nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
48/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás
a szolgálat alatt birtokban tartható tárgyak, eszközök körének korlátozásáról és a technikai ellenőrzés szabályairól
2020-10-02
infinity
2
Jogszabály

48/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás

a szolgálat alatt birtokban tartható tárgyak, eszközök körének korlátozásáról és a technikai ellenőrzés szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 30. §, továbbá 104. §, a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 10. § (6) bekezdés, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11/A. § (1) bekezdés, a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban, birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet előírásaira – a következő utasítást adom ki:

I.

AZ UTASÍTÁS HATÁLYA

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira (a továbbiakban együtt: a személyi állomány tagja) terjed ki.

II.

A SZOLGÁLAT ALATT BIRTOKBAN TARTHATÓ VAGYONTÁRGYAKRA, MAGÁNCÉLÚ TELEKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖKRE, KÉSZPÉNZRE ÉS KÉSZPÉNZT HELYETTESÍTŐ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

2. A személyi állomány szolgálatot teljesítő tagja a büntetés-végrehajtási szerv (a továbbiakban: bv. szerv)

a) fogvatartott elhelyezésére szolgáló részlegén,

b) a fogvatartottak foglalkoztatására kijelölt területén,

c) az őrhelyen, továbbá

d) a büntetés-végrehajtási objektumon kívüli őrzési, felügyeleti és ellenőrzési feladat ellátásakor

magáncélú telekommunikációs eszközt, tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű készpénzt és – bankkártya, valamint a Széchenyi Pihenőkártya kivételével – készpénz-helyettesítő fizetési eszközt nem tarthat magánál.

3. A fogvatartottak elhelyezését, továbbá egészségügyi ellátását végző bv. szerv vezetője köteles helyi intézkedésben meghatározni

a) a 2. pont a)–c) alpont szerinti tilalom alá eső területeket,

b) a 2. pont szerinti eszközök elhelyezésére szolgáló értékmegőrző szekrényt vagy az átvevő személyt és a tárolásra kijelölt lemezszekrényt,

c) azokat a 2. pont szerinti területeket, ahol a szolgálati célú telekommunikációs eszközzel való folyamatos elérhetőség hiányában a magáncélú telekommunikációs eszköz használata engedélyezhető,

d) a magáncélú telekommunikációs eszköz időszaki és eseti engedélyezésének, valamint a korlátozási rendelkezések adminisztrálási és nyilvántartási rendszerét.

4. A magáncélú telekommunikációs eszközök különös méltánylást érdemlő esetben történő használatának engedélyezése a Mellékletben rögzített jogosultsági szintek szerint történik.

5. Az e fejezetben meghatározott korlátozások alól kivételt képeznek a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) székhelye és telephelyei területén szolgálatot teljesítő személyi állományi tagok, valamint a BVOP Biztonsági Szolgálat Központi Támogató Főosztály Központi Műveleti Osztálya szolgálatot teljesítő személyi állományi tagjai.

III.

A TECHNIKAI ELLENŐRZÉS SZABÁLYAI

6. A bv. szerv vezetője a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. §-a alapján technikai ellenőrzés elrendelése esetén a technikai ellenőrzéssel érintett személyi állományi tagok megfelelő tájékoztatása érdekében köteles

a) valamennyi technikai vagy helymeghatározó eszközre, azok pontos elhelyezésére és alkalmazásuk részletes szabályaira kiterjedő tájékoztatót készíteni és a belső hálózaton elérhetővé tenni,

b) a büntetés-végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló BVOP utasítás 1. melléklete szerinti adatlap érintetti jogokkal és jogérvényesítési lehetőségekkel kiegészített érintetti tájékoztatót közzétenni,

c) technikai vagy helymeghatározó eszköz állandó alkalmazása esetén az arról szóló tájékoztatást a munkaköri leírásban az a)–b) pontban meghatározott tájékoztatók feltüntetésével rögzíteni,

d) technikai vagy helymeghatározó eszköz eseti alkalmazásáról az a)–b) pontban meghatározott tájékoztatókat tartalmazó írásbeli tájékoztatást nyújtani.

7. A bv. szerv vezetője a technikai és a helymeghatározó eszköz által rögzített személyes adatok védelme érdekében helyi intézkedésben meghatározza

a) a személyes adatok BM rendelet 7. §-a szerinti kezelésére kijelölt személyi állományi tagokat,

b) a személyes adatok megismerésére jogosult személyek körét,

c) az adattovábbítási kérelmek elbírálására feladat- és hatáskörrel rendelkező személyek körét.

8. A BVOP-n

a) a személyes adatok BM rendelet 7. §-a szerinti kezelése

aa) technikai eszköz esetén az Informatikai Főosztály,

ab) helymeghatározó eszköz esetén a Műszaki és Ellátási Főosztály

főosztályvezetője által kijelölt beosztottja feladata,

b) a személyes adatok megismerésére jogosult

ba) az érintett személyi állományi tag szolgálati elöljárója,

bb) a Humán Szolgálat szolgálatvezetője, valamint a Fegyelmi Osztály osztályvezetője és beosztottai a személyi állományt érintő fegyelmi, szabálysértési, méltatlansági, valamint büntetőeljárás kapcsán vagy az azt megelőző parancsnoki vizsgálatban,

bc) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 104. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb eljárásra kijelölt szervezeti elem vezetője és beosztottja,

bd) az Ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetője és beosztottai az országos parancsnok külön utasítására,

be) az országos parancsnok és helyetteseinek utasítása alapján az ellenőrzési, vizsgálati célfeladattal megbízott személy,

c) az adattovábbítási kérelmek elbírálása az adott ügyben vagy eljárásban érintett vagy kijelölt szervezeti elem vezetője feladata.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

10.1

Melléklet a 48/2020. (IX. 30.) BVOP utasításhoz

A magáncélú telekommunikációs eszközök birtokban tartásának jogosultsági szintjei

I. alanyi jogon (pl. hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személyek, bv. szerv vezetői állománya, ellenőrző elöljárók);

II. alanyi jogon, parancsnoki engedéllyel (pl. elemző-értékelő tiszt, fegyelmi-nyomozó tiszt, jogtanácsos, lelkész, EFOP tanácsadó);

III. kérelemre, naptári évenként felülvizsgált parancsnoki engedéllyel (pl. kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő);

IV. kérelemre, határozott idejű parancsnoki engedéllyel (pl. beteg szülő várható felépüléséig).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!