nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
42/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól
2020-08-09
infinity
2
Jogszabály

42/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet előírásaira – a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás egységes szabályozása érdekében az alábbi utasítást adom ki:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre, továbbá a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: bv. szerv) terjed ki.

2. A bv. szerv területére belépő személy a belépés szabályairól, valamint a bv. szerv rendjére és biztonságára vonatkozó előírásokról a beléptetést megelőzően tájékoztatásra kerül a beléptetési pontokon kifüggesztett, Melléklet szerinti papíralapú, valamint a kihelyezett eszközön vetített elektronikus tájékoztató útján. A tájékoztatás céljából a bv. szervekben egységes tájékoztatási rendszer működik.

3. A beléptetési pontokon elhelyezett eszközökön a BVOP által készített felvételt végtelenített lejátszási módban kell a kötelező sugárzási idő alatt, hétköznapokon 6:00 és 19:00 között, továbbá munkaszüneti napokon végrehajtott látogatófogadás, valamint beléptetések ideje alatt vetíteni.

4. Az egységes megjelenés érdekében a BVOP által készített felvétel megjelenése és törzsszövege nem módosítható, az kizárólag a bv. szerv adatai és a helyi sajátosságok, különösen a megnevezés, elérhetőségek, vezető neve, ügyfélfogadási idő, látogatófogadás, ügyvédi beszélő rendje tekintetében módosítható vagy egészíthető ki.

5. A beléptetést végző személy a bv. szerv területére belépő személytől személyazonosságának és a belépés indokának megállapítása céljából személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványát, belépésre jogosító igazolványát ellenőrzi.

6. Személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványnak minősül az érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél.

7. A belépésre jogosító igazolványok felsorolását és megjelenését a BVOP által a bv. szervek rendelkezésére bocsátott igazolványlista és mintatár tartalmazza.

8. A bv. szerv vezetője a bv. szerv személy- és gépjármű-bejárati kapuinak zsiliptereiben egy időben tartózkodó személyek, gépjárművek számát a be- és kiléptetések biztonságos végrehajtásához szükséges átláthatóság biztosítása érdekében legfeljebb 5 főben korlátozza.

9. A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározott közbiztonságra, valamint egyéb, a bv. szerv rendjére és a fogvatartás biztonságára veszélyes tárgynak minősül a robbanóanyag, biztonságra veszélyes gyúlékony anyag és gyújtóeszköz, lúg, sav, maró hatású anyag, sugárzó anyag, gáz- és riasztó fegyver, hidegfegyver, hegyes végű vagy éles szélű tárgy, bódító- és pszichoaktív szer.

10. A Rendelet 3. § (1) bekezdésében felsorolt eszközökön túl a bv. szerv vezetője által engedélyezhető készüléknek minősülnek az infokommunikációs eszközök, különösen a laptop, notebook, tablet, pendrive, külső merevlemez, CD, DVD, Blu-ray lemez, egyéb adattárolók, mobil stick.

11. A beléptetést végző személy a bv. szerv területére be nem vihető tárgyak tekintetében a beléptetésre váró személytől szóbeli nyilatkozatot kér. A beviteli tilalom alá eső eszközöket a megőrzésre kijelölt helyen el kell zárni.

12. A bv. szerv területére belépni szándékozó személy, aki beléptetése során közli, hogy egészségi állapota miatt életmentő gyógyszer tartására van szüksége és azt orvosi igazolás alapján hitelesen igazolni tudja, az abban megjelölt mennyiségű gyógyszert magánál tarthatja. Az érintettnek nyilatkoznia kell a gyógyszer felhasználási formájáról, továbbá annak ellenőrzését lehetővé kell tennie a személyi állomány részére.

13. A bv. szerv területére belépő személy ruházatának, csomagjának közvetlen átvizsgálása nem történhet megalázó, szeméremsértő módon. A személyi állomány azonos nemű tagja a ruházatot külön átvizsgáló helyiségben közvetlenül is átvizsgálhatja.

14. Abban az esetben, ha a belépni szándékozó személy közli, hogy szívritmus mesterséges fenntartására szolgáló készüléket visel, és azt hivatalos irattal is igazolja, a ruházata csak kézzel vizsgálható át, technikai eszköz az ellenőrzéshez nem alkalmazható. Amennyiben a belépni szándékozó személy igazolással nem rendelkezik, belépése a bv. szerv területére megtagadható.

15. A kapcsolattartók részére megküldendő látogatási engedélyeken, valamint a beszállítókkal kötött szerződésekben a 12. és 14. pontokban foglaltakra fel kell hívni a figyelmet.

16. Azokban a bv. szervekben, ahol egymástól elkülönítetten működnek a személy- és gépjárműbejárati kapuk, a gépjárműbejáratnál a személybejárati kapura meghatározott módon kell a ruházat és csomagátvizsgálást végrehajtani. A gépjárműbejárati kapun beléptetett gépjármű ellenőrzésével egy időben kell a járművel érkező személy átvizsgálását elvégezni.

17. A beléptetést végző személy köteles a járműveket és rakományukat biztonságtechnikai, valamint egyéb, arra alkalmas eszközök, különösen kamera, alvázvizsgáló tükör, létra alkalmazásával alapos ellenőrzésnek alávetni, melynek során speciálisan kiképzett kutya is igénybe vehető. Az ellenőrzés kiterjed a gépjármű motor-, utas- és szállítóterére, valamint alvázára is.

18. A belépni szándékozó személy belépésének megtagadása, továbbá a beléptetett személy eltávolításának szükségessége esetén a helyszín azonnali elhagyására kell felszólítani, és amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, az eltávolítására a rendőrség segítségét kell kérni.

II.

A HIVATALOS VAGY SZOLGÁLATI ÜGYBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

19. A bv. szerv személyi állományának tagja szolgálatteljesítés vagy munkavégzés céljából meghatározott szolgálati időrendszerének vagy munkarendjének megfelelően léphet be a bv. szerv területére.

20. A bv. szerv személyi állományi tagja személyes ügyintézés vagy a kondicionáló terem igénybevétele céljából beléphet a bv. szerv területére szabadidőben, szabadnapon, szabadság ideje alatt is, ebben az esetben kizárólag az ügyintézés helyszínén vagy a kondicionáló teremben tartózkodhat.

21. Nem a bv. szerv, de a bv. szervezet állományába tartozó személyi állományi tag a bv. szerv vagy az illetékes szakterület vezetőjével előre egyeztetett időpontban léphet be a bv. szerv területére.

22. A bv. szerv területére a nap bármely szakában, időkorlátozás nélkül beléphet

a) a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott állandó személyvédelemben részesülő személy,

b) az alapvető jogok biztosa, munkatársa,

c) a büntetés-végrehajtási bíró,

d) a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeletet ellátó ügyész,

e) a Belügyminisztérium ellenőrzésre kijelölt munkatársa,

f) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, helyettese és az ellenőrzési, valamint a felderítési feladattal megbízott munkatársa,

g) a fogvatartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi szervezet megbízott képviselője,

h) a hatósági eljárás, nyomozati cselekményeket, a fogvatartottak bv. szervbe történő szállítását végző, továbbá a futárszolgálatot teljesítő rendvédelmi szerv dolgozója,

i) a személyi állomány és a fogvatartottak sürgősségi vagy egyéb egészségügyi ellátásában szükségszerűen vagy engedéllyel részt vevő személy,

j) a rendkívüli esemény felszámolásában részt vevő személy.

23. A 22. pontban felsorolt személyek a belépéskor történő bejelentés mellett külön engedély nélkül jogosultak a mobiltelefon bv. szerv területére történő bevitelére.

24. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőt megillető képviselői megbízatása ellátásában való támogatása, amennyiben az a bv. szerv területére történő belépéssel jár, a bv. szerv rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelme nélkül hivatali munkaidőben teljesíthető. A biztonsági területre, a fegyverszobába történő belépést, valamint a minősített adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést kizárólag a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka engedélyezheti.

25. A bv. szerv területére belépő, futárszolgálatot teljesítő rendőr a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a személyazonossága megállapítása és lőfegyvere leadása után további ellenőrzés céljából nem tartóztatható fel, a ruházata, csomagja (futártáskája) nem ellenőrizhető. Amennyiben gépjárművel hajt be a területre, a jármű belseje nem vizsgálható át, tőle a be nem vihető tárgyak tekintetében szóbeli nyilatkozatot kell kérni.

26. Az 5. pontban foglalt ellenőrzési kötelezettség alól a Rendelet 2. § (1a) bekezdésén túl kivételt képez

a) a rendkívüli esemény gyors megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében a Terrorelhárítási Központ, a Rendőrség, a Katasztrófavédelem,

b) a közvetlen életveszély elhárítása érdekében az Országos Mentőszolgálat, továbbá

c) a tiltott tárgyak felkutatása érdekében a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vagy az általa megbízott személy által elrendelt, a BVOP szervezeti eleme által vezetett, irányított, előzetes bejelentés nélküli operatív akció

résztvevőinek a bv. szerv területére történő belépése.

27. A 26. pont szerinti esetekben a csoport vezetője összesítve igazolja a belépő személyek illetékességét, létszámát, az általuk alkalmazott, használt eszközök, anyagok legalitását.

III.

A BŰNMEGELŐZÉSI CÉLÚ, TOVÁBBÁ SZAKMAI LÁTOGATÁS KERETÉN BELÜL BELÉPŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

28. Bűnmegelőzési célú látogatásra a bv. szerv vezetőjével előre egyeztetett időpontban, hivatali időben kerülhet sor.

29. A bűnmegelőzési célú látogatásra érkező tanulói vagy hallgatói csoport az oktatási intézmény által előzetesen megküldött névjegyzék alapján léptethető be, mely tartalmazza a hallgatók nevét, anyja nevét, születési dátumát, továbbá a személyazonosság igazolására alkalmas okmány számát.

30. A beléptetést végző személy tanulói vagy hallgatói csoport belépése esetén a belépő személyek nyilvántartásába kizárólag a csoport létszámát és a személyes adatokat tartalmazó névjegyzék iktatószámát rögzíti.

31. A bv. szervhez szakmai látogatás céljából érkező nem magyar állampolgár belépését az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese engedélyezi.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Ez az utasítás a közzétételét követő 8. napon lép hatályba.

33.1

Melléklet a 42/2020. (VII. 31.) BVOP utasításhoz

TÁJÉKOZTATÓ
a büntetés-végrehajtási szerv területére belépő személyek részére a be- és kilépés, valamint a benntartózkodás szabályairól

Tisztelt Hölgyem, Uram!

1. Ön büntetés-végrehajtási szerv (a továbbiakban: bv. szerv) területére kíván belépni, ezért megkérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, ismerje meg a bv. szerv rendjét!

2. A bv. szerv területére történő be- és kiléptetésre, az ott tartózkodásra vonatkozó szabályokat a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 14. §-a és 17. § (2) bekezdése, továbbá a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet határozza meg. A fogvatartottak látogatóinak fogadásával kapcsolatos további biztonsági szempontú rendelkezéseket tartalmaz a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény.

3. Annak érdekében, hogy beléptetése és későbbi benntartózkodása idején ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, a tájékozatlanságból eredően ne kerüljön sor Önnel szemben intézkedés megtételére, működjön együtt a személyi állománnyal, kövesse, tartsa be a biztonsági előírásokra vonatkozó iránymutatásaikat.

4. Ön a bv. szerv területére történő belépése előtt a személyazonosságának és a belépés indokának a megállapítása céljából köteles magát igazolni, melyhez

a) érvényes személyazonosító igazolvány,

b) érvényes vezetői engedély vagy

c) érvényes útlevél fogadható el,

továbbá a belépési jogosultság igazolására alkalmas dokumentum (pl. látogatási engedély) vagy igazolvány (pl. szolgálati igazolvány) bemutatása kérhető.

5. Amennyiben Ön szívritmus mesterséges fenntartására szolgáló készüléket visel, és azt hivatalos irattal igazolni tudja, arról a beléptetést végző személyt a személyazonosságának megállapításakor szíveskedjen tájékoztatni. Ugyancsak tájékoztassa a személyi állományt, ha Önnek – orvos által igazoltan – egészségi állapota miatt életmentő gyógyszer tartására van szüksége. Ebben az esetben a szükséges mennyiségű gyógyszert magánál tarthatja, azonban a belépéskor nyilatkoznia kell a gyógyszer felhasználási formájáról, és annak ellenőrzését lehetővé kell tennie a személyi állomány részére.

6. A bv. szerv a belépés jogcímére utaló jelzést (kitűző kártyát) biztosít, Ön azt benntartózkodása ideje alatt jól látható módon, a felsőruházaton köteles viselni.

7. A bv. szerv területére TILOS bevinni az alábbi tárgyakat vagy eszközöket:

a) lőfegyver, lőszer, robbanószer, robbanóanyag;

b) biztonságra veszélyes gyúlékony anyag és gyújtóeszköz, lúg, sav, maró hatású anyag;

c) sugárzó anyag;

d) gáz- és riasztó fegyver, hidegfegyver (például íj, nyílpuska stb.);

e) szúró- vagy vágóeszköz, hegyes végű vagy éles szélű tárgy;

f) alkohol, szeszes ital, kábító-, bódító- és pszichoaktív szer;

8. Kizárólag ENGEDÉLLYEL vihetőek be a bv. szerv területére az alábbi készülékek:

a) adó-vevő készülék, telefon;

b) fényképezőgép, továbbá hang, kép vagy hang és kép rögzítésére alkalmas más készülék;

c) infokommunikációs eszköz (például laptop, notebook, tablet, pendrive, külső merevlemez, CD, DVD, Blu-ray lemez, egyéb adattároló, mobil stick stb.).

9. Amennyiben a beléptetés során ittas vagy bódult állapotra utaló jelet tapasztal a személyi állomány tagja, az alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére alkalmas eszközt (alkoholtesztert) alkalmaz. A bv. szerv területére ittas vagy bódult állapotban lévő személy nem léphet be.

10. A 7–8. pontban felsorolt eszközöket önként vagy a beléptetést végrehajtó személyi állomány tagjának felszólítására köteles a megőrzésre kijelölt helyen leadni, vagy saját kezűleg elzárni. Amennyiben Ön a felszólítást követően nem gondoskodik az eszközök elhelyezéséről, leadásáról, és a beléptetése során végrehajtott ellenőrzése alkalmával a személyi állomány a be nem vihető eszközöket Önnél előtalálja, akkor a bv. szerv területére nem léphet be.

11. Beléptetése során az Ön ruházatát, csomagját szemrevételezéssel és technikai eszközzel (pl. kapukeretes és kézi fémkeresővel, csomagvizsgáló berendezéssel) ellenőrizni kell, melyhez szükség szerint szolgálati kutya is igénybe vehető. Indokolt esetben a személyi állomány Önnel azonos nemű tagja a ruházatát külön átvizsgáló helyiségben közvetlenül is átvizsgálhatja. A ruházat közvetlen átvizsgálása során Ön a fejfedője, ruházata (nadrág/szoknya, ing/blúz kivételével), valamint a lábbelije levételére kötelezhető.

12. Felhívom figyelmét, hogy a bv. szerv területén kísérettel mozoghat. Amennyiben a személyazonosságának igazolásában, a ruházata és csomagja átvizsgálásában nem működik közre, a fenti intézkedések során nem működik együtt a személyi állomány tagjaival, figyelemfelhívásaiknak nem tesz eleget, és olyan magatartást tanúsít, amellyel a fogvatartás rendjét és biztonságát megsérti, a beléptetést megtagadjuk, a bv. szerv területének elhagyására szólítjuk fel. Ellenállása esetén – eltávolítása céljából – Önnel szemben akár a meghatározott kényszerítő eszközök is alkalmazhatóak a személyi állomány részéről, továbbá rendőri intézkedés is kezdeményezhető.

13. Amennyiben a beléptetést követően tanúsít olyan magatartást, amellyel a fogvatartás rendjét és biztonságát megsérti – különösen tiltott tárgy bejuttatása, átadás-átvétele, továbbítása esetén –, Önnel szemben a 12. pontban leírtak szerint járunk el.

14. Látogatóként a látogató helyiségbe készpénzt vagy azt helyettesítő eszközt nem vihet magával. Látogatása félbeszakítható, ha Ön a látogatás rendjét megsérti, és azt figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba. A látogatását – a szükséges intézkedések megtétele mellett – megszakítjuk, ha az Ön magatartása a bv. intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát közvetlenül sérti vagy veszélyezteti. Tájékoztatom továbbá, hogy a későbbi látogatásból ki kell zárni azt, akinek a magatartása a bv. intézet, valamint a fogvatartás biztonságára veszélyt jelent.

15. Tájékoztatom, hogy a bv. szerv külső falain, kapujánál és területén adatrögzítést végző kamerarendszer működik, továbbá a bv. szerv jogszabályban meghatározott feladatai ellátása során személyes adatokat érintő adatkezelést végez. A bv. szerv valamennyi adatkezeléséről részletesen tájékozódhat a bv. szerv honlapja közérdekű adatok menüpontja alatt.

16. Ha a beléptetése során alkalmazott intézkedéseink valamelyikét sérelmesnek tartja, joga van az intézkedéssel kapcsolatosan panaszt tenni a bv. szerv vezetőjénél, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokánál, a belügyminiszternél vagy az alapvető jogok biztosánál.

büntetés-végrehajtási szerv vezetője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!