nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítás
a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról
2020-09-16
infinity
2
Jogszabály

46/2020. (IX. 14.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának megkezdésére történő felhívással kapcsolatos feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendeletre – az alábbi utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet) és az érintett személyi állományra terjed ki.

2. A 2015. január 1. napját követően jogerőre emelkedett ítéletekkel kapcsolatos felhívási ügyekben a BVOP szervezeti egysége, a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály, (a továbbiakban: Főosztály) a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kizárólagos hatáskörrel jár el az alábbiak vonatkozásában:

a) felhívások döntés-előkészítése,

b) felhívások kiadása,

c) elítélt lakcímkutatása,

d) elítélt tartózkodási helye felkutatásának kezdeményezése,

e) elítélt elővezetésének elrendelése,

f) kötelezés elővezetés költségének megfizetésére,

g) mentesség engedélyezése a sikertelen elővezetés költségének megfizetése alól,

h) elfogatóparancs kibocsátásának kezdeményezése.

3. A 2. pontban meghatározott felhívási ügyekben előterjesztett, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 84. § (8) bekezdésének megfelelő panaszokat az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese bírálja el.

4. A 2. pontban meghatározott időpont előtt jogerőre emelkedett, illetve folyamatban lévő felhívási ügyekben a megyei (fővárosi) törvényszékeken működő büntetés-végrehajtási csoportok (a továbbiakban: bv. csoport) rendelkeznek hatáskörrel. Az ilyen ügyekben érkező iratokat a Főosztály soron kívül megküldi az illetékes bv. csoport részére.

II. FEJEZET

A BVOP TEVÉKENYSÉGE A FELHÍVÁSOK SORÁN

5. A BVOP a felhívások kiadása során a Bv. tv., a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet, továbbá a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései alapján jár el.

6. A felhívások kiadása során a BVOP együttműködik különösen

a) a bv. csoportokkal,

b) az egyes bv. intézetekkel,

c) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervekkel.

7. A bv. csoporttól a Rendelet 27. § (1) bekezdése alapján érkezett gyűjtőjegyzéket és értesítőlapokat a felhívás kiadása előtt minden esetben ellenőrizni kell. Az ellenőrzés kiterjed különösen

a) az értesítőlap adatainak teljességére, az ítéletkiadmánnyal és a gyűjtőjegyzéken feltüntetett adatokkal való egyezőségre,

b) a Bv. tv. 84. § (4) bekezdés szerinti, soron kívüli eljárás szükségességének megállapítása céljából a kiszabott szabadságvesztés adataira,

c) a bv. csoport által végzett, a végrehajtási akadályok kizárását célzó előzetes vizsgálatra vonatkozó adatokra,

d) arra a körülményre, hogy az elítélt nem tartózkodik-e bármely jogcímen bv. intézetben, illetve nincs-e folyamatban vele kapcsolatban más szabadságvesztés büntetés alapján felhívási ügy.

8. Ha a Főosztály az ellenőrzés során az értesítőlapon, illetve a gyűjtőjegyzéken feltüntetett adatok hiányát állapítja meg vagy azok pontatlanságára utaló körülményt észlel, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az azokat megküldő bv. csoporttal, és kéri az adatok tisztázását, pótlását. Az adategyeztetés végrehajtásáig a felhívási dokumentum nem postázható az elítélt számára.

9. Ha a Főosztály a felhívás kibocsájtásával kapcsolatos illetékesség hiányát, illetve a szabadságvesztés végrehajthatóságának akadályát észleli, vagy megállapítja, hogy az előzetes fogvatartás, letartóztatás vagy a házi őrizet / bűnügyi felügyelet beszámítása folytán az elítélt feltételes szabadságra lenne bocsátható – soron kívül felveszi a kapcsolatot az illetékes bv. csoporttal. Az egyeztetés végrehajtásáig felhívási dokumentum nem postázható az elítélt számára.

10. Ha a Főosztály az ellenőrzés során megállapítja, hogy az elítélt bármely jogcímen bv. intézetben tartózkodik, soron kívül ellenőrzi az aktuális szabadulás időpontját, és a fogva tartó bv. intézetet értesíti a szabadságvesztésről. A fogvatartás tényét a gyűjtőjegyzék másodpéldányára felvezeti.

11. A bv. intézet az értesítést követően köteles a bírói értesítőt az illetékes bv. csoporttól haladéktalanul megkérni és a szabadságvesztés foganatba vételéről a fogvatartotti nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) által támogatott értesítőt a Főosztály részére megküldeni.

12. A felhívások döntés-előkészítése során a Bv. tv. 85. § (1) bekezdésében meghatározott szempontokat a fogvatartottak elhelyezésére vonatkozó jogszabályokban, országos parancsnoki utasításokban, az egyes bv. intézetek alapító okirataiban meghatározottak, továbbá az elítélt neme, az elítélt életkora, valamint a kiszabott szabadságvesztés büntetésből eredő sajátosságok (pl. fiatalkorúak, katonák) szerint értékeli.

13. A Bv. tv. 84. § (7) bekezdésében szabályozott szabadságvesztés végrehajthatóságának kezdő napja a felhívásban érintett szabadságvesztést tartalmazó gyűjtőjegyzék kiadmányozásának dátumával egyezik meg.

14. A Bv. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elrendelt függőben tartás esetén a végrehajthatóság újbóli kezdő napját a halasztás engedélyezéséről vagy elutasításáról szóló bírói döntés jogerőre emelkedésének napjától kell számítani.

15. Amennyiben a felhívás sikeres kézbesítését követően olyan kérelem kerül benyújtásra a Főosztály felé, amely a felhívás módosítását kezdeményezi, akkor a kérelem elbírálásának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni kell.

16. Ha az értesítőlapon, az ítéletkiadmányban vagy a lakcímadatok közhiteles nyilvántartásában egynél több állandó lakóhely és/vagy bejelentett tartózkodási hely szerepel, ezek mindegyikére külön-külön meg kell küldeni a felhívási dokumentumot.

17. A felhívási dokumentumot a kizárólag külföldi állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező elítélt esetében is ki kell küldeni.

18. A felhívási dokumentumokat, az elővezetés költségeit megállapító határozatokat, valamint az elfogatóparancs kibocsátását kezdeményező átiratokat a Főosztály vezetője vagy a helyettesítését ellátó osztályvezető jogosult kiadmányozni.

19. A felhívási dokumentumhoz kézbesítési okiratot a felhívási ügyiratokba, a kapcsolódó dokumentumokhoz rendezve kell tárolni.

20. A Főosztály a Felhívási Tevékenységet Támogató Rendszer által elkészített intézeti gyűjtőjegyzékeket legkésőbb a hét harmadik munkanapján, elektronikus úton elérhetővé teszi valamennyi bv. intézet részére. Az összesítés tartalmazza

a) az elítélt személyes adatait,

b) a kiszabott szabadságvesztés tartamát, végrehajtási fokozatát, az elkövetett bűncselekmény megnevezését, jellegét,

c) a kiszabott szabadságvesztés Szv. számát és a törvényszék megnevezését,

d) a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére kijelölt napot.

21. A bv. csoporttól érkező gyűjtőjegyzéken szereplő valamennyi tétel feldolgozása (felhívás kiadása vagy annak 9. pontban foglaltak szerinti mellőzése) után azt az illetékes bv. csoportnak soron kívül vissza kell küldeni. Ezt megelőzően ellenőrizni kell, hogy minden tételnél feltüntetésre került-e a szabadságvesztés megkezdésére kijelölt bv. intézet neve és a jelentkezés napja.

22. Ha a bíróságtól olyan halasztást engedélyező végzés érkezik, mely a szabadságvesztés megkezdésére későbbi időpontot tartalmaz, mint a korábban kiküldött felhívás, új felhívást kell kiadni, és az elítéltet külön levélben tájékoztatni kell arról, hogy az új felhívási dokumentumban foglaltaknak megfelelően tegyen eleget jelentkezési kötelezettségének és erről a felhívási dokumentumban megjelölt bv. intézetet haladéktalanul értesíteni kell.

23. Ha a bíróság engedélyezi a halasztást, de az a felhívási dokumentumban szereplő dátumnál korábbi dátumot tartalmaz, új felhívást nem kell kiadni, de az elítéltet tájékoztatni kell, hogy a korábban kiadott felhívási dokumentumban foglaltaknak megfelelően tegyen eleget jelentkezési kötelezettségének.

24. Amennyiben a bíróság a szabadságvesztés végrehajtásának függőben tartását rendeli el, és erről értesíti a Főosztályt, az elítélt részére tájékoztatást kell küldeni, melyben ismertetni kell, hogy a függőben tartásra tekintettel jelentkezési kötelezettségének további intézkedésig nem kell eleget tennie. A függőben tartásról a felhívással érintett bv. intézetet haladéktalanul, rövid úton tájékoztatni kell a befogadás elkerülése érdekében.

III. FEJEZET

SIKERTELEN KÉZBESÍTÉS ALAPJÁN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK SZABÁLYAI

25. Sikertelen a felhívási dokumentum kézbesítése, ha valamennyi visszaérkező kézbesítési okiraton a kézbesítési akadályra vonatkozó feljegyzés található.

26. Sikertelen kézbesítés esetén a Főosztály a közhiteles lakcímnyilvántartás adatainak ismételt lekérdezése alapján megállapítja, hogy az elítélt rendelkezik-e olyan magyarországi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel, amelyre korábban nem került megküldésre felhívási dokumentum.

27. A 26. pontban foglaltak alapján,

a) ha megállapítható, hogy minden ismert állandó lakóhelyre és tartózkodási helyre vonatkozóan megküldésre került a felhívás, a Főosztály az elítélt utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye(i) szerint illetékes rendőri szervet írásban keresi meg a tartózkodási hely megállapítása céljából,

b) ha újabb lakó- vagy tartózkodási hely adat válik ismertté, a Főosztály soron kívül felhívási dokumentumot küld meg, amelyben az eredeti megküldés óta eltelt idő függvényében új kezdőnapot és új bv. intézetet jelölhet meg.

28. Ha a rendőrség a 27. pont a) alpontja szerinti megkeresésre válaszolva azt közli, hogy az elítélt tartózkodási helyét nem tudta megállapítani, a Főosztály, a felhívási ügy iratainak mellékelt megküldésével, az értesítőlapot küldő bv. csoportnál kezdeményezi az elfogatóparancs kiadását.

IV. FEJEZET

SIKERES KÉZBESÍTÉS ALAPJÁN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK SZABÁLYAI

29. Sikeresnek kell tekinteni azt a kézbesítést, ahol legalább egy felhívási dokumentumhoz kapcsolódó kézbesítési okiraton a címzett vagy meghatalmazottja által aláírt, a postai szolgáltatásokról szóló jogszabályban foglaltak szerinti átvételi igazolás található, továbbá ha a kézbesítési okirat „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta” jelöléssel érkezik vissza.

30. Ha a 21. pont alapján kiadott gyűjtőjegyzéken szereplő valamely elítélt a meghatározott napon nem tesz eleget a jelentkezési kötelezettségének, a bv. intézet erről a körülményről soron kívül, az 1. melléklet szerinti tájékoztatás megküldésével értesíti a Főosztályt. A tájékoztatás megküldése előtt a nyilvántartásban ellenőrizni kell, hogy az elítélt nem került-e befogadásra másik bv. intézetbe.

31. Ha a bv. intézet a 30. pontban meghatározott ellenőrzés során megállapítja, hogy az elítélt bármely jogcímen más bv. intézetben tartózkodik, soron kívül felveszi a kapcsolatot a fogva tartó bv. intézettel, és a 2. melléklet szerinti tájékoztatást küldi meg a Főosztály részére. A fogva tartó bv. intézet egyeztetést követően köteles a bírói értesítőt az illetékes bv. csoporttól haladéktalanul megkérni, majd az ítélet foganatba vételről szóló értesítést a Főosztálynak megküldeni.

32. A 30. pontban meghatározott tájékoztatás alapján a Főosztály a Bv. tv. 86. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a sikeresen kézbesített felhívás szerint területileg illetékes rendőri szervet határozat kiadásával keresi meg az elítélt elővezetése céljából. Az elővezetés helyéül a sikeres kézbesítés szerinti lakó- vagy tartózkodási hely alapján területileg illetékes megyei (fővárosi) bv. intézetet kell megjelölni, ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.

33. Az elővezetés elrendeléséről és annak határnapjáról az abban megjelölt bv. intézetet, valamint az érintett bv. csoportot a Főosztály írásban tájékoztatja.

34. Ha a 32. pont alapján kiadott elővezetési határozatban megjelölt határnapig a rendőrség az elítéltet nem állította elő, a bv. intézet erről a 3. melléklet szerinti tájékoztatást küldi meg a Főosztály részére.

35. Amennyiben a 34. pontban meghatározott tájékoztatás beérkezését követő 30 munkanapon belül nem érkezik be az illetékes rendőri szerv írásos értesítése az elővezetés megkísérléséről, úgy a Főosztály rövid úton egyeztetést kezdeményez az iratok beszerzése érdekében.

36. Sikertelen elővezetés esetén a Főosztály a felhívási ügy iratainak mellékelt megküldésével, az értesítőlapot küldő bv. csoportnál kezdeményezi az elfogatóparancs kiadását.

V. FEJEZET

AZ ELŐVEZETÉSI KÖLTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

37. A rendőri szerv által megállapított elővezetési költség megtérítésére az elítéltet a Főosztály határozattal kötelezi. A határozat kiadása előtt ellenőrizni kell, hogy a rendőri szerv igazolása és mellékletei megfelelnek-e a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt alaki és tartalmi követelményeknek.

38. Amennyiben a költségtérítésre kötelezett személy büntetés-végrehajtási jogviszony hatálya alatt áll, a határozatot a jogorvoslati igény előterjesztése céljából a fogva tartó bv. intézet parancsnoka útján kell az elítéltnek megküldeni.

39. A bv. intézet az elítélt elővezetési költség megállapítással kapcsolatos bírósági felülvizsgálati kérelmét – bv. bírónak történő továbbítás céljából – a Főosztálynak küldi meg.

40. A sikertelen elővezetés esetén az elítélt méltányossági kérelmét a fogva tartó bv. intézet a Főosztálynak továbbítja.

41. Az elővezetési költség megállapításának törvényességi felülvizsgálatáról szóló bírói végzést, illetve a méltányossági kérelem elbírálását a Főosztály a fogva tartó bv. intézet útján küldi meg az elítéltnek.

42. Az elővezetést foganatosító rendőri szervnek a költség megállapító határozatot, annak jogerőre emelkedését követően kell megküldeni.

43. Ha az elítélt a határozat elkészítésének napján nem áll büntetés-végrehajtási jogviszony hatálya alatt, de a felhívási dokumentum kézbesítése sikeres volt, az elővezetési költségről szóló határozatot ezen címre kell megküldeni. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, abban az esetben a 44. pont szerint kell eljárni.

44. Ha az elítélt a határozat elkészítésének napján nem áll büntetés-végrehajtási jogviszony hatálya alatt, a jogorvoslati jog biztosítása érdekében az elővezetési kísérlet szerinti lakó- vagy tartózkodási hely önkormányzatának jegyzőjét kell megkeresni a 37. pont szerinti határozat hirdetményi közzététele céljából.

45. A hirdetményi közzététel eredménytelenségére vonatkozó jegyzői viszonttájékoztatás esetén, vagy ennek hiányában a 44. pont szerinti megküldést követő 40. napon – amennyiben a költségtérítési határozattal kapcsolatos jogorvoslati igény addig nem érkezett – a határozat jogerősnek tekinthető.

VI. FEJEZET

A BV. INTÉZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

46. A bv. intézet a 20. pont alapján kiadott összesítőn szereplő adatokat a nyilvántartás szabadságvesztési jegyzékébe (a továbbiakban: Szv. jegyzék) felvezeti. A rögzítés során a „BVOP” megjelölést kell alkalmazni (például: Szv.1203/2015/BVOP) annak érdekében, hogy az a későbbiekben a bv. csoportok által kiadott felhívásoktól megkülönböztethető legyen. A bv. intézet köteles az Szv. jegyzéket folyamatosan ellenőrizni, napra készen tartani.

47. Az Szv. jegyzéket elektronikusan vagy papír alapon a szolgálatban lévő biztonsági tiszt számára elérhetővé kell tenni.

48. Ha hivatali időben történő jelentkezéskor az elítélt a felhívásról szóló értesítést nem viszi magával, a bv. intézet a felhívási dokumentum megküldése érdekében köteles a Főosztállyal egyeztetni.

49. Amennyiben az önként jelentkező nem rendelkezik személyazonosításhoz szükséges okmánnyal, abban az esetben a befogadást végzőnek az Integrált Portál Alapú Lekérdező rendszert kell igénybe vennie.

50. Meg kell tagadni az önként jelentkező befogadását, ha

a) a befogadás alapjául szolgáló irat, vagyis a szabadságvesztés letöltésére vonatkozó felhívás hiányzik, és annak Főosztályon keresztüli beszerzésére nincs lehetőség,

b) a befogadás alapjául szolgáló iratban megjelölt személlyel nem azonos.

51. A bíróság halasztást engedélyező végzése nem a befogadás alapjául szolgáló irat, ezért kizárólag az abban meghatározott jelentkezési kötelezettség alapján önként jelentkező elítéltet nem lehet befogadni. Ilyen esetben mindig vissza kell igazolni a BVOP által meghatározott jelentkezési kötelezettség fennállását és hatályosságát, a Főosztállyal folytatott, rövid úton történő egyeztetéssel. Az elítéltet jelentkezési kötelezettségével kapcsolatban a Főosztálytól kapott információk alapján kell tájékoztatni, melyet dokumentálni kell.

52. A szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére jelentkező elítéltet abban az esetben is be kell fogadni, ha a számára előírt napot követően jelentkezik.

53. A megyei (fővárosi) bv. intézetbe felhívott és ott önként jelentkező elítélt végrehajtási fokozatának megfelelő bv. intézetbe történő szállítását a szabadságvesztés büntetés foganatba vételét követő esedékes körszállítással kezdeményezheti a befogadó bv. intézet.

54. A megyei (fővárosi) bv. intézetek munkaerő szükségletére tekintettel – különösen indokolt esetben – az arra vonatkozó szabályok betartása mellett kezdeményezhetik a felhívott elítéltek visszatartását.

55. A nem a számára kijelölt bv. intézetben önként jelentkező elítélt, a szabadságvesztés büntetés foganatba vételét követő esedékes körszállítással a felhívásban megjelölt bv. intézetbe szállítható. Ebben az esetben a szállítási jegyzéken a felhívás tényére utalni kell.

56. Az elítélt lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bv. intézet napszaktól függetlenül köteles befogadni azt a rendőrség által átkísért elítéltet, akinek a Főosztály a szabadságvesztés megkezdése végett fenti bv. intézetbe az elővezetését rendelte el.

57. Ha a hivatali időben történő befogadási eljárás során az elítélt bejelenti, hogy a bíróság halasztást engedélyezett a számára, azt haladéktalanul tisztázni kell. Ha a halasztás ténye igazolódik, az elítélt nem fogadható be.

58. Ha az elítélt hivatali időn túli befogadása során jelenti be, hogy a bíróság számára halasztást engedélyezett, annak tisztázásig ideiglenes befogadásnak van helye.

59. A felhívás alapján a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére önként jelentkező, továbbá a rendőrség által elővezetett elítélt befogadásáról a bv. intézet a nyilvántartásban kiállított befogadási értesítő megküldése útján tájékoztatja a Főosztályt, ebben az esetben a szabadságvesztés foganatba vételéről értesítést küldeni nem kell.

60. A 2015. január 1. napját követően jogerőre emelkedett ítéletek kapcsán kiadott elfogatóparancs alapján elővezetett elítéltek ítéletének foganatba vételét követően a nyilvántartás által generált befogadási értesítő megküldésével értesíteni kell a Főosztályt.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61. Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a befogadás általános szabályai érvényesek.

62. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

63.1

1. melléklet a 46/2020. (IX. 14.) BVOP utasításhoz

……………………………………………

büntetés-végrehajtási intézet megnevezése

Értesítés

jelentkezés elmulasztásáról

Név:    _____________________________________

Születési hely, idő:    _____________________________________

Anyja neve:    _____________________________________

Szv. szám:    _____________________________________

Gyűjtőjegyzék száma:    _______________________________

A fent nevezett a számára előírt napon a szabadságvesztés megkezdésére intézetünkben nem jelentkezett.

Dátum: …………………………………….

……………………………………
aláírás

2. melléklet a 46/2020. (IX. 14.) BVOP utasításhoz

…………………………………………….

büntetés-végrehajtási intézet megnevezése

Értesítés

fogvatartás tényéről

Név:    __________________________________________

Születési hely, idő:    __________________________________________

Anyja neve:    __________________________________________

Szv. szám:    __________________________________________

A fent nevezett a(z) _____________________________________________-ben (bv. intézet megnevezése) fogva van tartva.

A fogva tartó bv. intézet értesítése megtörtént.

Dátum: ……………………………………

……………………………………
aláírás

3. melléklet a 46/2020. (IX. 14.) BVOP utasításhoz

……………………………………………

büntetés-végrehajtási intézet megnevezése

Értesítés

elővezetés sikertelenségéről

Név:    ________________________________________

Születési hely, idő:    ________________________________________

Anyja neve:    ________________________________________

Szv. szám:    ________________________________________

Gyűjtőjegyzék száma:    ___________________________________

A fent nevezett elővezetésére a megadott határidőig nem került sor.

Dátum: …………………………………….

……………………………………
aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!