon részemre bemutatott szakorvosi lelet alapján igazolom, hogy Nevezett éleslátásának biztosítása érdekében látásjavító eszköz és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges képernyős szemüveg használata is indokolt.*

Jelen igazolás elválaszthatatlan mellékletét képezi az igazolás alapjául szolgáló, Nevezett részére szóló és nevével ellátott szakorvosi/optometrista lelet/vélemény.

Dátum: …………………………………….

…………………………………….
alapellátó orvos aláírása
orvosi bélyegző

Melléklet:

– szakorvosi/optometrista lelet/vélemény

___________________

* A vonatkozó rész aláhúzandó.

5. melléklet a 39/2020. (VII. 24.) BVOP utasításhoz

Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra

(A bv. szerv illetékes alapellátó orvosa tölti ki.)

A személyi állományi tag neve:     

Szül. hely, idő: …………………………, ………… év ……………… hó …… nap

Lakcíme:     

Munkaköre:     

TAJ száma:     

Tevékenység leírása, különös tekintettel az elvégzendő látási feladatokra (milyen távol helyezkedik el a monitor, a billentyűzet, kell-e nyomtatott szöveget is olvasni munka közben, kell-e egyidejűleg vagy gyors egymásutánban távolabb elhelyezkedő személyekkel kapcsolatot tartani stb.):

A szemészeti szakvizsgálatot indokoló látórendszeri panasz:

Napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használt:

igen nem

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, időszakos, soron kívüli.*

Kelt: ………………………, ………… év ……………… hó …… napján

………………………………………
a bv. szerv illetékes alapellátó
orvosának aláírása,
hiteles bélyegzője

P. H.

_______________________

* A vonatkozó rész aláhúzandó.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!