nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról
2020-08-11
infinity
1
Jogszabály

1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról

A Kormány

1. megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) 2020. évi programstratégiáját (a továbbiakban: Programstratégia), az 1. melléklet szerint;

2. az NKFI Alap céljainak hatékonyabb és eredményesebb megvalósulása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az NKFI Alap 2020. évi keretösszegének 4 000 000 000 forinttal, az NKFI Alap felhalmozott szabad maradványa terhére történő megemelésére;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az NKFI Alap 2019. évi költségvetési beszámolója jóváhagyását követő 15 napon belül

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Programstratégiában megfogalmazott gazdaságélénkítő és a járványhelyzettel összefüggő feladatok végrehajtása céljából a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére összesen 31 384 700 000 forint, a Kvtv. 1. melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet,

a) 1. Kutatási Alaprész cím javára 15 000 000 000 forint,

b) 2. Innovációs Alaprész cím javára 16 384 700 000 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a 3. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyotton túl – további 31 384 700 000 forinttal történő túlteljesülését;

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke útján gondoskodjon a Programstratégia végrehajtásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2020. december 31-ig folyamatos

1. melléklet az 1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiája

 

A

B

C

D

1

A konstrukció megnevezése

2020. évi kifizetés (milliárd forint)

Összes keret (milliárd forint)

Rövid ismertetés

2

Innovációs Alaprész

3

Piacvezérelt vállalati KFI támogatása

11,68

40,88

A vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja piacképes termék, technológia, szolgáltatás kifejlesztése érdekében.

4

Start KKV program

6,00

12,00

A program célja a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége kisebb összegű támogatása.

5

Gyorsítósáv program

1,00

2,00

A program a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok támogatását célozza.

6

Start-up factory program

1,00

2,00

A program célja a hazai start-up ökoszisztéma további fejlesztése, a sikeresen működő inkubátorok eredményes munkájának támogatása.

7

Iparjog

0,04

0,08

A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

8

Nyílt Innováció

0,25

1,0

A program ösztönzi a kis- és középvállalkozások bevonását nagyvállalatoknál felmerülő kutatási és innovációs kérdések, problémák megoldásában.

9

Nemzetközi programok

1,40

3,80

A keret célja bilaterális tudományos és technológiai (TéT) programok és a Horizont 2020 programban való hazai részvétel ösztönzése, a kapcsolódó partnerségi programokban való magyar részvétel elősegítése.

10

Kompetencia Központok

4,00

7,50

A program célja a vállalati oldal kutatás-fejlesztési igényét folyamatosan kiszolgálni képes költségvetési és nonprofit kutatóintézetek, egyetemi és vállalati kutatóhelyek alapjain mátrixszervezetként működő tudásközpontok létrehozása, amelyek nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra koncentrálnak.

11

COVID Alap

3,00

3,00

A keret célja a koronavírus okozta pandémiás helyzet kezeléséhez szükséges kutatás-fejlesztési projektek azonnali támogatásának biztosítása.

12

Befektetés a jövőbe Alap

7,00

7,00

A keret célja a koronavírus okozta későbbi helyzet megelőzését, elkerülését, az új lehetőségek kihasználását szolgáló kutatás-fejlesztési projektek támogatásának biztosítása. A Befektetés a jövőbe Alap esetén a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs javaslata alapján kerül sor a források felhasználására, és az határozza meg a felhasználási célokat, a pályázat kialakítását, és hozza meg a támogatói döntéseket.

13

Innovációs Alaprész részösszeg

35,37

79,26

 

14

Kutatási Alaprész

15

Tématerületi Kiválósági Program 2020

18,00

44,30

A Program két, eddig elkülönült Program, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program és a Tématerületi Kiválósági Program összevonásával valósul meg, melyek célja a felsőoktatási intézmények és az állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának támogatása. A korábbi programok mentén megmarad a bottom up és a top-down megközelítés is az intézmények kulcsterületeinek meghatározásában (bottom up: intézményfejlesztési tervek, illetve intézmények által javasolt területek; top-down: tématerületek). A Program keretében a szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokáció annak érdekében történik, hogy az intézmények számára egy kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeit biztosítsa.

16

Új Nemzeti Kiválóság Program

4,00

4,00

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A Program 2020-tól kibővül a pályájuk kezdeti fázisában lévő, friss tudományos fokozatot szerzett (illetve azt rövid időn belül megszerző) fiatalok támogatásával.

17

Posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági program

1,45

4,80

A program a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg két lépcsőben. Az egyik alprogram a friss posztdoktorok kutatói pályán történő elindulását segíti. A másik alprogram célja – tematikus megkötés nélkül – a fiatal kutatók posztdoktori időszakuk után kezdeményezett kutatásának támogatása a kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében.

18

Mecenatúra pályázat

0,20

1,00

A program célja a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése: hazai közfinanszírozású támogatás igénybevételével elért kutatási eredmények nemzetközi tudományos konferencián való bemutatásának, tudományos cikk vagy könyv formájában való megjelentetésének támogatása, hazai rendezésű nemzetközi konferenciák támogatása, a nemzetközi tudományos szervezetekben való részvétel ösztönzése.

19

Kutatási témapályázatok

1,85

6,60

A program célja a kutatói kiválóság megerősítése – tematikus megkötés nélkül – olyan kutatói kezdeményezésű, ígéretes alapkutatási projektek támogatásával, amelyekből világviszonylatban is kiemelkedő tudományos eredmények várhatók, növelve ezzel a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.

20

Nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása

0,55

1,00

A program az eredményeikkel korábban már nemzetközi hatást kiváltó kutatók és kutatócsoportjaik számára nyújt támogatást, a legnagyobb presztízsű tudományos folyóiratokban, az adott területen a felső öt százalékban megjelenő, sokszor használt és idézett kutatási eredmények létrehozásának kiemelt támogatását célozza.

21

Élvonal – Kutatási Kiválósági Program

0,60

3,00

A program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatókat ösztönzi, akik szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájárulnak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához.
A Program európai szinten is különleges, mivel az Európai Unió kutatási támogatások „kiválósági pecsét” – „seal of excellence” logikáját követi.

22

Kabay-program

0,15

1,00

A program célja az alapkutatásból származó kutatás-fejlesztési eredmények innováció irányába történő elmozdítása, például a kutatási infrastruktúrákhoz [Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN), European Spallation Source (ESS)] kapcsolódó eszközök beszállításához kapcsolódóan, valamint az egyéni vagy intézményi alapkutatási kiválósági projektek hasznosulásának elősegítése.

23

Kutatási Alaprész részösszeg

26,80

65,70

 

24

Az alaprészek 2020. évi új kifizetési kötelezettsége

62,17

144,96

 

25

2020. évi pályázatok keretösszege

144,96

2. melléklet az 1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban

Állam-
háztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

Gazdaságvédelmi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385484

1

Gazdaságvédelmi programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

-31 384 700 000

 

 

 

 

XLII.

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349139

 

 

5

 

 

 

 

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

31 384 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380628

1

Kutatási Alaprész

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380639

2

Innovációs Alaprész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

16 384 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXII.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349040

23

Költségvetési támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 

 

 

 

 

 

 

 

31 384 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

31 384 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 384 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!