nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2020. (X. 8.) MvM utasítás
az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai és stratégiai döntéseinek meghozatalára jogosult munkacsoport létrehozásáról
2020-10-09
infinity
1
Jogszabály

19/2020. (X. 8.) MvM utasítás

az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai és stratégiai döntéseinek meghozatalára jogosult munkacsoport létrehozásáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 30. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az „E-ingatlan-nyilvántartás (E-ING)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: E-ING Projekt) általános szakmai irányításának támogatására, valamint szakpolitikai, stratégiai döntéseinek meghozatalára – a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 154. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – ún. magas szintű támogatási testületként munkacsoportot hozok létre „E-ING Stratégiai Munkacsoport” elnevezéssel (a továbbiakban: Munkacsoport).

(2) Az utasítás hatálya kiterjed

a) a Miniszterelnökségnek az E-ING Projektben érintett önálló szervezeti egységeire (a továbbiakban: Miniszterelnökségi Szervezeti Egység);

b) az E-ING Projektben érintett más szakminisztériumoknak mint szakmai partnereknek (a továbbiakban: Szakminisztériumok) a Munkacsoportba delegált, illetve a Munkacsoport működésével érintett tisztségviselőire, illetve munkatársaira;

c) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által irányított Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: LTK) az E-ING Projektben érintett önálló szervezeti egységeire (a továbbiakban: LTK Szervezeti Egységei);

d) a Munkacsoport működésében részt vevő – bevont vagy meghívott – szervezetre, illetve személyre.

2. A Munkacsoport feladat- és hatásköre

2. § (1) A Munkacsoport – a Jogi Munkacsoport, illetve más almunkacsoport(ok) közreműködésével – a következő feladatokat végzi:

a) ellátja az E-ING Projekt általános szakmai irányításának magas szintű, stratégiai jellegű támogatását;

b) meghozza az E-ING Projekt szakpolitikai és stratégiai döntéseit;

c) elkészíti az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás szabályozási koncepcióját (a továbbiakban: Szabályozási Koncepció).

(2) A szakpolitikai és stratégiai döntéseket a Munkacsoportnak az E-ING Projekt ütemezéséhez igazodóan kell meghozni.

(3) A Szabályozási Koncepciót a Munkacsoportnak legkésőbb 2020. év december hó 31. napjáig kell elkészítenie.

(4) A Szabályozási Koncepció kidolgozásával kapcsolatos feladatok alapjául a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében, az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartás létrehozása érdekében infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó projektdokumentáció (különösen: megvalósíthatósági tanulmány, műszaki leírás) szolgál.

(5) Amennyiben egy adott feladat ellátása túlmutat a Munkacsoport feladat- és hatáskörén, vagy annak ellátásához a Munkacsoport megfelelő erőforrással nem rendelkezik, úgy a feladat- és hatáskör ellátása vonatkozásában a miniszter intézkedését kell kérni.

3. A Munkacsoport vezetője, tagjai és szervezete, almunkacsoportja(i)

3. § (1) A Munkacsoport vezetője: a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

(2) A Munkacsoport tagjai:

a) a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára,

b) a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára,

c) a Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára,

d) a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztos,

e) a Miniszterelnökség hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárság Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályának főosztályvezetője,

f) az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára,

g) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnöke,

h) az LTK Felügyelő Bizottságának tagjai,

i) az LTK ügyvezetője.

(3) A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára – a feladatkör szerint illetékes államtitkár egyetértése mellett, az SZMSZ-ben meghatározott feladatkörében eljárva – bármely Miniszterelnökségi Szervezeti Egységet, Szakminisztériumot, LTK Szervezeti Egységet felkérhet írásban a Munkacsoportban, a Jogi Munkacsoportban, almunkacsoportban, illetve a Szabályozási Koncepció kidolgozásában való részvételre.

(4) A Munkacsoport tagokat akadályoztatásuk esetén – a Miniszterelnökségi Szervezeti Egységek, a Szakminisztériumok, illetve az LTK Szervezeti Egységei vezetőjének az eseti kijelölése alapján – más, a Miniszterelnökségi Szervezeti Egységeknél, a Szakminisztériumoknál, illetve az LTK Szervezeti Egységeinél dolgozó szakértő helyettesítheti.

(5) A Munkacsoportba a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára döntése alapján – tanácskozási joggal – egyéb külső szakértői szervezet vagy személy is bevonható. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárának felkérésére meghívottként részt vehet(nek) továbbá a Munkacsoport ülésein az E-ING Projekt infrastruktúra-felmérési, valamint adatbázis- és alkalmazásfejlesztési feladatainak ellátására szerződött vállalkozó képviselője (képviselői), aki(ke)t a Munkacsoport titkársága eseti jelleggel a Munkacsoport adott ülésére meghív.

(6) A Munkacsoportot a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára teljeskörűen irányítja – beleértve a Munkacsoport által végzett munka tartalmi, időbeli ütemezéssel kapcsolatos és személyi kérdéseit –, akit ezen feladatkörében a Miniszterelnökség területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkára helyettesít.

(7) A Munkacsoport tagjait a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatosan együttműködési kötelezettség terheli.

(8) A Munkacsoport vezetője jogosult

a) a Miniszterelnökségi Szervezeti Egységek, a Szakminisztériumok, illetve az LTK Szervezeti Egységei vezetői előzetes véleményének figyelembevételével javaslatot tenni a Jogi Munkacsoport, illetve az egyes almunkacsoportok vezetőire, illetve tagjaira;

b) meghatározni az almunkacsoport által elkészítendő szakmai javaslat tartalmi kereteit és határidejét;

c) az adott almunkacsoport által kidolgozandó feladat késedelmes teljesítéséről vagy elmaradásáról – feljegyzés formájában – tájékoztatni az illetékes felsővezetőket;

d) az almunkacsoport által kidolgozott javaslat tartalmi vitája esetén dönteni az adott javaslat SZMSZ szerinti, hivatali egyeztetési rendnek megfelelő szintű döntési fórum elé történő továbbításáról.

4. § (1) A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára jogi munkacsoport mint tematikus almunkacsoport létrehozásáról dönt (a továbbiakban: Jogi Munkacsoport).

(2) Amennyiben szükséges, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára további almunkacsoportok létrehozásáról is dönthet.

(3) Az almunkacsoportok vezetőit és tagjait a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára jelöli ki.

(4) Az almunkacsoport vezetője jogosult

a) meghatározni az almunkacsoport munkavégzésének rendjét;

b) határidővel ellátott feladatot szabni az almunkacsoport tagjainak;

c) az almunkacsoporti tag késedelmes teljesítéséről vagy annak elmaradásáról értesíteni a tag munkahelyi vezetőjét, valamint a Munkacsoport vezetőjét.

(5) Az almunkacsoport tagokat akadályoztatásuk esetén más, az almunkacsoport tevékenysége szempontjából releváns szakmai ismeretekkel rendelkező szakértő helyettesítheti.

4. A Munkacsoport működési rendje

5. § (1) A Munkacsoport vezetője felelős a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos tevékenységek koordinálásáért.

(2) A Munkacsoport vezetője

a) meghatározza a Szabályozási Koncepcióhoz kapcsolódó szakmai irányelveket;

b) intézkedik a Munkacsoport összehívásáról;

c) határidő tűzésével meghatározza a Munkacsoport tagjai számára közvetlenül elvégzendő feladatokat;

d) gondoskodik a Munkacsoporti üléseken elhangzottakról szóló jegyzőkönyv elkészíttetéséről, melyet minden Munkacsoport tagnak megküld;

e) felülvizsgálja, illetve jóváhagyja a Jogi Munkacsoport és egyéb almunkacsoport(ok) által előkészített dokumentumokat;

f) gondoskodik a Szabályozási Koncepció előrehaladását érintő, felsővezetői döntést igénylő feljegyzések előkészítéséről és azoknak az SZMSZ-ben meghatározott hivatali rend szerinti felterjesztéséről.

(3) A Munkacsoport rendszeresen, lehetőség szerint hetente egy alkalommal ülésezik. Az ezen kívül esetlegesen szükséges további munkacsoportülések összehívásáról (rendkívüli munkacsoporti ülés) a Munkacsoport vezetője dönt.

(4) A Jogi Munkacsoport, illetve az egyes almunkacsoportok a Jogi Munkacsoport, illetve az adott almunkacsoport vezetőjének döntése alapján, szükség szerint ülésezik/üléseznek.

(5) A Jogi Munkacsoport vagy más almunkacsoport által kidolgozott szakmai javaslat megalapozott szakmai tartalmáért a Jogi Munkacsoport, illetve az adott almunkacsoport vezetője felel.

(6) A Munkacsoport és a Jogi Munkacsoport, illetve más almunkacsoport titkársági feladatait a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárságának titkársága látja el.

6. § (1) A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára felel a Munkacsoport által megalkotott Szabályozási Koncepciónak az SZMSZ-ben meghatározott felelősségi rend szerinti döntésre történő felterjesztéséért, továbbá javaslatot tesz a Szabályozási Koncepció Kormány általi elfogadásával összefüggésben szükséges további lépésekről, feladatokról.

(2) Az E-ING Projekt megszűnésével a Munkacsoport, illetve valamennyi almunkacsoport megszűnik.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!