nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
47/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya lőkiképzésének végrehajtásáról
2020-10-02
infinity
2
Jogszabály

47/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya lőkiképzésének végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényre – a következő utasítást adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: bv. szerv) hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyi állományára (a továbbiakban: hivatásos személyi állomány) terjed ki.

2. Az utasítás célja a bv. szervezet hivatásos személyi állománya szolgálati feladataihoz igazodó, differenciált fegyveres biztosítási feladatra történő felkészítésének, a bv. szervezetnél rendszeresített lőfegyverek műszaki jellemzői megismerésének és hozzáértő alkalmazásának elősegítése.

3. A Biztonsági Szolgálat vezetője minden év november 30-ig meghatározza a következő évre vonatkozóan a lőkiképzéshez kapcsolódó lőgyakorlatok tárgyát és a végrehajtásra kötelezett állománycsoportokat.

4. A bv. szerv az éves kiképzési lőszerigénylésen jelenti a lövészet tervezett idejét és helyét az 1. melléklet alapján, valamint legkésőbb a lövészetet megelőzően 8 nappal írásban tájékoztatja a Biztonsági Szolgálat vezetőjét a lövészet pontos helyszínéről és időpontjáról, többnapos lövészet esetén napi ütemezéséről.

5. A hivatásos személyi állománynak évente legalább egy pisztolylőgyakorlatot kell végrehajtania. A lőgyakorlatok leírását az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint a Biztonsági Szolgálat vezetője által kiadott módszertani útmutatók, segédletek tartalmazzák.

6. A lövészetről távolmaradó személyi állományi tagnak a meghatározott lőgyakorlatokat a soron következő lövészeten vagy pótlövészet keretében kell végrehajtania. Aki a részére meghatározott lőgyakorlatot adott lőfegyverrel nem hajtja végre, annak pótlásáig fegyveres biztosítási feladatra nem osztható be.

7. A bv. szerv hivatásos állományából lőkiképzőt kell kijelölni. A lőkiképző részt vesz az állomány lőkiképzésének szervezésében, a lövészetek előkészítésében és a végrehajtásában is. A lőkiképzőt a lövészet során a 35. pont a), b) vagy c) alpontjában meghatározott valamely szolgálati feladatra kell kijelölni.

8. A bv. szervnél a lövészet végrehajtására a lövészetet megelőző hónap 15-éig parancsban kell intézkedni.

9. A parancs tartalmazza

a) a lövészet helyét és idejét,

b) a lőgyakorlatok tárgyát és a végrehajtásukra kötelezett állománycsoportokat,

c) a lőtérszolgálatra beosztottakat,

d) a foglalkozásvezetőket,

e) a lövészetre vonatkozó külön szabályokat, figyelemfelhívásokat,

f) a lőtérre vonatkozó biztonsági rendszabályokat.

10. A parancshoz mellékelni kell

a) a lövészetre kötelezettek állománycsoportba sorolásáról készített név szerinti kimutatást,

b) a lőgyakorlatok, a felkészítő foglalkozások és a lőtéren megtartásra kerülő egyéb foglalkozások levezetési terveit,

c) a végrehajtandó feladatok időbeli ütemezését tartalmazó levezetési tervet,

d) a lövészet anyagi és technikai biztosításának és a résztvevők utaztatásának rendjét.

11. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszéke (a továbbiakban: Tanszék) hallgatóinak lövészetére a lövészeti parancsot a Tanszék vezetője hagyja jóvá.

12. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjának (a továbbiakban: BVOTRK) hallgatói részére a lőkiképzések során végrehajtandó lőgyakorlatokat az intézmény igazgatója határozza meg az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint a Biztonsági Szolgálat vezetője által kiadott módszertani útmutatók, segédletek alapján.

13. A bv. szervezet kezelésében lévő lőterek kezelői kötelesek a lövészeti napokról az igénybevételt megelőző hónap 25-éig, de legalább a lövészetet megelőző 8 munkanappal korábban értesíteni az illetékes légügyi hatóságot. A nem a bv. szervezet kezelésében lévő lőterek igénylése során egyeztetni kell az üzemeltetővel.

14. Az illetékes légügyi hatóságot, polgármesteri hivatalt, a lőtér meghatározott körzetében működő ipari és mezőgazdasági üzemeket, mezőgazdasági termelőket, erdészetet és más érintetteket a lövészeti napokról a lövészet előtt legalább 5 munkanappal kell értesíteni.

15. A lövészetre kötelezettek állománycsoportjai:

a) I. állománycsoport:

aa) a biztonsági osztály hivatásos állománya;

ab) rendkívüli események felszámolása, valamint objektumvédelem esetén fegyveres feladatokra tervezett szolgálati csoportok vezetői és beosztottai.

b) II. állománycsoport:

ba) az I. állománycsoportba nem tartozó, de rendszeresen vagy esetenként pisztollyal szolgálatot teljesítő, különösen az előállítással, szállítással, polgári egészségügyi intézményben történő őrzéssel, foglalkoztatás közbeni őrzéssel megbízott hivatásos állományú tagok;

bb) a III. állománycsoportba nem tartozó, de rendszeresen vagy esetenként sörétes puskával vagy géppisztollyal, gépkarabéllyal szolgálatot teljesítő, különösen a szállítással, foglalkoztatás közbeni őrzéssel megbízott hivatásos állományú tagok.

c) III. állománycsoport: a műveleti egység tagjai.

d) IV. állománycsoport: az I–III. állománycsoportba nem sorolt hivatásos állományú tagok.

II. FEJEZET

A KOMPLEX LŐKIKÉPZÉS TERÜLETEI

16. A komplex lőkiképzés során az alábbiakban meghatározottakat kell a lőkiképzőnek oktatni, bemutatni és gyakoroltatni:

a) Fegyveranyag-ismeret:

aa) a rendszeresített fegyverek harcászati jellemzői (automata, sorozatlövő, félautomata, öntöltő, ismétlőrendszerű), műszaki adatai (tűzereje, hatásos lőtávolsága), a fegyverekhez alkalmazott lőszerek alkotóelemeinek (lövedék, hüvely, csappantyú, lőpor) jellemzői,

ab) a fegyver főbb szerkezeti egységei, azok feladata (cső, zár- és helyretoló szerkezet, tok, elsütő szerkezet, biztosító, tár stb.), működése,

ac) a fegyverek szét- és összeszerelése,

ad) az előforduló akadályok és okaik, elhárításuk,

ae) a fegyverek karbantartása.

b) Lőelméleti ismeretek:

ba) a belső ballisztika (a csőben lejátszódó folyamatok), a külső ballisztika (a lövedék mozgása a levegőben), a röppálya és elemei, a fegyver pásztázó lőtávolsága, a pásztázó hatás lényege, a célballisztika (a lövedék hatása a célra),

bb) a célpont megválasztása (a lőtávolság és a röppálya magasság figyelembevételével), irányzékállítás,

bc) a csapott célgömbbel való célzás, az előforduló célzási hibák (jobbra vagy balra elszorított célgömb, finom vagy durva célgömbállás),

bd) a pontos lövést befolyásoló időjárási tényezők (pl. erős, oldalirányú szél), a korrekciók végrehajtása.

c) Lőelőkészítő foglalkozás:

ca) a lőgyakorlat végrehajtásának rendje szerint

caa) a fegyverek hordmódjai,

cab) a töltés és ürítés szabályai (készség szintjén kell ismerni),

cac) a szabályos és célszerű testhelyzet felvétele,

cad) a fegyverek gyors és szakszerű tűzkésszé tétele,

cae) a lőgyakorlat gyakoroltatása (bemutatása) oktatótölténnyel,

cb) a célok bemutatása a berendezett lőszektorban, a lőgyakorlat részletes ismertetése, legalább egy váltással a bemutatása.

d) Biztonsági rendszabályok:

da) általános biztonsági rendszabályok,

db) lövészetek biztonsági rendszabályai,

dc) tiltó rendszabályok ismertetése.

e) Éles lőgyakorlat végrehajtása.

17. A szárazgyakorláshoz nincs szükség lőtérre. A fegyver tűzkésszé tételének folyamata (pisztoly elővétele a tokból, a lőfegyverek megfogása, a tüzelési testhelyzetek, kibiztosítás, a töltőfogás, elsütő billentyű elhúzás) ürített fegyverrel a lőelőkészítő foglalkozás keretében is gyakoroltatható.

18. A lőelméleti ismereteket tanteremben vagy olyan helyen kell oktatni, ahol a szemléltetés lehetőségei is biztosítottak.

19. A fegyveranyag-ismeret oktatásával egy időben a fegyver lövészet előtti karbantartása is elvégezhető.

20. Lőkiképzőnek olyan személy jelölhető ki, aki ismeri a rendszeresített lőfegyvereket, jellemzőiket, azok alkalmazhatóságát, továbbá azokat az elméleti és gyakorlati módszereket, amelyekkel a lőkiképzés a leghatékonyabban oktatható.

III. FEJEZET

A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ÁLTAL VÉGREHAJTOTT LŐGYAKORLATOK JELLEGE ÉS CÉLJA

21. A bv. szervezet hivatásos személyi állományát különböző módszerekkel végrehajtandó, egymásra épülő lőkiképzés keretében kell megtanítani a rendszeresített fegyverek készségszintű, szakszerű kezelésére és hatékony alkalmazására.

22. A hivatásos személyi állomány kiképzésekor a szolgálatba lépés időpontjától, a jártasságtól, valamint a beosztástól függően előkészítő, iskola, szolgálati, valamint kötelék lőgyakorlatok végrehajtását kell meghatározni.

23. A hivatásos személyi állomány kiképzése során a készségszintű fegyverkezelés elsajátítása érdekében lőszer nélkül végrehajtott, úgynevezett szárazgyakorlást kell az éles lőgyakorlat végrehajtását megelőzően meghatározni.

24. A lövészetek során a lőfegyverek tűzerejének szemléltetésére speciális céltárgyakra leadott lövésekkel hatásbemutató is végrehajtható. A hatásbemutatón a lőgyakorlat-vezető mutatja be az adott lőfegyver lőpontosságát, tűzerejét. Hatásbemutatót a lövészetre kötelezett állománnyal tilos végrehajtatni.

25. Az előkészítő lőgyakorlat célja

a) a bv. szervezetnél rendszeresített valamennyi lőfegyvertípus, azok hatásadata, az alkalmazási terület megismerése, azok biztonságos és szakszerű kezelésének elsajátítása,

b) a lőelméleti alapismeretek gyakorlatban való alkalmazásának elsajátítása,

c) az álló célra történő pontos lövések leadásának gyakorlása egyes lövésekkel és rövid sorozattal.

26. Az iskola lőgyakorlat célja

a) a lőfegyverrel szolgálatot ellátó beosztottak számára a rendszeresített fegyverek tüzelés közbeni önálló kezelésének, a célok különböző testhelyzetben történő leküzdésének gyakorlása,

b) a lőelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásával az állomány lőkészségének fejlesztése,

c) a különböző távolságra lévő és különböző geometriájú célok egyes és sorozatlövéssel történő eredményes leküzdéséhez szükséges magabiztosság kialakítása.

27. A szolgálati lőgyakorlat célja

a) a kijelölt hivatásos állománnyal a valóságot megközelítő helyzetekben a különböző távolságban elhelyezett célok, célcsoportok egyes és sorozatlövéssel történő leküzdésének gyakoroltatása,

b) a gyors és pontos, megállító hatású (pisztoly esetében az egy- és kétkezes) lövés leadásának készségszintre fejlesztése különböző testhelyzetben, fedezékből vagy fedezék nélkül,

c) a lőfegyverrel szolgálatot ellátó beosztottak a mozgó célpontok leküzdésére való képesség kialakítása,

d) a hivatásos állományi tag az előremozgás közben, több tűzszakaszról a saját tüzének megszervezésére, különböző távolságokra elhelyezett, különböző összetételű célcsoportok eredményes leküzdésére történő felkészítése.

28. A kötelék lőgyakorlat célja

a) a hivatásos személyi állomány kötelékben történő lőfegyverhasználatra (pl. a szállítást ért fegyveres támadás elhárítására, a műveleti csoport összehangolt műveleteinek végrehajtására) történő felkészítése,

b) a kötelékparancsnokokkal a beosztottak tüzének megszervezése, vezetése, a fegyverek tűzerejének megfelelő tűzfeladatok meghatározása (tűzparancsok adása), gyakoroltatása,

c) a beosztottakkal a kötelékben való tevékenység, a célok leküzdése, a kölcsönös tűztámogatás gyakoroltatása,

d) a hivatásos állománnyal a kötelékben való tevékenykedés közbeni biztonságos lőfegyverhasználat gyakoroltatása.

29. A hatásbemutató célja

a) a rendszeresített lőfegyverekhez tartozó lőszerek hatásosságának bemutatása,

b) a lőszerek sebzőképességének, ölőhatásának tudatosítása a beosztottakban.

IV. FEJEZET

A BVOTRK HALLGATÓI RÉSZÉRE MEGHATÁROZOTT LŐGYAKORLATOK CÉLJA

30. A bv. szerveknél lőfegyvert használó beosztottak számára a BVOTRK-ban folyó képzéssel kell megalapozni az e területen szükséges képesség és jártasság előfeltételeit.

31. A képzés keretében a hallgatók részére a rendszeresített lőfegyverek ismerete, a lőelmélet, a szakszerű fegyverkezelés, a helyes fegyverfogások, tüzelési testhelyzetek, a célok gyors és pontos leküzdése, a tüzelés közben alkalmazható egyes taktikai elemek, egyszerűbb és bonyolultabb szituációk megoldása kerül oktatásra.

32. Az előkészítő lőgyakorlatokat a bv. szervezet hivatásos állományába újonnan bekerülő, alapfokú szaktanfolyami képzésben részt vevő hallgatóknak kell végrehajtani.

33. A szakképzésben részt vevő hallgatók a képzésük során, az első rendészeti modulban az előkészítő lőgyakorlatokat kötelesek legalább megfelelő szinten teljesíteni.

34. Az alapképzés és a szakképzés zárásaként a hallgatókat lövészeti szintfelmérés során értékelni kell. Alapvető követelmény az előírt lőgyakorlatok legalább megfelelő eredménnyel történő végrehajtása, a lőgyakorlatok végrehajtása során betartandó biztonsági és tiltó rendszabályok maximális ismerete, betartása.

V. FEJEZET

LŐTÉRSZOLGÁLAT ÉS KÖTELMEI

35. A lőkiképzés szakszerű és biztonságos végrehajtása érdekében lövészetekre az alábbi lőtérszolgálatot kell szervezni:

a) lövészetvezető,

b) lőgyakorlat-vezető (minden lőszektorban),

c) lőtérügyeletes,

d) biztonsági őrségparancsnok,

e) biztonsági őrség (őrök),

f) figyelő(k),

g) lőtérberendező,

h) jelző(k) (ha szükséges vagy az igénybe vett lőtéren az alkalmazásuk kötelező),

i) lőszeres,

j) fegyvermester,

k) orvos vagy egészségügyi szakápoló.

36. A lőtérszolgálatot a lőteret igénybe vevő szerv köteles biztosítani, a szolgálatra beosztottakat az állományilletékes parancsnok a lövészeti parancsban jelöli ki.

37. Más fegyveres szerv, lövészegylet vagy magántulajdonban lévő lőterek igénybevétele esetében a lőtérszolgálatra a velük történő előzetes egyeztetés alapján kell rendelkezni.

38. A BVOTRK hallgatóinak lövészetére kiadott parancsot az intézmény igazgatója hagyja jóvá. A parancsban a lőteret kezelő bv. intézet számára – előzetes egyeztetés alapján – feladatokat határozhat meg.

39. A hallgatói állomány lövészetére a lövészetvezetőt és a lőgyakorlat-vezetőket a BVOTRK hivatásos állományából, a lőszereseket és a figyelőket a BVOTRK beosztottaiból vagy a lövészet végrehajtására kötelezett hallgatói állományból kell vezényelnie.

40. A Tanszék hallgatóinak lövészetén a lőtérszolgálatot a lőteret kezelő bv. intézet köteles biztosítani. A lövészet, valamint a lőgyakorlat vezetésével – a Tanszék vezetője és a BVOTRK igazgatójának előzetes egyeztetése alapján – a BVOTRK szaktanárai is megbízhatók.

1. Lövészetvezető

41. Lövészetvezetőnek olyan tiszt vagy főtiszt jelölhető ki, aki lövészetvezetői vizsgával vagy lőkiképzői és intézkedéstaktikai szakoktatói végzettséggel vagy a lövészetek szervezésében és vezetésében kellő jártassággal rendelkezik.

42. A lövészetvezető felelős

a) a bv. szerv lövészetének megszervezéséért, a lövészet biztonságos és utasítás szerinti végrehajtásáért,

b) a lövészethez szükséges lőszerek, célanyagok és egyéb eszközök igényléséért, átvételéért és visszaadásáért, a lőtérre történő ki- és beszállításáért.

43. A lövészetvezető elöljárója a lőtérszolgálatnak és a lövészeten részt vevő teljes állománynak.

44. A lövészetvezető köteles

a) a lövészetet megelőzően

aa) tanulmányozni és megismerni a végrehajtásra kerülő lőgyakorlatokat, az előkészítő és egyéb foglalkozások leírásait és végrehajtásuk rendjét,

ab) lőtérokmányok alapján meghatározni, hogy a lőtéren mely szektorban, melyik fegyverfajtával, milyen lőgyakorlat hajtható végre önállóan, és mely lőszektorban hajtható végre egyidejűleg lövészet,

ac) elkészíteni és jóváhagyásra felterjeszteni a lövészet levezetési tervét a bv. szerv vezetőjének,

ad) intézkedni a lövészet végrehajtásához szükséges anyagok és eszközök biztosítására,

ae) eligazítást tartani a lőtérszolgálat részére, ismertetni a lövészet levezetésének tervét, meghatározni a feladatokat,

af) meggyőződni arról, hogy az illetékes légügyi hatóság, az érintett polgármesteri hivatal, a biztosítási övezethez közeli ipari üzemek, erdészet, a tulajdonviszonyoktól függően a mezőgazdasági termelők és más érintettek kiértesítése megtörtént-e a lövészet végrehajtásának idejéről;

b) a lövészet megkezdése előtt

ba) meggyőződni a lőtérszolgálatra beosztottak és a lövészetre kötelezettek felkészültségéről, szolgálatra való alkalmasságáról,

bb) átvenni a szükséges fegyverzeti szakanyagokat,

bc) ellenőrizni vagy ellenőriztetni a lőgyakorlat-vezetőkkel a fegyverzetet, a célok meglétét, a célmozgató berendezések működését, a jelzők meglétét és a fedezék használhatóságát, biztonságosságát, a hírösszeköttetés működőképességét,

bd) utasítást adni a lőtérügyeletesnek és a lőgyakorlat-vezetőknek a lövészet levezetésének rendjére és a biztonsági rendszabályok szigorú megtartására,

be) intézkedni a foglalkoztatási helyek berendezésére, a foglalkozások megkezdésére,

bf) meghatározni a lőtéren az állomány várakozására szolgáló pihenőhelyet, kijelölni a pihenőhely parancsnokát,

bg) meghallgatni a lőtérügyeletes és a lőgyakorlat-vezetők jelentését a célterület és az elektromos berendezések előkészítéséről, a lőtér lezárásáról, a biztosítás és hírösszeköttetés megszervezéséről,

bh) meggyőződni arról, hogy a lőtér a lőgyakorlatok biztonságos és szabályszerű végrehajtásához elő van-e készítve, majd engedélyt adni a lövészet megkezdésére;

c) a lövészet alatt

ca) figyelemmel kísérni a lőtérre és a lövészet végrehajtására vonatkozó biztonsági szabályok szigorú megtartását,

cb) kiadni a „TÜZET SZÜNTESS!” parancsot, ha

cba) a lövők megszegik a biztonsági rendszabályokat,

cbb) a célterületen (biztonsági területen) emberek, gépjárművek vagy állatok jelennek meg,

cbc) a lőtér felett alacsonyan szálló légi jármű (repülő, helikopter, sárkányrepülő, hőlégballon, pilóta nélküli repülő eszköz stb.) vagy ejtőernyős személy jelenik meg,

cbd) a biztonsági őrök jelt adnak a tüzelés beszüntetésére,

cbe) a lőtéren vagy közvetlen környékén olyan rendkívüli esemény (baleset, tűz stb.) történt, amely a lőtéren végzett tevékenységgel valamilyen módon összefügg,

cc) baleset esetén azonnal intézkedni a sérült egészségügyi ellátására, szükség esetén kórházba szállítására,

cd) tűz esetén intézkedni az életmentésre, a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok biztonságos elkülönítésére, a tűz oltására, és szükség esetén értesíteni a helyileg illetékes tűzoltóságot,

ce) a lövészet ideje alatt történt rendkívüli eseményt, a tett intézkedést rögzíteni a lőtérnaplóban és jelenteni a saját és a lőteret kezelő bv. szerv vezetőjének, továbbá a nem bv. szerv kezelésében lévő lőtér esetén értesíteni annak tulajdonosát, üzemeltetőjét;

d) a lövészet befejezése után

da) fogadni a lőgyakorlat-vezetők jelentését a lövészettel kapcsolatos észrevételeikről,

db) intézkedni a fegyvervizsgára, a lövészet befejezésére, a biztonsági őrök bevonására,

dc) ellenőrizni és aláírni a lőtérügyeletes által kitöltött lőtérnaplót,

dd) értékelni a lövészet végrehajtását,

de) jelenteni a bv. szerv vezetőjének a lövészet eredményeit, a felhasznált lőszermennyiséget és a lövészet végrehajtásával kapcsolatos észrevételeit,

df) leadni a lövészetre átvett fegyverzeti szakanyagokat a bv. intézetben.

2. Lőgyakorlat-vezető

45. A lőgyakorlat-vezető közvetlenül a lövészetvezetőnek van alárendelve. Alárendeltségébe tartoznak a lövők (váltások) és a lőszektort kiszolgáló személyek.

46. A lőgyakorlat-vezető felelős

a) az átadott lőszektorban a biztonsági rendszabályok megtartásáért, a rend és fegyelem fenntartásáért,

b) a lőgyakorlat szabályos végrehajtásáért, a váltások alakzatban történő mozgatásáért, mozgásáért.

47. A lőgyakorlat-vezető köteles

a) a lövészet megkezdése előtt

aa) ellenőrizni a lőszektorban a célok szabályos elhelyezését és az előírt tüzelési testhelyzetből való láthatóságukat, valamint a jelzőfedezék biztonságát,

ab) a jelzőket a fedezékbe vezetni, amennyiben van, eligazítani a jelzőfedezék parancsnokot a célok mozgatásának rendjére, a jelzés módjára, a biztonsági rendszabályok szigorú megtartására;

b) a lövészet ideje alatt

ba) vezetni a lőgyakorlatot, irányítani a lőszeres tevékenységét, ellenőrizni a kiadott lőszermennyiséget, a tárazás végrehajtását,

bb) irányítani a lövők és a jelzők tevékenységét,

bc) a „TÜZET SZÜNTESS!” parancs után engedélyezni a jelzőknek a fedezék elhagyását és a jelzés megkezdését,

bd) ellenőrizni a leküzdött céltáblák (találatok) számát, nyilvántartani a lőeredményeket,

be) leállítani a tüzelést a lőszektorban, ha valaki megsérti a biztonsági rendszabályokat vagy rendkívüli esemény (pl. tűz, sérülés stb.) történt, és haladéktalanul jelentést tenni a lövészetvezetőnek;

c) a lövészet befejezése után

ca) megszervezni a lőszektor átvizsgálását és a töltényhüvelyek összegyűjtését,

cb) parancsot adni a jelzőknek a bevonulásra, a lőszeresnek a megmaradt lőszer és lőszerhüvely leadására és az elszámolás végrehajtására,

cc) jelenteni a lövészetvezetőnek a lövők által elért eredményeket, a lövészettel kapcsolatos észrevételeit.

3. Lőtérügyeletes

48. A lőtérügyeletes közvetlenül a lövészetvezetőnek van alárendelve. Alárendeltségébe tartozik a biztonsági őrség parancsnoka, az orvos (egészségügyi szakápoló) és a fegyvermester.

49. A lőtérügyeletes felelős

a) a lövészet ideje alatt a lőtér rendjéért és a biztonsági rendszabályok szigorú megtartásáért,

b) az alárendeltek szolgálatellátásáért.

50. A lőtérügyeletes köteles

a) a lövészet megkezdése előtt

aa) parancsot adni a biztonsági őrség parancsnokának a lőtér átvizsgálására, a biztonsági őrség eligazítására és az őrök felvezetésére, továbbá, amennyiben igénybe veszik a jelzőfedezéket, a lőgyakorlat-vezetőktől jelentést kérni azok biztonságos használhatóságáról,

ab) meghatározni az alárendeltségébe tartozó szolgálat tartózkodási helyét és feladatát, a lőszer-felvételező hely települési helyét, a sebesültszállításra kirendelt gépjármű várakozási helyét, intézkedéseit jelenteni a lövészetvezetőnek,

ac) kitűzetni a piros lőtérzászlót vagy jelzőbóját, továbbá, amennyiben van, bekapcsoltatni a lövészetre figyelmeztető jelzőfényt, és a lövészet befejezéséig fenntartani,

ad) jelenteni a készenlétet a lövészet megkezdéséhez, miután meghallgatta a biztonsági őrség parancsnokának jelentését arról, hogy a lőtér területét átvizsgálta, a biztonsági őröket, a figyelőt felállította, velük az összeköttetést megteremtette,

ae) a lövészetvezető engedélyével jelt adni a lövészet megkezdésére;

b) a lövészet alatt

ba) figyelni a lőtérszektorok jelzéseit, azok alapján megállapítani a szektorok készenlétét a tüzeléshez vagy a tüzelés befejezéséhez,

bb) „TÜZET SZÜNTESS!” jelet vagy parancsot adni vagy adatni, ha

bba) a lövők megszegik a biztonsági rendszabályokat,

bbb) a célterületen emberek, járművek vagy állatok jelennek meg,

bbc) a lőtér felett alacsonyan szálló légi jármű jelenik meg,

bbd) a biztonsági őrök vagy a jelzők egyéb veszélyt jelentenek vagy jeleznek,

bbe) a lőtéren vagy közvetlen környékén olyan rendkívüli esemény (baleset, tűz stb.) történt, amely a lőtéren végzett tevékenységgel valamilyen módon összefügg;

c) a lövészet befejezése után

ca) a tüzelés beszüntetése után megtenni a szükséges intézkedéseket a rend és a biztonság helyreállítása érdekében,

cb) a lövészetvezető engedélyét követően parancsot adni a lőtérzászló (jelzőbója) bevonására, a jelzőlámpa kikapcsolására és a biztonsági őrök bevonására,

cc) meghallgatni a biztonsági őrség parancsnokának jelentését a biztonsági őrök bevonásának végrehajtásáról, az őrök szolgálatának ellátásáról,

cd) tájékoztatást kérni a lőgyakorlat-vezetőktől a lőgyakorlat végrehajtásáról, a tapasztalatokról,

ce) kitölteni a lőtérnaplót.

4. Biztonsági őrségparancsnok

51. A biztonsági őrségparancsnok közvetlenül a lőtérügyeletesnek van alárendelve.

52. A biztonsági őrségparancsnok felelős a biztonsági őrség és a figyelők szolgálatellátásáért.

53. A biztonsági őrségparancsnok köteles

a) ismerni a biztonsági őrök és a figyelők elhelyezésének vázlatát, az őrhelyek, figyelőhelyek helyét, a biztonsági őrök felvezetésének útvonalát és a lőtér biztonsági területének határát a terepen,

b) a lőtérügyeletes parancsa szerint ellenőrizni a lőtér területét, emberek, járművek vagy állatok észlelése esetén eltávolítani vagy eltávolíttatni azokat a lőtér biztonsági határain kívülre,

c) meggyőződni az alárendeltek szolgálatra alkalmasságáról,

d) felállítani a figyelőket, felvezetni a biztonsági őröket, meghatározni a figyelési, őrzési feladatot, megbízható és folyamatos hírösszeköttetést szervezni, ellátni őket a szükséges felszereléssel (pl. távcső),

e) meghatározni a jelek és jelzések rendjét arra az esetre, ha a híreszközön megszakad az összeköttetés, a jeleket, jelzéseket ismertetni az őrökkel, ellátni őket a jelzések adásához szükséges eszközökkel (világító jelzőrakétával),

f) kioktatni az őröket, figyelőket a jelzőeszközök kezelésére, azok használatának szabályaira, a biztonsági rendszabályokra,

g) jelenteni a lőtérügyeletesnek a figyelők és a biztonsági őrség felállításának végrehajtását,

h) a lövészet alatt időszakonként ellenőrizni a biztonsági őrség szolgálatának ellátását, az összeköttetés folyamatosságát,

i) a kijelölt helyen tartózkodni, ha onnan el akar távozni, engedélyt kérni a lőtérügyeletestől,

j) a lövészet befejezése után a lőtérügyeletes parancsára bevonni a biztonsági őröket és a figyelőket, jelenteni a végrehajtás tapasztalatait.

5. Biztonsági őrség, őrök

54. A biztonsági őrök a biztonsági őrség parancsnokának vannak alárendelve.

55. A biztonsági őrség feladata

a) megakadályozni, hogy az általuk őrzött területen emberek, járművek vagy állatok a lőtér területére bemenjenek, megtett intézkedéseiről és annak eredményességéről elöljárójának haladéktalanul jelentést tenni,

b) amennyiben a biztosított területre az a) alpontban felsoroltak belépést kísérelnek meg, a biztosító őr az eseményről köteles azonnal jelentést tenni a biztonsági őrségparancsnoknak vagy – ha a jelzésre nincs más mód, a késedelem súlyos következményekkel járna, vagy a hírösszeköttetés megszűnt – jelzőtöltényt kilőni.

56. A biztonsági őr szolgálati ideje alatt nem teheti le a fegyverét, nem folytathat olyan tevékenységet, ami elvonja figyelmét a szolgálat ellátásáról. Az őrhelyre vonatkozó rendszabályokat köteles betartani.

57. A biztonsági őrök felszerelése

a) híradó és jelzőeszközök,

b) a lövészeti parancsban meghatározott fegyver és lőszer.

6. Figyelő

58. A figyelő a biztonsági őrség parancsnokának van alárendelve.

59. A figyelő köteles állandóan a kijelölt figyelőhelyen tartózkodni, azt csak engedéllyel hagyhatja el.

60. A figyelőt távcsővel és híradó vagy más jelzés adására szolgáló eszközzel kell felszerelni.

61. A figyelő feladata a részére meghatározott területet figyelni, és azonnal jelenteni az elöljárónak, ha

a) a lőtér területén (biztonsági területen) emberek, járművek vagy állatok jelennek meg,

b) a lőtér felett alacsonyan szálló légi jármű jelenik meg,

c) a tüzelés folyamán a jelzőfedezékből vagy a lőszektorból veszélyt jeleztek,

d) a biztonsági őrök közül valaki jelzőtöltényt lőtt fel,

e) a lőtér területén tűz keletkezett, vagy más, a lőtér vagy a lövészet biztonságát veszélyeztető esemény történt.

62. A figyelő feladata a lőtér biztonsági területére vezető utak lezárása, továbbá kiemelten a Márianosztrai lőtéren a vasút forgalmának figyelemmel kísérése.

7. Lőtérberendező

63. A lőtérberendező közvetlenül a lőgyakorlat-vezetőnek van alárendelve. A lőtérberendező alárendeltségébe lőtérberendező csoport is kijelölhető. Ha a lőtérberendező parancsnoknak a berendező csoport nem áll rendelkezésére, a lőteret a lövők segítségével kell berendezni.

64. A lőtérberendező feladata

a) előírásszerűen berendezni a lőteret és a lőszektorokat, amennyiben a lőtéren elektromos célmozgató berendezés működik, a célterület berendezésénél a vezérlőberendezés kezelője is részt vesz,

b) ellenőrizni a berendezés után a célmozgatók szabályos működését,

c) a lövészet befejezése után megszervezni a megmaradt lőszerek, a hüvelyek, valamint a lőtér berendezéséhez felhasznált anyagok és eszközök összegyűjtését, ellenőrizni azok meglétét, beszállítását és leadását.

8. Jelző

65. A jelző közvetlenül a lőgyakorlat-vezetőnek van alárendelve.

66. A jelző köteles pontosan és gyorsan végrehajtani elöljárója utasításait, ismerni a találatok jelzésével kapcsolatos tennivalókat, maradéktalanul betartani a biztonsági rendszabályokat.

67. Amennyiben a jelzőfedezékben több jelző tartózkodik, akkor közülük fedezékparancsnokot kell kijelölni.

68. A fedezékparancsnok feladata

a) végrehajtani a lőgyakorlat-vezető a célok megjelentetésére és mozgatására vonatkozó utasításait,

b) ellenőrizni az összeköttetést és a célok felmutatásához szükséges eszközök használhatóságát,

c) biztosítani, hogy a fedezékből a tüzelés alatt senki ne távozzon el, és a biztonsági rendszabályok maradéktalan betartását,

d) kitűzni a fehér zászlót, és annak okát jelenteni a lőgyakorlat-vezetőnek, ha a lövészet ideje alatt szükségessé válik a tüzelés azonnali beszüntetése,

e) meggyőződni a tüzelés befejezéséről, és kitűzetni a fehér zászlót, ha a lőgyakorlat-vezető utasítást adott a találatok bejegyzésére,

f) a találatok bejelölése után visszarendelni a jelzőket a fedezékbe, bevonni a fehér zászlót, és jelenteni a lőeredményeket és a készenlétet a további feladatokra.

69. A fedezékbe beosztottak részére a védősisak viselése kötelező.

9. Lőszeres

70. A lőszeres közvetlenül a lőgyakorlat-vezetőnek van alárendelve.

71. A lőszeres köteles

a) a lőgyakorlat-vezető utasítása szerint átvenni a lőgyakorlat végrehajtásához szükséges lőszert,

b) a lövészet befejezése után a lőgyakorlat-vezetőnek elszámolni az átvett lőszerrel és az összegyűjtött lőszerhüvellyel.

10. Fegyvermester

72. A fegyvermester a lőtérügyeletes alárendeltségébe tartozik.

73. A fegyvermester köteles

a) a lövészeten előforduló fegyvertechnikai akadályokat szakszerűen elhárítani, a hibás alkatrészeket cserélni,

b) ellenőrizni a karbantartó helyen, hogy szabályszerűen végzik-e a fegyverek lövészet utáni karbantartását,

c) feljegyezni azoknak a fegyvereknek a számát, amelyek javításra szorulnak, de a lőtéren nem javíthatók.

11. Orvos vagy egészségügyi szakápoló

74. Az egészségügyi biztosítást ellátó személy a lőtérügyeletes alárendeltségébe tartozik.

75. Az egészségügyi biztosítást ellátó személy köteles megismerni a legközelebbi kórház, egészségügyi intézmény helyét és a legrövidebb megközelítési útvonalat, továbbá rendelkezni az elsősegélynyújtásra alkalmas eszközökkel.

76. Az egészségügyi biztosítást ellátó személy feladata

a) a lőtérügyeletes által meghatározott helyen vagy amennyiben van, az állandó jellegű segélyhelyen tartózkodni,

b) gondoskodni arról, hogy a sérült szállítására kirendelt gépkocsi állandóan menetkész legyen azokra az esetekre, amikor a mentőszolgálat igénybevétele nem szükséges,

c) sérülés, sebesülés esetén elsősegélyt nyújtani,

d) a hatáskörét meghaladó esetben értesíteni a mentőszolgálatot, megtenni a szükséges intézkedést a sérült azonnali kórházba szállítására.

77. Amennyiben a lőtéren csak egy lőszektorban hajtanak végre éles lőgyakorlatot, vagy két szektorban való tüzelés esetén, ha azonosak a fő lőirányok, abban az esetben az alábbi lőtérszolgálati feladatok összevonhatók:

a) ha a lövők tevékenysége megbízhatóan figyelemmel kísérhető, a lövészetvezető elláthatja a lőtérügyeletes feladatait is,

b) a lőtérügyeletes elláthatja a figyelő feladatát, ebben az esetben köteles olyan helyen tartózkodni, ahonnan a célterület jól megfigyelhető és a biztosított területről érkező jelzés észlelhető,

c) a lőtérügyeletes elláthatja a biztonsági őrségparancsnok feladatait, mely esetben a biztonsági őrökkel való összeköttetéshez szükséges eszközöket biztosítani kell számára,

d) a lőgyakorlat-vezetők megbízhatók azon lőszektorok berendezésével (lőtérberendezéssel), melyen lőgyakorlatot vezetnek, ehhez a berendezési vázlattal rendelkezniük kell,

e) lőszeres kijelölhető azok közül, akik a lőgyakorlat végrehajtása alól valamilyen indokkal felmentést kaptak, vagy az előírt lőgyakorlatokat már végrehajtották.

78. A lőtérszolgálati feladatok összevonása során az alacsonyabb beosztást kell a magasabbhoz rendelni. A feladatok összevonásáról a lövészeti parancsban kell rendelkezni.

VI. FEJEZET

A LŐKIKÉPZÉS ALKALMÁVAL BETARTANDÓ RENDSZABÁLYOK

12. Általános biztonsági rendszabályok

79. A lövészeteken részt vevő személyi állomány, a lőtér közvetlen környezetében lakók vagy közlekedők élete, testi épsége, valamint a természet védelme, a környezetszennyezés megakadályozása érdekében a biztonsági rendszabályok betartása a lőtéren tartózkodó minden személy részére kötelező.

80. A biztonsági rendszabályok betartásának alapkövetelményei:

a) a lövészetek körültekintő megszervezése,

b) a lövészetre vonatkozó előírások, intézkedések maradéktalan betartása,

c) a lőtérszolgálat és a lőgyakorlatot végrehajtók fegyelmezettsége,

d) a lőtéri berendezések, a lövészethez felhasznált anyagok kifogástalan állapota és rendeltetésszerű működtetése.

81. A biztonsági rendszabályokat az adott lőtér sajátosságai és a helyi viszonyok figyelembevételével minden bv. szerv kezelésében lévő lőtérre – ha indokolt egy lőtéren belül külön a lőtérszektorokra –, lőelőkészítő pályára ki kell dolgozni. A biztonsági utasítást (a továbbiakban: utasítás) a lőtéren, a lövő egység által jól látható helyen ki kell függeszteni.

82. Az utasítás tartalmazza

a) a lőelőkészítő foglalkozások, éleslövészetek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

b) az egyes lőszektorban alkalmazható lőfegyverekre, továbbá a több lőszektor egyidejű igénybevételére vonatkozó előírásokat,

c) a lőtér biztonsági területének átvizsgálására és lezárására vonatkozó szabályokat,

d) a fő- és melléklőirányokba történő tüzelés rendszabályait,

e) a tűzvédelmi, tűzoltási szabályokat,

f) a balesetvédelmi szabályokat,

g) a környezetvédelmi szabályokat,

h) az elektromos berendezések kezelésére vonatkozó szabályokat,

i) az építmények és lőtéri berendezések megóvására vonatkozó szabályokat,

j) a lőtéren a személyek és járművek mozgására igénybe vehető irányokra, utakra vonatkozó előírásokat, a tiltott területek megjelölését,

k) a lőtér átadás-átvételének, használat utáni karbantartásának rendszabályait.

83. A nem a bv. szervezet kezelésében lévő lőterek igénybevétele esetén az oda vonatkozó rendszabályokat a lövészetvezetőnek különös gonddal kell tanulmányoznia, meg kell ismernie és be kell tartani, beosztottaival be kell tartatnia.

84. A kiképzés megkezdése előtt a részt vevő személyi állománnyal a biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi rendszabályokat eligazítás keretében ismertetni kell.

85. A lőgyakorlatok végrehajtása során a fülvédő (füldugó) és a védőszemüveg alkalmazása kötelező.

86. A lövészeteken a rendszabályok betartásáért, a lőgyakorlatok szabályos és biztonságos végrehajtásáért a lövészetvezető és az adott lőgyakorlat vezetője személyesen felelős.

87. Ha a lövészeten a biztonsági rendszabályokat valaki nem vagy hiányosan ismeri, esetében azok pótlására intézkedni kell. Ha a lövészeten részt vevő a biztonsági rendszabályok bármelyikét megsérti, annak megszüntetésére a lövészetvezető köteles intézkedni. Megszüntetéséig a lövészetet megkezdeni vagy azt folytatni tilos.

13. A bv. szerv kezelésében lévő lőterek biztonsági rendszabályai

88. A lőtér biztosítási határain – bevezető gyalogutakon, közlekedési (mezei) utakon, erdei átvágásokban, turistautak mellett – az útról való letérés miatti veszély jelzésére „Állj! Éleslövészet!” vagy „Lőtér, az átjárás és áthaladás tilos!” jelzőtáblát kell felállítani vagy kifüggeszteni.

89. A lőteret az illetéktelen személyek esetleges benntartózkodásának megakadályozása érdekében a lövészet megkezdése előtt át kell vizsgálni, majd ezzel egyidejűleg a felkészített biztonsági őrséggel a terület zárását végre kell hajtani.

90. A lőtéren közlekedni csak a lövészet- vagy lőgyakorlat-vezető által meghatározott és engedélyezett időben és módon (alakzatban), az erre a célra kijelölt utakon és körzetben szabad.

91. A lövészet biztonságának, a lövők tevékenysége ellenőrzésének, emberek, állatok, járművek tiltott területen való megjelenésének időbeni észlelése céljából meg kell szervezni a lőtér és közvetlen környezete folyamatos figyelését.

92. A lőtérre érkezéskor és a lőtér elhagyásakor a fegyverek töltetlenségét meg kell vizsgálni. A lövészet befejezésekor a lövészetvezető ellenőrizteti, hogy a lövőknél nincs-e, nem maradt-e lőszer.

93. A lőgyakorlat-vezető a gyakorlat megkezdése előtt ellenőrzi, hogy a lövők ismerik-e a rájuk vonatkozó biztonsági előírásokat.

94. A fegyvereket betölteni csak a „Töltött tárat fegyverbe!” vezényszóra lehet. A fegyverek ürítése a „Tüzet szüntess! Tárat a fegyverből!” vezényszavakra történhet.

95. A tüzelést minden lövőnek be kell szüntetni a lőgyakorlat-vezető szóbeli parancsa (jelzése) bevárása nélkül is, ha

a) emberek, járművek vagy állatok jelennek meg a lőirányban, a biztonsági területen,

b) alacsonyan szálló légi jármű jelenik meg a lőtér felett,

c) a lőtéren vagy a lőirányban tűz vagy más rendkívüli esemény keletkezett.

96. A lövészet, a lőgyakorlatok végrehajtásánál tilos

a) lőszert a lőgyakorlat-vezető parancsa nélkül a végrehajtók részére kiadni,

b) a lőgyakorlat vezető utasítása nélkül lövést leadni,

c) olyan fegyverrel lőni, amely nem a bv. szervezet tulajdonában van, meghibásodott, vagy a csövébe idegen anyag került,

d) hibás vagy nem a bv. szervezetnél rendszeresített, továbbá nem az adott lőfegyver kezelési és karbantartási utasításában meghatározott lőszert betárazni, a fegyverbe betölteni, lövést leadni,

e) olyan lövőkkel lőgyakorlatot végrehajtatni, akik a fegyver biztonságos használatához (kezeléséhez) szükséges fegyveranyag-ismeretet, lőelméletet, tüzelési fogásokat és biztonsági rendszabályokat nem sajátították el,

f) a lőgyakorlatra előírt lőszermennyiségnél többet betárazni, felhasználni,

g) a fegyvert a lőgyakorlat-vezető parancsa nélkül lőszerrel betölteni, függetlenül attól, hogy az éles-, vak- vagy gyakorló lőszer,

h) a fegyvert a meghatározott lőiránytól eltérő irányba, emberre, állatra vagy légi járműre irányítani, függetlenül attól, hogy töltve van-e vagy sem, ettől eltérni kizárólag a speciálisan erre a célra szolgáló, kiképző fegyverrel lehet a lőgyakorlat-vezető jelenlétében és utasítására,

i) fegyvert a lőgyakorlat vezető parancsa nélkül más személynek átadni, vagy bárhol őrizetlenül hagyni,

j) fedezék mögül végrehajtott tüzeléskor a fegyver mozgó alkatrészét a fedezékhez támasztani,

k) a gépjárműből végrehajtott lőgyakorlatok során az ajtó biztosítása (lezárása) nélkül lövést leadni,

l) a tűzmegnyitási terepszakasz határának átlépése előtt, továbbá a tűzbeszüntetési terepszakasz határának átlépése után lövést leadni,

m) a tüzelést folytatni, ha a lövedékek a biztonsági területen kívül csapódnak be, ha az összeköttetés megszakad a biztonsági őrökkel vagy a jelzőkkel (jelzőfedezékkel), ha a lőtéren tűz keletkezik,

n) folytatni a tüzelést a „TÜZET SZÜNTESS!” jel vagy parancs kiadása után, vagy ha a terepszakaszon vagy jelző toronyban kitűzték a fehér zászlót,

o) a biztonsági őröket (figyelőket) a felállítási helyükről a biztonsági őrség parancsnokának engedélye nélkül elküldeni, más feladattal megbízni, leváltani,

p) szeszes italt lövészetre, a lőtér területére bevinni.

97. A lőteret kezelő bv. szerv vezetője a tervezés időszakában köteles figyelembe venni, hogy a tevékenység milyen elkerülhetetlen környezetkárosodást okozhat, és ezzel összefüggésben milyen rendszabályokat kell foganatosítani a várhatóan keletkezett károk és környezetszennyezés megakadályozására, csökkentésére.

98. A környezeti terhelés csökkentése érdekében

a) a lövészetek közben és azok befejezése után gondoskodni kell a visszamaradt hulladék eltávolításáról, megsemmisítéséről,

b) kiemelt figyelmet kell fordítani a talaj üzem- és kenőanyagokkal történő szennyezésének elkerülésére,

c) tilos olyan tevékenységet folytatni a különböző létesítmények, műtárgyak, berendezések, vizek, kutak védőterületein (legalább 20 m) belül, mely ivóvízszennyezéshez vezethet,

d) a tűzvédelemre, tűzoltásra vonatkozó általános szabályokat következetesen be kell tartani,

e) a feladatok végrehajtását követően az igénybe vett területeket a lövők csak akkor hagyhatják el, ha meggyőződtek, hogy tevékenységükből eredően nem áll fenn tűzveszély vagy környezetszennyezés lehetősége,

f) a keletkezett károkat fel kell számoltatni, és amennyiben lehetséges, még a lőtér elhagyása előtt vissza kell állítani a környezet eredeti állapotát.

14. A lőszer kezelésének, felhasználásának biztonsági rendszabályai

99. A lövészetek során kizárólag a bv. szervezetnél rendszeresített és központi ellátásban biztosított kiképzési lőszer használható fel.

100. A lőszerek betárazását megelőzően minden esetben meg kell győződni azok használhatóságáról.

VII. FEJEZET

EGYÉB SZABÁLYOK

15. A lőgyakorlatok értékelése és nyilvántartása

101. Az egyéni értékelés rendjét az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese, valamint a biztonsági szolgálatvezető által kiadott módszertani útmutatókban, segédletekben meghatározott lőgyakorlatok leírása tartalmazza.

102. A bv. intézet lőeredményének összesített értékelését a lövészetet végrehajtó létszám és az egyéni lőeredmények alapján fegyverfajtánként és lőgyakorlatonként az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) „Kiváló”, ha a lövőknek legalább 90%-a eredményesen hajtotta végre a lőgyakorlatot, és ezen belül legalább 40%-a kiváló eredményt ért el,

b) „Jó”, ha a lövőknek legalább 80%-a eredményesen hajtotta végre a lőgyakorlatot, és ezen belül legalább 30%-a kiváló és jó,

c) „Megfelelő”, ha a lövőknek a 70%-a eredményesen hajtotta végre a lőgyakorlatot.

103. A lőeredményeket a 2. melléklet szerinti nyomtatványon (kimutatáson) kell összesíteni, és megküldeni a Biztonsági Szolgálat részére a lövészetet követő 15. munkanapig.

16. A lőtéren adható fény-, hang- vagy zászlójelek, jelzések

104. A „TÜZET SZÜNTESS!” jel vonatkozik minden lövőre. Erre a jelre a lövők kötelesek azonnal beszüntetni a tüzelést és biztosítani a fegyvereket.

105. „TÜZET SZÜNTESS!” jelet akkor kell adni azonnal, ha a lövők (váltás) megszegik a biztonsági rendszabályokat, a jelzőfedezéken kitűzik a fehér zászlót, a lőtér területén – a biztonsági területen – a figyelő vagy bárki más illetéktelen személyeket, járműveket, alacsonyan szálló légi járművet vagy állatokat észlel, a lőtéren vagy közvetlen környékén olyan rendkívüli esemény (baleset, tűz stb.) történt, amely a lőtéren végzett tevékenységgel valamilyen módon összefügg.

106. „FIGYELEM!” jel akkor adható, amikor a soron következő lövő (váltás) a megindulási helyen van, és a lőszektorban kitűzték a fehér, továbbá amennyiben van, a jelzőfedezékre a piros zászlót.

107. „TÜZELJ!” jel akkor adható, amikor a lőszektorban kitűzték a piros zászlót.

17. A lőtér berendezésének szabályai

108. A lőgyakorlatokat csak állandó jellegű lőtereken lehet végrehajtani. A lőtereken csak a lőtérokmányokban előírt fegyverfajtákkal lehet tüzelni.

109. A bv. szervezet kezelésében levő lőtereket továbbfejleszteni, új lőtereket létesíteni a vonatkozó jogszabályok alapján, továbbá a külön szabályzatokban előírt lőgyakorlatok követelményeinek figyelembevételével lehet.

110. A lövészetek alkalmával a lőtereken ki kell jelölni

a) egy vagy több lőtérszektort, mely a lőtérnek az a része, ahol az adott fegyverfajta valamelyik lőgyakorlatának végrehajtása érdekében az előírt követelmények szerint egyidejűleg egy vagy több lövő tevékenykedhet,

b) megindulási helyet (terepszakaszt), mely a lőtérszektoron belül az a hely (terület), ahonnan a lövő gyalog vagy járművel megindul a lőgyakorlat végrehajtására,

c) tűzszakaszt (tűzmegnyitás terepszakasz), mely a lőtérszektornak az a része, ahonnan a tüzelést meg lehet kezdeni (egy lőgyakorlathoz az előírásoknak megfelelően több tűzszakasz is kijelölhető, jelölése nappal piros zászlóval, éjjel piros fénnyel történik),

d) tűzbeszüntetési terepszakaszt, mely a lőtérszektornak az a része, ahol a tüzelést be kell fejezni és a fegyvereket ki kell üríteni, az egyes lőgyakorlatok előírásainak megfelelően a tüzelést a tűzmegnyitási és beszüntetési terepszakaszok között a lövő által önállóan megválasztott tüzelőállásokból is lehet folytatni,

e) lőszer felvételező helyet, melyet a megindulási hely mögött legalább 15 méterre kell berendezni, ahol a lőszeres a lőgyakorlathoz szükséges lőszereket átveszi,

f) több szerv együttes lövészete esetén vagy egyszerre több fegyverfajtával végrehajtott lövészet alkalmával a lőtérre kiszállított lőszer tárolására lőszertároló helyet, jelölése nappal sárga jelzéssel, éjjel sárga fénnyel történik, a lőtérszolgálattal való összeköttetés fenntartásához minden lőtérszektorban egy piros és egy fehér jelzőzászlót, továbbá az összeköttetést biztosító technikai eszközöket kell elhelyezni,

g) anyagkarbantartási helyet, melynek a lőtér területén, a pihenőhely közelében kell elhelyezkednie, ahol a lőgyakorlat végrehajtása utáni anyagkarbantartás eszközeit, anyagait kell elhelyezni,

h) segélyhelyet, melynek a lőszer felvételező hely közelében kell helyet biztosítani, ahol az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és anyagokat kell elhelyezni, jelölése nappal fehér alapon vöröskeresztes jelzőzászlóval, éjjel fehér fénnyel történik,

i) várakozóhelyet, valamint pihenőhelyet, melyet a foglalkozások kezdete előtt és a befejezés utáni tartózkodás, várakozás céljára kell kialakítani,

j) dohányzóhelyet, amelyet a nemdohányzók védelméről szóló törvény rendelkezéseinek, valamint a lőtérre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával, a pihenőhelytől elkülönítetten kell kijelölni,

k) parkolóhelyet, melyet a lőtérre érkező szolgálati és magángépjárművek elhelyezésére kell használni, a parkolóhelyen kívül gépjárművek nem várakozhatnak, a parkolóhelyen meg kell tiltani a gépjármű-karbantartást és az indokolatlan mozgást,

l) ideiglenes illemhelyet azokon a lőtereken, ahol állandó építésű nincs, létesítésekor a vonatkozó egészségügyi szabályok szerint kell eljárni.

111. Egész napos foglalkozás esetén a várakozóhelyen büfé is felállítható.

112. A lövészet napján (az éles lövészet előtt) nappal fel kell vonni a lőtér környezetében levő területről és a betorkolló utakról jól látható piros (100´150 cm-es) zászlót (bóját), éjjel erre a célra egy legalább 1000 méterről is jól észlelhető vörös fényű lámpát kell alkalmazni.

113. A fő lőirányt nappal csúcsával felfelé mutató, piros színű háromszöggel, a melléklőirányokat csúcsával felfelé mutató fehér színű háromszöggel kell jelölni, éjszaka ennek megfelelő színű lámpákat kell alkalmazni. A háromszögeket és a fényforrásokat úgy kell méretezni és elhelyezni, hogy azok az első tűzszakaszról is jól láthatók legyenek.

114. A lőtereken megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a tisztaságra, a foglalkozási helyek és telepített eszközök környékének rendjére.

115. A célok telepítését – szélességében és mélységében – a biztonsági rendszabályok megtartásával kell végrehajtani. Egy-egy lőgyakorlatra a célok elhelyezésének több változata is beállítható.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

116. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

117.1

1. melléklet a 47/2020. (IX. 30.) BVOP utasításhoz

bv. szerv megnevezése

Lőszerigény táblázat

Lőgyakorlat megnevezése

Lőszertípus

I.

A végrehajtó állomány létszáma
(fő)

II.

Egy főre eső javadalom
(db)

III.

A lőgyakorlatra igényelt lőszermennyiség
(a rendelkezésre álló készlettel csökkentve) (db)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A lőszerigény számítása: I. × II. – a rendelkezésre álló készlet = III.)

Lőbajnokságra igényelt lőszermennyiség

 

A műveleti csoport kiképzéséhez igényelt lőszermennyiség

9×19 mm Luger

db

 

A műveleti csoport
létszáma: fő

9×19 mm Luger:
db

12/70 6-os sörétes lőszer

db

 

7,62×39 M43 ACM lőszer

db

 

 

 

Igényelt lőszerek összesen

Lőszertípus

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 47/2020. (IX. 30.) BVOP utasításhoz

bv. szerv megnevezése

Kimutatás
a ……… évi lövészet eredményéről

Sor-
szám

Lőgyakorlat megnevezése

Lőgyakorlatra kötelezett (fő)

Lőgyakorlatot végrehajtotta (fő)

Kiváló

Megfelelő

Nem megfelelő

A lőgyakorlat
értékelése

%

%

%

%

értékelés

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

Lövészeten részt vett:


 

 

 

Lövészet végrehajtásának időpontja:

Tanulmányi szabadság:


 

 

 

 


Szabadidő:


 

 

 

Lövészet végrehajtásának
helye:

Vezényelve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen távol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

lövészetvezető

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!