nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2020. (X. 16.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezetben szolgálatot teljesítő pszichológusok szervezeti jogállásáról és a fogvatartottakkal végzett tevékenységéről
2020-10-18
infinity
2
Jogszabály

50/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezetben szolgálatot teljesítő pszichológusok szervezeti jogállásáról és a fogvatartottakkal végzett tevékenységéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben, valamint a Magyar Pszichológiai Társaság Szakmai Etikai Kódexében foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), valamint a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban: bv. szervek), nem beleértve a bv. egészségügyi intézmények fogvatartottakkal kapcsolatos pszichológiai tevékenységét, amelyet jelen utasításra tekintettel részleteiben az intézmény vezetője határoz meg.

2. A büntetés-végrehajtási szervezetben tevékenykedő valamennyi pszichológus (a továbbiakban: bv. pszichológus) – figyelemmel az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tev. tv.) 5–6. §-ára – a büntetés-végrehajtási szervezet jogszabályban meghatározott céljainak és feladatainak végrehajtása érdekében, a pszichológusi és az egészségügyi, valamint a büntetés-végrehajtási szakmai etikai normák és jogszabályi felhatalmazások szerint, a büntetés-végrehajtás más szakterületeivel együttműködve, a személyi állomány és a fogvatartott személyek jóllétének és biztonságának, valamint a fogvatartás rendjének és a bv. szerv biztonságos működésének szolgálatában végzettségéből és kompetenciájából fakadóan önálló tevékenységet végez.

3. A bv. szervek személyi állományával és a fogvatartottakkal kapcsolatos pszichológiai feladatok végrehajtását, valamint a bv. szervek pszichológusainak tevékenységét általánosan a BVOP Egészségügyi Főosztálya, a kockázatelemzési és kezelési rendszerhez kapcsolódó, továbbá a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 132. §-a és 394. § (2) bekezdése által meghatározott feladatok végrehajtását, és az ehhez kapcsolódó bv. intézeti pszichológusi tevékenységeket a BVOP Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézete a BVOP Egészségügyi Főosztályával és a Fogvatartási Ügyek Szolgálatával történő egyeztetés keretében szervezi, irányítja és ellenőrzi.

4. A szakterület felépítése és szervezeti betagozódása a szakmai önállóság biztosítása mellett a bv. szerv sajátosságaihoz igazodik, az alábbiakra tekintettel:

a) a pszichológus a bv. szerv vezetőjének alárendeltségében vagy az egészségügyi szakterület állományába tagozódva végzi feladatait;

b) a pszichológiai osztályt legalább három főállású pszichológus alkotja;

c) csoportként megszervezhető az egészségügyi osztály szervezeti elemén belül;

d) az osztály- vagy csoportvezető szakpszichológus lehetőség szerint egészségügyi tevékenységre jogosult szakpszichológus.

5. A bv. pszichológus csak a képesítésének megfelelő feladatokat láthat el, amelyeket részletesen a munkaköri leírásban kell rögzíteni.

6. A fogvatartotti pszichológiai tevékenység személyi, valamint tárgyi feltételrendszerének a bv. szerv lehetőségeihez mérten el kell különülnie a személyi állományi pszichológiai tevékenység személyi, valamint tárgyi feltételrendszerétől.

7. A személyi állomány pszichológiai alkalmassági vizsgálatában és pszichológiai alapellátásában illetékes pszichológus külön belső szabályozóban meghatározottak szerint látja el feladatait.

8. A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésére a bv. szerv a munkaidőből az Eü. tev. tv. 15. § (1)–(3) bekezdése alapján a tárgyévben 10 munkanapot számít be.

II. A BV. PSZICHOLÓGUS FOGVATARTOTTAKKAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE

9. Külön belső szabályozó részletezi a pszichológus feladatait:

a) a fogvatartottak öngyilkossági és krízisprevenciójában;

b) a sajátos kezelési igényű fogvatartottak ellátásában;

c) a kábítószer-elterelés szolgáltatás biztosításában;

d) a Bv. tv. 132. §-a, illetve 394. § (2) bekezdése szerint meghatározott ellátások biztosításában;

e) az egészségügyi tevékenységi körbe tartozó tevékenységei során.

10. A pszichológus kiemelt feladata a kényszerközösséget és a benne élő személyeket érintő pszichológiai és adaptációs folyamatok rendszeres figyelemmel követése és értékelése, a pszichológiai nehézségek és egyensúlyvesztések, pszichés zavarok, illetve krízisek felismerése és kezelése, továbbá a pszichológiai vagy más ellátási, beavatkozási vagy intézkedési szükségletek megállapítása, ezek végrehajtása, indokolt esetben a bv. szerv orvosának (a továbbiakban: bv. orvos) vagy más intézkedésre jogosult szakterület tájékoztatása a szükséges intézkedések bevezetése érdekében.

11. Tevékenységét önálló szakmai helyzetértékelése alapján, hivatalból, a bv. orvossal való szakmai együttműködés keretében, a bv. orvos beutalására, a fogvatartott, továbbá a személyi állomány tagjának kérelmére végzi.

12. Együttműködik a bv. orvossal a fogvatartott egészségi állapotának megőrzése érdekében.

13. A fogvatartott hangulati, kommunikációs vagy viselkedésváltozása esetén – problémajelzésre vagy önálló megítélése alapján – dokumentált kezelési vagy intézkedési javaslatot tesz a személyi állomány illetékes tagja számára.

14. Biztosítja a fogvatartott számára az egyéni konzultáció lehetőségét.

15. Képzettsége szerinti egyéni, illetve csoportos pszichológiai foglalkozást vezethet.

16. Kijelölés esetén részt vesz a büntetés-végrehajtási és a fogvatartási ügyeket érintő döntések előkészítésében.

17. A szakterületi tevékenység elsődleges dokumentációs adatbázisa az Egészségügyi Modul.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

19.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!