nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
41/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás
a Központi Anyagraktárban elhelyezkedő fegyverraktár működési rendjéről
2020-08-02
infinity
2
Jogszabály

41/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a Központi Anyagraktárban elhelyezkedő fegyverraktár működési rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasításra – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Anyagraktárban elhelyezkedő fegyver- és lőszerraktár működésének szabályozásáról a következő utasítást adom ki:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) és a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények (a továbbiakban: bv. szervek) érintett személyi állományára terjed ki.

II.

SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

2. A Központi Anyagraktár (a továbbiakban: KAR) területén a főépület földszintjén található 10. számú helyiségben (a továbbiakban: lőszerraktár) a lőszereket, pirotechnikai anyagokat, a 11. számú helyiségben (a továbbiakban: fegyverraktár) a büntetés-végrehajtás központi készletezésű fegyvereit és fegyverzeti anyagait, a 12. számú helyiségben (a továbbiakban: fegyverszoba) a KAR saját alegységkészleteként kezelt fegyverzeti anyagait zárt lemezszekrényben, továbbá a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési- és Rehabilitációs Központjának (a továbbiakban: BVOTRK) fegyvereit zárt fegyverládákban kell tárolni.

1. A tárolás feltételei

3. A tárolás során biztosítani kell a tárolt termékek épségét, állagmegóvását, illetéktelen személyek előli elzárását, őrzését, a raktár- és tárolótér legjobb kihasználását.

4. A ládázott vagy csomagolt anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a jelzések, feliratok olvashatóak legyenek.

5. A használatra kiadott anyagokat, eszközöket visszavételezni és a KAR-ban továbbtárolás céljára elhelyezni csak karbantartott állapotban lehet.

6. A KAR kialakításával szemben támasztott követelmények:

a) padlózata megfelelő teherbírású;

b) jól zárható;

c) száraz, hűvös, jól szellőztethető;

d) megfelelő világítással ellátott;

e) a tűzbiztonsági előírásoknak megfelelő; továbbá

f) a lőszer és pirotechnikai anyagraktárak villámhárítóval, az ajtók vasráccsal ellátottak;

g) a környékén üzemanyagot vagy más gyúlékony anyagot tárolni tilos;

h) a bejáratait, valamint a raktárhelyiséghez vezető utakat mindig szabadon kell hagyni.

7. A KAR-ban olyan fegyverraktárt kell kialakítani, ahol a fegyverzeti szakanyagok, optikai szakanyagok, eszközök szabályszerű tárolása az alábbiak szerint biztosítható:

a) a lőszerek, a pirotechnikai anyagok, illetve azok célba juttatására alkalmazott eszközök a fegyverektől és minden más anyagtól elkülönítve lőszerraktárban, a védő felszerelések külön tároló állványokon helyezhetők el;

b) a fegyverzeti szakanyagokat nedvességtől és párától mentes, ablak nélküli helyiségben kell tárolni, a helyiségek padozatát, a falakat és a mennyezetet nehezen bontható anyagból kell megépíteni, a tárolóhely falfelülete közterülettel nem érintkezhet;

c) a fegyverraktár és az azon belül elhelyezkedő helyiségek megvilágítására robbanásmentes elektromos lámpatesteket kell felszerelni, és a tűzrendészeti előírásokat a jogszabályokban meghatározottak szerint kell alkalmazni;

d) az alegység készletezésű fegyvereket és fegyverzeti szakanyagokat a fegyverszobán belül elhelyezett zárt, negatív pecséttel ellátott lemezszekrényben, a fegyverkarbantartó munkaasztalt a fegyverszobában kell elhelyezni;

e) a fegyverraktárra és az azon belül elhelyezkedő lőszerraktárra, valamint a fegyverszobára fém vázszerkezetű, megfelelő erősségű acéllemezzel borított bejárati ajtót kell beépíteni;

f) a fegyverzeti szakanyagok tárolását és kezelését biztosító helyiségek bejárati ajtaja mellé, külön tartóban kell elhelyezni – a fegyverzeti szakanyagokról és a körzeti fegyvermesterek feladatairól szóló belső szabályozóban (a továbbiakban: Fegyverzeti Szabályzó) meghatározott formában és tartalommal – a helyiségek megnevezését az alábbiak szerint:

fa) FEGYVERRAKTÁR

fb) LŐSZERRAKTÁR

fc) FEGYVERSZOBA

fd) KARBANTARTÓ HELY

fe) TÖLTŐ-ÜRÍTŐ HELY;

g) a fegyverraktárban a fegyverzeti szakanyagok elhelyezésére állványt, illetve szekrényt, a pirotechnikai anyagok és eszközök, továbbá a lőfegyverek tárolására alkalmas, mechanikusan lakattal és negatív bélyegzővel is zárható csomagoló ládát kell biztosítani;

h) a fegyverraktárban tárolt anyagok kezelése a BVOP Műszaki és Ellátási Főosztályának (a továbbiakban: MEF) feladata, melynek ajtajára két – egymástól független – biztonsági zárat és a biztonságtechnikai rendszert vezérlő számítógépbe bekötött elektromos zárat, valamint nyitott vagy zárt állapotjelzőt kell felszerelni, az elektromos zár nyitása kártyaolvasón a személyi azonosító kártya leolvasásával lehetséges;

i) a fegyverraktár kulcsát külön kulcsdobozban, biztonságos módon, a Budapesti Fegyház és Börtön (a továbbiakban: BFB) „B” objektumának biztonsági ügyeleti helyiségében mindenkor elérhető helyen kell tárolni, az elektromos zár nyitásához szükséges azonosító kártyát zárt borítékban a „B” objektum biztonsági tiszt lemezszekrényében kell tárolni.

8. A fegyverraktárban tárolt szakanyagokat

a) fajtájuk,

b) minőségi állapotuk,

c) fizikai-kémiai sajátosságaik,

d) a tárolásra előírt külön feltételek

alapján kell csoportosítani.

9. A fegyverraktárban

a) a fegyvereket és a lőszereket külön helyiségben;

b) a termékeket fajtánként, egymástól elkülönítetten, könnyen áttekinthetően;

c) a kiegészítő cikkeket és egyéb tartozékokat, a főcikkekkel azonos helyen;

d) a gyári csomagolású termékeket eredeti csomagolásban, karbantartott állapotban;

e) az eredeti rendeltetésének megfelelően már nem használható anyagokat, felszereléseket anyagnemenként elkülönítetten

kell tárolni.

10. A KAR-ban tárolt szakanyagok számbavétele, ellenőrzése érdekében a szakanyagok mellett hitelesített készletnyilvántartó lapot kell elhelyezni.

11. Tárolásbiztonsági követelmények:

a) minden, a raktári készlet tűz- vagy egyéb elemi csapás elleni védelmét biztosító biztonsági, illetve tűzrendészeti óvintézkedést maradéktalanul be kell tartani;

b) a nyílt láng használatának tiltására vonatkozó táblákat a KAR-on kívül, jól látható helyen ki kell függeszteni;

c) a fegyverraktár helyiségeit a tárolt anyagok jellegének megfelelő – szabvány szerinti – tűzoltó felszereléssel kell ellátni, az egyes tűzoltó eszközöket könnyen megközelíthető és jól hozzáférhető helyeken kell elhelyezni;

d) a fegyverraktár helyiségeit folyamatosan tisztán és rendben kell tartani, a portalanítás során tűzveszélyes anyagokat használni tilos.

12. A raktározás általános szabályai:

a) a nagy terjedelmű, súlyos anyagokat a tárolótér padozatán raklapokon, illetve 10´15 cm hasábméretű párnafákon kell elhelyezni;

b) az egyes anyagféleségek egymásra rakva is tárolhatóak, figyelembe véve a tároló eszközök és a tárolótér 1 m2-re eső megengedett terhelését;

c) az állványok, rakodólapok vagy egyéb termékoszlopok között, a falak mellett, átjárókat, közlekedő folyosókat kell hagyni, a tárolt anyagok biztonságos mozgatása, illetve ellenőrzése érdekében.

2. Fegyverzeti szakanyagok tárolása

13. A fegyverek esetében

a) a pisztolyokat leengedett kakassal, szekrényben, állványokon vagy ládákban, kiegészítő cikkekkel együtt,

b) a géppisztolyokat, gépkarabélyokat, puskákat állványokon vagy ládákban hordszíj nélkül, előreengedett zárral, biztosított állapotban,

c) a tárakat, a tartozékokat a géppisztolyok, gépkarabélyok és puskák mellett vagy külön állványokon vagy ládákban

kell tárolni.

14. A tárakat töltött állapotban, a fegyverraktárban és a fegyverszobában tárolni és elhelyezni szigorúan tilos.

15. Lőszerek és pirotechnikai anyagok esetében

a) a lőszeresládák elhelyezésénél a fegyverraktár térfogatának és területének maximális kihasználására kell törekedni, figyelembe véve a ki- és berakodási munka elvégzésének lehetőségét;

b) a ládákat egymásra, oszlopba kell rakni, a ládaoszlopok és a fegyverraktár fala között, lehetőség szerint 30–40 cm távolságot biztosítva;

c) az alsó ládákat alátétekre kell helyezni;

d) az oszlopokat az esetleges eldőlés ellen egymáshoz kell rögzíteni;

e) az oszlopba – lehetőség szerint – csak egy sorozatba tartozó lőszerek helyezhetők;

f) a nem használható, vagy kiadásra letiltott és nem rendszeresített lőszereket és pirotechnikai anyagokat a használható anyagoktól el kell különíteni, és „Letiltott” vagy „Használhatatlan” feliratú táblákkal kell ellátni;

g) a gyakorló és vaklőszereket az éles lőszerektől el kell különíteni;

h) a lőszerek és pirotechnikai anyagok légmentes csomagolását csak akkor szabad felnyitni, ha ilyen anyag bontott állapotban nincs;

i) a ládák fedelét szegezni tilos, a fedél lezárása csak facsavarral történhet.

16. Alkatrészeket, kiegészítő cikkeket, tartozékokat a fegyverraktárban, javító műhelyben fajtánként elkülönítve kell tárolni.

17. A fegyverszobában vagy a fegyverraktárban töltött lőfegyvert tárolni tilos.

18. Az engedélyezett „idegen” lőfegyver – ezen fogalmi körbe tartozóként kizárólag a PPP rendszerben működő bv. szervek külön engedélyre történő beszerzéseiből származó fegyverek értendőek – tárolása csak elkülönített módon, zárt ládában történhet.

19. A fegyverraktárban ki kell függeszteni

a) a fegyverraktár működési rendjéről szóló, hatályos belső szabályzó egy példányát,

b) a helyiségleltárt a Fegyverzeti Szabályzóban meghatározott formában.

20. A fegyverszobában ki kell függeszteni

a) az alegységkészletbe tartozó fegyverzeti szakanyagokról típus és szám szerinti kimutatást,

b) a fegyverhelyettesítő kartonok színmagyarázatát,

c) a helyiségleltárt a Fegyverzeti Szabályzóban meghatározott formában.

3. Az alegységkészlet kezelésének rendje

21. Az alegységkészletbe tartozó fegyverszállítás biztosítására rendszeresített fegyvereket, valamint a kényszerítő eszközöket a fegyverszobában elhelyezett zárt és negatív pecséttel ellátott lemezszekrényben kell tárolni. A fegyverszobában a BVOTRK a fegyverzeti szakanyagait zárt, lepecsételt ládákban tárolja.

22. Az alegységkészletbe tartozó fegyverzeti szakanyagok átadás-átvételét, megőrzését, kiadását és visszavételét a raktárvezető köteles végrehajtani.

23. A kiadott és visszavett fegyverzeti szakanyagokról minden esetben az erre rendszeresített és nyilvántartott „Fegyverzeti szakanyagok kiadási és visszavételi nyilvántartás” dokumentációt kell vezetni az időpontok pontos megjelölésével.

24. A Fegyverzeti szakanyagok kiadási és visszavételi nyilvántartásának kitöltését a raktárvezető, illetve távollétében a helyettesítésére kijelölt raktárkezelő köteles végrehajtani. Az átvevő személy olvasható saját kezű aláírással köteles elismerni az átvétel tényét. Az üresen maradt rovatokat minden esetben egy vízszintes vonallal ki kell húzni.

25. Az átvett fegyverzeti szakanyagok meglétéért, viseléséért, szabályos használatáért teljes anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak az átvevő állomány tagjai.

26. A fegyverszobában csak karbantartott és tiszta fegyverzeti szakanyagokat lehet elhelyezni, visszavételkor meggyőződve a fegyverzeti szakanyagok darab és szám szerinti meglétéről, épségéről.

27. A fegyverek használata során, illetve azok leadásakor történő ellenőrzés során észlelt meghibásodás, hiány, rongálás esetén a fegyvert leadó személy, írásos jelentést köteles készíteni a BVOP Biztonsági Szolgálatának (a továbbiakban: Biztonsági Szolgálat) vezetője részére, ugyanez a szabály vonatkozik mozgáskorlátozó és kényszerítő eszközökre is.

28. A lemezszekrényekben elhelyezett szakanyagok karbantartását szükség szerint, de legalább háromhavonta egy alkalommal a Fegyverzeti Szabályzóban meghatározottak betartásával kell elvégezni. A karbantartás tényét az azt végrehajtó aláírásával, a fegyverraktárban rendszeresített szemlekönyvben, a raktárvezető köteles dokumentálni.

29. Az alegység készletezésű fegyverek karbantartását a raktárvezető a Fegyverzeti szakanyagok kiadási és visszavételi nyilvántartásban – a könyv végén rögzített minta szerint – oly módon jelölje, hogy a fegyver száma után piros tintával az üres négyzetekbe a „KARBANTARTÁS” szót írja.

30. Karbantartás után csak olajtól, szennyeződéstől megtisztított, olajfilm réteggel bevont fegyverzeti szakanyagot lehet a fegyverszobában elhelyezni.

31. Fegyverzeti szakanyagot magáncélra kiadni tilos.

32. A fegyver, lőszer vagy egyéb szakanyag szállítási feladatainak megkezdése előtt a fegyverekhez tartozó lőszereket be kell tárazni, a feladat befejezését követően kitárazva kell a lemezszekrényben elhelyezni.

33. A fegyverszállítás biztosítására rendszeresített alegységkészletbe tartozó fegyverek tárazását, a töltést, ürítést a földszinten található töltő-ürítő helyen kell a Fegyverzeti Szabályzóban meghatározott módon végrehajtani.

34. A fegyverszobába csak a fegyverzeti anyag kiadása és visszavétele céljából a raktárvezető, távollétében a helyettesítésére kijelölt raktárkezelő, továbbá kíséretükben ellenőrzés céljából az ellenőrző elöljárók léphetnek be.

35. A fegyverek tárolását biztosító lemezszekrényben támlaösszesítőt kell elhelyezni, mely tartalmazza a tárolt fegyverek típusát és típus szerinti összesített darabszámát.

36. A lemezszekrényben minden fegyverhez fegyver címkét kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a fegyver típusát és gyártási számát.

37. Az alegységkészlet tárolására szolgáló lemezszekrényben TILOS olyan anyagot tárolni, ami a kimutatáson nincs feltüntetve.

38. A fegyverzeti anyagok változását a lemezszekrényben, a nyilvántartásokban és a kimutatásban naprakész állapotban kell tartani.

4. A fegyverraktárba történő belépés rendje

39. A 9. számú helyiség (a továbbiakban: fegyverraktár előtér) acéllemezből készült ajtaján belül egy további rácsajtó akadályozza meg az illetéktelen személyek bejutását a fegyverraktárba. A külső ajtót külön lakattal és negatív pecséttel, a rácsot személyi azonosító kártyával vezérelt elektromos biztonsági zárral kell felszerelni, és a zsiliprendszerű be- és kijutást biztosítani.

40. A fegyverraktár előterébe, a fegyverszobába, a fegyverraktárba és a lőszerraktárba egyedül nem léphet be és nem tartózkodhat senki.

41. A KAR objektumának külső őrzését a BFB látja el. A közös feladatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága anyag és eszközforgalmazásának, valamint a készletgazdálkodásának szabályzatáról szóló belső szabályozó szabályozza.

42. A KAR jelző és riasztó rendszerének jelzései a BFB „B” objektum ügyeletére futnak be.

43. A fegyverraktár nyitása előtt, a zárás elrendelésével egy időben a raktárvezető, illetve távollétében a helyettesítésére kijelölt raktárkezelő telefonon köteles értesíteni a BFB „B” objektum biztonsági tisztjét. A fegyverraktár zárását követően szintén jelentést tesz a biztonsági tisztnek. Az elítéltek zárása és a fegyverraktár előterének külső biztosítása a BFB Biztonsági Osztályának feladata. A zárást végrehajtó BFB biztonsági felügyelő akadályoztatása esetén a zárást a KAR hivatásos állománya is elvégezheti.

44. A lőfegyver, lőszer kiadásakor vagy bevételezésekor – az ajtó nyitásának ideje alatt – a fegyverraktár előterének ajtaját biztosítani kell, annak közelében illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak.

45. Lőfegyver és lőszer átvételekor vagy kiadásakor a raktárvezető, távollétében a helyettesítésére kijelölt raktárkezelő zárást rendel el, és a KAR-ban munkát végző fogvatartottakat – a fegyverraktár előterének nyitását megelőzően – a fogvatartotti pihenő helyiségbe zárja.

46. A fegyverraktárba fogvatartott még kísérettel sem léphet be.

47. A fegyverraktárban karbantartást, takarítást kizárólag a raktárvezető, távollétében a helyettesítésére kijelölt raktárkezelő végezhet.

48. A fegyverraktárban, fegyverszobában, lőszerraktárban ellenőrzést végző személy köteles az ott elhelyezett ellenőrzési naplóban rögzíteni az ellenőrzés idejét (kezdete és vége: év, hónap, nap, óra, perc).

49. A raktárkezelők kötelesek a belépések idejét, időtartamát, a belépett személyek nevét, azok aláírásával, valamint a belépés okát az arra rendszeresített naplóban rögzíteni.

5. A fegyverraktár kulcsainak kezelése

50. A fegyverraktár zárását ellenkulcsos rendszerben kell biztosítani.

51. A fegyverraktár helyiségeinek – a fegyverraktár, fegyverszoba, lőszerraktár, előtér – nyitásához és zárásához használatos kulcsokhoz az alábbiakban felsorolt és meghatározott számú kulcsdobozt kell rendszeresíteni:

a) Négy kulcsdobozt a BFB „B” objektum ügyeletén kell elhelyezni, az alábbi tartalommal:

aa) I.: a kulcsdobozt a szolgálatban lévő „B” biztonsági tiszt nyithatja fel, a dobozban található kulcsok (a fegyverraktár előtér tolóajtajának és rácsajtajának kulcsa) segítségével a fegyverraktár előterébe és az akkumulátortöltő helyiségbe juthat be (19. számú helyiség ajtajának és a falba épített biztonsági ablak kulcsa), kizárólag hivatali munkaidőn kívül, rendkívüli esemény felszámolása céljából,

ab) II.: 1 db kulcs az előtér (fegyverraktár előterének tolóajtaja), 2 db kulcs az akkumulátor helyiség ajtajának és a falba épített biztonsági ablak kulcsa, továbbá a lőszerraktár, fegyverraktár, fegyverszoba lakatkulcsai, az ellenkulcs kivételével. A dobozt csak a raktárvezető és a raktárkezelők vehetik fel,

ac) III.: a fegyverszoba helyiségében található alegységkészlet-tároló lemezszekrény kulcsát tartalmazza,

ad) IV.: a fegyverraktár előterének rácsajtó kulcsát tartalmazó kulcsdoboz. Ez a kulcsdoboz az „ellenkulcs” rendszer miatt nem tartalmazhatja az ajtók lakatkulcsait.

b) A tartalék kulcsdobozt (V.) a BFB Biztonsági Osztály vezetőjének pecsétnyomójával lezárva, az osztályvezető páncélszekrényében kell elhelyezni, mely tartalmazza a kulcsdobozokban elhelyezett kulcsok tartalékkulcsait. A tartalékkulcsok kiadását a BFB parancsnoka engedélyezheti.

52. A raktárkezelők csak a II. és IV. kulcsdoboz egyidejű felnyitásával juthatnak a fegyverraktár helyiségeibe. Az ellenkulcsos nyitás végrehajtásának érdekében a két kulcsdobozt egy időben ugyanaz a személy nem veheti fel. Ez alól kivételt képez a technikai rendszer tartós meghibásodása, mely bekövetkezése esetén a készletkezelő felveheti a „B” objektum ügyeletén tárolt „ellenkulcsot”.

53. Az állandó használatú kulcsdobozokban olyan módon kell a kulcsokat elhelyezni, hogy egyetlen doboz sem tartalmazhat a teljes nyitáshoz elegendő, komplett kulcskészletet.

6. A fegyverraktár technikai biztosítása

54. Az előtér ajtaját és annak környezetét kamerával kell megfigyelni.

55. A fegyverraktár előterébe történő belépésre a számítógépes biztonsági rendszer által vezérelt személyi azonosító kártyás beléptető rendszert kell telepíteni.

56. Az előtérben felszerelt rácsajtó, valamint a fegyverraktár acéllemez ajtajait nyitásérzékelő berendezéssel, a fegyverraktár helyiségeit mikrohullámú és ultrahangos mozgásérzékelőkkel kell felszerelni. A hármas jelzőrendszer jelzéseinek a BFB „B” objektum ügyeletén kell megjelennie, melyek jelzése esetén – vagy azok megrongálódásakor – a jelzőrendszer riasztásának működésbe kell lépnie.

57. A raktárkezelőnek a földszinten található szolgálati helyiségben a fegyverraktár nyitását megelőzően a riasztó rendszer kapcsolóját ki kell kapcsolnia, a zárást követően vissza kell élesítenie.

58. A kamerák képeinek megfigyelését a BFB „B” objektum ügyeletén telepített monitorokon kell biztosítani.

59. A rendszert szünetmentes tápegységgel kell ellátni, amely áramkimaradás esetén biztosítja az áramellátást.

60. Az indokolatlan riasztás elkerülésének érdekében a raktárvezető, távollétében a helyettesítésére kijelölt raktárkezelő, a fegyverraktár nyitását megelőzően, köteles értesíteni a BFB „B” objektum ügyeletét.

61. A rendszer működőképességét havonta két alkalommal próbálni kell, melynek tényét és eredményét a BFB „B” objektum ügyeletén rendszeresített szolgálati okmányban kell dokumentálni.

62. A fegyverraktár előterében elhelyezett telefonon biztosítani kell a bent tartózkodók közvetlen elérhetőségét.

7. A fegyverraktár előterébe, a fegyverraktárba, a fegyverszobába és a lőszerraktárba belépésre jogosultság rendje

63. Hivatali munkaidőben belépésre jogosult

a) a készlet bevételezés és kiadás, valamint egyéb, a szakanyagokkal kapcsolatos feladat végrehajtása céljából

aa) a raktárvezető és a raktárkezelők,

ab) a MEF vezetője által írásban engedélyezett, anyagmozgatás segítése céljából kijelölt személyek;

b) ellenőrzés céljából

ba) a MEF, valamint a Biztonsági Szolgálat kiemelt főreferense,

bb) a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről szóló 3/2018. (VI. 4.) BVOP utasításban (a továbbiakban: utasítás) foglalt személyek által kiadott nyílt paranccsal a BVOP ellenőrzésre jogosult munkatársa.

64. Hivatali munkaidőn kívül belépésre jogosult

a) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a felszámolásban érintett állomány és szerv tagjai,

b) az utasításban foglalt személyek által kiadott nyílt paranccsal a BVOP ellenőrzésre jogosult munkatársa.

8. A fegyverraktárba történő belépésre szolgáló személyi azonosító kártya (a továbbiakban: kártya) használatának szabályai

65. Az előtér ajtajára felszerelt számítógépes biztonságtechnikai rendszer által vezérelt elektromos zár nyitásához a raktárvezető és a raktárkezelők részére – a Biztonsági Szolgálat engedélyével – „A” besorolású kártyát kell beprogramozni. Az elektromos zárat a biztonságtechnikai rendszer csak az „A” besorolású kártya leolvasását követően nyitja. A jogosultság megadása a raktárvezető feladata a Biztonsági Szolgálat engedélyével.

66. A BFB „B” objektum ügyeletén lévő lemezszekrényben lezárt, lepecsételt és a MEF kiemelt főreferense által aláírt borítékban 1 db „A” programozású kártyát kell elhelyezni. Az ilyen módon tárolt kártya – hivatali időn kívül – rendkívüli esemény bekövetkezése esetén vagy halaszthatatlan esetben lehetővé teszi a fegyverraktár előterébe történő bejutást. Munkaidőben az „A” kártyát a fegyverzeti szakanyagokkal kapcsolatos feladatokat ellátó személy is felveheti, amennyiben a fegyverraktár nyitása más módon – a raktárvezető, távollétében a helyettesítésére kijelölt raktárkezelő távolléte miatt – nem oldható meg. Az „A” kártya ilyen célból történő kiadását a BFB szolgálati okmányban – a felvevő aláírásával – dokumentálni kell.

67. A rendszer meghibásodásának esetére a zár (1 db) és a memóriaegység kulcsait (1 db) a MEF kiemelt főreferensének páncélszekrényében, külön-külön kulcsdobozban kell elhelyezni.

68. Ellenőrzés esetén, hivatali munkaidőn kívül, vészhelyzetben vagy a riasztási ok megállapítása céljából a kijelölt bizottság veheti fel az ügyeleten elhelyezett „A” kártyát, melynek tényéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

69. A fegyverraktár előterének kinyitása után a kártyát a bizottság által lezárt és aláírt borítékban a BFB „B” objektum ügyeletén lévő lemezszekrénybe vissza kell helyezni.

70. A fegyverraktárba történő belépéseket a számítógép által vezérelt biztonságtechnikai rendszerben tárolt adatok és a manuálisan vezetett kimutatás alapján a MEF kiemelt főreferense havonta legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni.

9. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén teendő elsődleges intézkedések

71. Riasztás esetén a BFB „B” objektum biztonsági tisztje – távollétében a helyettesítésével megbízott személy – haladéktalanul jelentést tesz a BFB Biztonsági Osztály vezetőjének. Ezt követően annak utasításai, illetve a hatályos értesítési és felszámolási tervekben foglaltaknak megfelelően jár el.

72. A BFB „B” objektum biztonsági tisztje a bekövetkező rendkívüli eseményről haladéktalanul jelentést tesz a BVOP főügyeletesének (a továbbiakban: főügyeletes).

73. Indokolatlan riasztás esetén a BFB „B” objektum biztonsági tisztje az ellenőrzési naplójában köteles rögzíteni a riasztás tényét, idejét, valamint az ellenőrzés megállapításait. Arról hivatali időben haladéktalanul, hivatali időn kívül az eseményt követő munkanap a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek jelentést kell tenni a BFB Biztonsági Osztály vezetőjének, valamint a főügyeletesnek.

74. Tűz esetén teendő intézkedések

a) amennyiben az oltást irányító tűzoltó parancsnok kéri a fegyverraktár felnyitását, a BFB „B” objektum biztonsági tisztje az ügyeleten tárolt kulcsdobozban elhelyezett kulcsok és a lezárt borítékokban lévő kártya segítségével köteles felnyitni a fegyverraktár előterét, illetve amennyiben szükséges az akkumulátortöltő helyiség ajtaját;

b) az oltást az előtérből a fegyverraktár, a lőszerraktár és a fegyverszoba rácsos ablaküvegének betörésével kell végezni;

c) a tűzoltók figyelmét már a kiértesítésükkor fel kell hívni a tűz helye szerinti helyiség tűzveszélyességi osztályba sorolásra, valamint az ott tárolt anyagokra.

75. A vízzel történő oltás tilos.

10. A fegyverraktár ellenőrzésének rendje

76. A Biztonsági Szolgálat, valamint a MEF vezetője által kijelölt személyek félévente legalább egy alkalommal kötelesek ellenőrizni a KAR-ban tárolt fegyverek, lőszerek, pirotechnikai eszközök és egyéb fegyverzeti szakanyagok tárolásának rendjét.

77. Az ellenőrzések tényének, eredményének és a feltárt hiányosságoknak a dokumentálására a MEF az ügykezelési szabályoknak megfelelő szemlekönyvet ad ki, melyet a fegyverraktárban kell elhelyezni.

78. Az ellenőrzést végrehajtó személyek az ellenőrzéseiket kötelesek a szemlekönyvben dokumentálni.

III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

80.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!