nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
40/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás
a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségekről
2020-08-02
infinity
2
Jogszabály

40/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségekről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényre, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendeletre, valamint a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletre – a belföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségekről a következő utasítást adom ki.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: bv. szerv) hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló tagjaira (a továbbiakban együtt: személyi állomány).

2. A hivatali és üzleti utazás, valamint a kiküldetés (a továbbiakban együttesen: belföldi kiküldetés) fogalmát a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 10–11. pontja, a belföldi szolgálati kiküldetés fogalmát a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § 8. pontja határozza meg.

3. A Hszt. 167. § (2) bekezdése szerinti kiküldetések esetén napidíj nem számolható el, de az utazási költség kifizetését a belföldi kiküldetés szabályai szerint kell teljesíteni.

4. A belföldi kiküldetés elrendelésére és a teljesítés igazolására az állományilletékes parancsnok jogosult, amely jogkör a jelen utasításban foglalt korlátozásokat figyelembe véve átruházható.

a) A BVOP személyi állománya belföldi kiküldetése elrendelésére a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és helyettesei, a hivatalvezető, a szolgálatvezetők, a főosztályvezetők és helyetteseik, valamint a titkárságvezetők jogosultak. A 30 napot meghaladó kiküldetés elrendelésére a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka jogosult.

b) Az intézetparancsnok, igazgató, főigazgató főorvos, ügyvezető (a továbbiakban együtt: bv. szerv vezetője) belföldi kiküldetését a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka és helyettesei rendelhetik el.

c) A bv. szerv személyi állománya belföldi kiküldetését az állományilletékes parancsnok jogosult elrendelni. Ezt a jogkörét helyi intézkedésben vagy utasításban az általa meghatározott vezetőknek átruházhatja. A 30 napot meghaladó kiküldetés elrendelésére csak az állományilletékes parancsnok, távollétében a szervezetszerű helyettese jogosult.

5. A belföldi kiküldetés elrendelésére, a teljesítés igazolására és a költségtérítés elszámolására az Szja tv. 3. § 83. pontjában előírtaknak megfelelő, szigorú számadású kiküldetési rendelvényt (a továbbiakban: nyomtatvány) kell alkalmazni. A BVOP-n a B. 18-73/új számú nyomtatványt kell használni.

6. A nyomtatványon az úti célt olyan pontossággal kell meghatározni – a helységnév feltüntetésén túl –, hogy annak alapján egyértelműen igazolható és utólag ellenőrizhető legyen, hogy a belföldi kiküldetés valóban hivatali célú volt.

7. Egy nyomtatványon – a jelen fejezetben foglalt kivételtől eltekintve – csak egy belföldi kiküldetés számolható el. Egy kiküldetésnek minősül

a) a személyi állomány tagja szolgálatteljesítési helyéről, illetve lakóhelyéről szolgálati feladatok teljesítése érdekében történő egyszeri oda-vissza utazása,

b) az egymást követő munkanapokon ugyanazon helységbe tett többszöri utazás, amelyeknél az állomány tagja naponta visszatér a szolgálati, illetve lakóhelyére,

c) ha a kiküldetések közvetlenül egymást követő munkanapokon történtek, és köztük a személyi állomány tagja nem töltött el legalább 1 munkanapot a szolgálatteljesítési helyén.

8. Több munkanapon egymástól függetlenül teljesített kiküldetések esetében a belföldi kiküldetéseket főszabály szerint külön nyomtatványokon kell elrendelni és elszámolni. A belföldi kiküldetés elszámolásához elnevezésű dokumentum (1. melléklet) kitöltése esetén a személyi állomány tagja jogosult a kiküldetéseket együttesen elszámolni. Az 1. melléklet teljes körű kitöltése esetén a személyi állományi tag mentesül a belföldi kiküldetés elszámolásához kapcsolódó térítés nélküli ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat (2. melléklet) kitöltése alól.

9. A belföldi kiküldetést legkésőbb az elutazás előtti munkanapon az előírt nyomtatványon kell elrendelni. Indokolt esetben, ha nem lehetséges a nyomtatványon az írásban történő előzetes elrendelés, akkor más írásbeli vagy szóbeli utasítás alapján kell a kiküldetést teljesíteni (a továbbiakban: rendkívüli kiküldetés). Ilyen esetben a rendkívüli kiküldetés tényét a lehető leghamarabb az előírt nyomtatványon is rögzíteni kell, de erre csak az állományilletékes parancsnok vagy szervezetszerű helyettesei jogosultak. Rendkívüli kiküldetés esetén a 4. pontban megfogalmazottak az irányadók.

10. A belföldi kiküldetés befejező napját követően legkésőbb az 5. munkanapon a kiküldetést elrendelő elöljáró részére a feladatok teljesítéséről be kell számolni. Ezzel egyidejűleg a belföldi kiküldetés elszámolásához szükséges dokumentumokat a gazdasági szakterület részére kell leadni. Az elszámolásnak a hiánytalan dokumentumok beérkezését követő 5 munkanapon belül kell megtörténnie.

11. A bv. szerv vezetőjének esetében a teljesítés igazolását a BVOP-ra írásban küldött dokumentumokkal kell kérni a kiküldetést követően haladéktalanul. Az elszámolásnak a teljesítés igazolása visszaérkezését követő 5. munkanapon belül kell megtörténnie.

12. Akadályoztatás esetén a belföldi kiküldetési rendelvényt a kiküldetés lezárultát követő legkésőbb harminc napon belül kell elszámolni. Harminc napon túl leadott rendelvény alapján kifizetés nem teljesíthető, kivéve a nem központi költségvetésből finanszírozott projektekhez kapcsolódó, államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozott kiküldetéseket, valamint a pártfogók által teljesített kiküldetéseket.

13. A belföldi kiküldetés során felmerülő kiadásokra az alábbi költségtérítések folyósíthatók:

a) napidíj,

b) utazási és parkolási költség, valamint

c) szállásköltség.

14. A számlával, nyugtával igazolt egyéb költség az állományilletékes parancsnok vagy szervezetszerű helyettese engedélyével fizethető ki szolgálati jegy alapján.

15. Belföldi kiküldetés esetén elsősorban természetbeni ellátást kell biztosítani, ha ez nem megoldható, akkor adható a 13. pont szerinti költségtérítés.

II.

NAPIDÍJ

16. A belföldi kiküldetést teljesítők élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezésére a kiküldetés időtartamára napidíj jár.

17. A belföldi kiküldetést teljesítő az étkezésre vonatkozóan köteles nyilatkozatot tenni a 2. melléklet szerint, amelyet aláírásával hitelesít. Kivételt képez ez alól a 8. pontban meghatározott mentesülés.

18. A távollét időtartamának megállapításánál a szolgálatteljesítési helyről, kivételes esetben lakóhelyről történő indulást és visszaérkezést kell figyelembe venni. A menetrend szerinti közlekedési eszközön történő utazáskor a menetrendben feltüntetett indulási és érkezési időt kell alapul venni, amely indulásnál és érkezésnél a helyi közlekedés időtartamával, de legfeljebb egy-egy órával kiegészíthető. A nem menetrend szerinti közlekedéssel történő utazás esetén a távollét időtartamának megállapításakor az indulás és érkezés tényleges időpontját és helyét kell figyelembe venni.

19. A személyi állomány részére a napidíjat Hszt. 167. §-ában meghatározott mértékben kell biztosítani.

20. A napidíj adózására az Szja tv. előírásai az irányadóak.

III.

UTAZÁSI ÉS PARKOLÁSI KÖLTSÉGEK

21. A személyi állomány tagjai részére meg kell téríteni a kiküldetés során indokoltan felmerült utazási és parkolási költséget.

22. A belföldi kiküldetés során a célállomás elérése történhet

a) vasút,

b) távolsági autóbusz,

c) helyi közösségi közlekedés,

d) hivatali személygépjármű,

e) saját tulajdonú személygépjármű,

f) a 29. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén nem saját tulajdonú személygépjármű

igénybevételével.

23. A személyi állomány tagjai részére engedélyezhető a vonaton I. osztály, valamint Intercity (a továbbiakban: IC) igénybevétele, a gyorsvonati, illetve IC pótjegy elszámolható.

24. A kiküldetést teljesítők részére a ténylegesen felmerült utazási költség kizárólag a bv. szerv nevére szóló eredeti számla alapján fizethető ki. Az utazással összefüggő utas- és poggyászbiztosítás, valamint egyéb költségek az állományilletékes parancsnok engedélyével számolhatóak el.

25. Kedvezményes árú menetjegy megtérítésére kiküldetési költségként nincs lehetőség.

26. Nem számolható el utazási költség, ha a kiküldetés teljesítése szolgálati gépjárművel történt. Ez alól kivételt képezhet a nem központi költségvetésből finanszírozott projektek keretében szolgálati gépjárművel teljesített kiküldetés.

27. A kiküldetés során saját tulajdonú gépjármű használatára akkor kerülhet sor, ha a gépjárműfelelős nyilatkozik arról, hogy szolgálati gépjárművet nem tud biztosítani (3. melléklet). Mentesül a kérelem kitöltése alól az a személy

a) akinek váratlan vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén rendelnek el belföldi kiküldetést, vagy

b) aki egyéb engedélyt csatol, amelynek tartalma alapján engedélyezett részére saját tulajdonú gépjármű igénybevétele.

28. Saját tulajdonú személygépjármű hivatalos célra történő igénybevétele kizárólag akkor engedélyezhető, ha

a) a gépjárműfelelős által aláírt 3. melléklet szerinti kérelem csatolásra kerül,

b) a gépjármű megfelel a forgalombantartási követelményeknek, érvényes műszaki vizsgával és kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik,

c) az állomány tagja csatolja az érvényes vezetői engedély másolatát,

d) az állomány tagja csatolja az érvényes forgalmi engedély másolatát,

e) az állomány tagja a saját tulajdonú személygépjárműjére rendelkezik érvényes, teljes körű CASCO biztosítással és az erről szóló igazolásokat az elrendelő részére bemutatta. Amennyiben az állományi tag nem rendelkezik CASCO biztosítással előzetesen nyilatkoznia kell, hogy viseli a saját tulajdonú személygépjármű igénybevételével kapcsolatos valamennyi kockázatot (4. melléklet).

29. Nem saját tulajdonú személygépjármű hivatalos célra történő igénybevétele kizárólag akkor engedélyezhető, ha a 28. pontban meghatározott dokumentumokon felül

a) közeli hozzátartozó tulajdonos esetén a családi kapcsolat a forgalmi engedély másolatára felvezetésre került,

b) közeli hozzátartozó körébe nem tartozó személy tulajdonában levő személygépjármű esetében legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönadási szerződés kerül csatolásra.

30. Saját tulajdonú személygépjárművel történő utazáskor a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet által meghatározott alapnorma-átalány mértéke, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett, adott hónapra érvényes üzemanyagár alapján megállapított üzemanyagköltség, az Szja tv. 3. számú melléklet IV/3. pontja szerinti általános személygépkocsi-normaköltség és a 31. pontban foglaltak szerint a megtett távolság alapján kerül megállapításra a kifizetendő költségtérítés összege. A belföldi kiküldetés címén kifizetett utazási költségtérítés ebben az esetben nem minősül adóköteles bevételnek.

31. A célállomás és a szolgálatteljesítési hely közötti távolság meghatározására a Google maps útvonaltervezőjét kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a cím nem szerepel a Google maps rendszerében, más útvonaltervező is igénybe vehető, de a kinyomtatott térképen ennek tényét jelezni kell. Az elszámolás során az útvonaltervező által felajánlott legrövidebb távolság vehető figyelembe. Ezen főszabály alól kivételt jelent, ha a javasolt útvonal az államhatárt átlépi, vagy a felajánlott út aránytalanul (legalább 30 perccel) hosszabb ideig tartana, mintha a célállomást vagy a szolgálatteljesítési helyet más útvonalon közelítené meg a személyi állományi tag. A távolságot tizedes jegy pontossággal kell figyelembe venni az elszámolás során.

32. Saját tulajdonú személygépjárművel teljesített kiküldetés esetén – a felmerülő költségek elszámolásához – a bv. szerv gazdasági szakterületének el kell készítenie a költségeket tartalmazó kimutatást (5. melléklet) is.

33. Nem saját tulajdonú személygépjárművel teljesített belföldi kiküldetés esetén is a 31. pontban megadott adatok alapján kerül meghatározásra a 30. pont szerinti költségtérítés, amely a személyi állományi tag tekintetében adóköteles jövedelemnek minősül.

34. A nem központi költségvetésből finanszírozott projektek forrásának terhére elszámolható a projekt keretében végrehajtandó belföldi kiküldetés. Az állományilletékes parancsnok engedélye alapján előzetes elrendelésre és teljesítésigazolásra a szakmai terület vezetője feljogosítható. Az eljárás rendje megegyezik a bv. szerv költségvetése terhére elszámolható kiküldetések rendjével. A projekt jellegéből adódó speciális és indokolt esetekben külön elszámolás alkalmazható a BVOP Közgazdasági Főosztály előzetes véleményezése és engedélye alapján.

35. Saját tulajdonú személygépjármű használata esetén az autópályadíj, valamint a parkolási díj a bv. szerv nevére, címére kiállított számla ellenében fizethető ki. Amennyiben az állományi tag egy hónapon belül várhatóan 3 vagy több alkalommal teljesít saját tulajdonú személygépjárművel belföldi kiküldetést, vagy egy belföldi kiküldetés időtartama meghaladja az 5 naptári napot, úgy részére havi, egyéb esetben 10 napos autópálya matrica téríthető.

36. Baleset, káresemény bekövetkeztekor, amennyiben az a kiküldetést teljesítő hibájából következett be, a káreseményhez kapcsolódó valamennyi költség a kiküldetést teljesítőt terheli.

37. A közlekedésrendészeti bírságok és a közlekedési szabálysértésből eredő minden költség kizárólag a személygépjármű vezetőjét terheli. Az így felmerült költségek nem számolhatók el.

IV.

SZÁLLÁSKÖLTSÉG

38. A személyi állomány tagja részére a bv. szerv nevére, címére szabályosan kiállított készpénzfizetési számla ellenében a tényleges szállásköltséget a bv. szerv átutalással vagy házipénztárból megtéríti, illetve nem készpénzfizetési számla esetén a kiállító részére átutalja.

39. Szállás vehető igénybe

a) ha kiküldetés teljesítésének napján a személyi állomány tagja nem tud visszatérni a lakhelyére,

b) ha a kiküldetési feladat teljesítésének kezdő időpontja indokolja,

c) ha a kiküldetés helyszíne, a szolgálatteljesítési helytől való távolság figyelembevételével indokolja.

40. Szállás céljára elsősorban a büntetés-végrehajtás szálláshelyeit kell igénybe venni. Ennek hiányában a költségtakarékosságra tekintettel szálloda vagy más szálláshely vehető igénybe.

41. A napidíj összegét a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 21. §-ában meghatározott mértékben csökkenteni kell, amennyiben a személyi állományi tag szállásköltség címén a kötelező reggeli árát elszámolja.

V.

A BVOP BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KÖZPONTI TÁMOGATÓ FŐOSZTÁLY KÉSZENLÉTI OSZTÁLY MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ EGYEDI ELJÁRÁSREND

42. A BVOP Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály Készenléti Osztály (a továbbiakban: BVOP Készenléti Osztály) büntetés-végrehajtási szervekbe átrendelt munkatársaira (a továbbiakban: készenléti állomány tagja) jelen utasítás rendelkezéseit az alábbi fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

43. Azon készenléti állomány tagja, aki átrendelés keretében szolgálatteljesítési helye közigazgatási határán kívül teljesít szolgálatot, a belföldi kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint jogosult felmerült költségeinek megtérítésére.

44. A BVOP Készenléti Osztály állományába tartozó munkatársakat minden esetben megilleti a napidíj, kivéve ha

a) a BVOP-n, illetve Budapest közigazgatási határán belül teljesít szolgálatot,

b) állandó lakcíme és az átrendelés helye szerinti bv. szerv ugyanazon közigazgatási határon belül helyezkedik el.

45. A készenléti állomány tagjai a BVOP állományába tartoznak, így a költségviselő a BVOP.

46. A belföldi kiküldetés elszámolásának alapbizonylatai a jelen utasításban meghatározott nyomtatványok, dokumentumok, a szolgálatban töltött napokról szóló – illetékes bv. szerv kijelölt munkatársa által igazolt – kimutatás és a BVOP nevére és címére kiállított számlák. Az elszámolható költségek kifizetése csak eredeti bizonylat alapján történhet.

47. Saját gépjárművel végrehajtott belföldi kiküldetés költségeinek elszámolásakor a 28. pont a) alpontjában meghatározott mellékletet minden esetben a BVOP Műszaki Ellátási Főosztályának gépjárműfelelőse tölti ki.

48. Az átrendelés helye szerinti bv. szerv vezetője által kijelölésre került kapcsolattartókon (a továbbiakban: kapcsolattartó) keresztül történik a készenléti állomány tagjai és a BVOP Készenléti Osztálya közötti kommunikáció. A kapcsolattartók feladata a belföldi kiküldetés elszámolásához szükséges dokumentumok összegyűjtése, továbbá az elszámolások előzetes formai, tartalmi és számszaki ellenőrzése, valamint a dokumentáció teljeskörűségének vizsgálata.

49. A belföldi kiküldetés elszámolásához kapcsolódó eredeti dokumentumokat a kapcsolattartók kötelesek megküldeni a BVOP Készenléti Osztály részére, melyhez átadás-átvételi jegyzéket csatolnak. Ezt követően a BVOP Készenléti Osztály vezetője által kijelölt munkatársak ellenőrzik a részükre megküldött dokumentációt, hogy az a hatályos jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, belső szabályozóknak megfelelően került összeállításra. A hiányos vagy hibásan kitöltött bizonylatokat rövid határidő megadásával kijavítás céljából visszaküldik az illetékes kapcsolattartóknak.

50. A BVOP Készenléti Osztály állományába tartozó munkatárs a hiánytalan, tartalmilag és formailag megfelelő belföldi kiküldetés elszámolása céljából összeállított dokumentációt tételes, név szerinti átadás-átvételi jegyzékkel (6. melléklet) továbbítja a BVOP Közgazdasági Főosztály Költségvetési Osztálya (továbbiakban: BVOP Költségvetési Osztály) kijelölt munkatársának, aki kézjegyével igazolja az átvétel tényét, és rögzíti annak dátumát.

51. A belföldi kiküldetések pénzügyi teljesítésére a hiánytalan, formailag és tartalmilag megfelelő dokumentáció alapján kerül sor, a BVOP Költségvetési Osztályra történő átadást követő 30 naptári napon belül. Amennyiben a dokumentáció hibás, azt a BVOP Költségvetési Osztály kijelölt munkatársa a tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül visszaküldi a BVOP Készenléti Osztályára. A visszaküldés tényét átadás-átvételi jegyzék igazolja. A javítás időtartama nem számít bele az elszámolásra biztosított 30 naptári napba.

52. A BVOP Költségvetési Osztály a pénzügyileg teljesített belföldi kiküldetésekről, havonta két alkalommal – lehetőség szerint legalább 5 munkanap eltéréssel – tájékoztatást küld (7. melléklet) a Készenléti Osztály kijelölt munkatársai számára a Robotzsaru rendszeren keresztül. Amennyiben az átadott elszámolások és a pénzügyileg teljesített tételeket tartalmazó kimutatáson eltérés mutatkozik, abban az esetben a BVOP Készenléti Osztály kijelölt munkatársa értesítést küld Robotzsaru rendszeren keresztül a BVOP Költségvetési Osztály vezetője részére, aki az eltérés okáról az értesítés átvételét követő 2 munkanapon belül köteles hivatalosan tájékoztatni a BVOP Készenléti Osztály vezetőjét. Amennyiben a teljes körű dokumentáció rendelkezésre áll, a BVOP Költségvetési Osztály vezetője haladéktalanul intézkedik a kiküldetés elszámolásáról. Amennyiben az elszámolásra hibás dokumentáció miatt, vagy egyéb okból nem került sor, a BVOP Készenléti Osztály intézkedik a dokumentáció javíttatásáról vagy annak ismételt bekéréséről.

VI.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

53. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

54.1

1. melléklet a 40/2020. (VII. 31.) BVOP utasításhoz

Melléklet a belföldi kiküldetés elszámolásához

Kiküldött neve: _______________________________     Adószáma: ___________________________

Kiküldetési rendelvény száma: ___________________     Elszámolási időszak: ____________________    Igénybe vett közlekedési eszköz: ______________________________

Igénybe vett gépjármű rendszáma: _______________     Üzemanyag típusa: _____________________    Hengerűrtartalom: _____________

Indulás

Érkezés

Közlekedési eszköz

Megtett km

Utazási költség
közösségi közlekedés esetén
(Ft)

Szállásköltség
(Ft)

Szállásköltség reggelit tartalmaz

Egyéb költség
(Ft)

Egyéb költség megnevezése

Honnan

Dátum

Óra/perc

Hova

Dátum

Óra/perc

A kiküldetés során felmerült költségeket a ……………………………………………… bankszámlára kérem utalni.

Kelt: …………………………………

Készítő:

_______________________________________
aláírás

A kiküldetésen való részvételt és az elvégzett munkát igazolom:

_______________________________________
munkavégzés helye szerinti vezető

2. melléklet a 40/2020. (VII. 31.) BVOP utasításhoz

NYILATKOZAT

a belföldi kiküldetés elszámolásához

Alulírott nyilatkozom, hogy a/az ……………………… számú belföldi kiküldetési rendelvényen elrendelt kiküldetés során térítés nélküli ellátásban

részesültem / nem részesültem.*

Kelt: …………………………………………………

…………………………………..
kiküldött aláírása

_______________

* Megfelelő rész aláhúzandó.

3. melléklet a 40/2020. (VII. 31.) BVOP utasításhoz

KÉRELEM A BELFÖLDI KIKÜLDETÉSHEZ

gépjármű hivatali célú használatára

Kérem, hogy a részemre a/az …………………………………….……………… (intézet neve) intézet megbízásából a ………………………… (dátum) ………………………………… helyszínen végrehajtandó belföldi kiküldetésen való részvételhez szolgálati gépjárművet biztosítani szíveskedjen.

Kelt: ……………………………………

………………………………………….
igénylő aláírása

Jelentem, hogy az intézet/intézmény a/az ………………………………………… helyszínen végrehajtandó belföldi kiküldetésen való részvételhez ……………….…………… munkavállaló részére szolgálati gépjárművet nem tud biztosítani.

Kelt: ……………………………………

…………………………………………
gépjármű felelős aláírása

4. melléklet a 40/2020. (VII. 31.) BVOP utasításhoz

……………………………………………

szervezeti egység megnevezése

ENGEDÉLY
saját gépjármű hivatali célú használatára

Kérem a saját tulajdonú / nem saját tulajdonú* gépjármű hivatali célú igénybevételét engedélyezni szíveskedjék ……… év ……… hónap …… naptól ……… év ……… hónap …… napig. A belügyi szerv ebben az időpontban hivatali/szolgálati járművet nem tud biztosítani.

A személygépjárműre

CASCO biztosítás megkötésre került* nincs CASCO biztosítás*

A gépjármű igénybevételével kapcsolatos valamennyi anyagi kockázatot viselem.

Jármű forgalmi engedély szerinti tulajdonosának adatai:

Név (születési név):

Születési hely, év, hónap nap, anyja születési neve:

Személyi igazolvány száma:

Adóazonosító jele:

Lakcím:

A jármű adatai:

Forgalmi rendszám:

Gyártmány, típus:

Hengerűrtartalom:

Forgalmi engedély száma:

Úti cél:

Kelt: ……………………………….

………………………………………………
Kérelmező neve,
adóazonosító jele

Egyetértek, támogatom:

………………………………………………

szervezeti egység vezetője

Engedélyezem:    P. H.

dátum:

………………………………………………
engedélyező vezető

_________________________

* A megfelelőt aláhúzással kell jelölni.

5. melléklet a 40/2020. (VII. 31.) BVOP utasításhoz

Kimutatás
a hivatali, üzleti utazás költségtérítéséhez

Elszámolási időszak: ……………………………………………….

A munkáltató    A munkavállaló:

neve:    neve:

    lakcíme:

címe:    születés ideje, helye:

    anyja neve:

adószáma:    adóazonosító jele:

A gépjármű rendszáma:

Gk. típusa:

Fogyasztási normája:

l/100 km

Sorszám

A kiküldetés, külszolgálat

Futásteljesítmény (km)

NAV üzemanyag egységár (Ft)

Utazási költségtérítés (Ft)

Egyéb költségtérítés (autópálya matrica)
(Ft)

kezdete

vége

útvonala és célja

elrendelőjének aláírása

Áthozat

1/ üzemanyagár

 

0

2/ amortizációs ktg

 

15

0

3/ üzemanyagár

 

0

4/ amortizációs ktg

 

15

0

Átvitel

0

0

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

Ellenjegyezte: ________________________________    Utalványozta: ________________________________

Dátum:    Dátum:

6. melléklet a 40/2020. (VII. 31.) BVOP utasításhoz

Átadás-átvételi jegyzék

Szervezeti egység megnevezése:

Ügyintéző neve:

Ssz.

Név

Adóazonosító

Kiküldetési rendelvény sorszáma

Elszámolási időszak

Mellékletek

Lap/db

Megjegyzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Átadó: ________________________________    Átvevő: ________________________________

Kelt:    Kelt:

7. melléklet a 40/2020. (VII. 31.) BVOP utasításhoz

Teljesített belföldi kiküldetések

Szervezeti egység:

Kiküldetésen részt vevő neve

Kiküldetési rendelvény sorszáma

Elszámolási időszak

Kifizetés dátuma

Összeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!